Archív značiek: stredisko

PREDAJ ŽIVÝCH RÝB NA STREDISKÁCH RADY SRZ

STREDISKO SVIT – Predaj dočasne pozastavený z technických príčin 

PREDAJNÁ DOBA: PIATOK 12,00 – 15,00 h
(AK PRIPADNE DEŇ PRACOVNÉHO POKOJA NA PIATOK, PREDÁVA SA VO ŠTVRTOK)
Možnosť dohody pri väčšom odbere rýb (reštaurácie, hotely a pod.)


 

STREDISKO KOŠAROVCE

Predaj rýb: 18.12.2017

PREDAJNÁ DOBA: 10:00 – 16:00
Sortiment: Kapor, Pstruh, Tolstolobik, Šťuka, Amur


PREDAJ RÝB SLOVRYB, a.s.

Predajňa Príbovce
Adresa: 038 42 Príbovce 258
Tel: 043/ 421 00 06
fax: 043/ 421 00 10
mail: mkosaristanova@slovryb.sk
Otváracie hodiny: PONDELOK – PIATOK 8,00 – 16,00 h

 

Predajňa Biely Potok

Adresa: Lepenkáreň 13, 034 03 Ružomberok Biely Potok
Tel: 044/ 432 45 43
Fax: 044/ 432 9354
mail: bielypotok@slovryb.sk
Otváracie hodiny: PONDELOK – PIATOK 7,00 – 15,00 h

 

Predajňa Demänovská dolina
Adresa: 031 52 Demänovská dolina 4
Tel./ Fax: 044/ 554 81 51
Otváracie hodiny: PONDELOK – PIATOK 7,00 – 15,00 h

Sortiment ponúkaný vo všetkých predajniach:

Pstruh dúhový
– násadové ryby
– živé, chladené, mrazené, údené ryby

Pstruh dúhový lososovaný
– živý, chladený , mrazený

Kapor
– živý, chladený , mrazený

Krmivá pre lososovité ryby.

Návnadové a nástrahové krmiva na kaprov pre športových rybárov.

Zoznam predajcov živých rýb na strediskách Rady SRZ

Zásady bezpečného správania cudzích osôb pri výkone rybárskeho práva v areáli výrobného strediska Liptovská Mara

Priľahlé pobrežné pozemky v okolí Liptovskej Mary využívajú okrem nás športových rybárov aj iné organizácie. Jednou z nich je organizácia EUROVIA – Kameňolomy s.r.o. Košice, ktorej predmetom činnosti je ťažba štrkopieskov a ktorá v Palúdzke pôsobí už dlhší čas. A keďže v minulosti viackrát došlo ku kolíznym, niekedy až nebezpečným situáciám, spomínaná organizácia odvolávajúc sa na zákon NR SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z. z., v znení zákona č. 158/2001 Z. z. a v znení zákona č. 215/2004 Z. z. (ďalej len BOZP) po prerokovaní so Slovenským rybárskym zväzom Radou Žilina vypracovala Zmluvu o výkone rybolovu v dobývacom priestore Liptovská Mara. Predmetom zmluvy je na strane prvej zabezpečenie racionálneho využívania výhradného ložiska štrkopieskov v dobývacom priestore Palúdzka – stredisko Liptovská Mara v súlade so zákonom č. 44/1998 Z. z. o ochrane a využití nerastného bohatstva tzv. banský zákon v znení neskorších predpisov a na strane druhej zabezpečenie výkonu rybárskeho práva v súlade so zákonom č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov v priľahlej časti vodnej nádrže Liptovská Mara pri zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a rybárov, ako aj bezpečnosti prevádzky vo výrobni Liptovská Mara, resp. dobývacom priestore Palúdzka – stredisko Liptovská Mara. Ďalej jej účelom je vytvoriť základné podmienky pre banskú činnosť a rybolov na vyznačených miestach v dobývacom priestore Palúdzka – stredisko Liptovská Mara vo vzájomnej súčinnosti oboch zmluvných partnerov v nadväznosti na vyššie uvedené zákonné ustanovenie. Súčasťou zmluvy sú zásady bezpečného správania cudzích osôb pri výkone rybárskeho práva v areáli výrobného strediska Liptovská Mara. Tie by mali garantovať bezpečnosť cudzích osôb, resp. športových rybárov pri výkone rybárskeho práva v tomto areáli. Pri ich koncipovaní sa vychádzalo z posúdenia možných rizík ako napríklad – (kontakt vozidla s osobou, s iným vozidlom alebo pevnou prekážkou – dopravné nehody, náraz vozidla na prekážku, prevrátenie vozidla, zídenie vozidla mimo vozovku, pokĺznutie, pád osoby a pod.). Vstup na pracoviská výrobne, kde sa nachádzajú aj lovné miesta je povolený rybárom výlučne na výkon rybárskeho práva.

 1. Povinnosťou každého kto vstúpi na pracoviská výrobne je:
  1. Ohlásiť sa u vedúceho výrobne alebo ním poverenému zástupcovi – určenému zamestnancovi. Tento zamestnanec po ohlásení sa rybára zapíše meno a priezvisko, číslo rybárskeho povolenia, číslo povolenia EUROVIE – Kameňolomy s.r.o. na vstup a parkovanie vozidlom, dátum a čas príchodu rybára a počet dospelých osôb v jeho doprovode do evidenčnej knihy návštev, príp. aj počet maloletých osôb, ktoré sú pod dozorom dospelej osoby. Ďalej pri prvom vstupe preukázateľne proti podpisu odovzdá cudzím osobám tieto zásady pre ich oboznámenie, cudzie osoby sú povinné potom tieto zásady dodržiavať. Určený zamestnanec pri vstupe do priestorov výrobne poučí rybára o priestoroch, v ktorých je lov rýb zakázaný. Zaevidovane cudzie osoby dbajú o vlastnú bezpečnosť a zodpovedajú za bezpečnosť ostatných osôb v zmysle týchto zásad, ktoré sú v ich doprovode.
  2. V prípade, že dôjde k zmene hladiny vody vo vodnej nádrži, alebo k inej nepredvídateľnej situácii, ktorá súvisí s ťažbou štrkopieskov, môže vedúci výrobne alebo ním poverený zástupca stanoviť pre lov rýb iné upravené miesta. Miesta vyznačené oranžovou farbou v mape povrchovej situácie výrobne nie sú upravené, môžu byť nebezpečné, a preto sa tam lov rýb zakazuje.
  3. Pri kontrole rybárov preukázať sa platným povolením na lov rýb a povolením vstupu do areálu výrobného strediska.
  4. Rešpektovať nariadenia na výstražných tabuľkách a pokyny vedúceho výrobne alebo ním povereného zástupcu.
  5. Parkovanie vozidiel je stanovené mimo areál výrobného strediska pozdĺž prístupovej cesty v dobe od 6.00 do 14.00 hod.
  6. Podľa zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov užívateľ SRZ (rybársky zväz) označí rybársky revír tabuľou v rámci stanovených podmienok v týchto zásadách.
 2. V areáli výrobne rybárom a osobám v ich doprovode nie je dovolené:
  1. vstupovať do manipulačných priestorov, objektov a prevádzkových zariadení výrobne,
  2. poškodzovať ochranné zariadenia, výstražné tabuľky, dopravné značky a ostatný majetok výrobne,
  3. stanovať, klásť oheň, donášať a konzumovať alkoholické nápoje, príp. vstupovať do areálu pod ich vplyvom,
  4. rybári, ktorí nedodržia stanovené podmienky budú z predmetnej lokality vykázaní,
  5. podľa zákona SNR č. 51/1998 Z. z. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, banský inšpektor uloží pokutu v blokovom konaní až do 1000,- Sk zamestnancom organizácie, ktorí zavinenie porušili, resp. povinnosti vyplývajúce z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky alebo zamestnancovi, ktorý svojim konaním sťažil výkon hlavného dozoru Štátnej banskej správy, túto pokutu môže uložiť aj cudzím osobám, ktoré sa so súhlasom organizácie zdržujú na jej pracoviskách.
  6. EUROVIA – Kameňolomy s.r.o. Košice v súčinnosti so Slovenským rybárskym zväzom Rada Žilina zabezpečí dodržiavanie týchto zásad v areáli výrobne so svojimi kontrolnými orgánmi.Kontaktné osoby SRZ – Rada Žilina:
   Tibor Ilavský – 0903/848635

   Kontaktná osoba EUROVIA – Kameňolomy s.r.o.:
   Vedúci výrobne Ing. Miroslav Mudroň – 044/5292254

 3. Odchod z areálu:
  Pred odchodom z miesta lovu rýb sú rybár a osoby v jeho doprovode povinní zabezpečiť poriadok. Odchod z areálu výrobne sa hlási určenému zamestnancovi, ktorý zapíše dátum a čas odchodu do knihy návštev. Dodržiavanie týchto zásad kontrolujú určení zamestnanci Eurovie – Kameňolomy s.r.o. a rybárska stráž.
 4. Záver:
  Povolenie k vstupu do areálu výrobne je možné obdržať na základe písomnej žiadosti, ktorá bude adresovaná na organizáciu EUROVIA – Kameňolomy s.r.o., Hlinská 40, 010 01 Žilina alebo nasekrek@eurovia.sk .
  Žiadateľ v žiadosti uvedie:

  • meno a priezvisko
  • dátum narodenia
  • trvalé bydlisko

  Povolenie k vstupu si je možné vyzdvihnúť najskôr 14 dní po zaslaní žiadosti na vrátnici výrobne Liptovská Mara. Platnosť tohto povolenia je jeden rok odo dňa vydania.
  Povolenie neslúži na vstup motorovým vozidlom do areálu výrobne.

  Slovenský rybársky zväz sa zaviazal tieto zásady dodržiavať, vhodnou formou ich zverejňovať svojim členom, označiť oblasti rybolovu a zabezpečiť prostredníctvom rybárskej stráže kontrolu dohodnutých podmienok zmluvy. Za všetky mimoriadne udalosti a škody spôsobené pri výkone rybárskeho práva zodpovedá konkrétna fyzická osoba, ktorá ju spôsobila. Na druhej strane zase EUROVIA – Kameňolomy s.r.o. Košice je povinná vytvárať podmienky pre rybolov v rozsahu zabezpečovania nerušeného výkonu tejto činnosti vo vymedzených hraniciach dobývacieho priestoru, kontrolovať činnosť výkonu rybolovu a zistené nedostatky nahlasovať rybárskej stráži a zabezpečovať bezpečný prístup k vyhradeným priestorom na rybolov.

  Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s tým, že sa každý rok do 28.2. príslušného roka vyhodnotí a v prípade potrebných zmien sa tieto budú riešiť dodatkom k tejto zmluve písomnou dohodou zmluvných strán.

  Na záver je potrebné zdôrazniť, aby všetci tí, ktorí navštívia výrobný areál, dodržiavali predmetné zásady z dôvodu svojej bezpečnosti, ale aj preto, že pri ich nedodržaní ju môže jedna zo zmluvných strán vypovedať.