Archív značiek: zákon o rybárstve

Podporte hromadnú pripomienku k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári i nerybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

rybárstvo a výkon rybárskeho práva, ako jedna z najrozšírenejších voľnočasových aktivít, stojí v súčasnej dobe z dôvodu novo pripravovaného zákona o rybárstve na rázcestí.

Pre mnohých z vás to nie je nová informácia, že už v počiatočnom štádiu prípravy nového zákona o rybárstve došlo k návrhom, ktoré vôbec nie sú posunom vpred, ale naopak ich akceptovanie by mohlo spôsobiť postupný zánik všeľudového rybárstva v jeho súčasnej podstate, ktorú reprezentuje najmä Slovenský rybársky zväz.

Dovoľujeme si vás preto požiadať o podporu hromadnej pripomienky k ustanoveniu § 4 návrhu zákona o rybárstve, ktorá bola uverejnená na webovej stránke SLOV-LEX v rámci prebiehajúceho medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o rybárstve.


Postup ako podporiť hromadnú pripomienku k návrhu zákona o rybárstve

 1. Zobrazte si stránku Slov-Lex (Legislatívny proces – SLOV-LEX) – https://www.slov-lex.sk
 2. Na pravej stránke kliknete na tlačítko „Prihlásenie“

 1. Následne kliknite na „Registrácia menom a heslom“

 1. Vyplníte požadované údaje (Meno, Priezvisko, E-mail sú povinné údaje, ostatné polia môžu ostať prázdne) a nižšie kliknete na tlačítko „Registrovať“
 2. Na zadaný e-mail pri registrácii vám príde e-mail na overenie. Potvrdíte kliknutím na link a vaša registrácia bola úspešná
 3. Opäť na pravej stránke kliknete na tlačítko „Prihlásenie“ a vyplníte e-mail a heslo, ktoré ste pri registrácii použili a kliknete na tlačítko „Prihlásiť“
 4. V hornom menu kliknite na položku „e-Legislatíva“
 5. Do poľa „Hľadaný výraz“ napíšte číslo legislatívneho procesu „2017/751“ a kliknite na tlačítko „vyhľadať“

 1. Nižšie sa Vám zobrazí právny predpis s názvom „Zákon o rybárstve“ a kliknite na názov

 1. Následne kliknite na položku „zobraziť hromadné pripomienky“

 1. Jednotlivé pripomienky podporíte tak, že kliknete na každú zelenú bublinu/pripomienku SRZ zvlášť. Po jej otvorení vľavo dole kliknete na tlačítko „Podporiť túto pripomienku“. Postup je potrebné opakovať ku každej jednej bubline/pripomienke SRZ. Po podpore pripomienky, sa môže stať, že jednotlivé bubliny/pripomienky zmenia poradie, takže ich treba vyhľadať. Pripomienok SRZ k § 4 je celkovo 9.

 


V prípade otázok sa obráťte na Mgr. Roobovú (organizačno-právny referent, +421 948 151 657) alebo Ing. Krajča, PhD. (referent ichtyológa a ekológie tečúcich vôd, +421 918 711 520).
ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU!

Správa o uskutočnených rokovaniach zástupcov SRZ k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

v rámci priebežného informovania k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve, ktorý je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, si vám dovoľujeme zaslať na vedomie informáciu o rokovaniach zástupcov SRZ, ktoré sa uskutočnili v posledných dňoch.

Dňa 25. októbra 2017 sa v Bratislave uskutočnilo pracovné rokovanie tajomníka SRZ Ing. Javora s podpredsedom Združenia miest a obcí Slovenska Ing. Muškom k návrhu zákona o rybárstve a aktuálnemu prebiehajúcemu legislatívnemu procesu s hlavnou témou zachovania rybárstva na Slovensku vo forme ako je riešená v súčasnom znení zákona o rybárstve, na ktorom zástupca Združenia miest a obcí Slovenska vyjadril plnú podporu SRZ a zároveň vyhlásil zapojenie sa do medzirezortného pripomienkového konania.

Dňa 8. novembra 2017 sa v Bratislave uskutočnilo pracovné rokovanie tajomníka SRZ Ing. Javora a zamestnanca Odboru tečúcich vôd a výroby Ing. Krajča PhD so zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcie poľnohospodárstva, odboru živočíšnej výroby s riaditeľom odboru Ing. Juhászom, pracovníkom odboru Ing. Sukovským, za účasti zástupcu Združenia chovateľov rýb Ing. Hrčom. V rámci stretnutia bol prerokovaný prístup zúčastnených strán k aktuálnemu návrhu zákona o rybárstve, ktorý je zaradený do medzirezortného pripomienkového konania. Na stretnutí bola prezentovaná podpora postavenia SRZ zástupcom Združenia chovateľov rýb, ktorý prisľúbil zapojenie sa do medzirezortného pripomienkového konania s podporou § 4 v takom znení aké platí v súčasnosti.

Dňa 9. novembra 2017 sa v Bratislave konalo pracovné rokovanie za účasti prezidenta SRZ RSDr. Boroša a tajomníka SRZ Ing. Javora s riaditeľom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Ing. Semančíkom. V rámci stretnutia štatutárni zástupcovia SRZ informovali o aktuálnej situácii k navrhovaného zneniu zákona o rybárstve v prebiehajúcom legislatívnom procese, kde jasne vysvetlili postavenie a úlohy rybárstva na Slovensku. Po priamej a otvorenej debete Ing. Semančík deklaroval podporu SRZ zapojením sa do medzirezortného pripomienkového konania v intenciách dosiahnuť želateľný zámer v zachovaní súčasného znenia § 4 s tým, že takýto postup t.j. zapojenie sa do medzirezortného pripomienkového konania, bude garantovať aj prostredníctvom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, ktorej je SPPK členom.

Informácia o pripomienkach k návrhu zákona o rybárstve a zasadnutí petičného výboru

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci možnosti pripomienkovať návrh zákona o rybárstve v súlade s prijatým uznesením Rady SRZ č. 104/2017 a 105/2017 boli na Sekretariát Rady SRZ zaslané pripomienky od 19 základných organizácií SRZ.

V dňoch od 6. – 9. novembra 2017 boli vypracované pripomienky organizačno-právnym referentom a zamestnancami Odboru tečúcich vôd a výroby.

V najbližších dňoch budú spracované pripomienky zaslané od ZO SRZ, o ktorých akceptovaní alebo neakceptovaní aj s odôvodnením budete informovaní.

Vo veci pripomienkovania si Vás opätovne dovoľujeme požiadať, aby do MPK neboli pridávané pripomienky jednotlivcami, či už zo strany štatutárnych zástupcov ZO SRZ alebo členov iných orgánov (disciplinárna komisia, kontrolná komisia a pod.). Je dôležité, aby sme na MŽP SR vystupovali jednotne a spoločne.

Ďalej si Vás dovoľujeme informovať, že dňa 09. novembra 2017 sa uskutočnilo zasadnutie petičného výboru v zložení Ing. Javor, RSDr. Boroš, JUDr. Kabáč, MVDr. Bilik, Mgr. Ondrejovič a tajomník petičného výboru organizačno-právny referent, Mgr. Roobová.

Na predmetnom zasadnutí bol prerokovaný návrh petície vypracovaný Mgr. Ondrejovičom, ktorý po drobných úpravách bude predložený na decembrovom zasadnutí Rady SRZ na schválenie. Následne sa dohodne ďalší postup v súvislosti s danou petíciou ako preventívnym opatrením, ktorú v prípade potreby budeme môcť použiť.

V rámci diskusie bolo zároveň prerokované získanie podpory pre SRZ od osobností verejného a spoločenského života, najmä známych športovcov, hercov a zástupcov odbornej verejnosti a občianskych združení.

O ďalšom postupe Vás budeme naďalej priebežne informovať.

Rozhovor so zástupcami SRZ k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

v tomto krátkom videozázname vám prinášame všetky doteraz aktuálne informácie ohľadom problematiky vo veci návrhu zákona o rybárstve.
Rozhovor je vedený so štatutárnymi zástupcami Slovenského rybárskeho zväzu Ing. Javorom a RSDr. Borošom a viceprezidentom Rady SRZ za Trnavský kraj a členom expertnej komisie Ing. Mišechom.

 

Vyjadrenie hovorcu MŽP SR Mgr. Ferenčáka k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 31. októbra 2017 (14:12) vyšiel v denníku SME článok pod názvom „Novela zákona o rybárstve má upresniť kompetencie a chrániť vodné zdroje“ v nasledovnom znení:

Cieľom nového zákona je nie len spresnenie existujúcich pojmov, ale aj doplnenie nových.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR prichádza s návrhom nového zákona o rybárstve. Tento týždeň ho predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

„Zákon o rybárstve nebol novelizovaný 15 rokov. Všetky dotknuté strany a subjekty sa zhodli, že je nutné legislatívu modernizovať, aby zákon lepšie reflektoval súčasné podmienky. Napríklad v oblasti kontroly výkonu rybárskeho práva, čo bola požiadavka aj Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ),“ povedal hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák.

Ako poukázalo ministerstvo, z dôvodu nie celkom zrozumiteľnej formulácie sa právna norma mnohokrát diametrálne interpretovala a chápala. To spôsobovalo problémy s výkonom rybárskeho práva.

„Návrh zákona reflektuje potreby širokej rybárskej základne, ktorá v súčasnosti výrazne presahuje počet 110.000 registrovaných členov SRZ okrem iného aj zachovaním jeho významného postavenia v zákone, ktorému ministerstvo pridelí výkon rybárskeho práva vo vodných tokoch, ale aj značného počtu ďalších rybárov, ktorým sú povolenia na rybolov vydávané ostatnými užívateľmi rybárskych rybárov,“ konštatuje sa v dôvodovej správe.

Cieľom nového zákona je nie len spresnenie existujúcich pojmov, ale aj doplnenie nových. Novinkou má byť napríklad možnosť vzniku rybárskych revírov s režimom účelového rybárskeho hospodárenia. Má sa využívať pri revíroch, ako sú vodárenské nádrže a ich prítoky, ktoré sú zdrojom pitnej vody.

„Je známe, že obsádky rýb ovplyvňujú kvalitu vodného prostredia a zároveň pôsobia ako indikátor prípadného znečistenia, respektíve neželaného zásahu do kvality vody,“ ozrejmil envirorezort. Lov rýb v takýchto revíroch má byť preto možný len vo výnimočných, zákonom stanovených prípadoch so súhlasom ministerstva.

V lovných revíroch majú zase pribudnúť oznámenia o prípadných ťažkých kovoch v rybách. Pokiaľ sa limit ťažkých kovov v svalovine rýb prekročí, majú sa na mieste objaviť tabuľky s touto informáciou, ako aj odporúčaním mäso nekonzumovať. „Loviaci akceptujúci odporúčanie užívateľa môžu ulovené ryby v takomto revíri buď púšťať späť do vody, alebo v prípade väčších exemplárov je ich možné vypreparovať na účely trofeje. Konzumácia takýchto rýb tak bude na vlastné nebezpečenstvo,“ konštatuje sa v návrhu zákona.

Významným posunom oproti súčasnému právnemu stavu je podľa ministerstva aj zavedenie sankčného postihu za neoprávnené nakladanie s výkonom rybárskeho práva a taktiež úprava ustanovení o rybárskych pretekoch ako športovej rybárskej činnosti. Právna norma okrem iného aj sprísňuje kritéria výberu členov rybárskej stráže.

Návrh nového zákona už kritizoval Slovenský rybársky zväz, obával sa prideľovania výkonu rybárskeho práva aj Slovenskému vodohospodárskemu podniku (SVP) a Štátnej ochrane prírody (ŠOP).

„Ide o nedorozumenie. Pripomienkujúce strany, SVP a ŠOP, navrhli zmenu, ktorá narazila na nesúhlas rybárov. Čo je pri príprave akéhokoľvek zákona absolútne bežné. No aby sa predišlo podobným nedorozumeniam, do procesu vstúpil aj minister životného prostredia László Sólymos. Ten sa stretol so zástupcami SRZ, vec si vyjasnili a dohodli sa na ďalšom postupe. A keďže zákon len ide do medzirezortného pripomienkového konania, ešte je ďalší priestor na diskusiu,“ zhrnul Ferenčák.

Návrh nového zákona musí ešte prerokovať vláda a parlament, odobriť ho musí aj prezident. Jeho účinnosť sa predpokladá od januára 2019.


Článok si môžete prečítať aj na nižšie uvedenej prílohe:
Novela zákona o rybárstve má upresniť kompetencie a chrániť vodné zdroje

Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme Vás informovať, že dňa 30. októbra 2017 začalo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o rybárstve.

Na nižšie uvedenom linku nájdete všetku sprievodnú dokumentáciu aj so znením návrhu zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu:

Na základe uznesenia č. 104/2017 prijatého na mimoriadnom zasadnutí Rady SRZ dňa 21. októbra 2017 budú zo strany štatutárnych zástupcov ZO SRZ na Sekretariát Rady SRZ zasielané pripomienky (návrh zmeny konkrétneho ustanovenia so zdôvodnením) v termíne do 04. novembra 2017 vrátane, pričom na neskôr podané pripomienky sa nebude prihliadať.

Všetky pripomienky budú spracovaného do jedného stanoviska a predložené na medzirezortné pripomienkové konanie a na odmietnuté pripomienky budeme reagovať spolu s odôvodnením na základe uznesenia č. 105/2017 prijatého na mimoriadnom zasadnutí Rady SRZ dňa 21. októbra 2017.

Konečné znenie pripomienok bude zverejnené na našej webovej stránke.

Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že pre tzv. hromadnú pripomienku budeme potrebovať zabezpečiť minimálne 500 podpisov prostredníctvom elektronického formulára. Podrobnejší postup zverejníme v najbližších dňoch.

Znenie návrhu zákona o rybárstve si môžete stiahnuť na nižšie uvedenej prílohe:

V tejto veci ďalej uvádzame, že aj napriek tomu, že je v navrhovanom znení § 4 upravené pridelenie výkonu rybárskeho práva SVP, š.p. a ŠOP SR, naďalej platia ich stanoviská, na základe ktorých stiahli svoje požiadavky na výkon rybárskeho práva, a preto budeme požadovať stiahnutie týchto ustanovení aj v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Predmetné stanoviská si môžete pozrieť na nižšie uvedených prílohách:


O ďalšom postupe vo veci problematiky návrhu zákona o rybárstve vás budeme naďalej priebežne informovať.

Stanovisko k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a postupu SRZ – Rada Žilina

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

 

v poslednej dobe sa na rôznych webových stránkach a diskusných fórach objavujú rôzne vyjadrenia k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a samotnému postupu SRZ – Rada Žilina, ktoré sú z neoficiálnych zdrojov a sú zavádzajúce, klamlivé a v niektorých prípadoch až na hranici urážania a poškodzovania Slovenského rybárskeho zväzu.

Opätovne si vám dovoľujeme zaslať stanovisko k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a postupu SRZ – Rada Žilina od samotného začiatku až doteraz:

 

1)  Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 14. februára 2015 prijala uznesenie č. 15/2015, ktorým schválila dočasnú Legislatívnu komisiu Rady SRZ v zložení Orovčík Ivan, PaedDr. Čerešňák Vladimír, Ing. Mihalda Marián, Farský Eugen, Kopčo Štefan, Estergájoš Ivan, Pavelka Roman, JUDr. Borlok Igor a tajomník komisie: Mgr.Waczlavová Zuzana.

Dočasná legislatívna komisia Rady SRZ aj za účasti Ing. Dobiaša, vedúceho oddelenia štátnej správy rybárstva vypracovala nový návrh zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu.

 

2)  Prvé pracovné stretnutie vo veci prípravy nového zákona o rybárstve sa uskutočnilo dňa 14. júla 2016 s ministrom životného prostredia SR, Ing. Lászlóm Sólymosom. Zo strany SRZ sa rokovania zúčastnili tajomník SRZ Ing. Ľuboš Javor, prezident SRZ RSDr. Rudolf Boroš, viceprezident za Trnavský kraj Ing. Igor Mišech a predseda SRZ MO Sládkovičovo, Bc. Béla Zsille. Po tomto úvodnom stretnutí bola ministrom životného prostredia SR vymenovaná Expertná skupina (JUDr. Ladislav Hanniker, JUDr. Matej Sudor, Ing. Martin Rybár, za SRZ Ing. Ľuboš Javor a Ing. Igor Mišech, za MŽP SR Ing. Tibor Dobiaš a Ing. Marek Hausman), ktorá sa prvý krát stretla dňa 22. septembra 2016 na pôde sekcie vôd MŽP SR v Bratislave.

Ďalšie rokovania sa uskutočnili dňa 19. – 21. októbra 2016, 14. – 16. novembra 2016, 11. – 13. januára 2017, 7. februára 2017 a 25. – 26. marca 2017, z ktorých vzišiel prvý návrh zákona o rybárstve, do ktorého boli zakomponované aj niektoré návrhy vypracované Dočasnou legislatívnou komisiou Rady SRZ. Tento návrh bol zaslaný všetkým členom Rady SRZ v rámci zasadnutia konaného dňa 10. júna 2017.

 

3)  Dňa 14. júna 2017 sme elektronickou formou obdŕžali informáciu o začatí interného pripomienkového konania prostredníctvom Sekcie vôd MŽP SR, Oddelenia štátnej správy rybárstva v nasledovnom znení:

„Chcem Vás informovať, že dnes 14.06.2017 bol návrh zákona o rybárstve zaradený do interného pripomienkového konania s možnosťou pripomienkovať predmetný materiál do 21.06.2017. V tejto chvíli ťažko predpokladať kedy bude predmetný materiál po vyhodnotení pripomienok vznesených v IPK zaradený do porady vedenia a predložený na medzirezortné pripomienkové konanie. V každom prípade očakávam Vašu účasť na vyhodnotení pripomienok, pričom predpokladáme, že Vaša účasť môže byť vzhľadom na blížiace sa dovolenkové obdobie ohrozená. S ohľadom na vyššie uvedené sa budeme v tejto veci s Vami ešte kontaktovať.“

Predmetnú informáciu obdŕžali všetci členovia Expertnej skupiny, pričom prílohou mailu bol aj návrh zákona o rybárstve pred IPK, ktorý bol prerokovaný v júni na výjazdovom zasadnutí Rady SRZ.

Zo strany MŽP SR po tomto termíne neprišla žiadna informácia o možnosti vyhodnotenia pripomienok vznesených v IPK zaradených do porady vedenia.

 

4)  Dňa 23. septembra 2017 na zasadnutí boli členovia Rady informovaní o obsahu mailu, ktorí sme obdŕžali od Ing. Dobiaša, vedúceho oddelenia štátnej správy rybárstva, v nasledovnom znení:

„V rámci prebiehajúceho legislatívneho procesu materiál prešiel interným pripomienkovým konaním. Najviac pripomienok, hlavne zásadných si uplatnila tunajšia sekcia legislatívy a práva a sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny (v spolupráci so ŠOP SR) a SVP, š.p. Legislatívci mali legislatívno technické pripomienky, ktoré mi vecniari tak nemusíme vidieť. V každom prípade ich hodnotím, že boli v prospech skvalitnenia návrhu. Podobne to vidím aj v prípade „prírodniarov“. V niektorých ohľadoch sme v návrhu doriešili aj nevyhnutný súlad s „ochranárskou legislatívou“, ako napr. nepôvodné invázne druhy rýb a pod.
Najzložitejšie rozporové konanie bolo s SVP, š.p. S viacerými jeho pripomienkami sme nesúhlasili, od ktorých po našom vysvetlení odstúpili. Niektoré boli značne prepracované aj s prispením Ing. Rybára (ten bol aj na rozporovom konaní), ktoré už boli akceptovateľné.
V každom prípade je materiál pripravený bez rozporov na prerokovanie do porady vedenia ministerstva, ktorá už bola po sebe viac krát zrušená. Keď sa nestane nič neočakávané, mala by byť tento štvrtok. Potom proces pokračuje štandardnou legislatívnou cestou, t. j. materiál bude dopracovaný v zmysle pripomienok z porady vedenia – ak nejaké vznesené budú a pôjde na predbežné medzirezortné pripomienkové konanie, potom na medzirezortné pripomienkové konanie, atď.“

Petrov zdar!

P.S. Dnes som bol u p. štátneho taj. Kurillu aj spolu s GR SV a riaditeľkou OŠVSaR a na jeho požiadanie som ho informoval o stave zákona, jeho zámere atď.

Ing. Tibor Dobiaš

 

5)  Dňa 28. septembra 2017 sme obdŕžali návrh zákona o rybárstve, ktorý bol predložený do predbežného pripomienkového konania prostredníctvom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, v rámci ktorého bolo možné pripomienkovať len Doložku vplyvov a analýzu dopadov na rozpočet v termíne do 08. októbra 2017.

Znenie predloženého návrhu zákona o rybárstve bolo koncepčne úplne iné ako toho, na ktorom sme pracovali, najmä čo sa týkalo znenia ustanovenia § 4, ktorý by mal umožňovať pridelenie výkonu rybárskeho práva SVP, š.p. na významných vodných tokov a drobných vodných tokov a ŠOP SR v záujme zabezpečenia starostlivosti o chránené územie.

 

6)  Dňa 29. septembra 2017 bolo zvolané mimoriadne zasadnutie Prezídia Rady SRZ na deň 04. októbra 2017 s tým, že sa pripravili pripomienky k doložke vybraných vplyvov, ktoré boli následne doplnené o ďalšie návrhy, ktoré vyplynuli z tohto zasadnutia.

Po prerokovaní problematiky, ktorá vznikla s predloženým návrhom zákona o rybárstve boli prijaté uznesenia č. 26 až 29, na základe ktorých boli uskutočnené nasledovné kroky:

 • dňa 5.10.2017 bola telefonicky oslovená kancelária ministra ŽP SR o stanovenie termínu stretnutia zástupcov SRZ – Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ s pánom ministrom s jediným bodom rokovania „návrh zákona o rybárstve“ – termín rokovania bude oznámený kanceláriou ministerstva
 • spracovanie pripomienok k doložke vybraných vplyvov k návrhu zákona o rybárstve, ktorý bol dňa 06. októbra 2017 zaslaný Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
 • vypracovanie otvoreného listu prezidentovi SR, predsedovi vlády a predsedovi NR SR, ktorý im bol zaslaný dňa 11. októbra 2017.

 

7)  Dňa 17. októbra 2017 sa uskutočnilo na pôde Ministerstva životného prostredia SR rokovanie na základe prijatého uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 26/2017.

Rokovania sa zúčastnili zástupcovia SRZ, a to tajomník SRZ, Ing. Javor, prezident SRZ, RSDr. Boroš, viceprezident za bratislavský kraj, Ing. Gajdošík a viceprezident za trnavský kraj, Ing. Mišech a zástupcovia MŽP SR, a to minister, Ing. Sólymos, štátny tajomník I., Ing. Kurilla, PhD., generálna riaditeľka kancelárie ministra, Kováčová M.A., riaditeľka odboru štátnej vodnej správy a rybárstva, Ing. Gaálová a vedúci oddelenia štátnej správy rybárstva, Ing. Dobiaš.

Na základe vyjadrení jednotlivých zástupcov, pán minister MŽP SR, Ing. Sólymos uprednostnil rokovania so zástupcami štátnych inštitúcií (ŠOP SR, SVP, š.p.) a zástupcami SRZ s tým, že svoje legitímne pripomienky si môže SRZ uplatniť v prebiehajúcom legislatívnom procese v rámci medzirezortného pripomienkového konania alebo mimo neho.

Pre účely prerokovania návrhu zákona o rybárstve a ďalších krokov bolo na 21. októbra 2017 zvolané mimoriadne zasadnutie Rady SRZ.

 

8)  V dňoch od 13. októbra do 15. októbra 2017 sa v Prahe konalo zasadnutie European Anglers Federation (EAF – Európskej rybárskej federácie), najvyššieho orgánu Rady prezidentov EAF, na ktorom podal prezident Slovenského rybárskeho zväzu informáciu o pripravovanom návrhu zákona o rybárstve.

Na základe obsiahlej diskusie zástupcov jednotlivých členských štátov EAF (Francúzska, Belgicka, Nemecka, Švajčiarska, Talianska, Českej republiky, Slovenskej republiky, Poľska, Maďarska, Chorvátska a pôvodne aj Rakúska, ktoré sa zatiaľ členstva vzdalo) bolo prijaté spoločné vyhlásenie, ktoré bolo zaslané predsedovi vlády SR, Doc. JUDr. Robertovi Ficovi, CSc.

 

9)  Dňa 18. októbra 2017 sa konalo pracovné rokovanie na pôde Štátnej ochrany prírody SR za účasti generálneho riaditeľa, Ing. Boroša, prezidenta SRZ, RSDr. Boroša a tajomníka SRZ, Ing. Javora a ďalších zúčastnených osôb zo strany ŠOP SR vo veci prerokovania problematiky návrhu zákona o rybárstve, najmä nového znenia § 4 ods. 6 v zmysle ktorého ministerstvo môže v záujme zabezpečenia starostlivosti o chránené územie prideliť výkon rybárskeho práva organizáciám ochrany prírody, o ktorého doplnení do návrhu zákona o rybárstve sme sa dozvedeli dňa 28. septembra 2017 prostredníctvom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ktorá nám zaslala návrh zákona o rybárstve, ktorý bol predložený do predbežného pripomienkového konania.

Po objasnení problematiky výkonu rybárskeho práva pozície Slovenského rybárskeho zväzu ŠOP SR stiahla požiadavku nového znenia § 4 ods. 6 zákona o rybárstve.

Zo záznamu z pracovného stretnutia vyplynulo nasledovné: „Prerokovali sa sporné body novely zákona o rybárstve § 4 ods. 6 a dohodlo sa, že ŠOP SR nebude požadovať výkon rybárskeho práva v 3. a nižšom stupni ochrany. SRZ súhlasí so správou v 5. stupni ochrany, organizáciou ochrany prírody. V územiach so 4. stupňom ochrany sa dohodne osobitý režim, podľa špecifických podmienok ochrany.“.

 

10)  Dňa 19. októbra 2017 sa konalo pracovné rokovanie na pôde Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. za účasti generálneho riaditeľa, Ing. Gáboríka a tajomníka SRZ, Ing. Javora vo veci prerokovania problematiky návrhu zákona o rybárstve, najmä nového znenia § 4 ods. 4, v zmysle ktorého správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a správcovi drobných vodných tokov ministerstvo môže prideliť výkon rybárskeho práva v ním spravovaných vodných tokoch, o ktorého doplnení do návrhu zákona o rybárstve sme sa dozvedeli dňa 28. septembra 2017 prostredníctvom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ktorá nám zaslala návrh zákona o rybárstve, ktorý bol predložený do predbežného pripomienkového konania.

Ing. Gáborík, generálny riaditeľ SVP, š.p. nás informoval, že v rámci danej problematiky zaslali dňa 16. októbra 2017 oficiálne stanovisko k návrhu zákona o rybárstve na Ministerstvo životného prostredia SR, pričom uviedol, že cieľom nového znenia § 4 ods. 4 zákona o rybárstve nebol záujem, resp. ambícia SVP, š.p. prebrať výkon rybárskeho práva na vodných tokoch a vodných nádržiach (rybárskych revíroch) pridelený SRZ ministerstvom ale vytvoriť účinný nástroj štátu na komplexné zabezpečenie ochrany vôd, správy majetku štátu, ako aj rybárskeho práva a ichtyofauny, či zabezpečovanie vodohospodárskych služieb a plnenie povinností vyplývajúcich z legislatívnych koncepčných a plánovacích dokumentov predpisov SR, uznesení vlády SR a medzinárodných zmlúv a dohôd v oblasti vôd, a zároveň dodal, že Slovenský rybársky zväz vníma ako skúseného a osvedčeného partnera, a preto požiadavku nového znenia § 4 ods. 4 zákona o rybárstve SVP, š.p. stiahne.

 

11)  Dňa 21. októbra 2017 sa konalo mimoriadne zasadnutie Rady SRZ, na ktorom bolo prerokované aj prípadné zvolanie mimoriadneho snemu, ktoré však v tomto štádiu považovala Rada SRZ za zbytočné, nakoľko je situáciu možné riešiť aj inou formou.

 Na mimoriadnom zasadnutí Rady SRZ boli prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 100/2017

Rada SRZ schvaľuje zloženie petičného výboru takto: Ing. Javor, RSDr. Boroš, JUDr. Kabáč, MVDr. Bilik, Bc. Ondrejovič a tajomník petičného výboru organizačno-právny referent.

Uznesenie č. 101/2017

Rada SRZ schvaľuje petičný výbor SRZ v zložení podľa uznesenia č. 100/2017, ktorý zaháji svoju činnosť v prípade nepriaznivého vývoja legislatívneho procesu vo veci návrhu zákona o rybárstve.

Uznesenie č. 102/2017

Rada SRZ schvaľuje doterajší postup poverených zástupcov Rady SRZ pri uskutočnených rokovaniach vo veci návrhu zákona o rybárstve.

Uznesenie č. 103/2017

Rada SRZ vyhlasuje, že iné medializované názory vo veci návrhu zákona o rybárstve nie sú oficiálnym stanoviskom Rady SRZ.

Uznesenie č. 104/2017

Rada SRZ odporúča a žiada štatutárnych zástupcov ZO SRZ zaslať pripomienky k návrhu zákona o rybárstve na Sekretariát Rady SRZ do 5 dní po zverejnení návrhu zákona o rybárstve v rámci medzirezortného pripomienkového konania na webovej stránke www.slov-lex.sk v sekcii e-Legislatíva (https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-legislativneho-procesu).

Uznesenie č. 105/2017

Rada SRZ ukladá tajomníkovi SRZ prostredníctvom Sekretariátu Rady SRZ spracovať pripomienky Rady SRZ a štatutárnych zástupcov ZO SRZ do jedného stanoviska a predložiť ich na medzirezortné pripomienkové konanie a na odmietnuté pripomienky reagovať odôvodnením.

Termín: do ukončenia MPK

Uznesenie č. 106/2017

Rada SRZ ukladá tajomníkovi SRZ informovať ZO SRZ o doterajšom postupe štatutárnych zástupcov Rady SRZ v legislatívnom procese vo veci návrhu zákona o rybárstve ku dňu 21. októbra 2017 a naďalej pokračovať v informovaní.

Uznesenie č. 107/2017

Rada SRZ schvaľuje, že oficiálne stanoviská k prebiehajúcemu legislatívnemu procesu vo veci návrhu zákona o rybárstve poskytujú výlučne štatutárni zástupcovia Rady SRZ alebo nimi poverené osoby.

Na základe vyššie uvedených skutočností máme za to, že doterajší postup Rady SRZ ako ústredného orgánu a štatutárnych zástupcov SRZ môžeme považovať za pozitívny a efektívny.

V prvom rade nám všetkým ide o spoločný cieľ, a to je zachovanie všeľudového rybárstva a súčasného postavenia Slovenského rybárskeho zväzu. Je potrebné poukázať na našu prácu, ktorá je v záujme celej spoločnosti , v záujme občanov Slovenska.

To však môžeme dosiahnuť len ak budeme jednotní na základe vzájomnej pomoci, spolupráce, porozumenia a tolerancie, čo môžeme dosiahnuť naozaj len spoločným úsilím všetkých základných organizácií SRZ.

Preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste všetky oficiálne vyjadrenia Rady SRZ vo veci návrhu zákona o rybárstve zdieľali, aby sa tak dostali do povedomia širšej rybárskej aj nerybárskej verejnosti, a aby sme tak zostali jednotní vo vnútri i navonok.

 

 

V nižšie uvedenej prílohe si zároveň môžete pozrieť oficiálne stanovisko k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a postupu SRZ – Rada Žilina:

 

  ZO SRZ-Stanovisko k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a postupu SRZ – Rada Žilina

 

 

 

Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 19. októbra 2017 sa konalo pracovné rokovanie na pôde Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. za účasti generálneho riaditeľa, Ing. Gáboríka a tajomníka SRZ, Ing. Javora vo veci prerokovania problematiky návrhu zákona o rybárstve, najmä nového znenia § 4 ods. 4, v zmysle ktorého správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a správcovi drobných vodných tokov ministerstvo môže prideliť výkon rybárskeho práva v ním spravovaných vodných tokoch, o ktorého doplnení do návrhu zákona o rybárstve sme sa dozvedeli dňa 28. septembra 2017 prostredníctvom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ktorá nám zaslala návrh zákona o rybárstve, ktorý bol predložený do predbežného pripomienkového konania.

Ing. Gáborík, generálny riaditeľ SVP, š.p. nás informoval, že v rámci danej problematiky zaslali dňa 16. októbra 2017 oficiálne stanovisko k návrhu zákona o rybárstve na Ministerstvo životného prostredia SR, pričom uviedol, že cieľom nového znenia § 4 ods. 4 zákona o rybárstve nebol záujem, resp. ambícia SVP, š.p. prebrať výkon rybárskeho práva na vodných tokoch a vodných nádržiach (rybárskych revíroch) pridelený SRZ ministerstvom ale vytvoriť účinný nástroj štátu na komplexné zabezpečenie ochrany vôd, správy majetku štátu, ako aj rybárskeho práva a ichtyofauny, či zabezpečovanie vodohospodárskych služieb a plnenie povinností vyplývajúcich z legislatívnych koncepčných a plánovacích dokumentov predpisov SR, uznesení vlády SR a medzinárodných zmlúv a dohôd v oblasti vôd, a zároveň dodal, že Slovenský rybársky zväz vníma ako skúseného a osvedčeného partnera, a preto požiadavku nového znenia § 4 ods. 4 zákona o rybárstve SVP, š.p. stiahne.

Stanovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 18. októbra 2017 sa konalo pracovné rokovanie na pôde Štátnej ochrany prírody SR za účasti generálneho riaditeľa, Ing. Boroša, prezidenta SRZ, RSDr. Boroša a tajomníka SRZ, Ing. Javora a ďalších zúčastnených osôb zo strany ŠOP SR vo veci prerokovania problematiky návrhu zákona o rybárstve, najmä nového znenia § 4 ods. 6 v zmysle ktorého ministerstvo môže v záujme zabezpečenia starostlivosti o chránené územie prideliť výkon rybárskeho práva organizáciám ochrany prírody, o ktorého doplnení do návrhu zákona o rybárstve sme sa dozvedeli dňa 28. septembra 2017 prostredníctvom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ktorá nám zaslala návrh zákona o rybárstve, ktorý bol predložený do predbežného pripomienkového konania.

Po objasnení problematiky výkonu rybárskeho práva pozície Slovenského rybárskeho zväzu ŠOP SR stiahla požiadavku nového znenia § 4 ods. 6 zákona o rybárstve.

Zo záznamu z pracovného stretnutia vyplynulo nasledovné:

„Prerokovali sa sporné body novely zákona o rybárstve § 4 ods. 6 a dohodlo sa, že ŠOP SR nebude požadovať výkon rybárskeho práva v 3. a nižšom stupni ochrany. SRZ súhlasí so správou v 5. stupni ochrany, organizáciou ochrany prírody. V územiach so 4. stupňom ochrany sa dohodne osobitý režim, podľa špecifických podmienok ochrany.“


Vyhlásenie European Anglers Federation (EAF) k návrhu zákona o rybárstve

V dňoch od 13. októbra do 15. októbra 2017 sa v Prahe konalo zasadnutie European Anglers Federation (EAF – Európskej rybárskej federácie), najvyššieho orgánu Rady prezidentov EAF, na ktorom podal prezident Slovenského rybárskeho zväzu informáciu o pripravovanom návrhu zákona o rybárstve.

Na základe obsiahlej diskusie zástupcov jednotlivých členských štátov EAF (Francúzska, Belgicka, Nemecka, Švajčiarska, Talianska, Českej republiky, Slovenskej republiky, Poľska, Maďarska a Chorvátska) bolo prijaté spoločné vyhlásenie, ktoré bolo zaslané predsedovi vlády SR, Doc. JUDr. Robertovi Ficovi, CSc., v nasledovnom znení:

„Vážený pán predseda vlády,

 EAF (Európska rybárska federácia) sa vo svojej činnosti zaoberá okrem iného i legislatívnymi úpravami výkonu rybárskeho práva vo svojich členských krajinách.

 Na zasadnutí svojho najvyššieho orgánu Rady prezidentov EAF, konanom v Prahe dňa 14.10.2017, podal prezident Slovenského rybárskeho zväzu informáciu o pripravovanie novej kodifikácii výkonu rybárskeho práva v Slovenskej republike.

 Obsiahlu diskusiu vyvolalo oznámenie, že jedna z navrhovaných úprav smeruje k diskontinuite výkonu rybárskeho práva s možnosťou zveriť jeho výkon na revíroch SRZ niektorým verejnoprávnym subjektom. Súčasný Zákon o rybárstve, ako aj Stanovy SRZ kladú rovnaký dôraz na ochranu prírody, životné prostredie a k tomu smerujúcej výchove mládeže. SRZ je vnímaný ako rešpektovaný predstaviteľ športového rybárstva na Slovensku, ktorý všetky vyššie spomenuté úlohy plní. EAF vždy považovala SRZ za nanajvýš kompetentného predstaviteľa, ktorý zaisťoval požiadavky ochrany životného prostredia aj možnosť využitia rybárskych revírov pre svoju veľmi početnú členskú základňu. Preto nie je predstaviteľom členských krajín EAF zrozumiteľný legislatívny návrh, ktorý by mohol smerovať k obmedzeniu tejto činnosti v SRZ. Rada prezidentov EAF bola oboznámená s argumentáciou, ktorú v pripomienkovom konaní uplatnilo vedenie SRZ a plne sa s ním stotožňuje.

 Vážený pán predseda vlády,

dovoľujeme si Vás naliehavo požiadať, aby ste argumentáciu uplatnenú SRZ vnímal a zaujal stanovisko, ktoré bude tento názor rešpektovať.“

                                                                                          PhDr. Otakar Brož

  prezident EAF

 Praha, 14.10.2017