Archív značiek: SRZ

Vestníky Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady (September 2020)

Dokument je na stiahnutie v tabuľke.


Zoznam vestníkovČlenovia Prezídia a Rady SRZ

V dňoch 24 -25.11.2018 sa v hoteli Holiday Inn v Žiline konal XII. Snem Slovenského rybárskeho zväzu, na ktorom prebehli voľby členov Rady SRZ, Kontrolnej komisie SRZ, prezidenta SRZ a tajomníka SRZ na roky 2019-2022.

 

Zvolení členovia Prezídia copy

PORČÍSMENOFUNKCIAKRAJE-MAILMOBILMO/MsOORGANIZÁCIAFUNKCIA V ORG
1 SEEMANN Emanuel Prezident – dočasne pozastavený výkon funkcie od 15.1.2020 +421 918 682 460
2 KOHÚT Ján, Ing. tajomník od 23.11.2019 tajomnik@srzrada.sk +421 940 641 531 MsO Sereď účtovník
3 MACÚŠ Igor, Ing. viceprezident - Žilinský kraj – dočasne poverený výkonom funkcie prezidenta od 8.2.2020 Žilinský kraj remacus@gmail.com +421 905 428 272 MO Kysucké Nové Mesto rybársky hospodár
4 FARSKÝ Eugen viceprezident - Nitriansky kraj Nitriansky kraj efsilurus@gmail.com +421 905 985 779 MO Štúrovo predseda
5 JANKOVIČOVÁ Marianna, Mgr. viceprezident - Bratislavský kraj Bratislavský kraj marianna.jankovicova@gmail.com +421 908 717 023 MsO Bratislava V tajomník
6 LAUŠ Jozef, Ing. viceprezident - Trenčiansky kraj Trenčiansky kraj landera.tn@gmail.com +421 905 496 619 MsO Trenčín predseda
7 BÍLIK Štefan, MVDr. viceprezident - Košický kraj Košický kraj stefan.bilik66@gmail.com +421 908 729 339 MO Rožňava predseda
8 MIŠECH Igor, Ing. viceprezident - Trnavský kraj Trnavský kraj predseda@mosrzvrbove.sk +421 905 900 064 MO Vrbové predseda
9 VACULČIAK Pavel viceprezident - Banskobystrický kraj Banskobystrický kraj palovaculciak@gmail.com +421 903 543 988 MsO Zvolen predseda
10 ZAJTKO Gabriel, Ing. viceprezident - Prešovský kraj Prešovský kraj g.zajtko@zoznam.sk +421 919 148 311 MO Stropkov predseda


Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 31. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 31. pracovnom týždni (od 1.8. do 5.8.2016):

Sekretariát SRZ:

 • Spracovávanie podkladov na web (týždenný report, aktuality, oznamy)
 • Kompletné organizačné zastrešenie účasti Slovenského rybárskeho zväzu na 43. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex v Nitre, ktorá sa bude konať v dňoch 18.8 až 21.8.2016, kde bude mať Slovenský rybarsky zväz svoj stánok. Účasť na výstave je financovaná z pridelenej dotácie z environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR v roku 2016.
 • Porada tajomníka s ekonomickým odborom k predbežnej mesačnej závierke za 1-6/2016, rozpracovanosť ekonomických výstupov pre augustové zasadnutie Rady SRZ, priebežné plnenie Uznesení Rady SRZ, riešenie systému obehu účtovných dokladov v rámci odborov sekretariátu.
 • Rokovanie so zástupcami ZO Svit a Ružomberok (obsahom rokovaní bol návrh novely zákona a vyhlášky, spôsob a podpora zarybňovania lipňom tymiánovým a pstruhom potočným).
 • Rokovanie so zástupcami firiem KAPA Studio s.r.o. a SAP Slovensko, s.r.o. k problematike elektronizácie SRZ, návrh postupov jednak vo vzťahu k základným organizáciám ako i samotného sekretariátu, elektronický predaj hosťovacích povolení pre členov a nečlenov SRZ.
 • Návšteva stredísk Liptovská Mara, Svit a Košarovce zameraná na obhliadku, prerokovanie stavu ich obnovy v rámci plánu pre 2016 a potreby opráv a investícií s dôrazom na obnovu a vylepšenie výrobných kapacít.
 • Rokovanie – Rybníky Brčná – riešenie údržby elektrického vedenia do strediska v Slovianskej doline.
 • Zabezpečenie miesta a termínu konania športových dní pre zamestnancov Slovenského rybárskeho zväzu v zmysle Kolektívnej zmluvy.

Právny referát:

 • Zaslanie listu mestu Košice s nesúhlasným stanoviskom k odobratiu rybárskeho revíru č. 4-0840-1-1 Jazero Košice.
 • Zaslanie odpovede na upomienku spoločnosti, ktorá sa zaoberá predajom automobilov, v ktorej nesúhlasíme s úhradou faktúry za opravu na vozidle, nakoľko sme presvedčení, že išlo o opravu v zmysle záručných podmienok.
 • Zamietnutie podaného odvolania na Radu SRZ, nakoľko v predmetnej disciplinárnej veci je príslušným druhostupňovým orgánom výbor ZO SRZ, ktorému už odvolanie bolo postúpené
 • Podanie žiadosti na MV SR o zmenu sídla miestnej organizácie Medzilaborce.
 • Dňa 29. júla bola zaslaná žiadosť o výklad spôsobu lovu osôb od 6 do 15 rokov, či môžu tieto osoby loviť na živú rybku a prívlač, na ktorú bola zaslaná odpoveď dňa 2. augusta. Týmto si dovoľujeme všetkých informovať, že spôsob lovu osôb od 6 do 15 rokov je vymedzený v § 14 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že osoba môže loviť s jedným prútom s navijakom alebo bez navijaku, a teda je oprávnená loviť na živú rybku aj prívlač, výlučne v sprievode dospelej osoby, pričom je povinná dodržiavať ostatné ustanovenia zákona a vyhlášky.
 • Konečná úprava pozvánky na Mimoriadny snem SRZ, ktorá bola dňa 3. augusta zaslaná všetkým členom Rady SRZ na elektronické hlasovanie a schválenie.
 • Dňa 3. augusta bol zaslaný list pozemkovému spoločenstvu Komposesorát Vojka, ktoré požaduje uzatvorenie nájomnej zmluvy na rybársky revír Materiálová jama „B“. Z dôvodu, že do dnešného dňa nedošlo k finančnému vyrovnaniu za rybársky revír Materiálová jama „A“, a zároveň neboli splnené podmienky na uzatvorenie nájomnej zmluvy alebo iného právneho vzťahu, z našej strany sme zaujali nesúhlasné stanovisko.
 • Dňa 3. augusta bolo na Sekretariát zaslané oznámenie ZO SRZ, ktorá chce začať disciplinárne konanie za neodovzdanie povolenia na rybolov voči osobe, ktorej bolo uložené disciplinárne opatrenie, dočasné vylúčenie z členstva SRZ. Týmto by sme chceli všetkých usmerniť, že ZO SRZ nie je oprávnená odobrať povolenie na rybolov, aj keď sa to javí ako účelné a efektívné, osobe, ktorá bola dočasne vylúčená z členstva SRZ, nakoľko odobratie povolenia je ďalším disciplinárnym opatrením a Disciplinárny poriadok SRZ v znení Dodatku č. 1 neumožňuje orgánom vydať dve disciplinárne opatrenia v tej istej veci.
 • Dňa 4. augusta, reakciou na zaslané listy od spoločnosti Hotel Kormorán, s.r.o., sme spoločnosť listom požiadali o konkretizovanie ustanovenia, na základe ktorého sú oprávnení zakázať lov rýb v rybárskom revíre č. 2-0520-1-1 Dunaj č. 3. V prípade existencie takéhoto ustanovenia, sme ochotní akceptovať dané obmedzenie. Do preukázania tejto skutočnosti sme však oprávnení, ako užívateľ, využívať pobrežné pozemky na výkon rybárskeho práva, ktoré nám bolo derivatívne pridelené príslušným ministerstvom.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Pracovné stretnutie a prehliadka pstruhového strediska Slovryb a.s. Biely Potok za účasti tajomníka Ing. Javora, odborných pracovníkov Sekretariátu a vedúcich pstruhových výrobných stredísk SRZ Rady.
 • Terénne prehliadky priečnych bariér na tokoch Hornád, Slovinský potok, Levočský potok  za účelom ich spriechodnenia.
 • Pracovné stretnutie so SIŽP IOV Košice ohľadom zabezpečenia protokolov z vyšetrovania mimoriadnych znečistení vôd spojených s hromadnými úhynmi rýb na tokoch Jakubianka č.1 a Topľa č.5a.
 • Prebratie násady Pd2 na Klietkovom chove SRZ Liptovská Mara a zarybnenie VVN Bešeňová.
 • Príprava pozvánky na seminár týkajúci sa lipňa tymiánového a lipňových vôd SRZ.
 • Spracovanie správy z ichtyologického prieskumu Prochotského potoka.
 • Služobná cesta do Banskej Bystrice za účelom oboznámenia sa s prostredím na využitie gisových vrstiev (RNDr. Mužík) v rybárskom dome MsO SRZ Banská Bystrica za účasti rybárskeho hospodára p. Styka, pracovné stretnutie s technicko-prevádzkovým riaditeľom SVP, š.p. OZ Banská Bystrica – Ing. Rybárom za účelom prekonzultovania pripravovanej publikácie SRZ, pracovné stretnutie s krajinným ekológom RNDr. Drugom z dôvodu objasnenia problematiky spriechodnenia migračných bariér na toku Čremošná.
 • Spoločná kontrola rybárskou strážou na rybárskych revíroch VN Orava a VN Nosice.
 • Pracovné stretnutie s rybárskym hospodárom na VN Kráľová p. Klimekom a so zastupujúcim rybárskym hospodárom na VN Sĺňava p. Rajčanom s cieľom prediskutovať aktuálne problémy na týchto revíroch.
 • Terénna prehliadka priečnych bariér na toku Teplička (Trenčianske Teplice) za účelom ich spriechodnenia.
 • Zabezpečenie zvýšenej kontroly a ochrany rybárskeho revíru Dunaj č.3 – OR horná inundácia z dôvodu zistenia kladenia žiabrových sietí.
 • Uzavretie zmluvy s firmou BIONIK a zabezpečenie vstupu do oploteného areálu v blízkosti rybárskeho revíru Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál VD na základe preukázania platného povolenia na rybolov.

Odbor výroby:

 • Príprava rozdeľovníkov na rok 2016.
 • Tvorba harmonogramu výlovov výrobných stredísk SRZ v roku 2016.
 • Zasielanie žiadostí na príslušný O.Z. SVP ohľadom vypúšťania chovných VN v roku 2016.
 • Zarybnenie VVN Bešeňová násadou Pd2 v množstve 600kg.
 • Kontrola priebežného zarybnenia.
 • Objednávky krmív pre výrobné strediská SRZ.

Ekonomický odbor:

 • Spracovanie mesačných podkladov za 7/2016 k výpočtu miezd a odvodov od vedúcich výrobných stredísk.
 • Sumarizácia mesačných drobných výdavkov za 7/2016 za jednotlivé strediská, ich kontrola a zaslanie finančných náhrad.
 • Likvidácia a úhrada cestovných náhrad.
 • Ukončenie spracovania predbežnej mesačnej uzávierky za 6/2016 a hlavne distribúcia jednotlivých výstupov z nej kompetentným pracovníkom.
 • Fakturácia predaných povoleniek vydaných za obdobie 11.7. – 31.7.2016
 • V rámci zastupiteľnosti jednotlivých pracovníkov ekonomického odboru zabezpečenie nevyhnutných činností za pracovníkov čerpajúcich dovolenky na zotavenie.

Pracovné stretnutie a prehliadka pstruhového strediska Slovryb a.s. Biely Potok

Pracovné stretnutie a prehliadka pstruhového strediska Slovryb a.s. Biely Potok

Násada lipňa tymiánového na Bielom Potoku

Násada lipňa tymiánového na Bielom Potoku

Vysadenie násady pstruha dúhového do VN Bešeňová

Vysadenie násady pstruha dúhového do VN Bešeňová

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 29. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 29. pracovnom týždni (od 18.7. do 22.7.2016):

Sekretariát SRZ:

 • Pracovné stretnutie s manažérom časopisu Poľovníctvo a rybárstvo p. Miklášom, ktoré bolo zamerané na možnosti spolupráce medzi SRZ a redakciou časopisu v druhej polovici roku 2016 a celom kalendárnom roku 2017.
 • Príprava podkladov určených na web portál ssrzrada.sk (sumár 28. Pracovného týždňa, aktuality, oznamy,…)
 • Rokovanie s firmou RESPECT, s.r.o. – komplexné poistenie majetku a činnosti + vypálený notebook a router.
 • Rokovanie s firmou TELEKOM – zasielanie faktúr v rámci SR, prístup k databáze služieb pre SRZ.
 • Rokovanie s firmou MYMA s.r.o. – parkovanie nákladného vozidla v Žiline namiesto Bytče, dôvodom je úspora nákladov pri preprave.
 • Rokovanie s firmami NIMOS, ZIGO, PEAR s.r.o. – uzavretie cenového konania na OP, notebook a router.
 • Riešenie údržby elektrického vedenia do strediska v Slovianskej doline.

Právny referát:

 • V dňoch 18.-21. júla bola spracovávaná zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Rady SRZ konajúceho sa dňa 17.06.2016. Programom zasadnutia bol návrh Stanov SRZ, ktorý bude predložený dňa 1. októbra 2016 na Mimoriadnom sneme SRZ ako návrh Rady SRZ.
 • Dňa 22. júla bol vypracovaný návrh Stanov SRZ v súlade s predloženými a schválenými pripomienkami na mimoriadnom zasadnutí Rady SRZ. Oba dokumenty budú zverejnené na webovej stránke ssrzrada.sk po overení zápisnice.
 • Dňa 18. júla bolo odpovedané na žiadosť rybára, v ktorej žiadal o vysvetlenie ustanovenia uvedeného vo zväzovom poriadku SRZ, ktoré znie „Rozsah platnosti detských povolení na kaprové vody sa počas školských prázdnin (júl – august) bezplatne rozširuje na všetky kaprové revíry pridelené SRZ v rozsahu povolenia dospelého sprievodcu – držiteľa povolenia, ktorý pri love rýb dieťa sprevádza.“ Touto formou Vám dávame na vedomie, že v uvedenom prípade je potrebné použiť reštriktívny (zužujúci) výklad, t.j. že rozsah detského povolenia sa rozširuje na všetky rybárske revíry SRZ, ktoré sú uvedené vo zväzovom rybárskom poriadku, a nie aj na rybárske revíry uvedené v miestnom povolení, ktorého je dospelý sprievodca držiteľom.
 • Dňa 22. júla boli spracované spisové materiály vo veci dovolania podaného členom MsO SRZ Trenčín, ktoré boli zaslané zo strany dovolateľa a zo strany disciplinárnych orgánov I. stupňa a II. stupňa. O rozhodnutí dovolacieho orgánu Vás budeme informovať po jeho prijatí Prezídia Rady SRZ.

Odbor tečúcich vôd a odbor výroby:

 • Zarybňovacia komisia, ktorá sa konala dňa 18.7.2016 a spracovanie zápisu z tohto pracovného stretnutia.
 • Príprava stanoviska k rozšíreniu skládky Semeteš (Turzovka).
 • Služobná cesta do Českej republiky za účelom pracovných stretnutí týkajúcich sa prípravy knižnej publikácie SRZ z finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu MŽP SR, informácií o aktuálnych problémoch Českého rybárskeho zväzu, prehliadky recyrkulačných akvakultúrnych systémov, pracovných a obchodných rokovaní o možnostiach rozvoja obchodných vzťahov s dodávateľmi. Výjazdu sa zúčastnili Ing. Bohuš Cintula – vedúci výroby, Karol Kováčik – vedúci strediska v Slovianskej doline, Branislav Hraško – vedúci strediska v Považskej Bystrici, Andrej Žitnay – vedúci strediska v Malom Záluží a Ing. Tibor Krajč, PhD. – referent zarybňovania a ekológie tečúcich vôd.
 • Terénna obhliadka na tokoch Jelšovka a Hron za účelom spriechodnenia migračných bariér za účasti SVP, ŠOP SR a RNDr. Drugu. Cieľom bolo posúdiť priechodnosť rýb, určiť prioritu spriechodnenia a pri nepriechodnosti navrhnúť vhodný typ rybovodu.
 • Terénne obhliadky na tokoch Vrbovok a Jasenica taktiež kvôli spriechodňovaniu migračných bariér.
 • Ichtyologický prieskum rybárskeho revíru č. 3-3010-4-1 – Prochotský potok (MO SRZ Žarnovica). Cieľom bolo vyhodnotiť súčasné druhové zloženie ichtyofauny, a to pred začatím odstraňovania migračných bariér.
 • Spracovanie výsledkov ichtyologického prieskumu horného Váhu, ktorý sa uskutočnil v 28. Týždni.
 • Vypracovanie správy z regulačného odlovu sumca v rybárskom revíri č. 4-2700-1-4 Štrkovisko Krásna (MsO SRZ Košice), kde MŽP SR zmenilo účel využitia rybárskeho revíru z „bez privlastnenia si úlovku“ na účel „lovný“ na 5 dní za dodržania ministerstvom stanovených podmienok.
 • Spoločná kontrola rybárskou strážou na VN Žilina zameraná na správnosť zapisovania vychádzok k vode a úlovkov – neboli zistené žiadne previnenia.
 • Vypracovanie a zaslanie dohôd o zabezpečení kontroly a ochrany rybárskych revírov Rady SRZ rybárskou strážou príslušnej ZO SRZ na 2. polrok roku 2016.

Ekonomický odbor:

 • Ekonomický odbor a jeho činnosť bola poznačená v týždni od 18.7. do 22.7.2016 čerpaním dovoleniek. Zvyšní zamestnanci zabezpečovali v rámci zastupiteľnosti úlohy ako predaj povolení a známok, evidencia a úhrada faktúr a ostatné špecifické úlohy ekonomického odboru.

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 28. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov Sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 28. pracovnom týždni (od 11.7. do 15.7.2016):

Sekretariát SRZ:

 • 12.7.2016 – Pracovné stretnutie za účasti Ing. Javora – tajomníka SRZ, Ing. Dobiaša za MŽP sekcia vôd, p. Seemanna – ichtyológa pre Bratislavskú oblasť a zástupcov SRZ MsO Bratislava V., ktoré sa týkalo výstavby diaľnice D4 a R7, ktorá má viesť cez rybársky revír č. 1-0110-1-4 Dunaj č. 3 – OR Veľký Zemník.
 • 14.7.2016 – Pracovné stretnutie týkajúce sa novelizácie rybárskeho zákona a vykonávacej vyhlášky s ministrom životného prostredia SR, Ing. Lászlóm Sólymosom. Zo strany SRZ sa rokovania zúčastnili tajomník SRZ Ing. Ľuboš Javor, prezident SRZ RSDr. Rudolf Boroš, viceprezident za Trnavský kraj Ing. Igor Mišech a predseda SRZ MO Sládkovičovo, Bc. Béla Zsille.
 • Návšteva výrobného strediska v Považskej Bystrici s cieľom:
  1. obhliadka majetku
  2. prerokovanie stavu jeho obnovy v rámci plánu pre 2016
  3. vymedzenie okruhu ďalšej (i dlhodobej z minulosti) potreby opráv a investícií s dôrazom na obnovu a vylepšenie výrobných kapacít
 • Firma LIVONEC:
  1. ukončenie rokovania o cenovej ponuke pre rok 2016
  2. podpis zmluvy o dielo o vykonaní elektrorevízií pre rok 2016
  3. podpis zmluvy o sponzorskej a propagačnej činnosti pre rok 2016
 • zahájenie príprav na Mimoriadny snem SRZ, ktorý sa bude konať 1.10.2016 v Žiline (kompletizácia adries delegátov a náhradníkov na snem),
 • aktualizácia údajov na stránke ssrzrada.sk – kontakty zamestnancov sekretariátu, aktualizácia legislatívnej časti (sprehľadnenie a aktualizovanie všetkých uverejnených dokumentov),

Právny referát:

 • počas 28. týždňa boli na základe uznesenia č. 82/2016 prekontrolované miestne rybárske poriadky na webových stránkach základných organizácií, ktoré neurobili nápravu v zmysle uznesenia č. 70/2016-2. Uvedenou kontrolou bolo zistené, že všetky základné organizácie majú miestne rybárske poriadky v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi SRZ,
 • dňa 11. júla 2016 sa urobili ďalšie kroky v súvislosti s návrhom na vklad vlastníckeho práva k pozemkom pod vodnou plochou v Malom Záluží, ktoré SRZ odkúpil od fyzickej osoby,
 • cez organizačno-právneho referenta bola na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podaná žiadosť o pridelenie IČO všetkým základným organizáciám SRZ. V súvislosti s touto žiadosťou, bola na MV SR podaná dňa 12. júla aj žiadosť o zmenu sídla Mestskej organizácie Pezinok. Rovnaká žiadosť sa podávala aj v prípade organizácie Moldava nad Bodvou,
 • dňa 12. júla 2016 bola na Sekretariát zaslaná žiadosť o právnu pomoc v súvislosti s neoprávnene vyrubovanou daňou z pozemkov v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 582/2004 Zz. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Obec vyrubujúca daň, bola dňa 14. júla 2016 zo strany organizačno-právneho referenta upozornená na protiprávne konania a požiadaná o vykonanie nápravy, nakoľko vyrubovala daň z pozemkov (rybník s chovom rýb) na lovných rybárskych revíroch,
 • dňa 14. júla 2016 bola vypracovaná Zmluva o sponzorskej a propagačnej činnosti, na základe ktorej je možné získať finančné prostriedky najmä na hospodárenie na rybárskych revíroch a športovú činnosť,
 • informácie o doručených dovolaniach, súdnych pojednávaniach a iných podaniach bude možné poskytnúť až po právoplatnom skončení týchto konaní, nakoľko ide o citlivé informácie, ktorými by mohlo dôjsť k poškodeniu mena dotknutých osôb.

Odbor tečúcich vôd a odbor výroby:

 • ichtyologický prieskum horného Váhu – prieskum bol zameraný na druhové zloženie ichtyofauny a početnosti jednotlivých druhov rýb v súvislosti s plánovanou výstavbou MVE Liptovský Ján a následných možných zmien v zložení ichtyofauny
 • prebratie násady jesetera malého (Je1+) v Pohořeliciach – táto násada jesetera malého je financovaná z udelenej dotácie z environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR
 • zarybnenie rybárskych revírov Dunaj č.3 a Dunaj č.4 násadou sumca jednoročného zo strediska Malé Zálužie v množstve 10000ks
 • stretnutie s rybárskym hospodárom na VN Kráľová,
 • pracovné stretnutie na MŽP SR v Bratislave (Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny) za účelom úvodného predstavenia odborného návrhu tzv. C etapy národného zoznamu území európskeho významu,
 • jednanie s VVS, a.s. Košice závod Michalovce kvôli úhynu rýb na Laborci č. 2 – možnosti kompenzácie škôd,
 • farma na chov rýb v k.ú. Poľanovce – stanovisko k EIA
 • obhliadky priečnych bariér na tokoch Topľa, Sekčov, Koprivnička, Večný potok
 • rokovanie so zástupcom MVE Prešov – projekt rybovodu
 • pracovné stretnutie týkajúce sa výkonu rybárskeho práva na rybárskom revíri Dunaj č.3 – OR Veľký Zemník a možných obmedzení vyplývajúcich z dôvodu výstavby obchvatu Bratislavy a budovania športového areálu na tomto revíri
 • spolupráca pri organizovaní preteku na rybárskom revíri Dunaj č.3 – manipulácia nad rámec manipulačného poriadku
 • príprava a uzatvorenie zmluvy o výkone rybárskeho práva v časti rybárskeho revíru Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál VD,

Rybárska stráž:

 • pracovné stretnutie s rybárskou strážou na VN Sĺňava a vykonaná kontrola,
 • zmena systému kompenzácií nákladov organizáciám, ktoré sa podieľajú na výkone kontroly rybárskych revírov Rady SRZ (nové dohody o spolupráci so základnými organizáciami),
 • riešenie zvýšeného počtu prehreškov súvisiacich s výkonom rybárskeho práva,

Ekonomický odbor:

 • refakturácia poistenia rybárskej stráže za obdobie 1.4.2016 – 31.3.2017 na jednotlivé ZO SRZ,
 • aktualizácia drobného majetku pre rybársku stráž, podklady pre výpočet odpisov za jún 2016,
 • kontrola a výplata cestovného, úhrada záloh na preteky pre športový odbor,
 • ukončenie kontroly – vládny audit – čerpanie dotácií pre športový odbor za roky 2014 a 2015.

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – jún 2016

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady (Jún 2016)


Obsah:


Z-8 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb

Z-9 Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na VN Dobrá Niva

O-18 Migračné bariéry – návrh na spriechodnenie

O-19 Zmena na poste ichtyológa pre západoslovenskú oblasť

O-20 Zarybnenie rybárskych revírov v mesiaci jún

O-21 Zvýšená pozornosť na tokoch

O-22 Školenie rybárskych hospodárov

O-23 Školenie rybárskej stráže

O-24 Petícia „Za živé rieky a čistú vodu“ má 20 tisíc podpisov a pokračuje ďalej

O-25 Disciplinárny poriadok v znení Dodatku č. 1


Dokument si môžete stiahnúť tu:

    Vestník SRZ rady Žilina – jún 2016


Prílohy k vestníku:


1.      Disciplinárny poriadok v znení Dodatku č. 1


2.      Petičný hárok – Petícia Za živé rieky a čistú vodu


Všetky vestníky si môžete pozrieť cez tento odkaz

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – máj 2016

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady (Máj 2016)


Obsah:


Z-5 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb

Z-6 Objednávka povolení na lov hlavátky – upozornenie

Z-7 Výstup z kontroly rybárskych poriadkov

Z-11 Čisté brehy rybárskych revírov

O-12 Školenie na obsluhu elektrického agregátu

O-13 Vypracovanie správy – kormorán veľký

O-14 Petícia „Za živé rieky a čistú vodu“ – čo sa doteraz podarilo

O-15 Objednávka – kokosové vlákno na rok 2017 – ponuka

O-16 Disciplinárny poriadok – dodatok č. 1

O-17 Rozbor hospodárenia Rady SRZ


Dokument si môžete stiahnúť tu:

    Vestník SRZ rady Žilina – máj 2016


Prílohy k vestníku:


1.      Disciplinárny poriadok – dodatok č. 1


2.      Výstup z kontroly rybárskych poriadkov


3.      Účtovná závierka Rady SRZ za rok 2015


4.      Výrok audítora


5.      Analýza výsledkov hospodárenia za účtovné roky 2010-2013


6.      Rozpočet Rady SRZ na rok 2016


Všetky vestníky si môžete pozrieť cez tento odkaz

Výstup z kontroly rybárskych poriadkov

Na základe kontroly rybárskych poriadkov, ktorú vykonalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, a ktorou boli zistené nedostatky v rybárskych poriadkoch základných organizácií, bola opätovne vykonaná kontrola Sekretariátom Rady SRZ. Zistené rozpory s právnymi predpismi uvedené v dokumente boli zrušené uznesením č. 70/2016.