Archív značiek: zo srz

Objednávka násadových rýb v roku 2018 pre ZO SRZ

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina Vám v prílohe zasiela tlačivá „Ponuka  na násadové ryby pre rok 2018“ (Elektronická objednávka 2018 , Poštová objednávka 2018 lososovité, reofilné  a nížinné + Rupín). Tlačivá obsahujú všetky ponúkané násady, ktoré Vám vie SRZ – Rada Žilina v roku 2018 zabezpečiť pre potreby plnenia zarybňovacích plánov. Základ tejto ponuky tvorí produkcia násad v rybochovných zariadeniach SRZ, nedostatkové kategórie zabezpečíme nákupom od externých dodávateľov. Ceny ponúkaných násad sú ceny konečné, tzn. že sú vrátane DPH a dopravy. Súčasťou objednávky je aj ponuka na úhorie monté a modifikované krmivo – Rupín špeciál.

Z dôvodu potreby objednania liečiva Rupín u externého dodávateľa Vás žiadame poslať informáciu ohľadom požadovaného množstva obratom najlepšie mailom objednavka.nasad@ssrzrada.sk alebo telefonicky 0918/711 555 (p. Marko).

Vyplnenú objednávku – tlačivo je potrebné zaslať poštou na adresu Sekretariátu Rady SRZ v Žiline a v prípade elektronickej objednávky mailom na adresu objednavka.nasad@ssrzrada.sk  v termíne do 28. februára 2018. Následne bude s príslušnou ZO SRZ podpísaná dohoda o dodávke násadových rýb v roku 2018.

V prípade akejkoľvek potreby konzultácie ohľadom vyplnenia predložených tlačív kontaktujte pracovníka odboru tečúcich vôd a výroby p. Bronislava Marka na tel. čísle 041/507 36 22 alebo 0918/711 555.

 


Odbor tečúcich vôd – o nás

Odbor má na starosti ochranu a lov rýb v zmysle základnej definície rybárskeho práva.

Na úseku ochrany zabezpečuje činnosť rybárskych hospodárov a rybárskej stráže v štruktúre SRZ. Organizuje pravidelné školenia pre nových záujemcov, organizuje aktívy rybárskych hospodárov ZO SRZ.

Pripravuje podklady ku koncepčným materiálom pre ministerstvá, vyhodnocuje štvorročnú činnosť pre správu na Snem SRZ, zostavuje materiály za odbor na zasadnutia Prezídia a Rady SRZ. Spracováva koncepčné dokumenty, rieši projekty, vybavuje výnimku na kormorána veľkého, ako aj všetky povolenia a výnimky zo zákona o ochrane prírody a krajiny. Vedie a pripravuje zmeny v revírovaní rybárskych revírov SRZ v rámci celého Slovenska. Pripravuje podklady k žiadosti na dotáciu z environmentálneho fondu.

Prostredníctvom ichtyológov Rady SRZ zabezpečuje stanoviská k investičným zámerom žiadateľov, pripravuje podklady pre štátne úrady v SR, zabezpečuje ichtyologické prieskumy pre potreby ZO SRZ, ako aj pre svoje stanoviská.

Navrhuje zarybňovacie plány a po ich odsúhlasení v koordinácií s odborom výroby dohliada na ich plnenie a vyhodnocuje ich. Každoročne eviduje a vyhodnocuje úlovky a zarybnenie revírov SRZ. Pripravuje a zadáva do tlače všetky povolenia na rybolov a rybárske poriadky vydávané Radou.

Na revíroch Rady SRZ organizuje celoročnú činnosť rybárskych hospodárov a rybárskej stráže. Zabezpečuje pravidelné pracovné porady a metodicky usmerňuje ich činnosť. Vedie evidenciu zarybňovania a úlovkov na revíroch Rady SRZ a dbá na celoročnú ochranu rybárstva na týchto revíroch. Vyvíja úsilie na zlepšenie a udržanie ichtyofauny, a to aj prostredníctvom podpory prirodzenej reprodukcie na revíroch Rady SRZ.

Zabezpečuje publikačnú činnosť, prezentuje svoje aktivity na konferenciách, prispieva informáciami na webstránku SRZ a v rybárskych časopisoch.

Rybárska večera

Tradícia  „Rybárskej  večere“  vraj  siaha až do  obdobia,  kedy  vznikla  Miestna organizácia  SRZ  v Sabinove.  Miestni rybári  ju  organizujú  v novembri a v tomto  roku   bola  táto  akcia  o ktorej  sa  dočítate  aj  v knižke  od  Jána  Mjartana  „Ľudové  rybárstvo  na  Slovensku“  spojená  s oslavami 85.  výročia založenia  rybárskej  organizácie  v tomto  Šarišskom  meste ležiacom pri  brehoch  rieky Torysa.

Ako  už býva zvykom,  pred  samotnou  večerou  sa  stretli ocenení  rybári na  Mestskom  úrade v obradnej  sieni a za  prítomnosti primátora mesta Ing. Petra Molčana a programu Zboru pre  občianske záležitosti, ktorý umocnil túto slávnostnú chvíľu,  boli aktívnym  členom organizácie odovzdané  čestné odznaky za  zásluhy, medaila za  vynikajúce zásluhy pre  rybárstvo,  ktorú  obdŕžal  Vladislav Tebeľak  a najvyššie zväzové vyznamenanie  Čestný člen SRZ obdŕžal Štefan Čekan.  Najvyššie  oceneným  členom SRZ  v Sabinove tieto  vyznamenania  odovzdal  tajomník  Rady  SRZ v Žiline Ing. Ľuboš Javor.

Medzi  pozvanými  hosťami  boli  zástupcovia   rybárskych organizácií  z poľskej Muszyny,  Prešova, Orlova a Trebišova s ktorou  majú  Sabinovčania  družbu neuveriteľných 50 rokov, ďalej  zástupcov miestnych  samospráv  a škôl  a školských zariadení.

Po oficiálnej časti  sa   v Mestskom kultúrnom  stredisku začala samotná  Rybárska  večera. Milovníkom  rybích  špecialít  bola  podaná  rybacia  polievka,  pečený pstruh  a vyprážaná  ryba. Pre  dobrú  náladu im organizátori  pripravili pekný program, dobrú  muziku, spoločenské  tance,  ľudových rozprávačov  a vyvrcholením  kultúrnej  časti  večere  bolo  vystúpenie  folklórneho súboru  Jazero  z Rožkovian.