Archív značiek: športová činnosť

Pozvánka na výročné zasadnutia športových odborov – zmena miesta zasadnutia sekcie Prívlač

Vážení športoví rybári,

v zmysle plánu práce odboru športovej činnosti SRZ a SZŠR pre rok 2020 Vás pozývame na výročné zasadnutia športových odborov, na ktoré Vás žiadame vyslať vedúceho družstva prihláseného do postupovej súťaže pre rok 2020  alebo písomne povereného delegáta Vašej OZ SRZ.

Zasadnutia sa uskutočnia v zasadačke SRZ Rady v Žiline v termínoch:

18. 1. 2020 sobota    

 • 09.00 hod. PLÁVANÁ
 • 13.00 hod. FEEDER

25.1.2020 sobota 

 • 10.00 hod. RYBOLOVNÁ TECHNIKA
 • 13.00 hod. LRU MUCHA

8. 2. 2020 sobota    

 • 10.00 hod. KOMISIA ROZHODCOV

Zasadnutie sekcie LRU PRÍVLAČ sa uskutoční v Penzióne Benátky v Piešťanoch v termíne:

25.1.2020 sobota o 9.00 hod..

Na výročných zasadnutiach jednotlivých športových odborov môže mať každé družstvo prihlásené v postupovej súťaži pre daný rok v pléne jedného zástupcu s právom hlasovať. Zástupcom môže byť vedúci družstva prihláseného do postupovej súťaže alebo iný delegát poverený danou OZ SRZ písomným splnomocnením.

Delegát môže na výročnom zasadnutí zastupovať maximálne 2 družstvá prihlásené do súťaže a to len na základe písomného splnomocnenia danej OZ SRZ, t.j. delegát môže mať maximálne 2 hlasy za dve družstvá prihlásené do súťaže.

Hlasovacie právo majú len delegáti OZ SRZ, ktoré majú prihlásené družstvo v postupovej súťaži a registrovaných pretekárov.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku  2019
 3. Vyhodnotenie športovej činnosti v roku 2019
 4. Prihlášky a registrácie pre rok 2020, nasadenie družstiev v roku 2020
 5. Termínový kalendár súťaží pre rok 2020
 6. Plán prípravy štátnej reprezentácie pre rok 2020
 7. Aktualizácie predpisov
 8. Členský poplatok do SZŠR pre rok 2020 – informácia
 9. Plán práce na rok 2020
 10. Rôzne
 11. Uznesenia, záver

 

PhDr. Jaroslav Sámela, PhD., v. r., prezident

Poďakovanie reprezentantom sekcie LRU – mucha Odbor

Odbor športovej činnosti a Slovenský zväz športového rybolovu GRATULUJE a ĎAKUJE reprezentačnému družstvu sekcie LRU-mucha za úspešnú reprezentáciu na 39. Majstrovstvách sveta, konaných v dňoch 30. 11. – 8. 12. 2019 v Tasmánii, keď v minimálnom zložení družstva, bez reprezentačného trénera, v úplne neznámom prostredí, v konkurencii 22 družstiev z celého sveta obsadili 9. miesto a pretekár Slovenska p. KRISTIÁN ŠVEDA sa umiestnil na medailovej BRONZOVEJ PRIEČKE v konkurencii 119 pretekárov.

Celému reprezentačnému družstvu ešte raz gratulujeme a želáme ďalšie úspechy na domácom i medzinárodnom športovo – rybárskom poli!

Zloženie družstva:

 • Kristián Šveda (3.),
 • Martin Klaučo (10.),
 • Štefan Kováč (36.),
 • Vladimír Ligda (69.),
 • Igor Lukašík (70.)

http://fips-mouche.net/championships/

 

Za Odbor športovej činnosti
9.11.2019 M. Sprušanská

Pozvánka na výročné zasadnutie športových odborov 2020

POZVÁNKA NA VÝROČNÉ ZASADNUTIA ŠPORTOVÝCH ODBOROV 2020

Vážení športoví rybári,

v zmysle plánu práce Odboru športovej činnosti SRZ a SZŠR pre rok 2020 Vás pozývame na výročné zasadnutia športových odborov, na ktoré Vás žiadame vyslať vedúceho družstva prihláseného do postupovej súťaže pre rok 2020  alebo písomne povereného delegáta Vašej OZ SRZ.

Zasadnutia sa uskutočnia v zasadačke Sekretariátu SRZ Rady v Žiline v termínoch:

18. 1. 2020 sobota

 • 09.00  PLÁVANÁ
 • 13.00  FEEDER

19. 1. 2020 nedeľa  

 • 10.00  RYBOLOVNÁ TECHNIKA

25. 1. 2020 sobota     

 • 09.00  PRÍVLAČ
 • 13.00  MUCHA

8. 2. 2020 sobota    

 • 10.00  KOMISIA ROZHODCOV + ŠKOLENIE ROZHODCOV

Na výročných zasadnutiach jednotlivých športových odborov môže mať každé družstvo prihlásené v postupovej súťaži pre daný rok v pléne jedného zástupcu s právom hlasovať. Zástupcom môže byť vedúci družstva prihláseného do postupovej súťaže alebo iný delegát poverený danou OZ SRZ písomným splnomocnením.

Delegát môže na výročnom zasadnutí zastupovať maximálne 2 družstvá prihlásené do súťaže a to len na základe písomného splnomocnenia danej OZ SRZ, t.j. delegát môže mať maximálne 2 hlasy za dve družstvá prihlásené do súťaže.

Hlasovacie právo majú len delegáti OZ SRZ, ktoré majú prihlásené družstvo v postupovej súťaži a registrovaných pretekárov.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku  2019
 3. Vyhodnotenie športovej činnosti v roku 2019
 4. Prihlášky a registrácie pre rok 2020, nasadenie družstiev v roku 2020
 5. Termínový kalendár súťaží pre rok 2020
 6. Plán prípravy štátnej reprezentácie pre rok 2020
 7. Aktualizácie predpisov
 8. Členský poplatok do SZŠR pre rok 2020 – informácia
 9. Plán práce na rok 2020
 10. Rôzne
 11. Uznesenia, záver

 

M. Sprušanská, sport@ssrzrada.sk

 

 

 

Prihlášky do súťaže SRZ pre rok 2020

Prihlášky družstiev OZ SRZ do postupových súťaží Slovenského zväzu športového rybolovu pre rok 2020 je potrebné zaslať v dvoch výtlačkoch v termíne do 30. 11. 2019, pre každú disciplínu (plávaná, prívlač, mucha, feeder), pre každú súťaž (1. liga, 2. liga, divízia) a pre každé družstvo (napr. družstvo A, družstvo B) samostatne. Prosíme vedúcich družstiev, aby v prihláške do súťaže NEVYPISOVALI pôvodné čísla REGISTRAČNÝCH PREUKAZOV.

Nakoľko od roku 2020 budú pretekári registrovanými športovcami SZŠR, každý pretekár družstva musí kompletne vyplniť a podpísať tlačivo Žiadosť o registráciu fyzickej osoby – jednotlivca (tieto tlačivá budú prílohou k prihláške do súťaže družstva do súťaže). Pôvodné registračné preukazy športovca nie je potrebné zasielať, každý pretekár bude nanovo zaregistrovaný, bude mu pridelené nové registračné číslo a obdrží nový registračný preukaz.

Výška členského poplatku pre fyzické osoby (okrem mládeže do 18 rokov, žien a rozhodcov) je 5,00 Eur.

Výška členského poplatku pre mládež do 18 rokov, ženy a rozhodcov je 0,10 Eur.

Spôsob úhrady členského poplatku prerokujeme na výročných zasadnutiach sekcií, ten zatiaľ neuhrádzajte! 

Adresa pre zasielanie prihlášok:

 • Slovenský rybársky zväz – Rada, Žilina
 • SZŠR
 • Kmeťa 20, 010 55 Žilina

 Štartovný poplatok pre účasť družstva v postupovej súťaži SRZ je stanovený nasledovne:

 • 1. liga    …………….    180,00 €
 • 2. liga    …………….    180,00 €
 • divízia   …………….    140,00 €

Bankové spojenie: VÚB banka,      IBAN:  SK55 0200 0000 0041 0357 4451

Variabilný symbol pre jednotlivé disciplíny:

LRU – plávaná:                      6322

LRU – mucha:                       6321    (štartovné)

LRU – mucha                         2001    (poplatok  5,00 € za registrovaných pretekárov)

LRU – prívlač:                       6324

LRU – feeder:                        6325

 

Platbu štartovného je potrebné uhradiť samostatne a uviesť pri nej pre identifikáciu v poznámke  NÁZOV DRUŽSTVA!

Termín úhrady štartovného poplatku za družstvo v súťaži: do 30.11.2019

Kontaktná osoba pre sekciu mucha: Mária Sprušanská, sport@ssrzrada.sk    0918/711 548

Kontaktná osoba pre sekciu feeder: Gabriela Hupková, gabika@aquarium.sk      0918/530 999

Kontaktná osoba pre sekcie prívlač a plávaná: Adriana Weismannová, 0905/351 645, sekretariatszsr@gmail.com


Propozície LRU-plávaná

2019

Majstrovstvá SR v kategóriách U15, U20, U25

Usporiadateľ: SZŠR v spolupráci s OŠČ SRZ a MO SRZ Želiezovce
Termín konania: 13. – 14. júl 2019
Miesto konania: VD Želiezovce  v mestskej časti Mikula
Propozície:  Propozície Majstrovstvá SR v kategóriách U15, U20, U25
Prihláška: Prihláška Majstrovstvá SR v kategóriách U15, U20, U25

Medzinárodné majstrovstvá SR seniorov a žien

Usporiadateľ: SZŠR a OŠČ SRZ v spolupráci so SRZ MO Michalovce
Termín konania: 6. – 7. júl 2019
Miesto konania: VN Zemplínska šírava, revír č. 4-4030-1-4
Propozície:   Propozície MM SR seniori, ženy LRU-P 2019


Liga v kategóriách U15, U20, U25

1. dvojkolo

Usporiadateľ: SZŠROŠČ SRZ v spolupráci so SRZ MsO Trnava
Termín konania: 18. máj – 19. máj 2019
Miesto konania: VN Buková, revír č. 2-4570-1-1
Propozície:   Propozície LRU-P 1. dvojkolo Ligy mládeže v kategóriách U15, U20, U25 – 2019

 2. dvojkolo

Usporiadateľ: SZŠR a OŠČ SRZ v spolupráci so SRZ MO Nová Baňa
Termín konania: 17. august – 18. august 2019
Miesto konania: VN Tajch 3-5830 -1-1
Propozície:   Propozície LRU-P 2. dvojkolo Ligy mládeže v kategóriách U15, U20, U25 – 2019

1. liga LRU-P – muži a ženy

1. dvojkolo

Usporiadateľ: OŠČ SRZ v spolupráci s MsO SRZ  Levice / Zvolen /
Termín konania: 24. máj – 26. máj 2019
Miesto konania: Zvolen – VN MÔŤOVÁ
Propozície:  Propozície 1. liga a liga žien LRU-P – 1. dvojkolo 2019

2. dvojkolo – Jeseň

Usporiadateľ: MsO SRZ Prešov v spolupráci s MsO SRZ Košice
Termín konania: 20. september – 22. september 2019
Miesto konania: Rieka Hornád v mestskej časti Košice – Nad jazerom
Propozície: Propozície 1.liga jeseň LRU-P 2019

2. liga LRU-P

1. dvojkolo

Usporiadateľ: OŠČ SRZ v spolupráci so SRZ MO Sabinov a MSO Humenné
Termín konania: 30. máj – 2. jún 2019
Miesto konania: rieka Laborec v lokalite mestskej časti Sídliska III. v Humennom
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P 1. dvojkolo 2019

2. dvojkolo – Jeseň

Usporiadateľ: SRZ Rada v spolupráci s MO Dunajská Lužná
Termín konania: 13. september – 15. september 2019
Miesto konania: Dolnobarský rybník
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P 2. dvojkolo 2019

Majstrovstvá SR v kategórii „Veteráni a Masters“

Usporiadateľ: Sekcia LRU-P SRZ Rada Žilina v spolupráci MO SRZ Bytča a s firmou Zdenko Gaňa – HEL-GA
Termín konania: 27. – 28. apríl 2019
Miesto konania: Športový rybník Bytča- Hrabové
Propozície:   Majstrovstvá SR v kategórii „Veteráni a Masters“ 2019

Divízia LRU-P

Jarné dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MO SRZ Turčianske Teplice
Termín konania: 27. – 28. apríl 2019
Miesto konania: Štrkovisko Teplica / revír č. 3-4230-1-1 /
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jar 2019


2018

Medzinárodné majstrovstvá SR seniorov a žien

Usporiadateľ: Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Žilina
Termín konania: 29.6.-1.7.2018
Miesto konania: VN Žilina, revír č. 3-6010-1-1
Propozície:  Propozície Medzinárodné majstrovstvá SR seniorov a žien
Mapka:   Mapka Medzinárodné majstrovstvá SR seniorov a žien

 


Majstrovstvá SR v kategóriách U15, U20, U25

Usporiadateľ: Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Trenčín
Termín konania: 14. – 15. júl 2018
Miesto konania: Váh č. 8  2-4430-2-2
Propozície:  Propozície Majstrovstvá SR v kategóriách U15, U20, U25
Prihláška:   Prihláška Majstrovstvá SR v kategóriách U15, U20, U25

 


Divízia LRU-P

Jarné dvojkolo

Usporiadateľ: Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO Lučenec
Termín konania: 9. – 10. jún 2018
Miesto konania: Vodná nádrž Ladovo pri Lučenci
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jar 2018

Jesenné dvojkolo

Usporiadateľ: Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO Sabinov
Termín konania: 8. – 10. september 2018
Miesto konania: Štrkovisko Orkucany
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jeseň 2018

Nominačné preteky seniorov v LRU-P

1. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 24. máj- 27. máj 2018
Miesto konania: Nitra – rieka Nitra
Propozície:   Nominačné preteky seniorov v LRU-P 1.kolo  

2. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 11. – 14. október 2018
Miesto konania: VD ŽELIEZOVCE v mestskej časti Mikula
Propozície:   Nominačné preteky seniorov v LRU-P 2.kolo

1. liga LRU-P – muži a ženy

1. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ  Trnava a MsO SRZ Nitra
Termín konania: 1. jún – 3. jún 2018
Miesto konania: Nitra – rieka Nitra
Propozície:  Propozície 1. liga a liga žien LRU-P – 1. dvojkolo 2018

2. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ  Šala
Termín konania: 21. jún – 23. september 2018
Miesto konania: Trnovec nad Váhom – rieka Váh
Propozície:  Propozície 1. liga a liga žien LRU-P – 2. dvojkolo 2018

2. liga LRU-P

1. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ  Trenčín
Termín konania: 18. – 20. máj 2018
Miesto konania: Rieka Váh č.8, revír 2-4430-1, Trenčín – časť Sihoť (za futbalovým štadiónom)
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P 1. dvojkolo 2018

2. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MO SRZ Veľké Kapušany
Termín konania: 14. – 16. september 2018
Miesto konania: Rieka Laborec č.1 4-1120-1-1
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P 2. dvojkolo 2018

Liga v kategóriách U15, U20, U25

1. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 12. máj – 13. máj 2018
Miesto konania: VN Buková   2-4570-1-1
Propozície:   Propozície LRU-P 1. dvojkolo Ligy mládeže v kategóriách U15, U20, U25 – 2018

2. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 16. – 17. jún 2018
Miesto konania: Čierna Voda č.1 2-0320-1-1
Propozície:   Propozície LRU-P 2. dvojkolo Ligy mládeže v kategóriách U15, U20, U25 – 2018

Majstrovstvá SR v kategórii „Veteráni a Masters“

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MO SRZ Turčianske Teplice
Termín konania: 12. máj – 13. máj 2018
Miesto konania: Rašelinisko Dvorec (obec Ivančiná Dvorec)
Propozície:   Majstrovstvá SR v kategórii „Veteráni a Masters“


2017

Majstrovstvá Slovenska LRU-P seniori a ženy

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Košice
Termín konania: 30. jún – 2. júl 2017
Miesto konania: Hornád v mestskej časti Košice – Nad jazerom ( revír 4-0631-1-1  Hornád č. 1b )
Propozície:  Propozície Majstrovstvá SR seniorov a žien LRU-P 2017

1. liga LRU-P – muži a ženy

1. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MO SRZ Dunajská Lužná 
Termín konania: 2. – 4. jún 2017
Miesto konania: Dunajská Streda – Dolnobarský rybník
Propozície:  Propozície 1. liga a liga žien LRU-P – jar 2017

2. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Zvolen
Termín konania: 22. – 24. september 2017
Miesto konania: Zvolen – VN Môťová, revír č. 3-5410-1-1
Propozície:  Propozície 1. liga a liga žien LRU-P – jeseň 2017

2. liga LRU-P

1. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MO SRZ  Šurany
Termín konania: 26. – 28. máj 2017
Miesto konania: VN Jatov, revír č.  2-4840-1-1
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P jar 2017

2. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MO SRZ  Humenné
Termín konania: 15. – 17. september 2017
Miesto konania: Humenné rieka Laborec 4-11-40-1
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P jeseň 2017

Liga v kategóriách U15, U20, U25

Majstrovstvá SR

Usporiadateľ: SRZ – Rada Žilina v spolupráci s MsO SRZ Hlohovec a MsO SRZ Galanta
Termín konania: 22. – 23. júl 2017
Miesto konania: 2 – 1920 – 1 – 1 Revír STARÝ LES AGGERDÓ
Propozície:   Propozície Majstrovstvá SR U 15, 20, 25 v LRU-P – 2017

1. kolo

Usporiadateľ: SRZ – Rada Žilina
Termín konania: 29. – 30. apríl 2017
Miesto konania: Štrkovisko Verešvárska Baňa v obci Červeník
Propozície:  Propozície LRU-P 1. kolo Ligy mládeže v kategóriách U15, U20, U25 – 2017

2. kolo

Usporiadateľ: SRZ – Rada Žilina v spolupráci s MsO SRZ Trenčín
Termín konania: 17. – 18. jún 2017
Miesto konania: Váh č. 8    2-4430-2-1
Propozície:  Propozície LRU-P 2. kolo Ligy mládeže v kategóriách U15, U20, U25 – 2017

Divízia LRU-P

Jarné kolo

Usporiadateľ: Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s SRZ MsO Nitra
Termín konania: 10. – 11. jún 2017
Miesto konania: Zvolen, VN Môťová 3-5410-1-1
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jar 2017

Jesenné kolo

Usporiadateľ: Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s SRZ MO Michalovce
Termín konania: 9. – 10. september 2017
Miesto konania: VN Budkovce II. (4-3260-1-1)
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jeseň 2017


2016

Majstrovstvá Slovenska LRU-P seniori a ženy

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Žilina
Termín konania: 24. – 26. jún 2016
Miesto konania: rieka Váh č. 13, pod VD Žilina, časť Budatín
Propozície:  Propozície Majstrovstvá SR seniorov a žien LRU-P 2016

 

1. liga LRU-P – muži a ženy

2. dvojkolo

Usporiadateľ: MsO SRZ Levice v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 30. september – 2. október 2016
Miesto konania: Humenné – Laborec
Propozície:  Propozície 1. liga a liga žien LRU-P – jeseň 2016

 

1. dvojkolo

Usporiadateľ: MsO SRZ Považská Bystrica v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 20. – 22. máj 2016
Miesto konania: Vážsky kanál v Považskej Bystrici pod Hydrocentrálou (Považské Podhradie)
Propozície:  Propozície 1. liga LRU-P jar 2016

 


2. liga LRU-P

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Humenné
Termín konania: 23. – 25. september 2016
Miesto konania: Humenné – Laborec
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P jeseň 2016

 

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MO SRZ Nová Baňa
Termín konania: 04. – 05. jún 2016
Miesto konania: 2-1420-1-1 Nitra č. 3 (Nitra)
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P jar 2016

 

Divízia LRU-P

Usporiadateľ: MsO SRZ Nitra v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 17. – 18. september 2016
Miesto konania: Rieka Nitra, revír č. 2-1420 Nitra
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jeseň 2016

 

Usporiadateľ: MsO SRZ Sabinov v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 28. – 29. máj 2016
Miesto konania: Štrkovisko Orkucany
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jar 2016

 

Majstrovstvá SR v kategóriách U14, U18, U23

Usporiadateľ: SRZ Rada v spolupráci s MO SRZ Turčianske Teplice
Termín konania: 2. – 3. júl 2016
Miesto konania: 3 – 4230 – 1 – 1 Štrkovisko Teplica I.
Propozície:  Propozície Majstrovstvá SR v kategóriach LRU-P U14, U18, U23 – 2016

 

Liga v kategóriách U14, U18, U23

1. kolo

Usporiadateľ: SRZ Rada v spolupráci s MO SRZ Vrbové
Termín konania: 07. – 08. máj 2016
Miesto konania: 2-4620-1-1 VN Čerenec, vodná plocha nádrže pri obci Vrbové
Propozície:  Propozície LRU-P 1. kolo Ligy mládeže v kategóriách U14, U18, U23 – 2016

 

2. kolo

Usporiadateľ: SRZ Rada
Termín konania: 9. – 12. jún 2016
Miesto konania: Jazero Šulekovo pri obci Hlohovec
Propozície:  Propozície LRU-P 2. kolo Ligy mládeže v kategóriách U14, U18, U23 – 2016


2015

Majstrovstvá Slovenska LRU-P seniori

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Humenné
Termín konania: 12. – 14. jún 2015
Miesto konania: rieka Laborec v lokalite mestskej časti Sídliska III.
Propozície:  Propozície Majstrovstvá SR seniorov a žien LRU-P 2015

 

1. liga LRU-P

Usporiadateľ: MO SRZ Vranov nad Topľou a MsO SRZ Humenné v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 25. – 27. september 2015
Miesto konania: 4-1130-1-2 Laborec č. 2 (Humenné)
Propozície:  Propozície 1. liga LRU-P jeseň 2015

 

Usporiadateľ: MO SRZ Považská Bystrica a MO SRZ Bytča v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 22. – 24. máj 2015
Miesto konania: 3-1030-1-1 Hričovský kanál (kanál Váhu pod VN Mikšová)
Propozície:  Propozície 1. liga LRU-P jar 2015

 

2. liga LRU-P

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Nitra
Termín konania: 18. – 20. september 2015
Miesto konania: 2-1420-1-1 Nitra č. 3 (Nitra)
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P jeseň 2015

 

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Hlohovec MVDE
Termín konania: 29. – 31. máj 2015
Miesto konania: 2-4840-1-1 VN Jatov (Nové Zámky)
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P jar 2015

 

Divízia LRU-P

Usporiadateľ: MO SRZ Dunajská Streda v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 12. – 13. september 2015
Miesto konania: 2-3890-1-1 Štrkovisko Polcestie (Dunajská Streda)
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jeseň 2015

 

Usporiadateľ: MsO SRZ Nitra v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 6. – 7. jún 2015
Miesto konania: 2-1420-1-1 Nitra č. 3
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jar 2015

 

Majstrovstvá SR v kategóriách U14, U18, U23

Usporiadateľ: SRZ Rada v spolupráci s MO SRZ Žarnovica
Termín konania: 18. – 19. júl 2015
Miesto konania: 3-5660-1-1 VN Revištské Podzámčie
Propozície:  Propozície LRU-P U14, U18, U23 – 2015

 

Liga v kategóriách U14, U18, U23

2. kolo

Usporiadateľ: SRZ Rada v spolupráci s MO SRZ Senec
Termín konania: 16. – 17. mája 2015
Miesto konania: 1-0040-1-1 Čierna voda č. 3 (Senec)
Propozície:  Propozície 2. kolo ligy LRU-P U14, U18, U23 – 2015

Domáce výsledky LRU-prívlač

2019

Výsledky MMSR LRU Prívlač

  Výsledky MMSR LRU Prívlač 2019

  Výsledky MM SR U10 a U15 LRU  Prívlač 2019

  Výsledky MM SR U20 LRU  Prívlač 2019

  Výsledky MM SR U25 LRU  Prívlač 2019


1. Liga

  Výsledky LRU-PR 1.liga 1+2.preteky


2. Liga

  Výsledky LRU-PR 2.liga 1+2.preteky2018

Majstrovstvá SR

Výsledky Majstrovstvá SR LRU-PR U 15

 Výsledky Majstrovstvá SR LRU-PR U 20

 Výsledky Majstrovstvá SR LRU-PR U 25


Výsledky MMSR LRU Prívlač

  Výsledky MMSR LRU Prívlač 2018


1. Liga

  Výsledky LRU-PR 1.liga 1+2.preteky

  Výsledky LRU-PR 1.liga 3+4.preteky

  Výsledky LRU-PR 1.liga 5+6.preteky


2. Liga

  Výsledky LRU-PR 2.liga 1+2.preteky

  Výsledky LRU-PR 2.liga 3+4.preteky2017

Majstrovstvá SR

Výsledky Majstrovstvá SR LRU-PR U 14

 Výsledky Majstrovstvá SR LRU-PR U 18

 Výsledky Majstrovstvá SR LRU-PR U 23


 


2015

Domáce výsledky juniori 2015

 Majstrovstvá SR juniorov LRU-prívlač 20152014

Domáce výsledky juniori 2014

 Majstrovstvá SR juniorov LRU-prívlač 2014

Výsledky LRU-mucha

2019

Majstrovstvá Slovenska – seniori

  Výsledky M-SR seniorov LRU-M, 2019


2. liga

 Výsledky 2. liga LRU-M jar ročník 2019


Divízia

Skupina B

  Výsledky divízia skupina B LRU-M jar ročník 20192018

Majstrovstvá Európy

Jednotlivci

  Výsledky ME v LRU-M jednotlivci, 2018

Družstvá

  Výsledky ME v LRU-M družstvá, 2018


Majstrovstvá Slovenska – seniori

  Výsledky M-SR seniorov LRU-M, 2018


1. liga

 Výsledky 1. liga LRU-M jar ročník 2018

 Výsledky 1. liga LRU-M jeseň ročník 2018


2. liga

  Výsledky 2. liga LRU-M jar ročník 2018

  Výsledky 2. liga LRU-M jeseň ročník 2018


Divízia

Skupina A

  Výsledky divízia skupina A LRU-M jar ročník 2018

 Výsledky divízia skupina A LRU-M jeseň ročník 2018

  Výledky LRU-M  Divizia A celkové pre rok 2018

Skupina B

 Výsledky divízia skupina B LRU-M jar ročník 2018

 Výsledky divízia skupina B LRU-M jeseň ročník 20182017

Majstrovstvá sveta

 Majstrovstvá sveta LRU-mucha 2017 jednotlivci – seniori

 Majstrovstvá sveta LRU-mucha 2017 družstvá – seniori2016

Majstrovstvá sveta

    Majstrovstvá sveta LRU-mucha 2016 jednotlivci – juniori

    Majstrovstvá sveta LRU-mucha 2016 družstvá – juniori

    Majstrovstvá sveta LRU-mucha 2016 jednotlivci – seniori

    Majstrovstvá sveta LRU-mucha 2016 družstvá – seniori


Majstrovstvá Slovenska

 Výsledky Majstrovstvá SR juniori LRU-M

 Výsledky Majstrovstvá SR seniori LRU-M


1. liga

 Výsledky 1. liga LRU-M ročník 2016


2. liga

  Výsledky 2. liga LRU-M ročník 2016


Divízia

  Výsledky divízia sk. A LRU-M ročník 2016

 Výsledky divízia sk. B LRU-M ročník 20162014

   Majstrovstvá sveta LRU-mucha 2014 jednotlivci a družstvá – juniori

Propozície LRU-feeder

2019

Medzinárodné majstrovstvá SR družstiev / jednotlivcov LRU-F

Usporiadateľ: Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Slovenský zväz športového rybolovu a MsO SRZ Hlohovec
Termín konania: 4. – 6. október 2019
Miesto konania: Váh č.4 – Madunický kanál
Propozície: Propozície MMSR feeder 2019

Majstrovstvá SR juniorov LRU-F

Usporiadateľ: SZŠR, Odbor športovej činnosti SRZ Rady v spolupráci so SRZ MsO Zvolen, MsO SRZ KošiceŠKFT Abramis Bratislava
Termín konania: 15. – 16. jún 2019
Miesto konania: Zvolen – VN Môťová 3-5410-1-1
Propozície:  Propozície Majstrovstvá SR juniorov LRU-F

1. liga LRU-F

1. kolo

Usporiadateľ: Slovenský zväz športového rybolovu a Odbor športovej činnosti SRZ Rady v spolupráci so SRZ MsO Prievidza a SRZ MsO Nové Zámky
Termín konania: 17. – 19. máj 2019
Miesto konania: Nováky – VN Nováky revír č. 3-5510-1-1
Propozície:  Propozície 1. liga – 1. kolo LRU-F

2. kolo

Usporiadateľ: Odbor športovej činnosti SRZ Rady v spolupráci zo Slovenským zväzom športového rybolovu, SRZ MO BytčaSRZ MsO Sereď
Termín konania: 21. – 23. jún 2019
Miesto konania: 3-1031-1-1  Hričovský kanál
Propozície:  Propozície 1. liga – 2. kolo LRU-F

3. kolo

Usporiadateľ: Odbor športovej činnosti SRZ Rady v spolupráci zo Slovenským zväzom športového rybolovu, SRZ MsO Senec a SRZ MsO Piešťany
Termín konania: 30. august – 01. september 2019
Miesto konania: 2-5270-1-1 VN Sĺňava
Propozície:  Propozície 1. liga – 3. kolo LRU-F

4. kolo

Usporiadateľ: Odbor športovej činnosti SRZ Rady v spolupráci zo Slovenským zväzom športového rybolovu, SRZ MsO Sereď a SRZ MsO Zvolen
Termín konania: 21. – 22. september 2019
Miesto konania: 2-5270-1-1 VN Môťová
Propozície:  Propozície 1. liga – 4. kolo LRU-F

2. liga LRU-F

1. kolo

Usporiadateľ: Slovenský zväz športového rybolovu a Odbor športovej činnosti SRZ Rady v spolupráci so SRZ MO Nová Baňa
Termín konania: 17. – 19. máj 2019
Miesto konania: VN Čerenec revír č.2-4620-1-1 vodná plocha nádrže pri obci Vrbové
Propozície:  Propozície 2. liga – 1. kolo LRU-F

2. kolo

Usporiadateľ: Odbor športovej činnosti SRZ Rady v spolupráci zo Slovenským zväzom športového rybolovu, SRZ MsO Komárno
Termín konania: 28. – 30. jún 2019
Miesto konania: Dolnobarský rybník
Propozície:  Propozície 2. liga – 2. kolo LRU-F

3. kolo

Usporiadateľ: Odbor športovej činnosti SRZ Rady v spolupráci zo Slovenským zväzom športového rybolovu, SRZ MsO Šurany a SRZ MsO Zvolen
Termín konania: 14. – 15. september 2019
Miesto konania: 2-5270-1-1 VN Môťová
Propozície:  Propozície 2. liga – 3. kolo LRU-F

Divízia LRU-F

1. kolo

Usporiadateľ: Slovenský zväz športového rybolovu a Odbor športovej činnosti SRZ Rady v spolupráci so SRZ MsO Prievidza a SRZ MsO Nové Zámky
Termín konania: 10. – 12. máj 2019
Miesto konania: 2-3240-1-1 Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 4
Propozície:  Propozície Divízia – 1. kolo LRU-F

2. kolo

Usporiadateľ: Slovenský zväz športového rybolovu a Odbor športovej činnosti SRZ Rady v spolupráci so SRZ MO Topoľníky
Termín konania: 07. – 09. september 2019
Miesto konania: Dolnobarský rybník
Propozície:  Propozície Divízia – 2. kolo LRU-F


2018

Majstrovstvá SR juniorov LRU-F

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MsO Hlohovec Združením priaznivcov športového rybolovu
Termín konania: 9. jún 2018
Miesto konania: HLOHOVEC-Váh č.4 Madunický kanál,  revír č.   2-4390-1-1
Propozície:  Propozície Majstrovstvá SR juniorov LRU-F

Divízia LRU-F

1. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MO Marcelová
Termín konania: 12. – 13. máj 2018
Miesto konania: Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 4 – 2-3240-1-1
Propozície:  Propozície Divízia – 1. kolo LRU-F

2. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MO Hurbanovo
Termín konania: 8. – 9. september 2018
Miesto konania: Dolnobarský rybník
Propozície:  Propozície Divízia – 2. kolo LRU-F

1. liga LRU-F

1. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MO Štúrovo
Termín konania: 5. – 6. máj 2018
Miesto konania: Štúrovo- OR Berek 4 č.2- 1513-1-1
Propozície:  Propozície 1. liga – 1. kolo LRU-F

2. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MsO Hlohovec
Termín konania: 23. – 24. jún 2018
Miesto konania: HLOHOVEC-Váh č.4 Madunický kanál revír 2-4390-1-1
Propozície: Propozície 1. liga – 2. kolo LRU-F

3. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MsO Považská Bystrica
Termín konania: 18. – 19. august 2018
Miesto konania: 3-1040-1-1 Vážsky kanál v Považskej Bystrici pod hydrocentrálou
Propozície: Propozície 1. liga – 3. kolo LRU-F

4. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MsO Sereď a SRZ MsO Bytča
Termín konania: 15. – 16. september 2018
Miesto konania: 3-1031-1-1 Hričovský kanál
Propozície: Propozície 1. liga – 4. kolo LRU-F

2. liga LRU-F

1. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MO Nová Baňa
Termín konania: 5. – 6. máj 2018
Miesto konania: Dolnobarský rybník
Propozície:  Propozície 2. liga – 1. kolo LRU-F

2. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MO Dunajská Lužná
Termín konania: 16. – 17. jún 2018
Miesto konania: rieka Laborec v lokalite mestskej časti Sídliska III
Propozície:  Propozície 2. liga – 2. kolo LRU-F

3. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MsO Šurany
Termín konania: 29. – 30. september 2018
Miesto konania: Zvolen- VN Môťová 3-5410-1-1
Propozície:  Propozície 2. liga – 3. kolo LRU-F


2017

Majstrovstvá Slovenska LRU-F družstvá a jednotlivci

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MO Bytča
Termín konania: 16. – 17. september 2017
Miesto konania: Hričovský kanál revír č. 3-1030-1-1
Propozície:  Propozície Majstrovstvá SR LRU-F družstiev a jednotlivcov

1. liga LRU-F

1. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MsO Prievidza
Termín konania: 6. – 7. máj 2017
Miesto konania: Nováky-VN Nováky revír č. 3-5510-1-1
Propozície: Propozície 1. liga – 1. kolo LRU-F

2. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MsO Hlohovec
Termín konania: 10. – 11. jún 2017
Miesto konania: HLOHOVEC-Váh č.4 Madunický kanál revír 2-4390-1-1
Propozície: Propozície 1. liga – 2. kolo LRU-F

2. liga LRU-F

1. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MsO Dunajská Streda
Termín konania: 29. – 30 apríl 2017
Miesto konania: Dolnobarský rybník
Propozície:  Propozície 2. liga – 1. kolo LRU-F

2. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MsO Hlohovec
Termín konania: 10. – 11 jún 2017
Miesto konania: HLOHOVEC-Váh č.4 Madunický kanál revír 2-4390-1-1
Propozície:  Propozície 2. liga – 2. kolo LRU-F


2016

1. liga LRU-F

4. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci s MsO SRZ Žilina
Termín konania: 10. – 11. september 2016
Miesto konania: Váh č.13, revír č.3-4620, pod VD Žilina, časť Budatín
Propozície: Propozície 1. liga 4. kolo LRU-F 2016

 

1. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci s MsO SRZ Nové Zámky
Termín konania: 20. – 22. máj 2016
Miesto konania: 2-4840-1-1 VN Jatov
Propozície:  Propozície 1. liga 1. kolo LRU-F 2016

2. liga LRU-F

2. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci s MsO SRZ Zvolen
Termín konania: 10. – 11 september 2016
Miesto konania: 3-5410-1-1 VN Môťová (Zvolen)
Propozície:  Propozície 2. liga 2. kolo LRU-F


2015

1. liga LRU-F

4. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci s MO SRZ Vrbové
Termín konania: 12. – 13. september 2015
Miesto konania: 2-4620-1-1 VN Čerenec (Vrbové)
Propozície:  Propozície 1. liga 4. kolo LRU-F

 

3. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci s MsO SRZ Žilina
Termín konania: 29. – 30. august 2015
Miesto konania: 3-4620-1-1 Váh č. 13 (Žilina)
Propozície:  Propozície 1. liga 3. kolo LRU-F

 

2. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci s MsO SRZ Hlohovec
Termín konania: 13. – 14. júl 2015
Miesto konania: 2-4390-1-1 Váh č. 4 (Hlohovec – Madunický kanál)
Propozície:  Propozície 1. liga 2. kolo LRU-F

 

2. liga LRU-F

2. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci s MsO SRZ Zvolen
Termín konania: 05. – 06 september 2015
Miesto konania: 3-5410-1-1 VN Môťová (Zvolen)
Propozície:  Propozície 2. liga 2. kolo LRU-F