Archív značiek: zmeny

3-5850-1-1 VN Teplý Vrch – aktuálna situácia

(18.12.2015) Lov rýb povolený od 01. januára 2016

Informujeme držiteľov povolení na rybolov, že SRZ listom č. 2966/1785/15 zo dňa 15.12.2015 SRZ oznámil Ministerstvu životného prostredia SR, že na VN Teplý Vrch sa ukončila rekonštrukcia bezpečnostného priepadu, kvôli ktorej bolo nutné spustiť vodnú hladinu a následne obmedziť výkon rybárskeho práva a že stavba je v súčasnosti skolaudovaná a vodná hladina je na úrovni 3,5 m pod maximálnou prevádzkovou hladinou, pričom prebieha ďalšie plnenie nádrže na hladinu zimnej prevádzky. Keďže súčasné podmienky umožňujú bezproblémový výkon rybárskeho práva, ako užívateľ rybárskeho revíru umožníme jeho opätovný výkon od 01. januára 2016.
Rybársky revír bol v roku 2015 zarybnený v jarných mesiacoch násadou kapra K3 v množstve 3200 kg, plôdikom šťuky Š0 400000 ks a na základe požiadavky Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. násadou amura A2-3 v množstve 500 kg, ktorý bude plniť biomelioračnú funkciu v prvých rokoch po napustení. Ďakujeme za trpezlivosť v tomto roku a prajeme úspešný rybolov.


(11.11.2015) Možný začiatok lovu rýb

Podľa informácií z SVP, š.p. a obhliadky v teréne vykonanej v 45. týždni je aktuálne zatopených cca 40 ha plochy, z toho približne 20 ha je v pobrežnej vegetácií. Zatopená plocha je porastená okrem bylín aj náletom vŕby. Predpokladáme, že postupným zaplavovaním zavegetovaného dna nádrže sa bude do vody uvoľňovať veľké množstvo živín a následne vznikne veľké množstvo planktonu. Tento stav by sa využil na jar pri zarybnení rannými vekovými štádiami rýb (kapor, šťuka). Rybia obsádka bude mať ideálne podmienky na neres na zatopenej vegetácii, ryby v nej budú nachádzať dostatok úkrytov a prirodzenej potravy. Aktuálne by bolo využiteľných na rybolov asi 500 m pobrežia, ale rybolov by bol z dôvodu zaplavenej vegetácie problematický. Lov by bol možný hlavne z člna. Povolením rybolovu (najmä prívlačou) by v súčasnosti mohlo dôjsť ku stresovaniu aj nedravých druhov rýb nahromadených v koryte. Z uvedených dôvodov sa povolenie rybolovu predpokladá najskôr od 1. januára 2016. O prípadnej zmene termínu budeme držiteľov povolení včas informovať.


 

(06.10.2015) Prikrmovanie rýb

Dňa 01.10.2015 sa na VN Teplý Vrch uskutočnilo prvé prikrmovanie rýb s cieľom udržania rýb v dobrom kondičnom stave v zimných mesiacoch. Zároveň bol posúdený stav rybej obsádky v nádrži. Kondičný stav rýb zodpovedal podmienkam v nádrži a nahustenej obsádke. Ryby boli chudšie, ale nie vyslovene kachektické. V mesiaci október sa bude pokračovať s prikrmovaním a predpokladá sa skŕmením cca 2 ton pšenice. Vodná hladina stúpla o cca 50 cm ( aktuálna výška 213,16 m.n.m.) a začína zatápať vegetáciu, ktorou zarástlo dno nádrže.


 

(21.09.2015) Ukončovanie prác na VN Teplý Vrch

Práce na rekonštrukcii bezpečnostného prepadu na VN Teplý Vrch pokračujú podľa harmonogramu s termínom ukončenia 30. septembra 2015.

Už v súčasnosti dochádza k pozvoľnému plneniu vodnej nádrže, ale všetko záleží od lokálnych zrážok a od prítoku potokom Blh.

V súčasnosti je kóta vodnej hladiny na úrovni 212,91 m.n.m., t.j. 8 m pod hodnotu nového bezpečnostného prepadu a cca 7m pod prevádzkovú hladinu.

V nadchádzajúcom období budeme pozorovať najmä dokončovacie práce na nádrži a posúdime aktuálny stav rybej obsádky. Všetky ostatné činnosti súvisiace s výkonom rybárskeho práva budú záležať od klimatických podmienok a zrážkovej činnosti v tomto regióne.


 

(13.07.2015) Pracovné stretnutie na OÚ Rimavská Sobota

Na Okresnom úrade Rimavská Sobota, Odbore starostlivosti o životné prostredie sa uskutočnilo pracovné stretnutie týkajúce sa možného navýšenia hladiny VN Teplý Vrch za účasti SRZ (R.Štencl – ichtyológ, I. Borlok – rybársky hospodár a R. Mesiarik – vedúci výrobného strediska SRZ Uzovská Panica), správcu SVP, š.p. a realizátora stavby firmy COMBIN Banská Štiavnica.

Vplyvom zníženia hladiny z dôvodu opráv priepadu aj napriek tomu, že sa nemanipulovalo pod minimálnu prevádzkovú hladinu došlo k zhusteniu rybej obsádky v nádrži. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ako sú dlhodobé suchá a vysoké teploty , ako tomu bolo v predchádzajúcich horúcich týždňoch, by mohlo dôjsť k škodám na ichtyofaune v nádrži.

Správca a zhotoviteľ prác informovali, že momentálne prebiehajú betonážne práce hornej časti nového priepadu. Na stretnutí sa vyrokovalo zvýšenie hladiny v horizonte dvoch až troch týždňov cca o 50 – 80 cm, a to po vytuhnutí betónových zmesí. Toto zvýšenie hladiny odobril na kontrolnom dni aj generálny riaditeľ SVP.


 

(06.07.2015) Nové aktuality z VN Teplý Vrch…
Dobrovoľný hasičský zbor Teplý Vrch okysličuje vodu.

Na základe avizovaného veľmi teplého počasia na Slovensku, SRZ Rada Žilina  a Dobrovoľný hasičský zbor Teplý Vrch uzatvorili zmluvu o spolupráci pri zabezpečení okysličovania vodnej nádrže, v ktorej je z dôvodu rekonštrukcie bezpečnostného prepadu znížená vodná hladina a hrozí v nej riziko úhynu rybej obsádky. Činnosť sa začala realizovať od 05.07.2015 v odpoludňajších hodinách. Súčasne sa každý deň vykonáva meranie obsahu kyslíka vo vode a teploty vody. Denne situáciu vodnej nádrži a podrobne sledujeme a vyhodnocujeme. O ďalšom vývoji vás budeme informovať.


 

(03.07.2015) Aktuálne z VN Teplý Vrch

Na vodnej nádrži Teplý Vrch v okrese Rimavská Sobota (revír Rady SRZ zaradený do Zväzového kaprového povolenia) je od začiatku sezóny znížená vodná hladina a lov rýb je preto zakázaný. Dôvodom tohto stavu je požiadavka správcu vodnej nádrže o zvýšenie kapacity bezpečnostného prepadu na tejto nádrži, nakoľko kapacita toho súčasného je nedostatočná. Pri kontrole vykonanej v tomto týždni (27. týždeň) sme zistili, že práce na stavbe začali. Aktuálne sa odstraňuje betónová konštrukcia starého bezpečnostného prepadu v jeho hornej časti. Stav vodnej hladiny je na kóte 213 m.n.m. čo je úroveň nad minimálnou prevádzkovou hladinou. Situácia s obsádkou rýb bude priebežne monitorovaná rybárskym hospodárom. Aktuálne má teplota vody pri hladine 21,7 °C a obsah kyslíka približne 8-9 mg.l-1. Predpoklad ukončenia prác na VN Teplý Vrch je september 2015, avšak vzhľadom k nízkym prietokom predpokladáme, že by sa mala vodná nádrž do konca sezóny naplniť. Celú situáciu na vodnej nádrži budeme podrobne sledovať aj naďalej.


 

(17.06.2015) Aktuálna informácia o zákaze výkonu rybárskeho práva na revíri VN Teplý Vrch

Informujeme všetkých držiteľov zvláštnych povolení na rybolov a držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov, že z dôvodu plánovanej rekonštrukcie bezpečnostného prepadu na rybárskom revíri č. 3-5850-1-1 VN Teplý Vrch a s tým súvisiacim znížením vodnej hladiny na úroveň 2 m pod minimálnu prevádzkovú hladinu platí od 1. júna 2015 do odvolania na tomto revíri ZÁKAZ LOVU RÝB v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 139/2002 o rybárstve v znení neskorších predpisov.

Rada SRZ zároveň požiadala Ministerstvo životného prostredia o dočasné obmedzenie výkonu rybárskeho práva na tomto revíri. MŽP SR dňa 03. júla 2015 vydalo rozhodnutie č. 5522/2015-6.1, ktorým dočasne obmedzuje výkon rybárskeho práva odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia do ukončenia rekonštrukcie vodnej stavby, po jej skolaudovaní a naplnení vodou na úroveň hladiny bežnej prevádzky.

Rada SRZ zároveň požiadala Ministerstvo životného prostredia o dočasné obmedzenie výkonu rybárskeho práva na tomto revíri. MŽP SR dňa 03. júla 2015 vydalo rozhodnutie č. 5522/2015-6.1, ktorým dočasne obmedzuje výkon rybárskeho práva odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia do ukončenia rekonštrukcie vodnej stavby, po jej skolaudovaní a naplnení vodou na úroveň hladiny bežnej prevádzky.
Rozhodnutie MŽP SR č. 5522/2015-6.1 zo dňa 03. júla 2015

Za spôsobené komplikácie sa dopredu ospravedlňujeme.

V prípade nových skutočností Vás budeme informovať prostredníctvom webového sídla https://www.srzrada.sk

 

2-4930-1-1 VN Kráľová – obmedzenie výkonu rybárskeho práva

(20.10.2015) Plavebné opatrenie č. 80/2015 zostáva z platnosti

Správca VD Kráľová Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. si vzhľadom na zabezpečenie potrebnej plavebnej bezpečnosti požiadavku k možnosti zrušenia plavebného opatrenia č. 80/2015 od termínu 19.10.2015 neuplatní.

ZÁKAZ POUŽITIA ČLNOV PRI LOVE RÝB A VÝKONE RYBÁRSKEHO PRÁVA v zmysle zákona č. 338/2000 o vnútrozemskej plavbe v znení neskorších predpisov zostáva teda v platnosti do 30.10.2015 ( „zákaz lovu, zavážania a zanášania návnad a nástrah, použitie sonaru z plavidiel a pod.“ ). Celé vyjadrenie SVP, š.p. je k dispozícii TU.


(16.10.2015) Lov rýb v rybárskych revíroch č. 2-4930-1-1 VN Kráľová a č. 2-4380-1-1 Váh č. 3 povolený od 19.10.2015 (04.00 h)

VYDANÉ PLAVEBNÉ OPATRENIE DOPRAVNÉHO ÚRADU Č. 80/2015 – ZÁKAZ POUŽITIA ČLNOV PRI LOVE RÝB A VÝKONE RYBÁRSKEHO PRÁVA v zmysle zákona č. 338/2000 o vnútrozemskej plavbe v znení neskorších predpisov zostáva v platnosti ( „Zákaz lovu, zavážania a zanášania návnad a nástrah, použitie sonaru z plavidiel a pod.“ do 30.10.2015). O jeho prípadnom zrušení bude včas Rada SRZ informovať.


(14.10.2015) Informácia o priebehu a stave krátkodobého zníženia hladiny vody v zdrži VS Kráľová – tzv. „REVÍZIA“
Revízia VN Kráľová prebieha podľa plánovaného harmonogramu (fotodokumentácia). Lov rýb v rybárskych revíroch č. 2-4930-1-1 VN Kráľová a č. 2-4380-1-1 Váh č. 3 bude povolený od 19.10.2015 (04.00 h).
SRZ – Rada v súvislosti s použitím člnov pri love rýb požiadala príslušné orgány o vyjadrenie a zrušenie zákazu plavby, aktuálne informácie o situácii budú zverejnené na https://www.srzrada.sk.


(06.10.2015) Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na VN Kráľová a Váh č. 3
Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR č. 6858/2015-6.1. zo dňa 2.10.2015, ktorým sa obmedzuje výkon rybárskeho práva v rybárskych revíroch č. 2-4930-1-1 VN Kráľová a č. 2-4380-1-1 Váh č. 3 v období od 06.10.2015 do 18.10.2015 je k dispozícii TU. Zákaz výkonu rybárskeho práva v uvedenom termíne platí vrátane prvého a posledného dňa.


(21.09.2015)
Informácia o obmedzení výkonu rybárskeho práva na VN Kráľová a Váh č. 3 v čase revízie (krátkodobé zníženie hladiny vody v zdrži VN Kráľová a Váh č. 3) a obmedzení v prechodnom období 01.10. – 06.10. na VN Kráľová – tj. po formálnom ukončení stavby do začiatku znižovania hladiny z dôvodu revízie.

UPOZORNENIE:

ZÁKAZ LOVU RÝB V RYBÁRSKYCH REVÍROCH
č. 2-4930-1-1 VN KRÁĽOVÁ A č. 2-4380-1-1 VÁH č. 3
OD 06.10.2015 (0.00 H) – 18.10.2015 (24.00 H).

OBMEDZENIA VÝKONU RYBÁRSKEHO PRÁVA NA REVÍRI
č. 2-4930-1-1 VN KRÁĽOVÁ Z DÔVODU REALIZÁCIE STAVBY – REKONŠTRUKCIE PRAVOSTRANNEJ A ĽAVOSTRANNEJ HRÁDZE ZOSTÁVAJÚ V PLATNOSTI DO 05.10.2015 (24.00 H).

„V súvislosti s rozhodnutím č. OU-TT-OSZP2-2015/011797/Gl okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ktorým bolo vydané povolenie na osobitné užívanie vôd správcovi toku SVP š.p. OZ Piešťany a krátkodobé zníženie hladiny vody v zdrži VS Kráľová pod minimálnu prevádzkovú hladinu 122,00 m.n.m. až na úroveň 117,00 m.n.m. v termíne od 06.10.2015 – 18.10.2015 bude platiť na dotknutých rybárskych revíroch č. 2-4930-1-1 VN Kráľová a č. 2-4380-1-1 Váh č. 3 zákaz výkonu rybárskeho práva v uvedenom termíne vrátane prvého a posledného dňa.“

Lov rýb v rybárskych revíroch č. 2-4930-1-1 VN Kráľová a č. 2-4380-1-1 Váh č. 3 bez mimoriadnych obmedzení povolený od 19.10.2015 (04.00 h)


(02.06.2015)
V dôsledku realizácie stavby „VD Kráľová – rekonštrukcia pravostrannej hrádze“ bol úsek hrádze od oploteného objektu vodného diela po km 7,00 pri obci Váhovce vyhlásený za stavenisko. V súvislosti s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov platí zákaz vstupu cudzích osôb na stavenisko. Stavebné práce budú prebiehať od mája 2015 do konca septembra až začiatku októbra 2015.
Na základe vyššie uvedeného platí v úseku vyhlásenom za stavenisko zákaz vstupu aj pre osoby vykonávajúce rybárske právo a tým aj zákaz rybolovu z pobrežných pozemkov počas celej doby realizácie stavby.
Lov rýb z pravostrannej hrádze je povolený v úseku vyznačenom dodatkovými tabuľami od príjazdovej cesty z obce Váhovce po hornú hranicu revíru pri diaľničnom cestnom moste.

V dôsledku začiatku stavebných prác na ľavostrannej ochrannej hrádzi (od Šoporne) budú od 08.06.2015 platiť v tomto úseku rovnaké obmedzenia – zákaz vstupu na stavenisko, a tým aj zákaz rybolovu z pobrežných pozemkov počas celej doby realizácie stavby.

UPOZORNENIE:

ZÁKAZ POUŽITIA ČLNOV PRI LOVE RÝB A VÝKONE RYBÁRSKEHO PRÁVA v zmysle zákona č. 338/2000 o vnútrozemskej plavbe v znení neskorších predpisov. „Zákaz lovu, zavážania a zanášania návnad a nástrah, použitie sonaru z plavidiel a pod.“

UVEDENÉ OBMEDZENIE PLATÍ V SÚVISLOSTI S VYDANÝM PLAVEBNÝM OPATRENÍM DOPRAVNÉHO ÚRADU Č. 80/2015 Z DŇA 23.06.2015 O ZASTAVENÍ PLAVBY NA VODNEJ CESTE VÁH – VS KRÁĽOVÁ PLATNÉ OD 25.06.2015 DO 30.10.2015 NA VODNEJ CESTE V ÚSEKU VÁH – VS KRÁĽOVÁ OD R.KM 63,150 PO MOST ŠINTAVA V SEREDI.

UVEDENÉ OPATRENIE NÁJDETE TU.

V roku 2015 v rovnakom období je plánovaná aj rekonštrukcia ľavostrannej hrádze v úseku od objektu VD po km 7,90 pri obci Šoporňa. Pri realizácii uvedenej stavby budú v dotknutom úseku platiť rovnaké obmedzenia ako pri pravostrannej hrádzi. V prípade realizácie stavby bude informácia bezodkladne zverejnená na webovom sídle: https://www.srzrada.sk.

Vzhľadom na to, že avizované stavebné činnosti budú prebehať pri poklese hladiny max. 2 m od normálu, t. j. v súlade s platným prevádzkovým a manipulačným poriadkom stanoveným pre VD Kráľová, po konzultácii s odborom štátnej vodnej správy a rybárstva, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR), nebolo potrebné požiadať MŽP SR o vydanie rozhodnutia vo veci dočasného obmedzenia výkonu rybárskeho práva podľa § 39 písm. g) zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.

Upozornenie pre držiteľov zväzových kaprových povolení

(29.09.2015)
Informujeme členov SRZ, že Uznesením č. 96/2015 Rada schválila zaradenie rybárskych revírov č. 2-5342-1-1 VN Tekov, č. 2-4870-1-1 VN Kalná nad Hronom a č. 2-5420-1-1 VN Turá od 01. októbra 2015, do zväzového kaprového poriadku.

Týmto dňom sú držitelia zväzového kaprového povolenia oprávnení na lov rýb aj v uvedených rybárskych revíroch.


(12.05.2015)
Upozorňujeme rybárov, držiteľov ZKP, na skutočnosť, že v úseku rieky Hron, tvoriacej revír č. 2-0760-1-1 Hron č.3, vyčlenenej ako revír č. 2-5342-1-1 VN Tekov, s hranicami vymedzenými od hrádze MVE Tekov po teleso hrádze VN Veľké Kozmálovce, vrátane pravostranného ramena rieky Hron pod žrebčínom pri obci Nový Tekov, neplatí zväzové kaprové povolenie.

 Stanovisko k problematike zaradenia revíru Hron č.3 do zväzového kaprového povolenia

VN Zemplínska Šírava – zníženie hladiny

Zníženie hladiny na VN Zemplínska Šírava

V súvislosti s rekonštrukciou bezpečnostného priepadu v Zalužiciach bude počas doby trvania rekonštrukcie znížená prevádzková hladina na vodnej nádrži Zemplínska Šírava na úroveň 111,00 m n.m.

Stavba „Zemplínska Šírava – rekonštrukcia bezpečnostného priepadu Zálužice“ bude financovaná z Operačného programu MŽP SR -5.výzva s termínom plnenia do 30.09.2015.Predpokladaný termín zahájenia prác je apríl 2015.

Žiadosť SRZ Rada Žilina o odklad zníženia hladiny vody o dva mesiace kvôli umožneniu reprodukcie rýb bola zamietnutá, keďže sa jedna o verejnoprospešný záujem s cieľom zabezpečiť protipovodňovú ochranu v regióne Zemplína a posunutie termínu by vážne ohrozilo čerpanie pridelených finančných prostriedkov.

Nepredpokladá sa, že výkon rybárskeho práva by mal byť obmedzený z dôvodu uvedenej opravy.

Informácia o vypustení Hodrušského jazera – zákaz rybolovu

Rada SRZ informuje držiteľov kaprových zväzových povolení a zvláštnych povolení na rybolov, že na rybárskom revíri č. 3-0950-1-1 Hodrušské jazero bude prebiehať rekonštrukcia dnového výpustu.

Rekonštrukcia si vyžaduje úplné vypustenie nádrže, takže od 1.9.2013 bude na tomto rybárskom revíri zákaz rybolovu. Stavebné práce budú trvať aj v roku 2014 s výhľadom na opätovné napustenie nádrže v roku 2015.

2-0530-1-1 Dunaj č. 3 – Materiálová jama „A“ – Areál Vojkanské jazero

Na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o odobratí rybárskeho revíru 2-0530-1-1 Materiálová jama A (Dunaj č. 3) k 01.01.2015 upozorňujeme, že uvedený revír nie je súčasťou povolení na rybolov pre rok 2015 vydaných Slovenským rybárskym zväzom. Vec je v štádiu riešenia.

2-0530-1-1 Dunaj č. 3 – Materiálová jama "A" – Areál Vojkanské jazero

Na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o odobratí rybárskeho revíru 2-0530-1-1 Materiálová jama A (Dunaj č. 3) k 01.01.2015 upozorňujeme, že uvedený revír nie je súčasťou povolení na rybolov pre rok 2015 vydaných Slovenským rybárskym zväzom. Vec je v štádiu riešenia.

Vypúšťanie vodnej stavby Veľká Richňavská

Na základe rozhodnutia Okresného úradu v Banskej Štiavnici sa 2. 9. z dôvodu rekonštrukcie začalo vypúšťanie vodnej stavby Veľká Richňavská, ktorá je súčasťou rybárskeho revíru
3-1390-1-1 Jazerá Richňavské. SRZ Rada oznamuje držiteľom kaprových zväzových povolení na rybolov a zvláštnych povolení na rybolov, že na tejto nádrži platí zákaz lovu rýb od 2. 9. 2014 do odvolania.

Chyba v rybárskom poriadku pre držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov

Upozorňujeme držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov platných od 1.1.2015, že v rybárskom poriadku je na strane č. 32 nesprávne uvedené číslo rybárskeho revíru Topľa č. 5b, správne číslo je 4-2851-1-4.

Chyba pravdepodobne vznikla pri grafickom zapracovaní zmien do rybárskeho poriadku.

Za vzniknutú chybu sa všetkých držiteľom povolení ospravedlňujeme.