Archív značiek: vestníky

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – Január 2019

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Január 2019)


Obsah:

 • Z-1      Zoznam členov rybárskej stráže
 • Z-2      Ponuka násadových rýb pre rok 2019
 • O-1     Ponuka na kokosové vlákno pre výrobu umelých hniezd
 • O-2     Nový zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve, vyhláška č. 381/2018 Z.z. a Stanov SRZ
 • O-3     Nové znenie Stanov SRZ
 • O-4     Spracovanie dodatku k Spoločnému rybárskemu poriadku pre rok 2019
 • O-5     Kontrola a schválenie Miestnych rybárskych poriadkov
 • O-6     Lov rýb pod ľadom (§ 18, písm. m)) podľa zákona o rybárstve
 • O-7     Lov rýb z rybárskeho člna a pomocou zavážacej loďky na rybárskych revíroch s výmerou menšou ako 10 ha
 • O-8     Zaslanie informácie o vypĺňaní štatistických výkazov za rok 2018
 • O-9     Lovné miery rýb a zavedenie najväčšej lovnej miery
 • O-10   Oznam o plánovanej inventarizácii rybárskych revírov SRZ
 • O-11   Zmeny v revírovaní rybárskych revírov SRZ
 • O-12   Zarybňovacie plány na rok 2019
 • O-13   Televízna relácia „ NA RYBÁCH – PETROV ZDAR!“ – informácia
 • O-14   Účasť Slovenského rybárskeho zväzu na výstavách v roku 2019
 • O-15   Vyhlásenie zimoviska rýb na rieke Hron č. 6A 3-1070-2-1
 • O-16   Vznik Slovenského zväzu športového rybolovu
 • O-17   Pozvánka na výročné zasadnutie rozhodcov OŠČ 2019

Dokument si môžete stiahnuť tu:

Vestník SRZ rady Žilina – Január 2019Prílohy k vestníku:


1.       Manuál k objednávke rýb – 2019

2.       Elektronická objednávka – 2019

3.       Poštová objednávka – 2019

4.       Cenník lososovité 2019

5.       Cenník nížinné 2019

6.       Pozvánka na výročné zasadnutie a školenie komisie rozhodcov 2019

7.       Ročný výkaz

8.       Stanovy SRZ


Všetky vestníky si môžete pozrieť cez tento odkaz

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – Apríl 2018

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Apríl 2018)

 


Obsah:

 • Z-4 Zaslanie chýbajúcich správ z VČS/MK 2018
 • O-5 Novela zákona o vodách
 • O-6 Petícia za záchranu rybárstva na Slovensku – zber podpisov pokračuje
 • O-7 Elektronizácia SRZ – aktuálna informácia
 • O-8 Výnimka na plašenie a odstrel kormorána veľkého – oznam
 • O-9 Oznam o predložených zarybňovacích plánoch na roky 2018-2020
 • O-10 Informácia o schválenom zarybňovaní rybárskych revírov zo zarybňovacích fondov SRZ
 • O-11 Závierka Rady SRZ za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
 • O-12 Rybárska stráž – informácia o školení
 • O-13 Kontakty na vedúcich rybárskej stráže
 • O-14 Ponuka nočných videní pre rybársku stráž
 • O-15 Oznam o pripravovaných odborných seminároch a školeniach
 • O-16 Čistenie brehov vodných nádrží
 • O-17 Príslušnosť ZO SRZ k oblastným ichtyológom SRZ podľa krajov
 • O-18 Televízna relácia „ NA RYBÁCH – PETROV ZDAR!“ – informácia
 • O-19 Ochrana osobných údajov GDPR – informácia

Dokument si môžete stiahnuť tu:

Vestník SRZ rady Žilina – Apríl 2018Prílohy k vestníku:


1.       Správa VČS 2018


2.       Účtovná závierka 2017


3.       Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke


4.       Rozpočet na rok 2018 – náklady a výnosy


5.       Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku a petičný hárok


Všetky vestníky si môžete pozrieť cez tento odkaz

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – Január 2018

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Január 2018)


Obsah:

 • Z-1 Záväzné usmernenie k Volebnému poriadku ZO SRZ
 • Z-2 Dodatok č. 1 ku kaprovému zväzovému poriadku pre rok 2018 a Dodatok č. 1 k lipňovému zväzovému poriadku pre rok 2018
 • Z-3 Zoznam členov rybárskej stráže
 • O-1 Usmernenie k Petícii za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku
 • O-2 Ponuka násadových rýb pre rok 2018
 • O-3 Usmernenie pre použitie 2% zaplatených daní za rok 2017
 • O-4 Ponuka na kokosové vlákno na výrobu umelých hniezd

Dokument si môžete stiahnuť tu:

Vestník SRZ rady Žilina – január 2018Prílohy k vestníku:


1.       Výzva na podporu petície za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku

2.       Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku a petičný hárok

3.       Elektronická objednávka 2018 – lososovité, reofilné, nížinné druhy a Rupín

4.       Poštová objednávka 2018 – lososovité, reofilné, nížinné druhy a Rupín

5.       Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2017


Všetky vestníky si môžete pozrieť cez tento odkaz

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – December 2017

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady(December 2017)


Obsah:

 • Z-14 Volebný poriadok základných organizácií SRZ
 • Z-15 Metodický pokyn pre konanie členských schôdzí a mestských konferencií a priebeh a spôsob voľby do orgánov ZO SRZ a delegátov
 • Z-16 Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
 • Z-17 Miestne rybárske poriadky ZO SRZ a ich schválenie
 • Z-18 Zaslanie informácie o vypĺňaní štatistických výkazov za rok 2017
 • Z-19 Cenník násadových rýb pre rok 2018
 • O-18 Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku
 • O-19 Výnimka na odstrel kormorána – informácia
 • O-20 Informácia o zimnom sčítaní kormoránov na nocoviskách
 • O-21 Pozvánka na výročné zasadnutia sekcií Odboru športovej činnosti

Dokument si môžete stiahnuť tu:

Vestník SRZ rady Žilina – december 2017Prílohy k vestníku:


1.       Volebný poriadok ZO SRZ

2.       Príloha č. 1 – Vzor návrhu kandidáta

3.       Príloha č. 2 – Potvrdenie o prijatí návrhu kandidáta

4.       Príloha č. 3 – Vzor zápisnice volebnej komisie MO/MsO SRZ z volieb pre tajné hlasovanie

5.       Príloha č. 4 – Vzor zápisnice volebnej komisie ObO MsO SRZ z volieb pre tajné hlasovanie

6.       Príloha č. 5 – Vzor zápisnice volebnej komisie MO/MsO SRZ z volieb pre voľbu aklamáciou

7.       Príloha č. 6 – Vzor zápisnice volebnej komisie ObO MsO SRZ z volieb pre voľbu aklamáciou

8.       Metodický pokyn pre konanie členských schôdzí a mestských konferencií a priebeh a spôsob voľby do orgánov ZO SRZ a delegátov

9.       Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov

10.       Cenník násadových rýb 2018 – lososovité a reofilné druhy

11.       Cenník násadových rýb 2018 – nížinné druhy

12.       Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku a petičný hárok

13.       Metodika sčítania kormoránov na nocoviskách

14.       Zimné sčítanie kormoránov na nocoviskách – formulár

15.       Záznam o love 2018 – formulár


Všetky vestníky si môžete pozrieť cez tento odkaz

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – jún 2016

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady (Jún 2016)


Obsah:


Z-8 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb

Z-9 Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na VN Dobrá Niva

O-18 Migračné bariéry – návrh na spriechodnenie

O-19 Zmena na poste ichtyológa pre západoslovenskú oblasť

O-20 Zarybnenie rybárskych revírov v mesiaci jún

O-21 Zvýšená pozornosť na tokoch

O-22 Školenie rybárskych hospodárov

O-23 Školenie rybárskej stráže

O-24 Petícia „Za živé rieky a čistú vodu“ má 20 tisíc podpisov a pokračuje ďalej

O-25 Disciplinárny poriadok v znení Dodatku č. 1


Dokument si môžete stiahnúť tu:

    Vestník SRZ rady Žilina – jún 2016


Prílohy k vestníku:


1.      Disciplinárny poriadok v znení Dodatku č. 1


2.      Petičný hárok – Petícia Za živé rieky a čistú vodu


Všetky vestníky si môžete pozrieť cez tento odkaz

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – máj 2016

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady (Máj 2016)


Obsah:


Z-5 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb

Z-6 Objednávka povolení na lov hlavátky – upozornenie

Z-7 Výstup z kontroly rybárskych poriadkov

Z-11 Čisté brehy rybárskych revírov

O-12 Školenie na obsluhu elektrického agregátu

O-13 Vypracovanie správy – kormorán veľký

O-14 Petícia „Za živé rieky a čistú vodu“ – čo sa doteraz podarilo

O-15 Objednávka – kokosové vlákno na rok 2017 – ponuka

O-16 Disciplinárny poriadok – dodatok č. 1

O-17 Rozbor hospodárenia Rady SRZ


Dokument si môžete stiahnúť tu:

    Vestník SRZ rady Žilina – máj 2016


Prílohy k vestníku:


1.      Disciplinárny poriadok – dodatok č. 1


2.      Výstup z kontroly rybárskych poriadkov


3.      Účtovná závierka Rady SRZ za rok 2015


4.      Výrok audítora


5.      Analýza výsledkov hospodárenia za účtovné roky 2010-2013


6.      Rozpočet Rady SRZ na rok 2016


Všetky vestníky si môžete pozrieť cez tento odkaz

Verejné konzultácie k vodnej politike SR

Oznamujeme naším ZO SRZ a rybárov, že v nadväznosti na našu informáciu z aprílového vestníka SRZ č. 4/2015 sa posledné Verejné konzultácie k vodnej politike SR uskutočnia dňa 4. júna (štvrtok) od 15,30 h v priestoroch Mestského úradu v Žiline. V prípade záujmu žiadame o potvrdenie Vašej účasti (z kapacitných dôvodov) na e-mailovej adrese: krajc@srzrada.sk – Odbor tečúcich vôd.

Obsahom stretnutia bude problematika vodného plánovania s dosahom na vodné ekosystémy až do roku 2030 v oblasti:

1) Výstavby malých vodných elektrární na Slovensku (tzv. Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu HEP)
2) Plán manažmentu povodí (Vodný plán – Dunaj, Visla)
3) Plány manažmentu povodňového rizika
4) Verejné vodovody a kanalizácie

Uvedené strategické dokumenty významne ovplyvnia v nadchádzajúcom období záujmy rybárstva na Slovensku. Termín na pripomienkovanie uvedených koncepčných materiálov je 22. jún 2015, a preto môžu ZO SRZ svoje pripomienky zasielať priamo alebo v termíne do 31. mája 2015 na adresu Sekretariátu Rady SRZ alebo oetv@srzrada.sk. Pripomienkovať materiály môžu aj všetky fyzické osoby, čo môže významne pomôcť pri presadzovaní nášho spoločného záujmu.

Viac informácií k pripravovanej aktualizácii Vodného plánu SR je zverejnených na stránke http://www.vuvh.sk. Niektoré spracované dokumenty môžete nájsť aj tu: http://www.slatinka.sk/novinky/aktuality/konzultacie-k-vodnej-politike-sr/

Verejné konzultácie k vodnej politike SR