Archív značiek: vestník

Vestníky Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady (September 2020)

Dokument je na stiahnutie v tabuľke.


Zoznam vestníkovVestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – Január 2019

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Január 2019)


Obsah:

 • Z-1      Zoznam členov rybárskej stráže
 • Z-2      Ponuka násadových rýb pre rok 2019
 • O-1     Ponuka na kokosové vlákno pre výrobu umelých hniezd
 • O-2     Nový zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve, vyhláška č. 381/2018 Z.z. a Stanov SRZ
 • O-3     Nové znenie Stanov SRZ
 • O-4     Spracovanie dodatku k Spoločnému rybárskemu poriadku pre rok 2019
 • O-5     Kontrola a schválenie Miestnych rybárskych poriadkov
 • O-6     Lov rýb pod ľadom (§ 18, písm. m)) podľa zákona o rybárstve
 • O-7     Lov rýb z rybárskeho člna a pomocou zavážacej loďky na rybárskych revíroch s výmerou menšou ako 10 ha
 • O-8     Zaslanie informácie o vypĺňaní štatistických výkazov za rok 2018
 • O-9     Lovné miery rýb a zavedenie najväčšej lovnej miery
 • O-10   Oznam o plánovanej inventarizácii rybárskych revírov SRZ
 • O-11   Zmeny v revírovaní rybárskych revírov SRZ
 • O-12   Zarybňovacie plány na rok 2019
 • O-13   Televízna relácia „ NA RYBÁCH – PETROV ZDAR!“ – informácia
 • O-14   Účasť Slovenského rybárskeho zväzu na výstavách v roku 2019
 • O-15   Vyhlásenie zimoviska rýb na rieke Hron č. 6A 3-1070-2-1
 • O-16   Vznik Slovenského zväzu športového rybolovu
 • O-17   Pozvánka na výročné zasadnutie rozhodcov OŠČ 2019

Dokument si môžete stiahnuť tu:

Vestník SRZ rady Žilina – Január 2019Prílohy k vestníku:


1.       Manuál k objednávke rýb – 2019

2.       Elektronická objednávka – 2019

3.       Poštová objednávka – 2019

4.       Cenník lososovité 2019

5.       Cenník nížinné 2019

6.       Pozvánka na výročné zasadnutie a školenie komisie rozhodcov 2019

7.       Ročný výkaz

8.       Stanovy SRZ


Všetky vestníky si môžete pozrieť cez tento odkaz

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – Apríl 2018

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Apríl 2018)

 


Obsah:

 • Z-4 Zaslanie chýbajúcich správ z VČS/MK 2018
 • O-5 Novela zákona o vodách
 • O-6 Petícia za záchranu rybárstva na Slovensku – zber podpisov pokračuje
 • O-7 Elektronizácia SRZ – aktuálna informácia
 • O-8 Výnimka na plašenie a odstrel kormorána veľkého – oznam
 • O-9 Oznam o predložených zarybňovacích plánoch na roky 2018-2020
 • O-10 Informácia o schválenom zarybňovaní rybárskych revírov zo zarybňovacích fondov SRZ
 • O-11 Závierka Rady SRZ za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
 • O-12 Rybárska stráž – informácia o školení
 • O-13 Kontakty na vedúcich rybárskej stráže
 • O-14 Ponuka nočných videní pre rybársku stráž
 • O-15 Oznam o pripravovaných odborných seminároch a školeniach
 • O-16 Čistenie brehov vodných nádrží
 • O-17 Príslušnosť ZO SRZ k oblastným ichtyológom SRZ podľa krajov
 • O-18 Televízna relácia „ NA RYBÁCH – PETROV ZDAR!“ – informácia
 • O-19 Ochrana osobných údajov GDPR – informácia

Dokument si môžete stiahnuť tu:

Vestník SRZ rady Žilina – Apríl 2018Prílohy k vestníku:


1.       Správa VČS 2018


2.       Účtovná závierka 2017


3.       Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke


4.       Rozpočet na rok 2018 – náklady a výnosy


5.       Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku a petičný hárok


Všetky vestníky si môžete pozrieť cez tento odkaz

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – Január 2018

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Január 2018)


Obsah:

 • Z-1 Záväzné usmernenie k Volebnému poriadku ZO SRZ
 • Z-2 Dodatok č. 1 ku kaprovému zväzovému poriadku pre rok 2018 a Dodatok č. 1 k lipňovému zväzovému poriadku pre rok 2018
 • Z-3 Zoznam členov rybárskej stráže
 • O-1 Usmernenie k Petícii za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku
 • O-2 Ponuka násadových rýb pre rok 2018
 • O-3 Usmernenie pre použitie 2% zaplatených daní za rok 2017
 • O-4 Ponuka na kokosové vlákno na výrobu umelých hniezd

Dokument si môžete stiahnuť tu:

Vestník SRZ rady Žilina – január 2018Prílohy k vestníku:


1.       Výzva na podporu petície za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku

2.       Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku a petičný hárok

3.       Elektronická objednávka 2018 – lososovité, reofilné, nížinné druhy a Rupín

4.       Poštová objednávka 2018 – lososovité, reofilné, nížinné druhy a Rupín

5.       Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2017


Všetky vestníky si môžete pozrieť cez tento odkaz

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – December 2017

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady(December 2017)


Obsah:

 • Z-14 Volebný poriadok základných organizácií SRZ
 • Z-15 Metodický pokyn pre konanie členských schôdzí a mestských konferencií a priebeh a spôsob voľby do orgánov ZO SRZ a delegátov
 • Z-16 Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
 • Z-17 Miestne rybárske poriadky ZO SRZ a ich schválenie
 • Z-18 Zaslanie informácie o vypĺňaní štatistických výkazov za rok 2017
 • Z-19 Cenník násadových rýb pre rok 2018
 • O-18 Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku
 • O-19 Výnimka na odstrel kormorána – informácia
 • O-20 Informácia o zimnom sčítaní kormoránov na nocoviskách
 • O-21 Pozvánka na výročné zasadnutia sekcií Odboru športovej činnosti

Dokument si môžete stiahnuť tu:

Vestník SRZ rady Žilina – december 2017Prílohy k vestníku:


1.       Volebný poriadok ZO SRZ

2.       Príloha č. 1 – Vzor návrhu kandidáta

3.       Príloha č. 2 – Potvrdenie o prijatí návrhu kandidáta

4.       Príloha č. 3 – Vzor zápisnice volebnej komisie MO/MsO SRZ z volieb pre tajné hlasovanie

5.       Príloha č. 4 – Vzor zápisnice volebnej komisie ObO MsO SRZ z volieb pre tajné hlasovanie

6.       Príloha č. 5 – Vzor zápisnice volebnej komisie MO/MsO SRZ z volieb pre voľbu aklamáciou

7.       Príloha č. 6 – Vzor zápisnice volebnej komisie ObO MsO SRZ z volieb pre voľbu aklamáciou

8.       Metodický pokyn pre konanie členských schôdzí a mestských konferencií a priebeh a spôsob voľby do orgánov ZO SRZ a delegátov

9.       Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov

10.       Cenník násadových rýb 2018 – lososovité a reofilné druhy

11.       Cenník násadových rýb 2018 – nížinné druhy

12.       Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku a petičný hárok

13.       Metodika sčítania kormoránov na nocoviskách

14.       Zimné sčítanie kormoránov na nocoviskách – formulár

15.       Záznam o love 2018 – formulár


Všetky vestníky si môžete pozrieť cez tento odkaz

Mimoriadny vestník – Informácia o aktuálnej problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a o krokoch, ktoré sme k dnešnému dňu podnikli.

V posledných niekoľkých mesiacoch sme intenzívne pracovali na novom návrhu zákona o rybárstve. Prvý návrh bol vypracovaný Legislatívnou komisiu SRZ v súčinnosti s Ing. Dobiašom, vedúcim oddelenia štátnej správy rybárstva na MŽP SR, ktorý bol do tejto komisie prizvaný, nakoľko bolo potrebné riešiť dlhodobé problémy, ktoré trápia rybárov a jednotlivé ustanovenia zákona, ktorých znenie bolo rozporuplné a zmätočné.

MŽP SR ako hlavný iniciátor nového návrhu zákona o rybárstve vytvorilo expertnú skupinu, do ktorej bol nominovaný ako zástupca SRZ – tajomník SRZ, Ing. Javor a viceprezident Ing. Mišech.
Expertná skupina vypracovala návrh zákona, do ktorého boli zakomponované niektoré pripomienky SRZ. Tento návrh bol zaslaný všetkým členom Rady SRZ v rámci zasadnutia konaného dňa 10. júna 2017.

Následne prebehlo interné pripomienkové konanie, o ktorom sme neboli vôbec informovaní, a aj napriek tomu, že bolo prisľúbené ešte stretnutie expertnej skupiny, toto stretnutie sa neuskutočnilo.

Dňa 23. septembra 2017 na zasadnutí boli členovia Rady informovaní o obsahu mailu, ktorí sme obdŕžali od Ing. Dobiaša, v nasledovnom znení:

V rámci prebiehajúceho legislatívneho procesu materiál prešiel interným pripomienkovým konaním. Najviac pripomienok, hlavne zásadných si uplatnila tunajšia sekcia legislatívy a práva a sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny (v spolupráci so ŠOP SR) a SVP, š.p. Legislatívci mali legislatívno technické pripomienky, ktoré mi vecniari tak nemusíme vidieť. V každom prípade ich hodnotím, že boli v prospech skvalitnenia návrhu. Podobne to vidím aj v prípade „prírodniarov“. V niektorých ohľadoch sme v návrhu doriešili aj nevyhnutný súlad s „ochranárskou legislatívou“, ako napr. nepôvodné invázne druhy rýb a pod.
Najzložitejšie rozporové konanie bolo s SVP, š.p. S viacerými jeho pripomienkami sme nesúhlasili, od ktorých po našom vysvetlení odstúpili. Niektoré boli značne prepracované aj s prispením Ing. Rybára (ten bol aj na rozporovom konaní), ktoré už boli akceptovateľné.
V každom prípade je materiál pripravený bez rozporov na prerokovanie do porady vedenia ministerstva, ktorá už bola po sebe viac krát zrušená. Keď sa nestane nič neočakávané, mala by byť tento štvrtok. Potom proces pokračuje štandardnou legislatívnou cestou, t. j. materiál bude dopracovaný v zmysle pripomienok z porady vedenia – ak nejaké vznesené budú a pôjde na predbežné medzirezortné pripomienkové konanie, potom na medzirezortné pripomienkové konanie, atď.

Petrov zdar!

P.S. Dnes som bol u p. štátneho taj. Kurillu aj spolu s GR SV a riaditeľkou OŠVSaR a na jeho požiadanie som ho informoval o stave zákona, jeho zámere atď.

Ing. Tibor Dobiaš

Dňa 28. septembra 2017 sme obdŕžali návrh zákona o rybárstve, ktorý bol predložený do predbežného pripomienkového konania prostredníctvom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, v rámci ktorého bolo možné pripomienkovať len Doložku vplyvov a analýzu dopadov na rozpočet v termíne do 08. októbra 2017.
Znenie predloženého návrhu zákona o rybárstve bolo koncepčne úplne iné ako toho, na ktorom sme pracovali, najmä čo sa týkalo znenia ustanovenia § 4, ktorý by mal umožňovať pridelenie výkonu rybárskeho práva SVP, š.p. na významných vodných tokov a drobných vodných tokov a ŠOP SR v záujme zabezpečenia starostlivosti o chránené územie.

Dňa 29. septembra 2017 bolo zvolané mimoriadne zasadnutie Prezídia Rady SRZ na deň 04. októbra 2017 s tým, že sa pripravili pripomienky k doložke vybraných vplyvov, ktoré boli následne doplnené o ďalšie návrhy, ktoré vyplynuli z tohto zasadnutia.

Po prerokovaní problematiky, ktorá vznikla s predloženým návrhom zákona o rybárstve boli prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 26/2017
Prezídium Rady SRZ ukladá štatutárnym zástupcom Rady SRZ vyvolať rokovanie z ministrom životného prostredia SR za účasti zástupcov Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ za účelom stiahnutia návrhu zákona o rybárstve v predloženom znení.
Termín: bezodkladne

Uznesenie č. 27/2017
Prezídium Rady SRZ ukladá štatutárnym zástupcom Rady SRZ vypracovať otvorený list, na základe pripomienok členov Prezídia Rady SRZ z mimoriadneho zasadnutia Prezídia Rady SRZ, prezidentovi, predsedovi vlády a predsedovi NR SR za účelom stiahnutia návrhu zákona o rybárstve v predloženom znení.
Termín: bezodkladne

Uznesenie č. 28/2017
Prezídium Rady SRZ ukladá štatutárnym zástupcom Rady SRZ zaslať Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory pripomienky k doložke vybraných vplyvov k návrhu zákona o rybárstve doplnené o návrhy členov Prezídia Rady SRZ z mimoriadneho zasadnutia Prezídia Rady SRZ pre potreby ich zaslania na predbežné pripomienkové konanie.
Termín: bezodkladne

Uznesenie č. 29/2017
Prezídium Rady SRZ ukladá štatutárnym zástupcom Rady SRZ zaslať členom Rady SRZ, Kontrolnej komisie SRZ a štatutárnym zástupcom ZO SRZ sprievodný list k návrhu zákona o rybárstve spolu s prijatými uzneseniami z mimoriadneho zasadnutia Prezídia Rady SRZ, pripomienkami k doložke vybraných vplyv k návrhu zákona o rybárstve a otvoreným listom určeným prezidentovi, predsedovi vlády a predsedovi NR SR a uvedenú informáciu zverejniť vo vestníku Rady SRZ.
Termín: bezodkladne

Na základe prijatých uznesení boli uskutočnené nasledovné kroky:

1. Dňa 5.10.2017 bola telefonicky oslovená kancelária ministra ŽP SR o stanovenie termínu stretnutia zástupcov SRZ – Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ s pánom ministrom s jediným bodom rokovania „návrh zákona o rybárstve“ – termín rokovania bude oznámený kanceláriou ministerstva.

2. Spracovanie pripomienok k doložke vybraných vplyvov k návrhu zákona o rybárstve, ktorý bol dňa 06. októbra 2017 zaslaný Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

3. Vypracovanie otvoreného listu prezidentovi SR, predsedovi vlády a predsedovi NR SR, ktorý im bol zaslaný dňa 11. októbra 2017.

Na základe vyššie uvedených skutočností si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste o aktuálnej situácii k návrhu zákona o rybárstve informovali čo najširšiu verejnosť, aby sme tak spoločne a jednotne mohli uskutočniť ďalšie spoločné kroky pre zastavenie návrhu zákona o rybárstve v znení, ktorý v žiadnom prípade nepredstavuje kvalitatívne lepšiu právnu normu, zodpovedajúcu súčasným spoločenským pomerom, záujmom SR a spoločenských záujmov na ochranu vôd a rýb ako prirodzeného bohatstva štátu.

O ďalšom vývoji predmetnej problematiky Vás budeme priebežne informovať.


Dokument si môžete stiahnuť tu:

Mimoriadny vestník SRZ Rady Žilina – Informácia o aktuálnej problematike vo veci návrhu zákona o rybárstvePripomienky k doložke vybraných vplyvov a otvorené listy trom najvyšším ústavným činiteľom SR si môžete pozrieť v nižšie uvedených prílohách:

Pripomienky k doložke vybraných vplyvov

Otvorený list prezidentovi SR

Otvorený list predsedovi vlády SR

Otvorený list predsedovi NR SR

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – Október 2017

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady (Október 2017)


Obsah:

 • Z-12 Rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania a predvolanie disciplinárne stíhaného
 • Z-13 Miestne rybárske poriadky – usmernenie
 • O-13 Elektronizácia Slovenského rybárskeho zväzu
 • O-14 Prihlášky do súťaže SRZ pre rok 2018
 • O-15 Kormorán veľký – plašenie do konca roka 2017
 • O-16 Oznam o termíne školenia rybárskej stráže
 • O-17 Oznam o možnosti prihlásenia členov na školenia rybárskeho hospodára

Dokument si môžete stiahnuť tu:

Vestník SRZ rady Žilina – október 2017Prílohy k vestníku:


1.      Rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania a predvolanie disciplinárne stíhaného


Všetky vestníky si môžete pozrieť cez tento odkaz

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – Apríl 2017

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady (Apríl 2017)


Obsah:

 • Z-7 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
 • Z-8 Výnimka na VN Orava
 • Z-9 Úprava lovných mier na obdobie rokov 2018 – 2020
 • Z-10 Zmeny v revírovaní na obdobie rokov 2018 – 2020
 • Z-11 Objednávka povolení na lov hlavátky – upozornenie
 • O-6 Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2016
 • O-7 Doplnenie organizačnej štruktúry Sekretariátu Rady SRZ o referenta pre prácu s deťmi a mládežou
 • O-8 Kormorán veľký – naplnenie limitu odlovených jedincov
 • O-9 Skorší lov kapra – predĺženie aktuálne platnej výnimky
 • O-10 Petícia „ ZA ŽIVÉ RIEKY A ČISTÚ VODU“ – informácia
 • O-11 Televízna relácia „ NA RYBÁCH – PETROV ZDAR!“ – informácia
 • O-12 Všetky potrebné informácie z Odboru športovej činnosti nájdete na stránke www.ssrzrada.sk

Dokument si môžete stiahnuť tu:

    Vestník SRZ rady Žilina – apríl 2017Prílohy k vestníku:


1.       Rozbor hospodárenia za rok 2016


2.       Audítorská správa SRZ


3.       Výkaz ziskov a strát k 31.12.2016


4.       Súvaha k 31.12.2016


5.       Rozpočet Rady SRZ na rok 2017


6.       Tlačová správa – Odovzdanie petície – Za živé rieky


Všetky vestníky si môžete pozrieť cez tento odkaz

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – január 2017

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady (Január 2017)


Obsah:

 • Z-1 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
 • Z-2 Doplnky rybárskeho poriadku ku zvláštnym povoleniam na rybolov
 • Z-3 Zoznam členov rybárskej stráže
 • Z-4 Metodický pokyn – konanie členských schôdzí a mestských konferencií
 • Z-5 Účtovná závierka za rok 2016
 • Z-6 Platnosť hosťovacích týždenných povolení na rybolov z roku 2016
 • O-1 Ponuka násadových rýb pre rok 2017
 • O-2 Nárast hrúbky ľadu na stojatých vodách počas extrémne nízkych teplôt
 • O-3 Kormorán veľký – aktuálny počet odlovených jedincov
 • O-4 Školenie na obsluhu elektrického agregátu
 • O-5 Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenska bola schválená!

Dokument si môžete stiahnuť tu:

    Vestník SRZ rady Žilina – január 2017Prílohy k vestníku:


1.       Metodický pokyn k priebehu ČS a MK


2.       Správa o konaní členskej schôdze/mestskej konferencie


3.       Elektronická objednávka 2017


4.       Poštová objednávka 2017 lososovité + reofilné


5.       Poštová objednávka 2017 nížinné + Rupín


Všetky vestníky si môžete pozrieť cez tento odkaz

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – december 2016

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady (December 2016)


Obsah:

 • Z-15 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
 • Z-16 Disciplinárny poriadok Slovenského rybárskeho zväzu
 • Z-17 Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
 • Z-18 Smernica o vedení evidencie osôb a nevydávaní povolení na rybolov na základe disciplinárnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní
 • Z-19 Smernica o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ
 • Z-20 Smernica pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže SRZ
 • Z-21 Smernica pre činnosť kontrolných komisií základných organizačných zložiek SRZ a Smernica pre činnosť Kontrolnej komisie SRZ
 • Z-22 Zaslanie štatistických výkazov
 • Z-23 Povinnosť ZO SRZ vydať každému členovi tlačivo „Povolenie na rybolov a Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“
 • O-36 Výberové konanie na obsadenie funkcií trénerov pre reprezentačné družstvá
 • O-37 Pozvánka na výročné zasadnutia sekcií odboru športovej činnosti
 • O-38 Seminár o lipňovi
 • O-39 MVE a petícia Za živé rieky
 • O-40 Celoeurópske sčítanie kormoránov na nocoviskách

Dokument si môžete stiahnuť tu:

    Vestník SRZ rady Žilina – december 2016


Prílohy k vestníku:


1.       Disciplinárny poriadok Slovenského rybárskeho zväzu

2.       Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov

3.       Príloha č.1 Vzory povolení na rybolov

4.       Príloha č.2 Prehľad druhov, cien povolení a odvodov pre rok 2017

5.       Smernica o vedení evidencie osôb a nevydávaní povolení na rybolov na základe disciplinárnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní

6.       Smernica o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ

7.       Smernica pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže SRZ

8.       Smernica pre činnosť kontrolných komisií základných organizačných zložiek SRZ

9.       Smernica pre činnosť Kontrolnej komisie SRZ

10.       Ročný výkaz o vodných plochách a ich rybárskom využití za rok 2016

11.       Ročný výkaz – metodika 2016

12.       Výberové konanie – reprezentační tréneri Odboru ŠČ pre roky 2017-2018

13.       Pozvánka na výročné zasadnutia sekcií OŠČ 2017

14.       Závery zo Seminára k problematike lipňových vôd konaného dňa 07.09.2016

15.       Metodika sčítania kormoránov na nocoviskách

16.       Záznam o love kormorána veľkého

17.       Zimné sčítanie kormoránov – formulár 2017