Archív značiek: zákon

Nová vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve – účinnosť od 1. januára 2019

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 18. júla 2018 bol uverejnený v Zbierke zákonov SR nový Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2019.

K predmetnému zákonu o rybárstve boli vydané v súlade s § 42 dva všeobecne záväzné právne predpisy, a to vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve a vyhláška o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov.


Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bola uverejnená v Zbierke zákonov SR dňa 22. decembra 2018 s účinnosťou od 1. januára 2019.

Predmetná vyhláška ustanovuje nasledovné podrobnosti k zákonu o rybárstve o:

 • členení vôd
 • rozsahu prenesených úloh na organizačnú zložku užívateľa,
 • obsahu údajov, ktoré sa vedú v evidencii rybárskych revírov,
 • označovaní rybárskych revírov,
 • zarybňovacích plánoch rybárskych revírov,
 • rozsahu činnosti rybárskeho hospodára a skúške rybárskeho hospodára,
 • vydávaní povolení na rybolov a vydávaní osobitných povolení na rybolov,
 • čase individuálnej ochrany a dennom čase lovu rýb, lovných mierach rýb, počte a hmotnosti rýb, ktoré sa môžu v jednom dni privlastniť a o zapisovaní údajov do záznamu,
 • rybárskych pretekoch a športových rybárskych pretekoch,
 • opatreniach na záchranu rýb pri mimoriadnych udalostiach,
 • rozsahu skúšky, odznaku, preukaze rybárskej stráže a evidencii rybárskej stráže,
 • spôsoboch lovu rýb,
 • osvetlení miesta lovu,
 • oznamovaní realizácie udržiavacích prác a stavebných prác v rybárskom revíri,
 • oznamovaní plánovaných termínov zarybňovania rybárskeho revíru a poskytovania informácií o vykonanom zarybňovaní rybárskeho revíru.

Vyhláška MŽP SR č. 383/2018 Z.z. o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov bola takisto uverejnená v Zbierke zákonov SR dňa 22. decembra 2018 s účinnosťou od 1. januára 2019.


 

Vyhodnotenie petície za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku

Vážení podporovatelia petície za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku,

vážení rybári, nerybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

 

koncom decembra minulého roka spustil Slovenský rybársky zväz Petíciu za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku. Na všetky miestne a mestské organizácie SRZ boli zaslané výzvy na podporu petície spolu s petičnými hárkami, a zároveň bola vytvorená aj webová stránka www.zarybarstvo.sk, na ktorej bolo možné podporiť petíciu aj elektronicky.

Petíciu sme rozbehli z dôvodu prípravy nového návrhu zákona o rybárstve, pri ktorom sa už v počiatočnom štádiu začali objavovať rôzne návrhy, ktoré boli v neprospech nielen rybárov, ale aj širokej verejnosti.

Nakoľko dňa 13. júna 2018 bol poslancami NR SR schválený nový zákon o rybárstve, ktorý je okrem iného v prospech rybárov a všetkých členov Slovenského rybárskeho zväzu, našu petíciu nie je potrebné predkladať najvyšším ústavným činiteľom SR.

Dovoľujeme si však poďakovať všetkým podporovateľov, ktorý boli ochotní spojiť svoje sily pre záchranu nielen rybárstva, ale aj samotných vôd a životného prostredia.

Celkovo sme vyzbierali 57 377 podpisov, z toho 6 136 elektronickou formou a 51 241 podpisov prostredníctvom petičných hárkov, ktoré nám boli zaslané nielen zo strany miestnych a mestských organizácií SRZ, ale aj od samotných ľudí, ktorí prebrali iniciatívu a  aktívne sa zapojili do zbierania podpisov, pričom až 4 664 podpisov sme museli pre nesprávne alebo neúplne údaje vyhodnotiť ako neplatné.


Vyhodnotenie petície za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku:

V rámci miestnych a mestských organizácií SRZ sa do petície zapojilo 107 ZO SRZ, pričom až 13 ZO SRZ nezaslalo na Sekretariát Rady SRZ žiadne petičné hárky, a to:

Banskobystrický kraj – Brezno

Bratislavský kraj – Dunajská Lužná

Nitriansky kraj – Marcelová

Prešovský kraj – Bardejov, Medzilaborce, Orlov, Snina, Spišská Stará Ves, Svit

Trenčiansky kraj – Prievidza

Trnavský kraj – Hlohovec, Sekule-Moravský Svätý Ján, Šamorín

 

Čo sa týka percentuálneho podielu vyzbieraných podpisov k počtu členov, tak treba poďakovať najmä organizáciám, ktoré vyzbierali cez 100 %, a to:

Banská Štiavnica, Jelšava, Krupina, Nová Baňa, Revúca, Tisovec, Tornaľa, Bratislava I., Bratislava III., Dobšiná, Medzev, Nálepkovo, Hurbanovo, Vlčany, Hanušovce nad Topľou, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stará Turá, Brodské, Šoporňa a Vrbové.

 

Veľké ďakujem patrí aj 5 anonymným osobám, Pavlovi H., Petrovi Z., Jaroslavovi L., Tomášovi a Lucii M. a deťom z rybárskeho krúžku v Kysuckom Novom Meste, ktorí spolu vyzbierali  1 226 podpisov.


Podrobné vyhodnotenie petície si môžete pozrieť v priloženej prílohe nižšie:

 


VŠETKÝM PODPOROVATEĽOV EŠTE RAZ ĎAKUJEME a od nového roka 2019 prajeme úspešnú aplikáciu zákona v praxi a všetkým rybárom Petrov zdar!


 

Zákon o rybárstve schválený v prospech rybárov – ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU

Vážení podporovatelia petície za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku,

vážení rybári, nerybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

 

po vyše 15 rokoch sa bude rybárstvo na Slovensku riadiť novou modernou legislatívou, ktorá je okrem iného v prospech rybárov a všetkých členov Slovenského rybárskeho zväzu.

Dňa 13. júna 2018 poslanci Národnej rady SR v počte 88 schválili nový zákon o rybárstve, ktorým sa aktualizuje súčasný právny rámec, a ktorým by sa mala zabezpečiť lepšia ochrana vôd a rýb ako prirodzeného bohatstva štátu.


Nová právna úprava najmä zakazuje používanie chemicky upravovaných návnad vo vodných tokoch v blízkosti zdrojov pitnej vody alebo umožňuje odobrať revír užívateľom, ktorí legislatívu opakovane porušia, zavádza nové pojmy, nakoľko ich doterajšia absencia spôsobovala v praxi problémy, jedná sa napr. o pojmy ako lov, miesto lovu, začiatok lovu ukončenie lovu, osvetlenie miesta lovu, rybársky čln  a pod.

Zásadnou zmenou pre rybárov oproti súčasne platnému zákonu je celoročný lov rýb na kaprových vodách, ktoré sú ostatnými vodnými plochami s podmienkou rešpektovania individuálnej ochrany rýb. Novinkou je taktiež ustanovenie upravujúce rybárske preteky a športové rybárske preteky

Ministerstvo životného prostredia si od zákona zároveň sľubuje lepšiu ochranu zdravia samotných rybárov, pretože umožňuje efektívnejšiu spoluprácu so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. Ak by veterinári objavili prekročenie limitných hodnôt chemických látok v rybách, mal by byť obratom vydaný zákaz konzumácie rýb ulovených v danej oblasti. Rybári sa o tom dozvedia prostredníctvom rybárskych poriadkov a informačných tabúľ.

Zákon taktiež zakazuje aj lovné praktiky, ktoré sú pri niektorých druhoch rýb, ako pstruhy, hlavátka a zubáč, rybárskou obcou považované za neetické.


Pre Slovenský rybársky zväz je najpodstatnejší § 4, vďaka ktorému zostal zachovaný pre SRZ výkon rybárskeho práva na vodných tokoch.

Zároveň z ustanovenia vyplýva, že výkon rybárskeho práva na ostatných vodných plochách je možné prideliť len úzkemu okruhu právnických osôb, ktoré sú vymenované v § 4 ods. 3 až 6 schváleného zákona.

Veľkým pozitívom je aj povinnosť predloženia dohody o finančnom vyrovnaní s užívateľom v prípade žiadosti o pridelenie ostatnej vodnej plochy na podnikanie v osobitnom režime, nakoľko doteraz MŽP SR odoberalo revíry bez týchto dohôd, čím dochádzalo k veľkým škodám na strane SRZ a k bezdôvodnému obohacovaniu sa na strane podnikateľov.


Na tvorbe zákona sa podieľal aj Slovenský rybársky zväz, pričom mnohé zmeny a ustanovenia boli do zákona zapracované vďaka návrhom zo strany základných organizácií SRZ, ale aj vďaka odhodlaniu a úsiliu zamestnancov Sekretariátu SRZ.

 

Je dôležité nezabudnúť spomenúť, že v súvislosti s celým legislatívnym procesom k zákonu sme rozbehli Petíciu za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku, nakoľko v už počiatočnom štádiu sa začali objavovať rôzne návrhy, ktoré boli v neprospech nielen rybárov, ale aj širokej verejnosti. Takéto úpravy sa objavili aj tesne pred schvaľovaním samotného zákona v rámci pozmeňovacích návrhov, ktoré sa štatutárnym zástupcom SRZ podarilo zastaviť.

Aj napriek tomu, že nie je nutné sa s petíciou obrátiť na najvyšších ústavných činiteľov, aby sme hájili a zachovali naše práva a rybárstvo na Slovensku, chceme sa všetkým poďakovať za prejavenú dôveru a podporu petície svojím podpisom.

Do elektronickej petície, ktorá prebiehala na stránke www.zarybarstvo.sk sa zapojilo 6 136 ľudí. V rámci petičných hárkov, ktoré boli zaslané na všetky základné organizácie SRZ, sa vyzbieralo cez 50 000 podpisov. Aj napriek tomu, že počet podpisov nedosiahol aspoň počet členov SRZ, máme za to, že sa nám podarilo dosiahnuť krásne číslo.

Žiaľ, mnohé ZO SRZ nedokázali vyzbierať spomedzi svojich členov viac ako 30% a dokonca boli aj také, ktoré do dňa schválenia zákona nezaslali na Radu SRZ žiadne petičné hárky.

 

O vyhodnotení petície sa dozviete viac v samostatnom článku, ktorý nájdete TU.


Na záver dodávame, že o priebehu legislatívneho procesu k návrhu zákona sme vás priebežne informovali na našej stránke a facebooku.

V rámci samotného schvaľovania v parlamente dňa 10. mája 2018 NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 11. 6. 2018.

NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2018.

Dňa 4. júna 2018 rokoval Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, 5. júna 2018 Ústavnoprávny výbor NR SR, 7. júna 2018 Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a dňa 12. júna 2018 gestorský výbor, a to Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

V rámci druhého čítania boli dňa 13. júna 2018 predložené a schvaľované pozmeňujúce a doplňujúce pozmeňujúce návrhy zo strany poslankyňe p. Zemanovej a poslanca p. Kvorku, ktoré boli prerokované aj so štatutárnymi zástupcami SRZ, a následne bol návrh zákona o rybárstve schválený v ten istý deň v treťom čítaní.

Všetky informácie z prerokovania návrhu zákona o rybárstve v NR SR nájdete TU.


Nový zákon o rybárstve, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2019. Jeho znenie si môžete prečítať na nižšie priloženej prílohe:

 Nový zákon o rybárstve s účinnosťou od 1. januára 2019

 

VŠETKÝM PODPOROVATEĽOV EŠTE RAZ ĎAKUJEME a od nového roka 2019 prajeme úspešnú aplikáciu zákona v praxi a všetkým rybárom Petrov zdar!


 

Priebežná informácia k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári i nerybári, vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 31. januára 2018 o 14.00 hod. sa konalo druhé rozporové konanie k návrhu zákona o rybárstve na úrovni štátneho tajomníka MŽP SR, Ing. Norberta Kurillu, PhD., Sekcie vôd a Sekcie legislatívy a práva, za účastiza SRZ: RSDr. Rudolf Boroš, tajomník SRZ Ing. Ľuboš Javor, Ing. Marian Mihalda – člen Rady SRZ, zamestnanci sekretariátu Rady SRZ Mgr. Barbora Roobová, Ing. Bohuš Cintula a Ing. Tibor Krajč PhD., (počet účastníkov konania SRZ bolo limitované k počtu zúčastnených strán).

 Obsahom konania bolo prerokovanie rozporov, ktoré ostali z prvého rozporového konania, a to k § 21 ods. 1 a § 32 ods. 3, (pripomienky k čerpaniu fin. prostriedkov pre SRZ) a zároveň sa riešila časť ustanovení §7, §10, §34, ktoré navrhovali zástupcovia SRZ z dôvodu jasnej štylizácie.

V rámci diskusie bolo zo strany MŽP SR konštatované, že ako občianske združenie môžeme čerpať len účelovo viazané finančné prostriedky z Environmentálneho fondu.

Pripravovaný návrh zákona o rybárstve je v požadovanej podobe z pohľadu  záujmov a postavenia SRZ.

Zároveň všetkým ďakujeme za doterajšiu podporu a spoluprácu a prosíme, aby ste i naďalej pokračovali v podpore SRZ a Petície za záchranu všeľudového, športového a rekreačného rybárstva na Slovensku z dôvodu pokračujúceho legislatívneho procesu k návrhu zákona o rybárstve.

 Ďalší legislatívny proces bude pokračovať predložením návrhu zákona na Úrad Vlády SR (predpoklad marec 2018) a o ďalšom priebehu Vás budeme postupne informovať.

Rozporové konanie k pripomienkam SRZ k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári i nerybári, členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si vás informovať, že dňa 15. januára 2018 sa konalo na Ministerstve životného prostredia SR rozporové konanie k návrhu zákona o rybárstve k vzneseným zásadným pripomienkam SRZ v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Rokovanie bolo celodenné a obojstranne vecné a konštruktívne.

Zásadné pripomienky SRZ najmä k existenčnému § 4 ods. 4 a ods. 6 boli MŽP SR a štátnymi organizáciami ŠOP SR a SVP,š.p. AKCEPTOVANÉ, t.j. obe štátne inštitúcie nemajú záujem na výkone rybárskeho práva a upúšťajú od uvedenej požiadavky vznesenej po internom pripomienkovom konaní.

Zásadné pripomienky SRZ, ktoré neboli v rámci rozporového konania akceptované (týkajúce sa najmä § 34 a finančných prostriedkov získaných napr. z predaja rybárskych lístkov) budú predmetnom ďalšieho rozporového konania.

Aj napriek vyššie uvedeným skutočnostiam oznamuje, že PETÍCIA POKRAČUJE, nakoľko legislatívny proces k návrhu zákona o rybárstve naďalej prebieha a z tohto dôvodu vás prosíme o spoluprácu na získavaní podpory PETÍCIE ZA ZÁCHRANU VŠEĽUDOVÉHO RYBÁRSTVA, REKREAČNÉHO A ŠPORTOVÉHO RYBÁRSTVA na Slovensku!

Ďakujeme.

POĎAKOVANIE ZA PODPORU k pripomienkam SRZ!

Veľká vďaka patrí všetkým Vám rybárom i nerybárom, členom a funkcionárom Slovenského rybárskeho zväzu za vyjadrenú podporu k pripomienkam SRZ k návrhu zákona o rybárstve.

Pripomienky k zákonu o rybárstve boli všetky zverejnené na stránke SLOV-LEX a dňa 21.11.2017 zaslané aj s Vašou podporou v listinnej podobe na MŽP SR.

Ďakujeme za všetkých 1653 podporovateľov, z toho je 1306 členov SRZ a 307 nečlenov SRZ.

Úplne znenie pripomienok SRZ k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári i nerybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu!

V rámci podpory, ktorú vyjadrujete prostredníctvom hromadného zbierania podpisov, Vám prinášame kompletné znenie pripomienok Slovenského rybárskeho zväzu k návrhu zákona o rybárstve, ktoré tvoria pripomienky ZO SRZ, pripomienky vypracované zamestnancami Sekretariátu Rady SRZ a podnety i Vás rybárov.

V priebehu dnešného a zajtrajšieho dňa zverejníme všetky pripomienky SRZ na webovej stránke SLOV-LEX, pričom väčšina bude zásadných a budeme sa ich snažiť presadiť v rámci rozporového konania na MŽP SR.

 

Naďalej Vás prosíme o Vašu podporu a zdieľanie nižšie uvedeného linku:

Podporte pripomienky SRZ k návrhu zákona o rybárstve!

 

Podporte pripomienky SRZ k návrhu zákona o rybárstve!

Vážení rybári i nerybári, vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu!

Rybárstvo a výkon rybárskeho práva, ako jedna z najrozšírenejších voľnočasových aktivít, stojí v súčasnej dobe z dôvodu novo pripravovaného zákona o rybárstve na rázcestí. Cesty, ktorými sa môžu uberať sú buď smerom ku kvalitatívnemu posunu vpred, alebo smerom k roztriešteniu všeľudového rybárstva na Slovensku v takej podobe, ako ho všetci poznáme.

Vyhodnotenie pripomienok ZO SRZ k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 21. októbra 2017 boli na mimoriadnom zasadnutí Rady SRZ prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 104/2017:

Rada SRZ odporúča a žiada štatutárnych zástupcov ZO SRZ zaslať pripomienky k návrhu zákona o rybárstve na Sekretariát Rady SRZ do 5 dní po zverejnení návrhu zákona o rybárstve v rámci medzirezortného pripomienkového konania na webovej stránke www.slov-lex.sk v sekcii eLegislatíva (https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-legislativneho-procesu).

Uznesenie č. 105/2017:

Rada SRZ ukladá tajomníkovi SRZ prostredníctvom Sekretariátu Rady SRZ spracovať pripomienky Rady SRZ a štatutárnych zástupcov ZO SRZ do jedného stanoviska a predložiť ich na medzirezortné pripomienkové konanie a na odmietnuté pripomienky reagovať odôvodnením zaslaným na príslušnú ZO SRZ.


V súlade s prijatými uzneseniami zaslalo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu pripomienky k návrhu zákona o rybárstve 19 základných organizácií SRZ.

Vyhodnotenie pripomienok si môžete pozrieť na nižšie priloženej prílohe:

Pripomienky ZO SRZ, ktoré boli akceptované, budú spracované spolu s pripomienkami vypracovanými zamestnancami Sekretariátu Rady SRZ do jednotného stanoviska a dňa 20. novembra 2017 budú zverejnené v rámci medzirezortného pripomienkového konania na stránke SLOV-LEX.

Zároveň si vás dovoľujeme opätovne požiadať o podporu hromadnej pripomienky k ustanoveniu § 4 návrhu zákona o rybárstve, ktorá bola uverejnená na webovej stránke SLOV-LEX v rámci prebiehajúceho medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o rybárstve.

K predmetnej hromadnej pripomienke je potrebné zozbierať 500 podpisov, aby bola hromadná pripomienka akceptovaná na MŽP SRZ ako zásadná.

Informáciu ako môžete hromadnú pripomienku podporiť nájdete v nižšie priloženom článku:


O ďalšom priebehu legislatívneho procesu k návrhu zákona o rybárstve vás budeme naďalej priebežne informovať.

Podporte hromadnú pripomienku k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári i nerybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

rybárstvo a výkon rybárskeho práva, ako jedna z najrozšírenejších voľnočasových aktivít, stojí v súčasnej dobe z dôvodu novo pripravovaného zákona o rybárstve na rázcestí.

Pre mnohých z vás to nie je nová informácia, že už v počiatočnom štádiu prípravy nového zákona o rybárstve došlo k návrhom, ktoré vôbec nie sú posunom vpred, ale naopak ich akceptovanie by mohlo spôsobiť postupný zánik všeľudového rybárstva v jeho súčasnej podstate, ktorú reprezentuje najmä Slovenský rybársky zväz.

Dovoľujeme si vás preto požiadať o podporu hromadnej pripomienky k ustanoveniu § 4 návrhu zákona o rybárstve, ktorá bola uverejnená na webovej stránke SLOV-LEX v rámci prebiehajúceho medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o rybárstve.


Postup ako podporiť hromadnú pripomienku k návrhu zákona o rybárstve

 1. Zobrazte si stránku Slov-Lex (Legislatívny proces – SLOV-LEX) – https://www.slov-lex.sk
 2. Na pravej stránke kliknete na tlačítko „Prihlásenie“

 1. Následne kliknite na „Registrácia menom a heslom“

 1. Vyplníte požadované údaje (Meno, Priezvisko, E-mail sú povinné údaje, ostatné polia môžu ostať prázdne) a nižšie kliknete na tlačítko „Registrovať“
 2. Na zadaný e-mail pri registrácii vám príde e-mail na overenie. Potvrdíte kliknutím na link a vaša registrácia bola úspešná
 3. Opäť na pravej stránke kliknete na tlačítko „Prihlásenie“ a vyplníte e-mail a heslo, ktoré ste pri registrácii použili a kliknete na tlačítko „Prihlásiť“
 4. V hornom menu kliknite na položku „e-Legislatíva“
 5. Do poľa „Hľadaný výraz“ napíšte číslo legislatívneho procesu „2017/751“ a kliknite na tlačítko „vyhľadať“

 1. Nižšie sa Vám zobrazí právny predpis s názvom „Zákon o rybárstve“ a kliknite na názov

 1. Následne kliknite na položku „zobraziť hromadné pripomienky“

 1. Jednotlivé pripomienky podporíte tak, že kliknete na každú zelenú bublinu/pripomienku SRZ zvlášť. Po jej otvorení vľavo dole kliknete na tlačítko „Podporiť túto pripomienku“. Postup je potrebné opakovať ku každej jednej bubline/pripomienke SRZ. Po podpore pripomienky, sa môže stať, že jednotlivé bubliny/pripomienky zmenia poradie, takže ich treba vyhľadať. Pripomienok SRZ k § 4 je celkovo 9.

 


V prípade otázok sa obráťte na Mgr. Roobovú (organizačno-právny referent, +421 948 151 657) alebo Ing. Krajča, PhD. (referent ichtyológa a ekológie tečúcich vôd, +421 918 711 520).
ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU!