Archív značiek: Zemplínska Šírava

Dva dni brigád na Zemplínskej šírave

Za výbor MsO SRZ Michalovce:

Sobotou 22.4. začali brigádnické dni našej organizácie na Zemplínskej šírave. Napriek nepriazni počasia sa brigády zúčastnilo 70 našich členov a z MsO SRZ Humenné prišlo 5 členov fandiacich Zemplínskej šírave. Tohto roku sme sa nemuseli veľmi venovať plastom, nakoľko Povodie Laborca už počas týždňa vyzbieralo časť pláže. Napriek tomu chlapi s vrecami vyzbierali vpust do šíravy, ľavú stranu k Vinianskemu jarku, Prímestskú až k Výpustu, Kameňolom a Paľkov. Nazberalo sa spolu 128 vriec odpadu z plastov a skla. Väčšia časť zúčastnených bola pri práci s naplaveným drevom, ktorého tohto roku priniesla voda z Laborca neúrekom. Veľkou pomocou pre nás bolo aj zapožičanie traktora s vlečkou od Obecného úradu Vinné. Doobeda sme vyviezli na zberný dvor OU Vinné 5 vlečiek stromov a dreva. Úprava prebiehala motorovými pílami našich členov, za čo im veľmi ďakujeme. Zbytok dreva zostal usporiadaný na hromadách, nakoľko sa nestihlo všetko odviezť. Veríme, že s týmto odpadom nám pomôže Povodie počas týždňa.
Kus roboty sa urobilo aj na Paľkove, kde skupinka brigádnikov upravila cestu kameňom z pravej strany ostrova.
Záverečný teplý guľáš padol brigádnikom veľmi vhod, veď všetci po jeho skonzumovaní hneď utekali domov do tepla.

Zalužice, nedeľa 23.4.2017

Je nedeľa, no o brigádnikov a priaznivcov Zemplínskej šíravy nemáme ani dnes núdzu.
O 8:00 sa nám prihlásilo 60 brigádnikov a dokonca prišli dvaja aj z MO SRZ Snina. Neporiadku od Mlyna po Lažňany bolo dosť. Na tejto strane Zalužíc oproti Prímestskej prevládali plasty. Drevo sme ukladali hlavne hrubšie so zameraním na lovné miesta a miesta slúžiace rekreantom. Veľké stromy, ktoré priplávali z Laborca sme upravili pílou a uložili na spálenie. Aj dnes sa brigádovalo naplno. Počasie nám vydržalo, takže záverom sme mohli konštatovať, že úloha dňa je splnená. Dnes sa vyzbieralo 56 vriec plastov a 6 vriec skla.
Výbor MsO SRZ Michalovce ďakuje všetkým členom, ktorí sa zúčastnili na tejto nedeľnej brigáde.


Za Slovenský rybársky zväz Milan Tegi, hospodár VN Zemplínska Šírava:

Za účasti členov MO SRZ Michalovce v počte 135 brigádnikov sa za obidva dni vyzbieralo 190 vriec plastového odpadu, sklenených fliaš a rôzneho komunálneho odpadu. 22.4.2017 sa brigádovalo na prímestskej oblasti, nápustný kanál, kameňolom a stredisko Paľkov. Robili sa prerezávky motorovými pílami a upravovala sa cesta (príjazd k vode). 23.4.2017 pokračovala brigáda na Zálužickej strane, kde sa tak isto robili prerezávky, zberal sa komunálny odpad a robili sa skládky naplavenej drevenej hmoty. Zo strany obce Vinné nám bol poskytnutý traktor s vlečkou, ktorý postupne poodvážal hlavne drevenú hmotu  na zberný dvor. Touto cestou sa chcem všetkým zúčastneným poďakovať za odvedenú prácu!

Hospodár Milan Tegi.
4-4030-1-4 Zemplínska šírava – Zarybnenie násadou šťukou

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13. apríla sa zarybňovala VN Zemplínska šírava šťukou Š0.

Šťuky sme rozviezli člnom popri brehu od kostola v Klokočové až po stredisko Paľkov. Za prudkého jarného dažďa s hrmením a bleskami to nebolo jednoduché.

Zarybnenia sa zúčastnili p. Tegi, p. Šaffa, p. Kačmarský.


Zemplínske repete

S niekoľkomesačným časovým odstupom bol dňa 9. augusta 2016 uskutočnený ďalší prieskum Zemplínskej šíravy, ktorý bol rozšírený o oblasť prívodného kanála, kde sme odlovili ryby na vyšetrenie pre RVPS Michalovce.
Zátoky, v ktorých sme lovili ryby v polovici apríla neboli pre znížený stav vody prístupné na člne, preto sme odlov vykonali na iných lokalitách pobrežného pásma nádrže.
Tentokrát sme odlovili 11 druhov, t.j. o 5 druhov rýb viac ako na jar. Čo je dôležité, potvrdili sme výskyt dôležitých dravcov, tohtoročnej vytretej šťuky severnej a zubáča veľkoústeho, ale toho sme zaznamenali v menšom množstve. Okrem toho sa odlovila plotica červenooká (najčastejší výskyt), belička európska, pleskáč vysoký, jalec hlavatý, mrena severná, mrena škvrnitá, hrebenačka fŕkaná, ostriež zelenkavý a sumec veľký.
Tri dni pred realizáciou prieskumu bol v nádrži pri stredisku Hôrka – Slnečný lúč zaznamenaný lokálny hromadný úhyn rýb, pri ktorom okrem úhynu plotice červenookej a ostrieža zelenkavého uhynulo niekoľko stoviek kusov zubáča veľkoústeho vo vekovej kategórii 1+.Presun na vytipované lokality Zemplínskej Šíravy

Presun na vytipované lokality Zemplínskej Šíravy

Prieskum sa konal za pomoci elektrického agregátu

Prieskum sa konal za pomoci elektrického agregátu

Menšia šťuka zo samovýteru

Menšia šťuka zo samovýteru

Prieskum Zemplínskej šíravy

Pred samotným neresom pleskáča vysokého bol na tejto vodnej nádrží dňa 13. apríla zrealizovaný ichtyologický prieskum elektrickým agregátom v pobrežných partiách nádrže od Paľkova po kostol v Klokočove, ktorého účelom bolo zistiť podiel dravých a nedravých rýb a prípadne pre rybničné stredisko v Košarovciach odloviť generačného pleskáča vysokého, ktorý by bol vytretý priamo na revíri.
Chladnejšie počasie, najmä nižšie nočné teploty zapríčinili, že v zátokách nádrže bolo o dosť menej pleskáčov ako deň predtým podľa pozorovaní hospodára nádrže Milana Tegiho a hospodára MsO SRZ Michalovce Rastislava Kačmarského, ktorí boli prítomní pri prieskume.
Ulovilo sa celkom šesť druhov rýb, napríklad 8 ks pleskáča vysokého, ale z toho iba jedná samica, niekoľko kusov dvojročného kapra, vyplašilo sa niekoľko generačných kaprov z ktorých jeden vážil odhadom 8 kg a odolal vábeniu elektrického pólu. Najčastejšie loveným druhom bola belička európska a plotica červenooká. Okrem jedného uloveného sumca a troch ďalších, ktorí stihli ujsť sa neulovil ani jeden exemplár jednoročnej a staršej násady zubáča veľkoústeho ani šťuky severnej, zato sa ulovil nádherný karas striebristý (na snímke). V plytkej vode sme vyplašili aj niekoľkých veľkých amurov bielych.
Keďže nádrž je známa značným výskytom malého zubáča v pobrežnom pásme bola veľkým prekvapením jeho absencia, preto sa ichtyologický prieskum zopakuje v máji, alebo júni a jeho akčný rádius za rozšíri na ďalšie úseky.

Autor článku: Ing. Stanislav Géci, ichtyológ pre východoslovenskú oblasť

4-4030-1-4 VN Zemplínska šírava – odlov rýb na analýzy PCB

(22.09.2015) Odlov rýb na určenie obsahu PCB látok v svalovine rýb ukončený

Na základe požiadavky ministerstva pôdohospodárstva, rybári v spolupráci s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Michalovciach aj v tomto roku v letných mesiacoch postupne odlovovali vzorky rýb z vodnej nádrže Zemplínska šírava za účelom zistenia obsahu PCB látok v svalovine rýb.

V priebehu letných mesiacov sa postupne podarilo odloviť 17 rôznych druhov rýb o hmotnosti nad 1,5 kg z ktorých prevažnú časť tvorili dravé druhy rýb. Jedenásť vzoriek už bolo vyšetrených a zbytok bude podrobený vyšetreniu na sledované polychlorované bifenyly v košickom veterinárnom ústave.

Nápomocní pri odlove boli najmä rybári z Michaloviec, Ing. Slavomír Kelemen, Milan Koščák, MsO SRZ Michalovce a jej hospodár Rastislav Kačmarský a hospodár na nádrži Milan Tegi.

Nakoľko ešte chýbalo vyšetriť šesť vzoriek, informáciu o dielčich výsledkoch zatiaľ nezverejníme. Bude potrebné počkať na oficiálne vyhodnotenie buď zo Štátnej veterinárnej správy v Bratislave, alebo z príslušného ministerstva.


 

(06.07.2015) Odlov rýb na analýzy PCB zo Zemplínskej šíravy

Ministerstvo  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sekcia potravinárstva a obchodu odbor  bezpečnosti potravín a výživy  aj v tomto roku požiadalo  SRZ Rada Žilina o spoluprácu a súčinnosť  s pracovníkmi Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Michalovce pri realizácii úradného odberu vzoriek rýb na analýzy PCB zo Zemplínskej šíravy.

Pre úradnú kontrolu PCB vydala  ŠVPS SR usmernenie na odber 17 vzoriek prednostne dravých druhov rýb starších ako 3 roky, pričom jedna vzorka musí obsahovať iba jeden druh ryby.  Hmotnosť nepitvanej vzorky ryby  musí byť  1 500 g. Ak sa jedna o menšie ryby  ich celková hmotnosť musí dosiahnuť aspoň 2 500 g.

Zatiaľ  sa odlovili štyri vzorky rýb  pozostávajúce  z troch druhov a to  pleskáča vysokého, sumca veľkého a zubáča veľkoústeho. Vzorky boli odobraté z rôznych lokalít vodnej nádrže Zemplínska šírava a v ich odberoch sa bude pokračovať v mesiacoch júl až august.