Archív značiek: smernice

Smernice Rady SRZ

V tejto sekcii si môžete stiahnuť vnútorné predpisy zväzu – smernice, ktoré prijíma Rada SRZ v súlade so Stanovami SRZ.
Uvedené smernice podrobnejšie upravujú fungovanie a činnosť Slovenského rybárskeho zväzu a sú záväzné pre všetky orgány SRZ, organizačné zložky a pre všetkých členov zväzu.

V prípade nejasností sa môžete obrátiť na organizačno-právnych referentov.


Smernica č. 54/3/24-Opo. o odmeňovaní funkcionárov a členov SRZ


Smernica č. 770/73/24-Sekr. o platení zápisného členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov, platná od 9.4.2024

Prílohy k smernici č. 770/73/24-Sekr.:

Príloha č. 1
Príloha č. 1a
Príloha č. 1b
Príloha č. 1c
Príloha č. 2 – VZOR – Tlacivo ziadosti na Zvlastne povolenie
Príloha č. 3 – VZOR – Tlacivo ziadosti na Ceren – DUNAJ
Príloha č. 4 – VZOR – Tlacivo ziadosti na Ceren – MORAVA


Smernica č. 1683/294/23-Sekr. o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ, platná od 1.11.2023


Smernica č. 1682/293/23-Sekr. o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác 2023, platná od 1.11.2023


Smernica č.159/47/21 – Sekr. o odmeňovaní funkcionárov a členov SRZ, platná od 1.2.2021


Smernica č. 41/826/23-Sekr. na prerozdeľovanie finančných prostriedkov z predaja povolení na rybolov do zarybňovacích fondov, platná od 11.4.2023

Príloha k smernici č. 41/826/23-Sekr.:

Príloha č. 1 – Postup pri žiadaní finančných dotácií z rezervného fondu.pdf


Smernica č. 158/46/21-Sekr. pre organizovanie rybárskych pretekov alebo športových rybárskych
pretekov v rybárskych revíroch RADY SRZ, platná od 1.2.2021

Príloha k smernici č. 158/46/21-Sekr.:

Príloha – Žiadosť o usporiadanie športových rybárskych pretekov na rybárskom revíri Rady SRZ


Smernica č. 1433/31/20-Sekr. o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov, platná od 1.12.2020


  Smernica č. 1835/361/15-Sekr. o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác


  Usmernenie č. 1658/92/21- Sekr. pre vymenovanie, odvolanie a činnosť rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu

  Smernica č. 2606/678/16-Sekr. o vedení evidencie osôb a nevydávaní povolení na rybolov na základe disciplinárnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní

  Smernica č. 2027/596/17-Sekr. o poskytovaní cestovných náhrad v rámci Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina

  Smernica č. 1279/388/17-Sekr o podpore športového rybárstva

  Smernica č. 1755/517/17-Sekr. o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ

Prílohy k smernici č. 2027/596/17-Sekr.:

  Príloha č. 1, 2 – Cestovný príkaz

   Príloha č. 3 – Súhlas na použitie osobného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa

   Príloha č. 4 – Súhlas na použitie osobného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca  Smernica č. 417/88/15-OO pre činnosť komisií zriadených Radou SRZ

  Smernica č. 2605/677/16-Sekr. pre činnosť kontrolných komisií základných organizačných zložiek SRZ

  Smernica pre činnosť Kontrolnej komisie SRZ


  Smernica č. 879/221/10-OO upravujúca postup pri používaní elektrického agregátu v rybárskych revíroch, ktoré obhospodaruje SRZ


  Smernica č. 3116/621/14-OO o použití podielov zaplatených daní


  Smernica č. 250/56/17-Sekr. o poskytovaní ubytovania v zariadeniach Rady SRZ


  Smernica č. 388/107/17-Sekr. o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov

Príloha k smernici č. 388/107/17-Sekr.:

  Príloha č. 1 – Prehľad osobných ochranných pracovných prostriedkov