Archív značiek: šatút

Štatút rozhodcov

Štatút rozhodcov odboru športovej činnosti

          Rozhodca je funkcionár odboru ŠČ, člen SRZ, ktorý rozhoduje, riadi, meria, boduje (a iné)  v súťažiach organizovaných odborom ŠČ SRZ Rady. Ovláda a v praxi uplatňuje pravidlá, súťažný poriadok a ostatné športové predpisy daného odvetvia. Neustále dbá na priebežné doplňovanie svojich vedomosti a skúseností spojených s vykonávaním svojej funkcie. Vo svojej práci je riadený komisiou rozhodcov a odborom ŠČ.

Dokladom o odbornej a fyzickej spôsobilosti rozhodcu je „Preukaz rozhodcu“ vydaný komisiou rozhodcov. Na základe absolvovania kurzov, seminárov, dĺžky praxe a podľa výsledkov skúšok v príslušných športových odvetviach, je zaradený do I. až III. kvalifikačného stupňa pre jednotlivé disciplíny: LRU – plávaná, LRU – mucha, LRU – prívlač, LRU – feeder a rybolovná technika.

 

Kompletné znenie štatútu:

 Štatút rozhodcov