Archív značiek: vzdelávanie

Smernice Rady SRZ

V tejto sekcii si môžete stiahnuť vnútorné predpisy zväzu – smernice, ktoré prijíma Rada SRZ v súlade so Stanovami SRZ.
Uvedené smernice podrobnejšie upravujú fungovanie a činnosť Slovenského rybárskeho zväzu a sú záväzné pre všetky orgány SRZ, organizačné zložky a pre všetkých členov zväzu.

V prípade nejasností sa môžete obrátiť na organizačno-právnych referentov.


Smernica č. 54/3/24-Opo. o odmeňovaní funkcionárov a členov SRZ


Smernica č. 770/73/24-Sekr. o platení zápisného členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov, platná od 9.4.2024

Prílohy k smernici č. 770/73/24-Sekr.:

Príloha č. 1
Príloha č. 1a
Príloha č. 1b
Príloha č. 1c
Príloha č. 2 – VZOR – Tlacivo ziadosti na Zvlastne povolenie
Príloha č. 3 – VZOR – Tlacivo ziadosti na Ceren – DUNAJ
Príloha č. 4 – VZOR – Tlacivo ziadosti na Ceren – MORAVA


Smernica č. 1683/294/23-Sekr. o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ, platná od 1.11.2023


Smernica č. 1682/293/23-Sekr. o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác 2023, platná od 1.11.2023


Smernica č.159/47/21 – Sekr. o odmeňovaní funkcionárov a členov SRZ, platná od 1.2.2021


Smernica č. 41/826/23-Sekr. na prerozdeľovanie finančných prostriedkov z predaja povolení na rybolov do zarybňovacích fondov, platná od 11.4.2023

Príloha k smernici č. 41/826/23-Sekr.:

Príloha č. 1 – Postup pri žiadaní finančných dotácií z rezervného fondu.pdf


Smernica č. 158/46/21-Sekr. pre organizovanie rybárskych pretekov alebo športových rybárskych
pretekov v rybárskych revíroch RADY SRZ, platná od 1.2.2021

Príloha k smernici č. 158/46/21-Sekr.:

Príloha – Žiadosť o usporiadanie športových rybárskych pretekov na rybárskom revíri Rady SRZ


Smernica č. 1433/31/20-Sekr. o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov, platná od 1.12.2020


  Smernica č. 1835/361/15-Sekr. o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác


  Usmernenie č. 1658/92/21- Sekr. pre vymenovanie, odvolanie a činnosť rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu

  Smernica č. 2606/678/16-Sekr. o vedení evidencie osôb a nevydávaní povolení na rybolov na základe disciplinárnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní

  Smernica č. 2027/596/17-Sekr. o poskytovaní cestovných náhrad v rámci Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina

  Smernica č. 1279/388/17-Sekr o podpore športového rybárstva

  Smernica č. 1755/517/17-Sekr. o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ

Prílohy k smernici č. 2027/596/17-Sekr.:

  Príloha č. 1, 2 – Cestovný príkaz

   Príloha č. 3 – Súhlas na použitie osobného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa

   Príloha č. 4 – Súhlas na použitie osobného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca  Smernica č. 417/88/15-OO pre činnosť komisií zriadených Radou SRZ

  Smernica č. 2605/677/16-Sekr. pre činnosť kontrolných komisií základných organizačných zložiek SRZ

  Smernica pre činnosť Kontrolnej komisie SRZ


  Smernica č. 879/221/10-OO upravujúca postup pri používaní elektrického agregátu v rybárskych revíroch, ktoré obhospodaruje SRZ


  Smernica č. 3116/621/14-OO o použití podielov zaplatených daní


  Smernica č. 250/56/17-Sekr. o poskytovaní ubytovania v zariadeniach Rady SRZ


  Smernica č. 388/107/17-Sekr. o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov

Príloha k smernici č. 388/107/17-Sekr.:

  Príloha č. 1 – Prehľad osobných ochranných pracovných prostriedkov


Záväzné právne predpisy

V tejto sekcii si môžete stiahnuť právne predpisy upravujúce výkon rybárskeho práva a právne predpisy upravujúce činnosť a fungovanie Slovenského rybárskeho zväzu a jeho organizačných zložiek.
V rámci jednotlivých príloh nájdete výklad niektorých ustanovení, ktoré sa týkajú výkonu rybárskeho práva.

V prípade nejasností sa môžete obrátiť na organizačno-právnych referentov.
Pokračovať v čítaní

Aktivity projektu: Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze

Aktivity projektu
Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze

Aktivity projektu „ Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze “ sa zameriavajú predovšetkým na vzdelávacie aktivity a tvorbu stratégie rozvoja ľudských zdrojov:

Aktivita č. 1 :
Stratégia rozvoja ľudských zdrojov

Popis a zameranie aktivity: výber vhodného modelu rozvoja ľudských zdrojov, prínos aktivít RĽZ na celkovú úspešnosť organizácie, prístupy k strategickému riadeniu ľudských zdrojov,

Výstupy: prepracovaná stratégia rozvoja ľudských zdrojov, prepojenie stratégie RĽZ so stratégiou organizácie

Aktivita č. 2 :
Riadenie projektov

Popis a zameranie activity: Lektor – odborník vyškolí našich zamestnancov v oblasti projektového manažmentu (granty a programy Európskej únie, charakteristika projektu a jeho význam pre organizáciu, životný cyklus projektu, podmienky úspešných projektov, rozbor kritických predpokladov realizácie projektu, analýza rizík projektu, tvorba a riadenie projektovej dokumentácie, motivovanie a vedenie cieľovej skupiny)

Výstupy: prehľad o grantoch a programoch EÚ, vedomosti cieľovej skupiny v oblasti riadenia projektov, projektová dokumentácia, príklady úspešných projektov, analýza rizík projektu

Aktivita č. 3 :
Odborné vzdelávanie v rybárstve

Táto aktivita bude realizovaná prostredníctvom týchto kurzov:

3.1. Veterinárne predpisy v chove rýb

Popis a zameranie aktivity: výskyt cudzokrajných vírusov a chorôb rýb na Slovensku,

Výstupy: Prípadové štúdie, analýzy

3.2. Moderná rybárska stráž

Popis a zameranie aktivity: legislatívne zmeny v oblasti, spolupráca s úradmi Policajného zboru, s úradmi životného prostredia, Dokumentácia, Šablóny, Prípadové štúdie

Výstupy: Prípadové štúdie, analýzy

3.3. Skladové hospodárstvo v občianskom združení

Popis a zameranie aktivity: Neobmedzené množstvo a štruktúra skladov, Strom zatriedenia – skupiny sortimentu, Umiestnenie sortimentu, Štatistika, Okamžité a evidenčné množstvo, Dokumentácia, Stavy a obraty, Evidencia rozvozov, Bezpečnosť a kontrola

Výstupy: vysoká odbornosť pri elektronickom spracovaní údajov a faktov

3.4 Evidencia rýb a ich pohyb

Popis a zameranie aktivity:
1. Evidencie – sú najdôležitejšou časťou programu, kde sa zadávajú všetky hodnotné informácie pre program.
2. Číselníky – sú vlastne základným pilierom všetkých evidencií. Obsahujú zoznamy informácií, ktoré sa používajú ako spojky medzi evidenciami.
3. Prehľady – obsahujú rôzne výstupy, ktoré sumarizujú údaje za obdobie, …
4. Služby – obsahujú základné nastavenie programu, kde sa zadávajú informácie o základnej organizácii, zálohovanie a obnova údajov, prevod údajov medzi rokmi, import údajov z iných programov.

Výstupy: vysoká odbornosť pri elektronickom spracovaní údajov a faktov

Aktivita č. 4 :
Zásady pracovných postupov a činností

Popis a zameranie aktivity: novelizácie vyhlášok, smerníc a zákonov v oblasti pracovných vzťahov a rybárstva

Výstupy: osvedčenie o absolvovaní kurzu

Aktivita č. 5 :
Počítačové zručnosti

Popis a zameranie aktivity: zvýšenie zručností používania programov zo strednej užívateľskej úrovne na úroveň pokročilý až expert.

Obsah: MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer

Výstupy: užívateľská úroveň PC zapojených zamestnancov pokročilý – expert

Aktivita č. 6 :
Anglický jazyk

Popis a zameranie aktivity: Akreditované kurzy /AJ začiatočník a AJ mierne pokročilý budú realizované externou vzdelávacou spoločnosťou. Na základe prieskumu zatiaľ akreditovaný kurz Angličtina v rybárstve neexistuje a preto bude možné absolvovať aj neakreditovaný kurz, ušitý na mieru našej organizácie. Aktivita je zameraná na získanie alebo zlepšenie vedomostí a schopností komunikovať cudzím jazykom v základných životných situáciách a v pracovnom procese. Aktivitu budú tvoriť tieto kurzy:

6.1. Kurz anglického jazyka pre začiatočníkov

Polointenzívny kurz, ktorý bude prebiehať 1 x týždenne po 2 hodiny. Absolvent bude schopný komunikovať v základných životných situáciách, bude schopný tvoriť otázky (pýtať sa), tvoriť krátke jednoduché oznamovacie vety (odpovedať), bude vedieť využívať základy jazyka pri práci predovšetkým pasívnou znalosťou angličtiny (čítanie a písanie jednoduchých textov v anglickom jazyku, schopnosť preložiť jednoduchý text, naučí sa používať slovník a počítačový prekladač a pod.)

6.2. Kurz anglického jazyka pre mierne pokročilých

Polointenzívny kurz, ktorý bude prebiehať 1 x týždenne po 2 hodiny. Absolvent bude schopný samostatne komunikovať v zložitejších životných situáciách s vyšším využitím v pracovnom procese. Bude schopný komunikovať so zahraničnými zväzmi po telefóne alebo e-mailom, bude schopný viesť dlhé rozhovory, riešiť problémy v cudzom jazyku, vyjadriť svoj názor, prijať alebo odmietnuť riešenia, naučí sa používať flexibilne počítačový prekladač)

6.3. Angličtina v rybárstve pre začiatočníkov
tréningový kurz zameraný na rozvoj slovnej zásoby všetkých účastníkov aktivity (druhy a vlastnosti rýb, ich zloženie

6.4. Angličtina v rybárstve pre mierne pokročilých – tréningový kurz zameraný na rozvoj slovnej zásoby z oblasti rybárstva (druhy a vlastnosti rýb, zloženie, chov rýb, starostlivosť o ryby, rybolov)

Výstupy: Zamestnanci získajú osvedčenie o absolvovaní jazykového kurzu Anglický jazyk pre začiatočníkov alebo anglický jazyk pre mierne pokročilých. Interný slovník rybárskych pojmov najčastejšie využívaných pri práci, resp. v praxi.

Aktivita č. 8 :
Mäkké zručnosti

Popis a zameranie aktivity: Aktivita bude odborne lektorsky zabezpečená externou vzdelávacou spoločnosťou. Jednotlivé kurzy sú prispôsobené predbežným potrebám našich zamestnancov podľa ich pracovnej náplne.

Aktivita bude realizovaná prostredníctvom týchto kurzov:

8.1. Manažérsky mix

Cieľová skupina : riadiaci a administratívni pracovníci

Cyklus I.
A) Vedenie efektívnych a tvorivých porád,
B) Efektívne vedenie ľudí,
C) Time manažment

Cyklus II.
A) Motivácia a stimulácia zamestnancov,
B) Marketing,
C) Riadenie pracovného výkonu

8.2. Obchodná komunikácia

Cieľová skupina: riadiaci a administratívni pracovníci

Cyklus I.
A) Predpoklady úspešného obchodného rozhovoru,
B) Príprava na obchodný rozhovor,
C) Tréning obchodného rozhovoru

Cyklus II.
A) Zásady efektívnej komunikácie,
B) Aktívne počúvanie,
C) Techniky uzatvorenia predaja

8.3. Profesionálna komunikácia s členmi SRZ

Cieľová skupina: riadiaci a administratívni pracovníci

Cyklus I.
A) Komunikačné zručnosti v telefonickom rozhovore,
B) Piliery úspechu telefonickej komunikácie,
C) Asertivita – prvky správania

Cyklus II.
A) Prezentácia a argumentácia,
B) Konflikty a ich riešenie,
C) Ako zvládať ťažké situácie v praxi

8.4 Prezentačné zručnosti

Cieľová skupina: riadiaci a administratívni pracovníci

Cyklus I.
A) Kritéria úspešnej prezentácie,
B) Seba prezentácia,
C) Spoločenské správanie

Cyklus II.
A) Typy skupín a ich analýza,
B) Štruktúra obchodnej alebo verejnej prezentácie,
C) Rétorika a komunikačné zručnosti

8.5. Tímová práca

Cieľová skupina: riadiaci a administratívni pracovníci

Cyklus I.
A) Tímová dynamika,
B) Tímové role,
C) Proces vývoja tímu

Cyklus II.
A) Konfliktné situácie,
B) Riešenie náročných úloh,
C) Zlepšenie angažovanosti a výkonu

8.6 Rozvoj osobnosti

Cieľová skupina: odborní a samostatní robotníci

Cyklus I.
A) Asertivita 1,
B) Verbálna komunikácia,
C) Neverbálna komunikácia

Cyklus II.
A) Pracovný a súkromný život,
B) Ciele a priority,
C) Spoločenské správanie

8.7. Sebapoznávanie

Cieľová skupina: odborní a samostatní robotníci

Cyklus I.
A) Sebareflexia,
B) Asertivita 1,
C) Zvládanie stresových situácií

Cyklus II.
A) Asertivita 2,
B) Zásady správnej komunikácie,
C) Psychohygiéna

Výstupy: individuálne akčné plány na rozvoj zručností zamestnancov, identifikácie silných stránok a priestoru na zlepšenie jednotlivcov, osobné plány na zlepšenie výkonnosti

Aktivita č. 9 :
Pracovná kultúra v občianskom združení

Popis a zameranie aktivity:

Kurz I.: Pracovná kultúra a jej kľúčovosť pre fungovanie zväzu, Základné pojmy a prístupy k problematike pracovnej kultúry, Typológia pracovnej kultúry, Organizačná klíma ako odraz pracovnej kultúry, Komunikácia v organizácii, Vplyv štýlu riadenia na formovanie pracovnej kultúry

Kurz II.: Pracovná kultúra a vzdelávanie zamestnancov, Pracovná kultúra a hodnotenie zamestnancov, Orientácia na výsledky, Pracovná kultúra a jej vplyv na realizáciu zmien vo zväze, Odraz pracovnej kultúry v kvalite služieb a v spokojnosti zamestnancov

Výstupy: zvýšenie úrovne komunikácie a spolupráce medzi zamestnancami SRZ

Ciele projektu: Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze

Cieľom nášho projektu je zvýšiť adaptabilitu zamestnancov Slovenského rybárskeho zväzu zlepšením podmienok a zvýšením investícií do rozvoja vzdelávania.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

  1. Tvorba systému strategického rozvoja ľudských zdrojov v občianskom združení Slovenský rybársky zväz

  2. Rozvoj vzdelávania zamestnancov v oblasti odborných vedomostí v rybárstve, mäkkých zručností, počítačových a jazykových zručností a v oblasti pracovných postupov.