Archív značiek: upozornenie

Upozornenie pre držiteľov zväzových kaprových povolení

(29.09.2015)
Informujeme členov SRZ, že Uznesením č. 96/2015 Rada schválila zaradenie rybárskych revírov č. 2-5342-1-1 VN Tekov, č. 2-4870-1-1 VN Kalná nad Hronom a č. 2-5420-1-1 VN Turá od 01. októbra 2015, do zväzového kaprového poriadku.

Týmto dňom sú držitelia zväzového kaprového povolenia oprávnení na lov rýb aj v uvedených rybárskych revíroch.


(12.05.2015)
Upozorňujeme rybárov, držiteľov ZKP, na skutočnosť, že v úseku rieky Hron, tvoriacej revír č. 2-0760-1-1 Hron č.3, vyčlenenej ako revír č. 2-5342-1-1 VN Tekov, s hranicami vymedzenými od hrádze MVE Tekov po teleso hrádze VN Veľké Kozmálovce, vrátane pravostranného ramena rieky Hron pod žrebčínom pri obci Nový Tekov, neplatí zväzové kaprové povolenie.

 Stanovisko k problematike zaradenia revíru Hron č.3 do zväzového kaprového povolenia

Smernica pre vydávanie povolení na lov rýb čereňom na rieke Dunaj

Všeobecné zásady pre lov rýb čereňom:

 1. Lov rýb čereňom je povolený v hraničnom úseku rieky Dunaj od ústia Ipľa (rkm 1709) pri obci Chľaba po (rkm 1850,2) pod VD Čunovo, v presne určených úsekoch rieky Dunaj vymedzených riečnymi kilometrami (rkm).
 2. Lov čereňom sa zakazuje na všetkých vnútorných vodách, odstavených ramenách, prívodnom kanáli VD, od vyústenia ČOV v Šamoríne po hať na obtoku v Čunove, v inundácii, priesakových kanáloch, odpadovom kanáli hydrocentrály a v zdrži VD.
 3. Od vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity je lov rýb čereňom zakázaný!
 4. Pri uzavretí medzinárodnej dohody so susednými štátmi sa loviaci riadi ustanoveniami z dohody vyplývajúcich
 5. Loviť a privlastňovať si ryby môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi členského preukazu SRZ, platného rybárskeho lístka a povolenia na lov rýb čereňom, ktoré nenahrádza povolenie na lov rýb udicou.
 6. Na rieke Dunaj sa povoľuje použitie ručného prenosného čereňa. Do doby novelizácie zákona o vnútrozemskej plavbe bude lov rýb čereňom z rybárskeho člna zakázaný.
 7. Táto smernica sa nevzťahuje na malé ručné čerienky o ploche najviac 1 m2.
 8. Povolenie na lov čereňom sa môže vydať len členovi SRZ, ktorý je členom SRZ minimálne 15 rokov.
 9. Povolenie je neprenosné, platné iba na vyznačenú lokalitu. Lov rýb čereňom v inej ako vyznačenej časti Dunaja sa považuje za lov bez povolenia.
 10. Povolenie na lov rýb čereňom vydáva Rada SRZ (ďalej len Rada) v maximálnom počte stanovenom Radou pre členov príslušných základných organizácií ( ZO SRZ ).

  Maximálny počet povolení na lov rýb čereňom

  povolenie_ceren_ks_idČÍSLO
  REVÍRU
  NÁZOV
  REVÍRU
  Riečny kilometer
  (rkm)
  OD
  Riečny kilometer
  (rkm)
  DO
  Členom
  (ZO SRZ)
  Počet
  povolení
  (ks)
  HRANICE LOVU
  1 2-0510-1-1 Dunaj č. 3 1.843,00 1.850,20 Bratislava I. - V. 20 kusov 20
  Od dnovej prehrázky pri hati Dunakility (rkm 1843) - po rkm 1851,7 pod VD Čunovo v starom toku Dunaja
  2 2-0510-1-1 Dunaj č. 3 1.843,00 1.850,20 Dunajská Lužná 20 kusov 20
  Od dnovej prehrázky pri hati Dunakility (rkm 1843) - po rkm 1851,7 pod VD Čunovo v starom toku Dunaja
  3 2-0510-1-1 Dunaj č. 3 1.810,00 1.820,00 Dunajská Streda 20 kusov 20
  Od vyústenia odpadového kanála hydrocentrály v Gabčíkovo do starého toku Dunaja pri obci Sap - po vyústenie hornej inundácie do starého toku Dunaja nad starým prístavom v Gabčíkove.
  4 2-0480-1-1 Dunaj č. 1 1.752,00 1.765,00 Komárno 30 kusov 30
  Od od ústia Žitavy - po obec Malý Harčáš
  5 2-0490-1-1 Dunaj č. 2 1.771,00 1.780,00 Komárno 30 kusov 0
  Od železničného mosta do Maďarska v Komárne - po Veľkolélsky ostrov
  6 2-0490-1-1 Dunaj č. 2 1.786,00 1.793,00 Komárno 30 kusov 0
  Od konca Veľkolélskeho ostrova – po bývalý prístav v obci Kližská Nemá
  7 2-0480-1-1 Dunaj č. 1 1.744,00 1.751,00 Marcelová 10 kusov 10
  Od obce Moča - po ústie Žitavy
  8 2-0510-1-1 Dunaj č. 3 1.843,00 1.850,20 Šamorín 20 kusov 20
  Od dnovej prehrázky pri hati Dunakility (rkm 1843) - po rkm 1851,7 pod VD Čunovo v starom toku Dunaja
  9 2-0480-1-1 Dunaj č. 1 1.709,00 1.711,00 Štúrovo 30 kusov 30
  Nad ústím Ipľa - po obec Chľaba
  10 2-0480-1-1 Dunaj č. 1 1.721,00 1.740,00 Štúrovo 30 kusov 0
  Od firmy Kappa v Štúrove - po obec Kravany nad Dunajom
  11 2-0490-1-1 Dunaj č. 2 1.803,00 1.810,00 Veľký Meder 10 kusov 10
  Od obce Kľúčovec - po obec Sap


 11. Vystavenie povolenia na lov rýb čereňom:
  Záujemca o povolenie na lov rýb čereňom listom požiada Radu o vydanie tohoto povolenia. Žiadosť musí obsahovať potvrdenie 15 ročného členstva príslušnou ZO SRZ a potvrdenie o splnení si svojich základných povinností (zaplatené členské, odpracované brigády a pod. ). Následne zašle vyplnenú žiadosť na adresu Rady, A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina. Rada na základe tejto žiadosti vystaví žiadateľovi zloženku a po jej uhradení Rada zašle do 10 dní na adresu žiadateľa povolenie na lov rýb.
 12. Príjmy za vydané povolenia na lov rýb čereňom budú vedené na osobitnom účte a táto čiastka sa použije na zarybnenie daného revíru.Finančné prostriedky za vydané povolenia na lov rýb čereňom Rada rozdelí nasledovne:
  • časť vo výške schválenej Radou ako príjem (manipulačný poplatok)
  • zostávajúcu časť do Zarybňovacieho fondu Rady, ktorý sa použije výlučne na zarybňovanie revírov, na ktoré boli povolenia na lov čereňom vydané

 

Zásady bezpečného správania cudzích osôb pri výkone rybárskeho práva v areáli výrobného strediska Liptovská Mara

Priľahlé pobrežné pozemky v okolí Liptovskej Mary využívajú okrem nás športových rybárov aj iné organizácie. Jednou z nich je organizácia EUROVIA – Kameňolomy s.r.o. Košice, ktorej predmetom činnosti je ťažba štrkopieskov a ktorá v Palúdzke pôsobí už dlhší čas. A keďže v minulosti viackrát došlo ku kolíznym, niekedy až nebezpečným situáciám, spomínaná organizácia odvolávajúc sa na zákon NR SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z. z., v znení zákona č. 158/2001 Z. z. a v znení zákona č. 215/2004 Z. z. (ďalej len BOZP) po prerokovaní so Slovenským rybárskym zväzom Radou Žilina vypracovala Zmluvu o výkone rybolovu v dobývacom priestore Liptovská Mara. Predmetom zmluvy je na strane prvej zabezpečenie racionálneho využívania výhradného ložiska štrkopieskov v dobývacom priestore Palúdzka – stredisko Liptovská Mara v súlade so zákonom č. 44/1998 Z. z. o ochrane a využití nerastného bohatstva tzv. banský zákon v znení neskorších predpisov a na strane druhej zabezpečenie výkonu rybárskeho práva v súlade so zákonom č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov v priľahlej časti vodnej nádrže Liptovská Mara pri zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a rybárov, ako aj bezpečnosti prevádzky vo výrobni Liptovská Mara, resp. dobývacom priestore Palúdzka – stredisko Liptovská Mara. Ďalej jej účelom je vytvoriť základné podmienky pre banskú činnosť a rybolov na vyznačených miestach v dobývacom priestore Palúdzka – stredisko Liptovská Mara vo vzájomnej súčinnosti oboch zmluvných partnerov v nadväznosti na vyššie uvedené zákonné ustanovenie. Súčasťou zmluvy sú zásady bezpečného správania cudzích osôb pri výkone rybárskeho práva v areáli výrobného strediska Liptovská Mara. Tie by mali garantovať bezpečnosť cudzích osôb, resp. športových rybárov pri výkone rybárskeho práva v tomto areáli. Pri ich koncipovaní sa vychádzalo z posúdenia možných rizík ako napríklad – (kontakt vozidla s osobou, s iným vozidlom alebo pevnou prekážkou – dopravné nehody, náraz vozidla na prekážku, prevrátenie vozidla, zídenie vozidla mimo vozovku, pokĺznutie, pád osoby a pod.). Vstup na pracoviská výrobne, kde sa nachádzajú aj lovné miesta je povolený rybárom výlučne na výkon rybárskeho práva.

 1. Povinnosťou každého kto vstúpi na pracoviská výrobne je:
  1. Ohlásiť sa u vedúceho výrobne alebo ním poverenému zástupcovi – určenému zamestnancovi. Tento zamestnanec po ohlásení sa rybára zapíše meno a priezvisko, číslo rybárskeho povolenia, číslo povolenia EUROVIE – Kameňolomy s.r.o. na vstup a parkovanie vozidlom, dátum a čas príchodu rybára a počet dospelých osôb v jeho doprovode do evidenčnej knihy návštev, príp. aj počet maloletých osôb, ktoré sú pod dozorom dospelej osoby. Ďalej pri prvom vstupe preukázateľne proti podpisu odovzdá cudzím osobám tieto zásady pre ich oboznámenie, cudzie osoby sú povinné potom tieto zásady dodržiavať. Určený zamestnanec pri vstupe do priestorov výrobne poučí rybára o priestoroch, v ktorých je lov rýb zakázaný. Zaevidovane cudzie osoby dbajú o vlastnú bezpečnosť a zodpovedajú za bezpečnosť ostatných osôb v zmysle týchto zásad, ktoré sú v ich doprovode.
  2. V prípade, že dôjde k zmene hladiny vody vo vodnej nádrži, alebo k inej nepredvídateľnej situácii, ktorá súvisí s ťažbou štrkopieskov, môže vedúci výrobne alebo ním poverený zástupca stanoviť pre lov rýb iné upravené miesta. Miesta vyznačené oranžovou farbou v mape povrchovej situácie výrobne nie sú upravené, môžu byť nebezpečné, a preto sa tam lov rýb zakazuje.
  3. Pri kontrole rybárov preukázať sa platným povolením na lov rýb a povolením vstupu do areálu výrobného strediska.
  4. Rešpektovať nariadenia na výstražných tabuľkách a pokyny vedúceho výrobne alebo ním povereného zástupcu.
  5. Parkovanie vozidiel je stanovené mimo areál výrobného strediska pozdĺž prístupovej cesty v dobe od 6.00 do 14.00 hod.
  6. Podľa zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov užívateľ SRZ (rybársky zväz) označí rybársky revír tabuľou v rámci stanovených podmienok v týchto zásadách.
 2. V areáli výrobne rybárom a osobám v ich doprovode nie je dovolené:
  1. vstupovať do manipulačných priestorov, objektov a prevádzkových zariadení výrobne,
  2. poškodzovať ochranné zariadenia, výstražné tabuľky, dopravné značky a ostatný majetok výrobne,
  3. stanovať, klásť oheň, donášať a konzumovať alkoholické nápoje, príp. vstupovať do areálu pod ich vplyvom,
  4. rybári, ktorí nedodržia stanovené podmienky budú z predmetnej lokality vykázaní,
  5. podľa zákona SNR č. 51/1998 Z. z. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, banský inšpektor uloží pokutu v blokovom konaní až do 1000,- Sk zamestnancom organizácie, ktorí zavinenie porušili, resp. povinnosti vyplývajúce z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky alebo zamestnancovi, ktorý svojim konaním sťažil výkon hlavného dozoru Štátnej banskej správy, túto pokutu môže uložiť aj cudzím osobám, ktoré sa so súhlasom organizácie zdržujú na jej pracoviskách.
  6. EUROVIA – Kameňolomy s.r.o. Košice v súčinnosti so Slovenským rybárskym zväzom Rada Žilina zabezpečí dodržiavanie týchto zásad v areáli výrobne so svojimi kontrolnými orgánmi.Kontaktné osoby SRZ – Rada Žilina:
   Tibor Ilavský – 0903/848635

   Kontaktná osoba EUROVIA – Kameňolomy s.r.o.:
   Vedúci výrobne Ing. Miroslav Mudroň – 044/5292254

 3. Odchod z areálu:
  Pred odchodom z miesta lovu rýb sú rybár a osoby v jeho doprovode povinní zabezpečiť poriadok. Odchod z areálu výrobne sa hlási určenému zamestnancovi, ktorý zapíše dátum a čas odchodu do knihy návštev. Dodržiavanie týchto zásad kontrolujú určení zamestnanci Eurovie – Kameňolomy s.r.o. a rybárska stráž.
 4. Záver:
  Povolenie k vstupu do areálu výrobne je možné obdržať na základe písomnej žiadosti, ktorá bude adresovaná na organizáciu EUROVIA – Kameňolomy s.r.o., Hlinská 40, 010 01 Žilina alebo nasekrek@eurovia.sk .
  Žiadateľ v žiadosti uvedie:

  • meno a priezvisko
  • dátum narodenia
  • trvalé bydlisko

  Povolenie k vstupu si je možné vyzdvihnúť najskôr 14 dní po zaslaní žiadosti na vrátnici výrobne Liptovská Mara. Platnosť tohto povolenia je jeden rok odo dňa vydania.
  Povolenie neslúži na vstup motorovým vozidlom do areálu výrobne.

  Slovenský rybársky zväz sa zaviazal tieto zásady dodržiavať, vhodnou formou ich zverejňovať svojim členom, označiť oblasti rybolovu a zabezpečiť prostredníctvom rybárskej stráže kontrolu dohodnutých podmienok zmluvy. Za všetky mimoriadne udalosti a škody spôsobené pri výkone rybárskeho práva zodpovedá konkrétna fyzická osoba, ktorá ju spôsobila. Na druhej strane zase EUROVIA – Kameňolomy s.r.o. Košice je povinná vytvárať podmienky pre rybolov v rozsahu zabezpečovania nerušeného výkonu tejto činnosti vo vymedzených hraniciach dobývacieho priestoru, kontrolovať činnosť výkonu rybolovu a zistené nedostatky nahlasovať rybárskej stráži a zabezpečovať bezpečný prístup k vyhradeným priestorom na rybolov.

  Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s tým, že sa každý rok do 28.2. príslušného roka vyhodnotí a v prípade potrebných zmien sa tieto budú riešiť dodatkom k tejto zmluve písomnou dohodou zmluvných strán.

  Na záver je potrebné zdôrazniť, aby všetci tí, ktorí navštívia výrobný areál, dodržiavali predmetné zásady z dôvodu svojej bezpečnosti, ale aj preto, že pri ich nedodržaní ju môže jedna zo zmluvných strán vypovedať.