Archív značiek: VN Zemplínska šírava

Zákaz lovu rýb na Výpustnom kanáli z VN Zemplínska Šírava naďalej pretrváva

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si vás informovať, že Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Michalovce listom zo dňa 02. júla 2018 požiadala Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, Správa povodia Laborca o prehodnotenie lovu rýb na Výpustnom kanáli z VN Zemplínska Šírava z nasledovných dôvodov:

 • lov bol obmedzený pre členov SRZ do vzdialenosti 50m od telesa hrádze, čo je vyznačené na tabuli zákazu lovu a farebnými čiarami na hrádzi, čo už trvá dlhší čas,
 • po stavebných úpravách Výpustného kanála veľká časť rýb ostáva v takzvanom “bazéne“ a nemá možnosť odplávať do Laborca.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, Správa povodia Laborca listom zo dňa 11. júla 2018 zaujal nasledovné stanovisko:

 • prevádzkový poriadok VN Zemplínska Šírava zakazuje z bezpečnostných dôvodov vykonávať akúkoľvek činnosť v blízkosti objektov vodnej stavby (bezpečnostný prepad),
 • na bezpečnostnom prepade sú namontované kamerové systémy a iné zariadenia, ktoré sa pri love rýb môžu poškodiť,
 • rekonštrukciou prepadu neboli urobené také zásahy, ktoré by bránili pohybu rýb za segmentom výpustného objektu.

Na základe vyššie uvedených skutočností vám oznamujeme, že lov rýb na Výpustnom kanáli z VN Zemplínska Šírava je naďalej zakázaný, a teda nie je možné jeho uskutočňovanie v zmysle zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu.

 

Pozdrav z východu

O tom, že rybári z východného Slovenska nezaháľajú ani počas letných prázdnin, svedčí pozdrav v podobe niekoľkých fotografií od ichtyológa pre Východoslovenskú oblasť, p. Ing. Géciho.
Ten sa s nami podelil o fotografie nasnímané počas pracovných výjazdov na ZO SRZ. Pripájame teda niekoľko z nich:Je chvályhodné, že sa nájdu miestne organizácie, ktoré odchovávajú násady pstruha vo vlastných zariadeniach. Zisťovanie parametrov vody v liahni ZO SRZ v Sabinove.Počas prázdnin sa pomerne často vyberáme aj na zisťovanie stavu priečnych bariér na vodných tokoch. Každého rybára poteší, ak sa po desiatkach rokov spriechodní pre ryby neprekonateľná priečna prekážka na vodnom toku, ako to bolo v tomto prípade.Regulačný odlov premnoženého druhu ryby – jalca hlavatého z VN Palcmanská Maša. Odlovenými rybami sa samozrejme zarybnili iné revíry, kde sa jalec naopak vytráca – napríklad po značnom tlaku rybích predátorov.Niečo z ichtyologického prieskumu. Mieň sladkovodný ulovený na prívodnom kanály VN Zemplínska šírava nepatrí k bežným úlovkom pri ichtyologických prieskumoch.

Dva dni brigád na Zemplínskej šírave

Za výbor MsO SRZ Michalovce:

Sobotou 22.4. začali brigádnické dni našej organizácie na Zemplínskej šírave. Napriek nepriazni počasia sa brigády zúčastnilo 70 našich členov a z MsO SRZ Humenné prišlo 5 členov fandiacich Zemplínskej šírave. Tohto roku sme sa nemuseli veľmi venovať plastom, nakoľko Povodie Laborca už počas týždňa vyzbieralo časť pláže. Napriek tomu chlapi s vrecami vyzbierali vpust do šíravy, ľavú stranu k Vinianskemu jarku, Prímestskú až k Výpustu, Kameňolom a Paľkov. Nazberalo sa spolu 128 vriec odpadu z plastov a skla. Väčšia časť zúčastnených bola pri práci s naplaveným drevom, ktorého tohto roku priniesla voda z Laborca neúrekom. Veľkou pomocou pre nás bolo aj zapožičanie traktora s vlečkou od Obecného úradu Vinné. Doobeda sme vyviezli na zberný dvor OU Vinné 5 vlečiek stromov a dreva. Úprava prebiehala motorovými pílami našich členov, za čo im veľmi ďakujeme. Zbytok dreva zostal usporiadaný na hromadách, nakoľko sa nestihlo všetko odviezť. Veríme, že s týmto odpadom nám pomôže Povodie počas týždňa.
Kus roboty sa urobilo aj na Paľkove, kde skupinka brigádnikov upravila cestu kameňom z pravej strany ostrova.
Záverečný teplý guľáš padol brigádnikom veľmi vhod, veď všetci po jeho skonzumovaní hneď utekali domov do tepla.

Zalužice, nedeľa 23.4.2017

Je nedeľa, no o brigádnikov a priaznivcov Zemplínskej šíravy nemáme ani dnes núdzu.
O 8:00 sa nám prihlásilo 60 brigádnikov a dokonca prišli dvaja aj z MO SRZ Snina. Neporiadku od Mlyna po Lažňany bolo dosť. Na tejto strane Zalužíc oproti Prímestskej prevládali plasty. Drevo sme ukladali hlavne hrubšie so zameraním na lovné miesta a miesta slúžiace rekreantom. Veľké stromy, ktoré priplávali z Laborca sme upravili pílou a uložili na spálenie. Aj dnes sa brigádovalo naplno. Počasie nám vydržalo, takže záverom sme mohli konštatovať, že úloha dňa je splnená. Dnes sa vyzbieralo 56 vriec plastov a 6 vriec skla.
Výbor MsO SRZ Michalovce ďakuje všetkým členom, ktorí sa zúčastnili na tejto nedeľnej brigáde.


Za Slovenský rybársky zväz Milan Tegi, hospodár VN Zemplínska Šírava:

Za účasti členov MO SRZ Michalovce v počte 135 brigádnikov sa za obidva dni vyzbieralo 190 vriec plastového odpadu, sklenených fliaš a rôzneho komunálneho odpadu. 22.4.2017 sa brigádovalo na prímestskej oblasti, nápustný kanál, kameňolom a stredisko Paľkov. Robili sa prerezávky motorovými pílami a upravovala sa cesta (príjazd k vode). 23.4.2017 pokračovala brigáda na Zálužickej strane, kde sa tak isto robili prerezávky, zberal sa komunálny odpad a robili sa skládky naplavenej drevenej hmoty. Zo strany obce Vinné nám bol poskytnutý traktor s vlečkou, ktorý postupne poodvážal hlavne drevenú hmotu  na zberný dvor. Touto cestou sa chcem všetkým zúčastneným poďakovať za odvedenú prácu!

Hospodár Milan Tegi.
Pracovné stretnutie k PCB látkam

Dňa  29. októbra 2015 sa  na  Sekretariáte  Rady  SRZ Žilina  konalo   pracovné  stretnutie,  ktorého  účelom  bolo riešiť situáciu v rybárskych  revíroch SRZ na  Východoslovenskej  nížine po tom , čo  v rámci  Monitoringu poľovnej zveri a rýb zameraného na  sledovanie  prieniku kontaminantov do organizmov  voľne žijúcej zveri a rýb realizovaného  usmerňovaného  Štátnou  veterinárnou a potravinovou  správou  SR Bratislava boli  v rokoch 2012 až 2014 zistené  nevyhovujúce výsledky šetrenia svaloviny rýb ulovených  vo   vodných  tokoch  v povodí  Bodrogu kvôli prekročeniu maximálnych hodnôt obsahu a sumy  polychlórovaných bifenylov (PCB).  Podstatná časť stretnutia sa  týkala  aj  situácie  na   vodnej  nádrži Zemplínska Šírava.

Stretnutia  sa  osobne  zúčastnil  ústredný  riaditeľ  Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava  Prof. MVDr. Jozef Bíreš,  DrSc.,   a pracovníci  Ministerstiev  životného  prostredia  a pôdohospodárstva  a rozvoja  vidieka SR.

Za  SRZ  Radu  Žilina  boli  prítomní  tajomník  Rady  SRZ  Ing. Ľuboš  Javor,  členovia  Rady SRZ  p.  V. Šaffa  a Š.  Kopčo  a príslušní  zamestnanci  Sekretariátu Rady SRZ,  ktorých  sa  daná  problematika  týka.

Hlavné závery z pracovného stretnutia:

 • zmena režimu rybárskeho revíru VN Zemplínska Šírava z režimu  „CHAP“ na lovný je blízkej budúcnosti nepravdepodobná, keďže výsledky monitoringu PCB látok sú naďalej nevyhovujúce   aj  na  základe  analýz   z roku 2015 a zmena  by bola možná len na základe pravidelných analýz a garancie, že nebude ohrozené zdravie obyvateľstva
 • pokračovať v osvete rybárskej  a nerybárskej verejnosti !
 • SRZ do rybárskych poriadkov uvedie upozornenie,  citujeme:  V rybárskych revíroch v povodí Bodrogu južne od VN Zemplínska Šírava je zvýšený obsah PCB látok a ortuti. Z dôvodu ochrany zdravia odporúčame ryby ulovené v tejto oblasti nekonzumovať!
 • monitoring rizikových oblastí bude pokračovať
 • dohodlo sa, že SRZ požiada Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR a Ministerstvo životného prostredia  SR o vyčlenenie finančných prostriedkov na zvýšenie počtu odoberaných vzoriek v ďalšom monitoringu   Zemplínskej Šíravy so zameraním sa na rôzne vekové kategórie  aj nedravých druhov rýb a o následné spracovanie výsledkov do štúdie
 • pri každom úradnom odbere vzoriek musí byť zúčastnený veterinárny lekár (požiadavka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR)

 

4-4140-1-1 Výpustný kanál VN Zemplínska Šírava – zákaz lovu rýb


Upozorňujeme členov Slovenského rybárskeho zväzu, že dňom 24.8.2015 ráno od 6:00 je zakázaný lov rýb v rybárskom revíri Výpustný kanál VN Zemplínska Šírava (MsO SRZ Michalovce) vo vzdialenosti 200 m od telesa hrádze z dôvodu začatia rekonštrukcie bezpečnostného priepadu a kanála vodnej stavby Zemplínska Šírava. Zákaz rybolovu v uvedenom revíri platí do odvolania správcom SVP, š.p. OZ Košice, Správa povodia Laborca

Zarybnenie východoslovenských revírov násadami Rybárstva Zemplín – zubáč

 

Tradične, na sklonku jari a v prvých letných týždňoch, prebehlo zarybňovanie
východoslovenských revírov zubáčom veľkoústym o veľkosti 5 až 7cm od externého
dodávateľa násad Rybárstva Zemplín.

 

Násada zubáčika sa odlovovala na najväčšom slovenskom rybníku Veľkom Hrhovskom jazere o rozlohe 180 ha na plnej vode plôdikovou sieťou. Nestabilné počasie, počas niekoľkých dní odlovu, najmä však silný vietor, chladno cez deň a v noci komplikovali oproti minulým rokom bezproblémový odlov zubáča.

Samotné zarybnenie rybárskych revírov SRZ sa začalo 16.06.2015. Rybky mali do 24.06. priemernú dĺžku tela 5,03 cm a v jednom litri objemu násad sa priemerne napočítalo 600 ks zubáčika. Pri nakládke 27.06. bola priemerná celková dĺžka rýb 6,5 cm a priemer počtu ks na liter násad bol 580 ks.

 

Zarybnené revíry SRZ :

16.06.2015 VN Ružín 27000 ks
19.06.2015 VN Zempl. Šírava 11700 ks
19.06.2015 MsO Michalovce 8300 ks
20.06.2015 VN Ružín 28200 ks
22.06.2015 MsO Košice 25000 ks
22.06.2015 VN Domaša 39000 ks
24.06.2015 VN Domaša 76000 ks
27.06.2015 MO Trebišov 10000 ks
27.06.2015 MO Kráľovský Chlmec 7150 ks
27.06.2015 MO Streda nad Bodrogom 7150 ks