Archív značiek: zákon o rybárstve

Nová vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve – účinnosť od 1. januára 2019

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 18. júla 2018 bol uverejnený v Zbierke zákonov SR nový Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2019.

K predmetnému zákonu o rybárstve boli vydané v súlade s § 42 dva všeobecne záväzné právne predpisy, a to vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve a vyhláška o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov.


Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bola uverejnená v Zbierke zákonov SR dňa 22. decembra 2018 s účinnosťou od 1. januára 2019.

Predmetná vyhláška ustanovuje nasledovné podrobnosti k zákonu o rybárstve o:

 • členení vôd
 • rozsahu prenesených úloh na organizačnú zložku užívateľa,
 • obsahu údajov, ktoré sa vedú v evidencii rybárskych revírov,
 • označovaní rybárskych revírov,
 • zarybňovacích plánoch rybárskych revírov,
 • rozsahu činnosti rybárskeho hospodára a skúške rybárskeho hospodára,
 • vydávaní povolení na rybolov a vydávaní osobitných povolení na rybolov,
 • čase individuálnej ochrany a dennom čase lovu rýb, lovných mierach rýb, počte a hmotnosti rýb, ktoré sa môžu v jednom dni privlastniť a o zapisovaní údajov do záznamu,
 • rybárskych pretekoch a športových rybárskych pretekoch,
 • opatreniach na záchranu rýb pri mimoriadnych udalostiach,
 • rozsahu skúšky, odznaku, preukaze rybárskej stráže a evidencii rybárskej stráže,
 • spôsoboch lovu rýb,
 • osvetlení miesta lovu,
 • oznamovaní realizácie udržiavacích prác a stavebných prác v rybárskom revíri,
 • oznamovaní plánovaných termínov zarybňovania rybárskeho revíru a poskytovania informácií o vykonanom zarybňovaní rybárskeho revíru.

Vyhláška MŽP SR č. 383/2018 Z.z. o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov bola takisto uverejnená v Zbierke zákonov SR dňa 22. decembra 2018 s účinnosťou od 1. januára 2019.


 

Priebežná informácia k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári i nerybári, vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 31. januára 2018 o 14.00 hod. sa konalo druhé rozporové konanie k návrhu zákona o rybárstve na úrovni štátneho tajomníka MŽP SR, Ing. Norberta Kurillu, PhD., Sekcie vôd a Sekcie legislatívy a práva, za účastiza SRZ: RSDr. Rudolf Boroš, tajomník SRZ Ing. Ľuboš Javor, Ing. Marian Mihalda – člen Rady SRZ, zamestnanci sekretariátu Rady SRZ Mgr. Barbora Roobová, Ing. Bohuš Cintula a Ing. Tibor Krajč PhD., (počet účastníkov konania SRZ bolo limitované k počtu zúčastnených strán).

 Obsahom konania bolo prerokovanie rozporov, ktoré ostali z prvého rozporového konania, a to k § 21 ods. 1 a § 32 ods. 3, (pripomienky k čerpaniu fin. prostriedkov pre SRZ) a zároveň sa riešila časť ustanovení §7, §10, §34, ktoré navrhovali zástupcovia SRZ z dôvodu jasnej štylizácie.

V rámci diskusie bolo zo strany MŽP SR konštatované, že ako občianske združenie môžeme čerpať len účelovo viazané finančné prostriedky z Environmentálneho fondu.

Pripravovaný návrh zákona o rybárstve je v požadovanej podobe z pohľadu  záujmov a postavenia SRZ.

Zároveň všetkým ďakujeme za doterajšiu podporu a spoluprácu a prosíme, aby ste i naďalej pokračovali v podpore SRZ a Petície za záchranu všeľudového, športového a rekreačného rybárstva na Slovensku z dôvodu pokračujúceho legislatívneho procesu k návrhu zákona o rybárstve.

 Ďalší legislatívny proces bude pokračovať predložením návrhu zákona na Úrad Vlády SR (predpoklad marec 2018) a o ďalšom priebehu Vás budeme postupne informovať.

Rozporové konanie k pripomienkam SRZ k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári i nerybári, členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si vás informovať, že dňa 15. januára 2018 sa konalo na Ministerstve životného prostredia SR rozporové konanie k návrhu zákona o rybárstve k vzneseným zásadným pripomienkam SRZ v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Rokovanie bolo celodenné a obojstranne vecné a konštruktívne.

Zásadné pripomienky SRZ najmä k existenčnému § 4 ods. 4 a ods. 6 boli MŽP SR a štátnymi organizáciami ŠOP SR a SVP,š.p. AKCEPTOVANÉ, t.j. obe štátne inštitúcie nemajú záujem na výkone rybárskeho práva a upúšťajú od uvedenej požiadavky vznesenej po internom pripomienkovom konaní.

Zásadné pripomienky SRZ, ktoré neboli v rámci rozporového konania akceptované (týkajúce sa najmä § 34 a finančných prostriedkov získaných napr. z predaja rybárskych lístkov) budú predmetnom ďalšieho rozporového konania.

Aj napriek vyššie uvedeným skutočnostiam oznamuje, že PETÍCIA POKRAČUJE, nakoľko legislatívny proces k návrhu zákona o rybárstve naďalej prebieha a z tohto dôvodu vás prosíme o spoluprácu na získavaní podpory PETÍCIE ZA ZÁCHRANU VŠEĽUDOVÉHO RYBÁRSTVA, REKREAČNÉHO A ŠPORTOVÉHO RYBÁRSTVA na Slovensku!

Ďakujeme.

Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku

Vážení občania, rybári, naši priatelia a priaznivci, všetci, ktorým nie sú ľahostajné veci verejné a ktorým záleží na budúcnosti a zachovaní rybárstva pre všetkých, dovoľte nám obrátiť sa na Vás s touto výzvou a prosbou o verejnú podporu.

Rybárstvo a výkon rybárskeho práva, ako jedna z najrozšírenejších voľnočasových aktivít na Slovensku, stojí v súčasnej dobe na rázcestí. Cesty, ktorými sa môžu uberať po prijatí nového zákona o rybárstve sú buď smerom ku kvalitatívnemu posunu vpred alebo smerom k roztriešteniu fungujúceho systému.

Pre mnohých z Vás to nie je nová informácia, že už v počiatočnom štádiu prípravy nového zákona o rybárstve došlo k návrhom, ktoré vôbec nie sú posunom vpred, ale naopak ich akceptovanie by mohlo spôsobiť postupný zánik všeľudového rybárstva v jeho súčasnej podobe, ktorú reprezentuje najmä Slovenský rybársky zväz.

Slovenský rybársky zväz existuje už viac ako 91 rokov, tvorí ho takmer 120 000 členov z toho 22 000 sú deti a mládež, ktorým je od malička vštepovaná láska k prírode a úcta k všetkému živému. Je nepochybné, že ako najväčšie občianske združenie na Slovensku už roky zabezpečuje úlohy vo verejnom záujme pri ochrane vôd a okolitej prírody. Formou brigádnickej činnosti jeho členov sú ročne odpracované státisíce hodín pri napĺňaní vyššie uvedených cieľov. Preto dúfame, že každému z Vás záleží na budúcnosti rybárstva na Slovensku.

Chceme veriť, že lov rýb zostane aj po prijatí nového zákona o rybárstve stále prístupný širokej verejnosti a to prostredníctvom Slovenského rybárskeho zväzu. Viera a optimizmus však väčšinou nestačia na dosiahnutie cieľa. Len osobná angažovanosť nás všetkých, záujem o veci verejné, vzájomná spolupráca a jednota nás môžu posúvať vpred. Zlepšovať život a naše prostredie je možné aj malými činmi, takými ktorými ukážeme, že nie sme ľahostajní, takými ako je verejná podpora správnych vecí.

Priatelia, naša petícia má za cieľ odolať tlaku záujmových skupín a zachovať v rámci novo pripravovaného zákona o rybárstve súčasné postavenie Slovenského rybárskeho zväzu a ďalších subjektov, ktorým je prideľované rybárske právo na Slovensku a to v kontexte súčasne platného zákona ako aj pripomienok Slovenského rybárskeho zväzu. Zároveň žiadame aby nový zákon o rybárstve bol prijatý, pričom svojim obsahom kvalitatívne posunul rybárstvo vpred tým, že odstráni technické nedostatky a nejasnosti súčasného zákona.

V súvislosti so spustením petície bude vytvorená nová webová stránka pod názvom www.zarybarstvo.sk, na ktorej budú k dispozícií všetky potrebné informácie, samotná petícia možnosť podporiť petíciu aj elektronicky.

Samotné znenie petície a petičného hárku si môžete stiahnuť na nižšie uvedenej prílohe:Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku a petičný hárok

Znenie petície aj s petičným hárkom si môžete vytlačiť v ľubovoľnom počte a poslať medzi čo najväčší počet ľudí a šíriť túto petíciu ďalej, aby sme tak spoločne dosiahli náš cieľ, a tým je záchrana všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku.

Snaha pracovníkov MŽP SR obísť zástupcov SRZ vo veci prerokovania pripomienok k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári i nerybári, členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

Slovenský rybársky zväz ku dňu 21. novembra 2017 zaslal na Ministerstvo životného prostredia SRZ prostredníctvom webovej stránky SLOV-LEX k predloženému návrhu zákona o rybárstve 210 pripomienok, nakoľko pôvodné pripomienky Slovenského rybárskeho zväzu neboli v legislatívnom procese pred MPK vôbec akceptované, aj napriek tomu, že je subjektom, ktorý zabezpečuje už desiatky rokov výkon rybárskeho práva, ktoré patrí štátu, na rybárskych revíroch v rámci celej SR, a istým spôsobom zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy, a zároveň predložené znenie návrhu zákona o rybárstve do MPK sa i naďalej, aj napriek pracovným rokovaniam s MŽP SR, ŠOP SR a SVP, š.p., koncepčne vymykalo hlavnej podstate rybárstva.

V rámci článku „Stanovisko k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a postupu SRZ – Rada Žilina“ sme vás informovali, že MŽP SR ako hlavný iniciátor nového návrhu zákona o rybárstve vytvorilo Expertnú skupinu, do ktorej bol nominovaný ako zástupca SRZ tajomník SRZ, Ing. Javor a viceprezident Ing. Mišech.

Aj napriek skutočnosti, že Expertná skupina bola vymenovaná priamo ministrom životného prostredia, dňa 07. decembra 2017 obdŕžal tajomník SRZ, Ing. Javor a viceprezident Ing. Mišech mail v nasledovnom znení:

Vážení členovia Expertnej skupiny,

 prostredníctvom e-mailu Ing. Dobiaša zo dňa 23.11.2017 sme Vám avizovali, že počítame s Vašou účasťou (ako spoluautorov Návrhu zákona o rybárstve) na vyhodnocovaní pripomienok vznesených v rámci medzirezortného pripomienkového konania k Návrhu zákona o rybárstve, a taktiež, že nami spracované pripomienky predložíme sekcii legislatívy a práva najneskôr do 8.12.2017. Vzhľadom na nepredvídanú okolnosť, akou je práceneschopnosť predsedu Expertnej skupiny Ing. Dobiaša a s tým spojený časový sklz si  Vás dovoľujeme pozvať na pracovné rokovanie, ktoré sa uskutoční v dňoch  12.-15.12.2017 v penzióne Nimród, Dunajská, 930 05 Gabčíkovo, pri Hydrocentrále Vodného diela Gabčíkovo, so začiatkom rokovania o 9:00 hod.

Zároveň poznamenávame, že predmetom tohto rokovania bude vyhodnocovanie pripomienok vznesených Slovenským rybárskym zväzom – Rada Žilina, Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/BirdLife Slovensko, ako aj pripomienok Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, resp. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Keďže ide o pripomienky vznesené samotným Slovenským rybárskym zväzom – Rada Žilina, ako aj o pripomienky iných subjektov dotýkajúce sa SRZ – Rada Žilina, v záujme vyhnutia sa konfliktu záujmov sa táto pozvánka netýka zástupcov SRZ a zároveň členov Expertnej skupiny (Ing. Javora, Ing. Mišecha). Podobne sa táto pozvánka netýka ani člena Expertnej skupiny JUDr. Hannikera, ktorý nás informoval, že pre tento účel pripadá do úvahy jediný voľný deň 29.12.2017.

Na záver poznamenávame, že o výsledku vyhodnotenia pripomienok budú všetci členovia Expertnej skupiny informovaní a zároveň im bude poskytnutý materiál so samotným vyhodnotením pripomienok.

Účasť členov „Expertnej skupiny“ na rokovaní je nezastupiteľná!

 S pozdravom tajomník Expertnej skupiny

Ing. Marek Hausman, oddelenie štátnej správy rybárstva | sekcia vôd


O vyššie uvedenom maily boli informovaní aj členovia Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ na zasadnutí konanom dňa 09. decembra 2017.

 Dňa 10. decembra 2017 bol na MŽP SR zaslaný mail zo strany tajomníka SRZ, Ing. Javora z dôvodu nesúhlasu s postupom pracovníkov MŽP SR a ich snahou obísť zástupcov SRZ vo veci prerokovania pripomienok k návrhu zákona o rybárstve v rámci expertnej skupiny.

Dobrý deň,

 Na základe informácie o konaní pracovného rokovania expertnej skupiny v rámci medzirezortného pripomienkového konania k Návrhu zákona o rybárstvektoré sa uskutoční v dňoch  12.-15.12.2017 si dovoľujeme vysloviť nesúhlas s avizovaným vylúčením účasti zástupcov SRZ na uvedenom stretnutí z dôvodu údajného konfliktu záujmov či prípadnej zaujatosti.

Nevidíme racionálny dôvod na naše vylúčenie z vyhodnocovania pripomienok podaných Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/BirdLife Slovensko, ako aj pripomienok Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, resp. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, či samotného SRZ.

My zástupcovia SRZ sme neprizvaní pre údajný konflikt záujmov, lebo rovnaké tvrdenie by bolo možne vzniesť aj u iných členov tejto expertnej skupiny, prípadne u takmer akejkoľvek expertnej skupiny akéhokoľvek zákona. V konečnom dôsledku bude vždy rokovanie o ustanoveniach zákona o rybárstve vždy rokovaním najmä o SRZ.

Na základe vyššie uvedeného Vás žiadame, aby sa pracovného rokovania zúčastnili aj členovia expertnej skupiny za SRZ.

 S pozdravom,

 Ing. Ľuboš Javor, tajomník SRZ


Následne bol dňa 12. decembra 2017 doručený tajomníkovi SRZ, Ing. Javorovi nasledovný mail:

 Vážení kolegovia,

 dovoľujem si navrhnúť, aby Sekcia vôd v priebehu tohto týždňa pripravila návrh vyhodnotenia došlých pripomienok a  následne sa uskutočnilo stretnutie Expertnej skupiny pondelok 18. 12. 2017 o 9.00 hodine na Sekcii vôd. Verím, že tento návrh bude vyhovovať všetkým členom Expertnej skupiny a stretnutie bude prínosné pre zapracovanie došlých pripomienok.

 S úctou

 Mgr. Tatiana László, riaditeľka | kancelária štátneho tajomníka I


V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami si vás dovoľujeme informovať, že dňa 18. decembra 2017 sa uskutočnilo stretnutie Expertnej skupiny, pričom vyhodnotenie pripomienok by malo byť zaslané na SRZ do konca roka 2017.

Rozporové konanie k pripomienkam SRZ k návrhu zákona o rybárstve za účasti zástupcov SRZ v zložení: zamestnanci Sekretariátu Rady SRZ poverení tajomníkom SRZ, MVDr. Bilik, JUDr. Borlok, PaedDr. Čerešňák, p. Estergájoš, Mgr. Jankovičová a Ing. Mihalda v súlade s uznesením Rady SRZ č. 126/2017 je predbežne naplánované na 2. januárový týždeň.


O ďalšom postupe vo veci problematiky návrhu zákona o rybárstve vás budeme naďalej priebežne informovať.

Stanovisko MŽP SR k otvorenému listu pre predsedu vlády SR vo veci návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári i nerybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

 dňa 11. októbra 2017 bol predsedovi vlády SR zasielaný otvorený list vo veci problematiky návrhu zákona o rybárstve, ktorý sa koncepčne vymyká hlavnej podstate rybárstva, ktorého obsahom je súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu genofondu najmä pôvodných druhov rýb a optimálne využívanie produkcie ichtyofauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky, a podstate rekreačného a športového rybolovu.

Dňa 15. novembra 2017 sme obdŕžali informáciu o postúpení nášho otvoreného listu zo dňa 06. októbra 2017 generálnej riaditeľke kancelárie ministra životného prostredia SRZ, Ľubici Kováčovej, na priame vybavenie.

Dňa 05. decembra 2017 sme zo strany MŽP SR, sekcie vôd obdŕžali stanovisko k nášmu otvorenému listu, s ktorým sa nestotožňujeme a nesúhlasíme s jeho znením.

Z tohto dôvodu sme sa opätovne otvoreným listom obrátili na predsedu vlády SR, v ktorom ho bližšie informujeme o predmetnej problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve.


O ďalšom priebehu legislatívneho procesu k návrhu zákona o rybárstve vás budeme naďalej priebežne informovať.

POĎAKOVANIE ZA PODPORU k pripomienkam SRZ!

Veľká vďaka patrí všetkým Vám rybárom i nerybárom, členom a funkcionárom Slovenského rybárskeho zväzu za vyjadrenú podporu k pripomienkam SRZ k návrhu zákona o rybárstve.

Pripomienky k zákonu o rybárstve boli všetky zverejnené na stránke SLOV-LEX a dňa 21.11.2017 zaslané aj s Vašou podporou v listinnej podobe na MŽP SR.

Ďakujeme za všetkých 1653 podporovateľov, z toho je 1306 členov SRZ a 307 nečlenov SRZ.

Úplne znenie pripomienok SRZ k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári i nerybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu!

V rámci podpory, ktorú vyjadrujete prostredníctvom hromadného zbierania podpisov, Vám prinášame kompletné znenie pripomienok Slovenského rybárskeho zväzu k návrhu zákona o rybárstve, ktoré tvoria pripomienky ZO SRZ, pripomienky vypracované zamestnancami Sekretariátu Rady SRZ a podnety i Vás rybárov.

V priebehu dnešného a zajtrajšieho dňa zverejníme všetky pripomienky SRZ na webovej stránke SLOV-LEX, pričom väčšina bude zásadných a budeme sa ich snažiť presadiť v rámci rozporového konania na MŽP SR.

 

Naďalej Vás prosíme o Vašu podporu a zdieľanie nižšie uvedeného linku:

Podporte pripomienky SRZ k návrhu zákona o rybárstve!

 

Podporte pripomienky SRZ k návrhu zákona o rybárstve!

Vážení rybári i nerybári, vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu!

Rybárstvo a výkon rybárskeho práva, ako jedna z najrozšírenejších voľnočasových aktivít, stojí v súčasnej dobe z dôvodu novo pripravovaného zákona o rybárstve na rázcestí. Cesty, ktorými sa môžu uberať sú buď smerom ku kvalitatívnemu posunu vpred, alebo smerom k roztriešteniu všeľudového rybárstva na Slovensku v takej podobe, ako ho všetci poznáme.

Vyhodnotenie pripomienok ZO SRZ k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 21. októbra 2017 boli na mimoriadnom zasadnutí Rady SRZ prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 104/2017:

Rada SRZ odporúča a žiada štatutárnych zástupcov ZO SRZ zaslať pripomienky k návrhu zákona o rybárstve na Sekretariát Rady SRZ do 5 dní po zverejnení návrhu zákona o rybárstve v rámci medzirezortného pripomienkového konania na webovej stránke www.slov-lex.sk v sekcii eLegislatíva (https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-legislativneho-procesu).

Uznesenie č. 105/2017:

Rada SRZ ukladá tajomníkovi SRZ prostredníctvom Sekretariátu Rady SRZ spracovať pripomienky Rady SRZ a štatutárnych zástupcov ZO SRZ do jedného stanoviska a predložiť ich na medzirezortné pripomienkové konanie a na odmietnuté pripomienky reagovať odôvodnením zaslaným na príslušnú ZO SRZ.


V súlade s prijatými uzneseniami zaslalo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu pripomienky k návrhu zákona o rybárstve 19 základných organizácií SRZ.

Vyhodnotenie pripomienok si môžete pozrieť na nižšie priloženej prílohe:

Pripomienky ZO SRZ, ktoré boli akceptované, budú spracované spolu s pripomienkami vypracovanými zamestnancami Sekretariátu Rady SRZ do jednotného stanoviska a dňa 20. novembra 2017 budú zverejnené v rámci medzirezortného pripomienkového konania na stránke SLOV-LEX.

Zároveň si vás dovoľujeme opätovne požiadať o podporu hromadnej pripomienky k ustanoveniu § 4 návrhu zákona o rybárstve, ktorá bola uverejnená na webovej stránke SLOV-LEX v rámci prebiehajúceho medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o rybárstve.

K predmetnej hromadnej pripomienke je potrebné zozbierať 500 podpisov, aby bola hromadná pripomienka akceptovaná na MŽP SRZ ako zásadná.

Informáciu ako môžete hromadnú pripomienku podporiť nájdete v nižšie priloženom článku:


O ďalšom priebehu legislatívneho procesu k návrhu zákona o rybárstve vás budeme naďalej priebežne informovať.