Archív značiek: zákon o rybárstve

Aktuálna informácia k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si Vás informovať o nových skutočnostiach a ďalšom vývoji k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve.

Dňa 17. októbra 2017 sa uskutočnilo na pôde Ministerstva životného prostredia SR rokovanie na základe prijatého uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 26/2017.

Rokovania sa zúčastnili zástupcovia SRZ, a to tajomník SRZ, Ing. Javor, prezident SRZ, RSDr. Boroš, viceprezident za bratislavský kraj, Ing. Gajdošík a viceprezident za trnavský kraj, Ing. Mišech a zástupcovia MŽP SR, a to minister, Ing. Sólymos, štátny tajomník I., Ing. Kurilla, PhD., generálna riaditeľka kancelárie ministra, Kováčová M.A., riaditeľka odboru štátnej vodnej správy a rybárstva, Ing. Gaálová a vedúci oddelenia štátnej správy rybárstva, Ing. Dobiaš.

Na základe vyjadrení jednotlivých zástupcov, pán minister MŽP SR, Ing. Sólymos uprednostnil rokovania so zástupcami štátnych inštitúcií (ŠOP SR, SVP, š.p.) a zástupcami SRZ s tým, že svoje legitímne pripomienky si môže SRZ uplatniť v prebiehajúcom legislatívnom procese v rámci medzirezortného pripomienkového konania alebo mimo neho.

Vyjadril sa o návrhu zákona o rybárstve ako o potrebnej zmene zákona pre účely efektívnejšieho riadenia rybárstva zo strany Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ako aj pre naplnenie oprávnených požiadaviek užívateľov rybárskych revírov a rybárskej obce a z dôvodu, že jednotlivé ustanovenia sú rôznorodo interpretované a chápané, čím spôsobujú problémy a úskalia spojené s výkonom rybárskeho práva.

Pre účely prerokovania návrhu zákona o rybárstve a ďalších krokov je na 21. októbra 2017 zvolané mimoriadne zasadnutie Rady SRZ.

O ďalšom vývoji predmetnej problematiky Vás budeme naďalej priebežne informovať.

Vyhlásenie MŽP SR k vyjadreniam SRZ

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 11. októbra 2017 sme Vás informovali o priebehu mimoriadneho zasadnutia Prezídia Rady SRZ a prijatých uzneseniach, na základe ktorých Rada SRZ prijala niekoľko opatrení, najmä zaslanie otvorených listov najvyšším ústavným činiteľom SR.

Ministerstvo životného prostredia SR dňa 13. októbra 2017 vydalo oficiálne stanovisko k vyjadreniam SRZ a prijatým krokom v nasledovnom znení:

„Rezort životného prostredia so znepokojením vníma vyjadrenia Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) po mimoriadnom zasadnutí Prezídia Rady SRZ, ktoré sa uskutočnilo 4. 10. 2017, na ktorom sa venovali návrhu zákona o rybárstve. Vyjadrenia predstaviteľov SRZ považujeme za nepochopiteľné, nakoľko celý návrh zákona je len na začiatku legislatívneho procesu a zároveň považujeme za nekorektné, že SRZ vyvíja tlak ešte predtým, ako prebehne medzirezortné pripomienkové konanie a k návrhu bude mať možnosť svoje pripomienky vyjadriť verejnosť, vrátane SRZ.

Minister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos na začiatku realizácie legislatívneho zámeru zriadil expertnú skupinu, ktorá sa zaoberala prípravou návrhu zákona o rybárstve. Členmi tejto expertnej skupiny boli aj zástupcovia SRZ – tajomník Ľuboš Javor a viceprezident Rady SRZ Igor Mišech. Návrh zákona vypracovaný expertnou skupinou predložila Sekcia vôd ministerstva do interného pripomienkového konania, v rámci ktorého mali možnosť vyjadriť sa k návrhu všetky odborné útvary ministerstva, vrátane rezortných organizácií. SRZ nie je interným útvarom ministerstva a preto nebol zahrnutý do interného pripomienkového konania.

Ministerstvo následne predložilo materiál do predbežného pripomienkového konania a ako sme už vyššie uviedli – verejnosť a iné subjekty majú možnosť vyjadriť sa k návrhu v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Ministerstvo životného prostredia verí, že zo strany SRZ ide len o nepochopenie postupov v rámci legislatívneho procesu a vyjadrenia o „zániku všeľudového rybárstva“ považuje za klamlivé. Minister životného prostredia je otvorený diskusii s odbornou verejnosťou, o čom svedčí aj pracovné stretnutie s predstaviteľmi SRZ naplánované na 17. 10. 2017.

Rezort životného prostredia si ctí hodnoty otvorenej politiky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tvorby legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia. Inak tomu nie je ani v prípade prípravy nového zákona o rybárstve. Vždy nám ide o dobro veci a konzistentnosť hlavnej podstaty rybárstva. Ministerstvo prijalo ešte pred začatím prác týkajúcich sa vypracovania nového návrhu zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu filozofiu, že bude dbať na zachovanie postavenia SRZ v zákone tak, ako tomu bolo doteraz. Na tejto skutočnosti sa nič nemení.“


Napriek vyššie uvedenému vyhláseniu, Rada SRZ stojí za krokmi, ktoré uskutočnila, nakoľko sa problematika vo veci návrhu zákona o rybárstve, ktorý po predložení do predbežného pripomienkového konania v žiadnom prípade nepredstavoval kvalitatívne lepšiu právnu normu, zodpovedajúcu súčasným spoločenským pomerom, záujmom SR a spoločenských záujmov na ochranu vôd a rýb ako prirodzeného bohatstva štátu, dostala do povedomia širšej verejnosti.

 

Mimoriadny vestník – Informácia o aktuálnej problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a o krokoch, ktoré sme k dnešnému dňu podnikli.

V posledných niekoľkých mesiacoch sme intenzívne pracovali na novom návrhu zákona o rybárstve. Prvý návrh bol vypracovaný Legislatívnou komisiu SRZ v súčinnosti s Ing. Dobiašom, vedúcim oddelenia štátnej správy rybárstva na MŽP SR, ktorý bol do tejto komisie prizvaný, nakoľko bolo potrebné riešiť dlhodobé problémy, ktoré trápia rybárov a jednotlivé ustanovenia zákona, ktorých znenie bolo rozporuplné a zmätočné.

MŽP SR ako hlavný iniciátor nového návrhu zákona o rybárstve vytvorilo expertnú skupinu, do ktorej bol nominovaný ako zástupca SRZ – tajomník SRZ, Ing. Javor a viceprezident Ing. Mišech.
Expertná skupina vypracovala návrh zákona, do ktorého boli zakomponované niektoré pripomienky SRZ. Tento návrh bol zaslaný všetkým členom Rady SRZ v rámci zasadnutia konaného dňa 10. júna 2017.

Následne prebehlo interné pripomienkové konanie, o ktorom sme neboli vôbec informovaní, a aj napriek tomu, že bolo prisľúbené ešte stretnutie expertnej skupiny, toto stretnutie sa neuskutočnilo.

Dňa 23. septembra 2017 na zasadnutí boli členovia Rady informovaní o obsahu mailu, ktorí sme obdŕžali od Ing. Dobiaša, v nasledovnom znení:

V rámci prebiehajúceho legislatívneho procesu materiál prešiel interným pripomienkovým konaním. Najviac pripomienok, hlavne zásadných si uplatnila tunajšia sekcia legislatívy a práva a sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny (v spolupráci so ŠOP SR) a SVP, š.p. Legislatívci mali legislatívno technické pripomienky, ktoré mi vecniari tak nemusíme vidieť. V každom prípade ich hodnotím, že boli v prospech skvalitnenia návrhu. Podobne to vidím aj v prípade „prírodniarov“. V niektorých ohľadoch sme v návrhu doriešili aj nevyhnutný súlad s „ochranárskou legislatívou“, ako napr. nepôvodné invázne druhy rýb a pod.
Najzložitejšie rozporové konanie bolo s SVP, š.p. S viacerými jeho pripomienkami sme nesúhlasili, od ktorých po našom vysvetlení odstúpili. Niektoré boli značne prepracované aj s prispením Ing. Rybára (ten bol aj na rozporovom konaní), ktoré už boli akceptovateľné.
V každom prípade je materiál pripravený bez rozporov na prerokovanie do porady vedenia ministerstva, ktorá už bola po sebe viac krát zrušená. Keď sa nestane nič neočakávané, mala by byť tento štvrtok. Potom proces pokračuje štandardnou legislatívnou cestou, t. j. materiál bude dopracovaný v zmysle pripomienok z porady vedenia – ak nejaké vznesené budú a pôjde na predbežné medzirezortné pripomienkové konanie, potom na medzirezortné pripomienkové konanie, atď.

Petrov zdar!

P.S. Dnes som bol u p. štátneho taj. Kurillu aj spolu s GR SV a riaditeľkou OŠVSaR a na jeho požiadanie som ho informoval o stave zákona, jeho zámere atď.

Ing. Tibor Dobiaš

Dňa 28. septembra 2017 sme obdŕžali návrh zákona o rybárstve, ktorý bol predložený do predbežného pripomienkového konania prostredníctvom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, v rámci ktorého bolo možné pripomienkovať len Doložku vplyvov a analýzu dopadov na rozpočet v termíne do 08. októbra 2017.
Znenie predloženého návrhu zákona o rybárstve bolo koncepčne úplne iné ako toho, na ktorom sme pracovali, najmä čo sa týkalo znenia ustanovenia § 4, ktorý by mal umožňovať pridelenie výkonu rybárskeho práva SVP, š.p. na významných vodných tokov a drobných vodných tokov a ŠOP SR v záujme zabezpečenia starostlivosti o chránené územie.

Dňa 29. septembra 2017 bolo zvolané mimoriadne zasadnutie Prezídia Rady SRZ na deň 04. októbra 2017 s tým, že sa pripravili pripomienky k doložke vybraných vplyvov, ktoré boli následne doplnené o ďalšie návrhy, ktoré vyplynuli z tohto zasadnutia.

Po prerokovaní problematiky, ktorá vznikla s predloženým návrhom zákona o rybárstve boli prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 26/2017
Prezídium Rady SRZ ukladá štatutárnym zástupcom Rady SRZ vyvolať rokovanie z ministrom životného prostredia SR za účasti zástupcov Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ za účelom stiahnutia návrhu zákona o rybárstve v predloženom znení.
Termín: bezodkladne

Uznesenie č. 27/2017
Prezídium Rady SRZ ukladá štatutárnym zástupcom Rady SRZ vypracovať otvorený list, na základe pripomienok členov Prezídia Rady SRZ z mimoriadneho zasadnutia Prezídia Rady SRZ, prezidentovi, predsedovi vlády a predsedovi NR SR za účelom stiahnutia návrhu zákona o rybárstve v predloženom znení.
Termín: bezodkladne

Uznesenie č. 28/2017
Prezídium Rady SRZ ukladá štatutárnym zástupcom Rady SRZ zaslať Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory pripomienky k doložke vybraných vplyvov k návrhu zákona o rybárstve doplnené o návrhy členov Prezídia Rady SRZ z mimoriadneho zasadnutia Prezídia Rady SRZ pre potreby ich zaslania na predbežné pripomienkové konanie.
Termín: bezodkladne

Uznesenie č. 29/2017
Prezídium Rady SRZ ukladá štatutárnym zástupcom Rady SRZ zaslať členom Rady SRZ, Kontrolnej komisie SRZ a štatutárnym zástupcom ZO SRZ sprievodný list k návrhu zákona o rybárstve spolu s prijatými uzneseniami z mimoriadneho zasadnutia Prezídia Rady SRZ, pripomienkami k doložke vybraných vplyv k návrhu zákona o rybárstve a otvoreným listom určeným prezidentovi, predsedovi vlády a predsedovi NR SR a uvedenú informáciu zverejniť vo vestníku Rady SRZ.
Termín: bezodkladne

Na základe prijatých uznesení boli uskutočnené nasledovné kroky:

1. Dňa 5.10.2017 bola telefonicky oslovená kancelária ministra ŽP SR o stanovenie termínu stretnutia zástupcov SRZ – Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ s pánom ministrom s jediným bodom rokovania „návrh zákona o rybárstve“ – termín rokovania bude oznámený kanceláriou ministerstva.

2. Spracovanie pripomienok k doložke vybraných vplyvov k návrhu zákona o rybárstve, ktorý bol dňa 06. októbra 2017 zaslaný Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

3. Vypracovanie otvoreného listu prezidentovi SR, predsedovi vlády a predsedovi NR SR, ktorý im bol zaslaný dňa 11. októbra 2017.

Na základe vyššie uvedených skutočností si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste o aktuálnej situácii k návrhu zákona o rybárstve informovali čo najširšiu verejnosť, aby sme tak spoločne a jednotne mohli uskutočniť ďalšie spoločné kroky pre zastavenie návrhu zákona o rybárstve v znení, ktorý v žiadnom prípade nepredstavuje kvalitatívne lepšiu právnu normu, zodpovedajúcu súčasným spoločenským pomerom, záujmom SR a spoločenských záujmov na ochranu vôd a rýb ako prirodzeného bohatstva štátu.

O ďalšom vývoji predmetnej problematiky Vás budeme priebežne informovať.


Dokument si môžete stiahnuť tu:

Mimoriadny vestník SRZ Rady Žilina – Informácia o aktuálnej problematike vo veci návrhu zákona o rybárstvePripomienky k doložke vybraných vplyvov a otvorené listy trom najvyšším ústavným činiteľom SR si môžete pozrieť v nižšie uvedených prílohách:

Pripomienky k doložke vybraných vplyvov

Otvorený list prezidentovi SR

Otvorený list predsedovi vlády SR

Otvorený list predsedovi NR SR

Informácie o príprave nového zákona o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu!

 

O príprave nového zákona o rybárstve vás  priebežne informujeme na našej webovej stránke v sekcii Činnosť Sekretariátu Rady SRZ v rámci jednotlivých pracovných týždňov.

Prvé pracovné stretnutie sa uskutočnilo dňa 14. júla 2016 s ministrom životného prostredia SR, Ing. Lászlóm Sólymosom. Zo strany SRZ sa rokovania zúčastnili tajomník SRZ Ing. Ľuboš Javor, prezident SRZ RSDr. Rudolf Boroš, viceprezident za Trnavský kraj Ing. Igor Mišech a predseda SRZ MO Sládkovičovo, Bc. Béla Zsille.

Po tomto úvodnom stretnutí bola ministrom životného prostredia SR vymenovaná Expertná skupina, ktorá sa prvý krát stretla dňa 22. septembra 2016 na pôde sekcie vôd MŽP SR v Bratislave.

Za členov Expertnej skupiny boli vymenovaní JUDr. Ladislav Hanniker, JUDr. Matej Sudor, Ing. Martin Rybár, za SRZ Ing. Ľuboš Javor a Ing. Igor Mišech, za MŽP SR Ing. Tibor Dobiaš a Ing. Marek Hausman.

Obsahom rokovania boli informácie o zabezpečení podmienok na rokovanie expertnej skupiny, filozofii spracovania predmetných návrhov (spôsob spracovania, prizývanie zástupcov zainteresovaných inštitúcií – nečlenov expertnej skupiny), vyjadrenie členov expertnej skupiny k najvýznamnejším novelizačným bodom, termínoch spracovania návrhov noviel a ich predloženie do legislatívneho procesu.

 

Dňa 23. septembra 2016 sa uskutočnilo krátke informatívne rokovanie s predsedom dočasnej legislatívnej komisie pri Rade SRZ Ing. Mihaldom o priebehu rokovania Expertnej skupiny k novele rybárskych právnych predpisov, zo dňa 22.9.2016.

 

Následne, sa v dňoch od 19. októbra do 21. októbra 2016 konalo zasadnutie Expertnej skupiny k návrhu novely zákona o rybárstve za účasti tajomníka SRZ Ing. Javora a viceprezidenta za TT-kraj Ing. Mišecha a štyroch členov v doškolovacom a rekreačnom zariadení SVP, š.p., pri VN Ružiná, s programom tvorby pozmeňovacích ustanovení v rámci novelizácie zákona a jeho vykonávacieho predpisu. Počas trojdňového rokovania členovia Expertnej skupiny odrokovali 21 ustanovení. Ďalšie zasadnutie Expertnej komisie bolo naplánované na druhú polovicu mesiaca november.

 

V dňoch od 14. novembra do 16. novembra 2016 sa konalo II. zasadnutie Expertnej skupiny k návrhu novely zákona o rybárstve za účasti tajomníka SRZ Ing. Javora,  viceprezidenta za Trnavský kraj Ing. Mišecha a štyroch členov komisie v Príbovciach, s programom ďalšej tvorby pozmeňovacích ustanovení v rámci novelizácie zákona a jeho vykonávacieho predpisu. Počas trojdňového rokovania členovia Expertnej skupiny odrokovali celé paragrafové znenie návrhu novely zákona o rybárstve. Ďalšie zasadnutie Expertnej skupiny bolo naplánované na druhú polovicu mesiaca december.

 

Z dôvodu pracovnej vyťaženosti jednotlivých členov Expertnej skupiny sa zasadnutie presunulo na január.

Zasadnutie sa konalo od 11. januára do 13. januára 2017 v doškolovacom a rekreačnom zariadení SVP, š.p., pri VN Ružiná. Počas trojdňového rokovania členovia Expertnej skupiny odrokovali celý návrh novely zákona vrátane vyhlášky.

 

Dňa 7. februára 2017 sa uskutočnilo v budove Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava ďalšie pracovné rokovanie členov Expertnej skupiny k legislatívnym úpravám  navrhovaných zmien novely zákona o rybárstve.

 

Ďalšie zasadnutie Expertnej komisie sa uskutoční v priestoroch sekcie vôd MŽP SR dňa 14. marca 2017.

 

Ďalej si Vás dovoľujeme informovať, že na zasadnutí Rady SRZ dňa 10. decembra 2016 tajomník SRZ, Ing. Javor informoval, že návrh nového zákona musí byť vypracovaný a predložený do konca februára 2017, ak by jeho účinnosť mala byť od 1. januára 2018.

Z dôvodu rozsiahlych navrhovaných zmien na novele zákona, naďalej pokračuje činnosť Expertnej skupiny na príprave nových rybárskych predpisov vrátane dôvodovej správy tak, aby boli zaradené do legislatívnych procesov vlády SR.

Aj napriek skutočnosti, že návrh zákona o rybárstve nie je súčasťou plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017, neznamená to, že sa návrhom zákona nebudeme naďalej zaoberať, práve naopak.

Návrh zákona môže byť vláde SR predložený aj mimo plánu legislatívnych úloh vlády. Aký postup však bude v tejto veci zvolený, je v kompetencii MŽP SR.

Návrh novely zákona a vykonávacej vyhlášky

Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 14. februára 2015 prijala uznesenie č. 15/2015, ktorým schválila zloženie dočasnej Legislatívnej komisie Rady SRZ takto:

stáli členovia: Orovčík Ivan, PaedDr. Čerešňák Vladimír, Ing. Mihalda Marián, Farský Eugen, Kopčo Štefan, Estergájoš Ivan, Pavelka Roman, JUDr. Borlok Igor

tajomník komisie: Mgr.Waczlavová Zuzana.

Legislatívna komisia Rady SRZ aj za účasti Ing. Dobiaša, vedúceho oddelenia štátnej správy rybárstva vypracovala nový návrh zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu.

Tieto návrhy si môžete pozrieť v nižšie uvedených prílohách:


  Návrh novely zákona o rybárstve

  Návrh novely vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve