Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 1. a 2. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 1. a 2. pracovnom týždni (od 1.1. do 5.1.2018 a 8.1. do 12.1.):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení.
 • Pracovné rokovanie v Nitre za účasti tajomníka SRZ a zamestnancov Agrokomplexu, š.p. k prípravám a programu výstavy Rybárstvo, poľovníctvo včelárstvo, ktorá sa bude konať v dňoch 23.22018 až 25.2.2018 – expozícia SRZ bude v pavilóne „F“ .
 • Krajská porada štatutárov základných organizácií BB-kraja za účasti prezidenta, tajomníka SRZ, víceprezidenta a členov Rady za príslušný kraj k metodickému pokynu pre ZO k VČS a MK + Volebný poriadkom, informácia k zákonu o rybárstve v rámci prebiehajúceho leg. procesu a predbežné hodnotenie Petície za záchranu rybárstva na Slovensku + návrhy novely Stanov SRZ a v rôznom požiadavky na Radu SRZ.
 • Krajská porada štatutárov základných organizácií PO-kraja za účasti prezidenta, tajomníka SRZ, víceprezidenta a členov Rady za príslušný kraj k metodickému pokynu pre ZO k VČS a MK + Volebný poriadkom, informácia k zákonu o rybárstve v rámci prebiehajúceho leg. procesu a predbežné hodnotenie Petície za záchranu rybárstva na Slovensku + návrhy novely Stanov SRZ a v rôznom požiadavky na Radu SRZ.
 • Krajská porada štatutárov základných organizácií KE-kraja za účasti prezidenta, tajomníka SRZ, víceprezidenta a členov Rady za príslušný kraj k metodickému pokynu pre ZO k VČS a MK + Volebný poriadkom, informácia k zákonu o rybárstve v rámci prebiehajúceho leg. procesu a predbežné hodnotenie Petície za záchranu rybárstva na Slovensku + návrhy novely Stanov SRZ a v rôznom požiadavky na Radu SRZ.
 • Pracovné rokovanie s členmi Rady SRZ, ktorí boli schválení za SRZ na rozporové konanie k návrhu zákona o rybárstve.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebieha realizácia rekonštrukcie liahne na výrobnom stredisku Trstená – technologická časť.
 • Prebieha realizácia rekonštrukcie rozvodov NN – Príbovce (odovzdané stavenisko, ohlásenie stavby).
 • Prebieha realizácia inštalácie nových notebookov na strediskách Rady SRZ.
 • Prebieha realizácia návrhu na vyradenie IM a DHM pre vyraďovaciu a likvidačnú komisiu.
 • Prebieha tvorba projektu pre úpravy koryta Demänovky.
 • Ukončená výmena a distribúcia CCS palivových kariet.

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky, v rámci organizačno-právnej agendy.
 • Aktualizácia Zoznamu osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní na základe doručených uznesení OČTK aktualizácia zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov na základe právoplatných disciplinárnych rozhodnutí.
 • Splnomocnenie na jednanie vo veci projektu Rybársky rok 2018, podaného mestu Hlohovec na základe Výzvy na predkladanie projektov v zmysle  VZN mesta Hlohovec č. 171/2016 a podpis zmluvu pre tajomníka MsO SRZ Hlohovec.
 • Stanovisko vo veci podaného podnetu na začatie disciplinárneho konania voči podpredsedovi MO SRZ na Disciplinárnu komisiu pri Rade SRZ.
 • Vyjadrenie k druhu a forme pečiatky používanej disciplinárnym orgánom v rámci disciplinárneho konania na základe žiadosti predsedu disciplinárnej komisie pri výbore MsO SRZ.
 • Pracovná porada s OTVaV a tajomníkom SRZ k petícii za zachovanie všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku a k návrhu zákona o rybárstve v súvislosti s rozporovým konaním, ktoré bude dňa 15. januára 2018.
 • Stanovisko k oplocovaniu pozemkov až k vode vo veci problematiky vlastníckeho práva a výkonu rybárskeho práva na základe žiadosti.
 • Výklad Usmernenia č. 2602/674/16-Sekr. pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže SRZ v spojitosti s výkladom MŽP SR vo veci privlastneného počtu rýb a pokračujúceho lovu, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Stanovisko k podanej žalobe žalobcom Krajská prokuratúra Banská Bystrica proti rozhodnutiu Okresného úradu Banská Bystrica, Odboru výstavby a bytovej politiky, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Obce Dolná Lehota, ako stavebného úradu, z 18.05.2016 sp.zn. UR-381/14, ktorým bola umiestnená stavba „Malá vodná elektráreň Dolná Lehota“, na základe výzvy Krajského súdu v Banskej Bystrici.
 • Zaslanie stanoviska členovi MsO SRZ a členom Rady SRZ a KK SRZ vo veci neodôvodneného osočovania Rady SRZ v súvislosti s prijatým Volebným poriadkom SRZ s domnienkou, že je v rozpore so Stanovami SRZ. V rámci stanoviska v súvislosti s možnosťou kandidovať bolo konštatované, že úprava bola navrhnutá v súlade so Stanovami SRZ, ktoré momentálne neumožňujú obmedziť právo člena byť volený do orgánov SRZ, nakoľko z ustanovenia Volebného poriadku ZO SRZ jasne vyplýva, že ide o odporúčací charakter, nakoľko je použité spojenie „by mal spĺňať“ a nie je striktne stanovené „spĺňa“ alebo „musí spĺňať“.
 • Podanie žiadosti na Okresný súd Žilina, Oddelenie konkurzov a reštrukturalizácií o vydanie potvrdenia pre účely podania žiadosti o poskytnutie dotácie z MŠVVaŠ SR.
 • Odvolanie proti rozhodnutiu Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-BA-OSZP2-2017/101842-GGL zo dňa 14.12.2017, ktorým bolo zastavené konanie vo veci vydania rozhodnutia v pochybnostiach podľa § 43 ods. 7 vodného zákona, či pozemky KN-C č. 3351/8 v k.ú. Šamorín a KN-C č. 320/2 v k.ú. Čilistov sú vodným tokom.
 • Stanovisko vo veci lovu na prívlač na lipňových vodách v novembri a decembri na lipňové povolenie, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Poskytnutie súčinnosti OTVaV v súvislosti s kontrolou miestnych rybárskych poriadkov ZO SRZ, ktoré boli zaslané po zasadnutí Rady SRZ konaného dňa 09. decembra 2017.
 • Stanovisko vo veci podávania návrhov na kandidáta do orgánov ZO SRZ v súvislosti s formou a povinnými náležitosťami v zmysle Volebného poriadku ZO SRZ, na základe žiadosti člena MO SRZ.
 • Výklad § 17 ods. 11 vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve v súvislosti s povinnosťou dodržiavať zákaz lovu vysadzovaného druhu ryby za predpokladu, že ZO SRZ nezverejnila zákaz na dodatkovej tabuli, na základe podnetu člena MsO SRZ.
 • Výklad článku VI. a VII. Volebného poriadku SRZ v súvislosti s voľbou náhradníkov do orgánov ZO SRZ, na základe žiadosti tajomníka MO SRZ.
 • Pracovná porada so zástupcami SRZ poverenými Radou SRZ k návrhu zákona o rybárstve v súvislosti s rozporovým konaním, ktoré bude dňa 15. januára 2018.
 • Vyjadrenie sa k späťvzatiu žaloby v právnej žalobcu Ing. Jozef H. o určenie neplatnosti rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-16/12, vedenej pod sp.zn. 18C/117/2013.
 • Splnomocnenie na zastupovanie Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina vo veci rozporového konania k zásadným pripomienkam k návrhu zákona o rybárstve, ktoré sa uskutoční dňa 15. januára 2018 pre zamestnancov Sekretariátu Rady SRZ (Mgr. Roobová, Ing. Krajč, PhD., Ing. Cintula, p. Štencl, p. Hurčala) v zmysle uznesenia Rady SRZ č. 126/2017.
 • Vyjadrenie sa k späťvzatiu žaloby v právnej žalobcu Ing. Vladimír B. o určenie neplatnosti rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-12/12, vedenej pod sp.zn. 14S/1/2013.
 • Stanovisko vo veci oznámenia o vyradení osoby z registra členov MO SRZ, na základe žiadosti člena MO SRZ o preskúmanie oznámenia. V súlade so Stanovami SRZ a vnútornými predpismi SRZ bola MO SRZ upozornená, že za žiadnych okolností nie je oprávnená požadovať od svojho člena, aby požiadal o prestup do inej základnej organizácie SRZ, a rovnako nie je oprávnená vyradiť svojho člena z registra členov MO SRZ.
 • Spracovanie materiálov v rámci organizačno-právnej agendy do vestníka SRZ.
 • Spracovanie materiálov v rámci Sekretariátu Rady SRZ do vestníka SRZ a vypracovanie jeho znenia pre potreby jeho zaslania na ZO SRZ a jeho zverejnenia na webovú stránku.
 • Zaúčanie novej kolegyne do funkcie organizačno-právneho referenta a v súčinnosti s ňou vypracovanie vzdania sa práva na podanie sťažnosti v právnej veci o určenie neplatnosti rozhodnutia orgánu občianskeho združenia, vedenej na Okresnom súde Košice I. pod sp.zn. 14S/4/2012, vypracovanie vzdania sa práva na podanie odvolania v právnej veci o určenie neplatnosti rozhodnutia orgánu občianskeho združenia zo dňa 22.9.2012, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 27C/89/2013, vypracovanie vzdanie sa práva na podanie odvolania v právnej veci o určenie neplatnosti rozhodnutia orgánu občianskeho združenia, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 27C/123/2014.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Vyjadrenie k ťažbe riečneho materiálu  z toku Laborec, k.ú. Humenné,  k predĺženie termínu ťažby  pre CEZO  spol. s r.o. Humenné.
 • Pracovné stretnutie s MO SRZ Kráľovský Chlmec, Čierna nad Tisou, Veľké Kapušany.
 • Pracovné stretnutie na Obecnom úrade Klin nad Bodrogom za účelom zabezpečenia zlepšenia podmienok pre život a reprodukciu ichtyofauny v OR Išky.
 • Rozposlanie postupu pre elektronické  štatistické vyhodnotenie sumarizácie úlovkov a skutočného zarybňovania za rok 2017 s pridelenými heslami pre tie ZO SRZ, ktoré vykonávali  túto činnosť  doposiaľ manuálne, resp. tým organizáciám, ktoré robili vyhodnotenie v inom PC programe.
 • Účasť na aktíve funkcionárov Košického a Prešovského kraja.
 • Účasť na pracovnej porade na pracovisku Vodohospodárskej výstavby, š.p. Bratislava vo veci úpravy manipulácie s vodou v koryte Váhu s cieľom eliminovať negatívne dopady na ichtyofaunu.
 • Kontrola plnenia skutočného zarybňovania rybárskych revírov SRZ v roku 2017.
 • Príprava na rozporové konanie k novému zákonu o rybárstve – spracovanie podkladov.
 • Spracovanie správy k vydaným osobitným povoleniam za rok 2017.
 • Pracovná porada Odboru tečúcich vôd a výroby.
 • Stretnutie v MsO SRZ Nové Zámky za účelom ukážky programu Sumarizácia (úlovky a zarybnenie) a riešenie úpravy rybovodu na MVE Zúgov.
 • Pracovné stretnutie s MO SRZ Šaštín- Stráže za účelom ukážky programu Sumarizácia (úlovky a zarybnenie).
 • Pracovné stretnutie v MO SRZ Sekule- Moravský Svätý Ján za účelom ukážky programu Sumarizácia (úlovky a zarybnenie).
 • Spracovanie vyhodnotenia činnosti rybárskej stráže na stránku SRZ za rok 2017.
 • Prevzatie a vydávanie výstroje pre zamestnancov na revíroch Rady SRZ.
 • Spracovanie informácií do januárového Vestníka Rady SRZ.

Ekonomický odbor:

 • Denný príjem, rozdelenie a odosielanie pošty.
 • Fakturácia posledných výnosov za rok 2017.
 • Expedícia povoleniek a ostatných materiálov na ZO SRZ.
 • Zúčtovanie spotreby materiálu (príjemky a výdajky) z roku 2017.
 • Výpočet miezd za 12/2017, výpočet zákonných a ostatných sociálnych nákladov, výkazy a príslušné úhrady.

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Evidencia registrovaných pretekárov do informačného systému športu a OŠČ.
 • Vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Vypracovanie žiadosti o dotáciu pre šport z MŠVVaŠ SR na rok 2018.
 • Príprava materiálov na výročné zasadnutia sekcií P, PR a F konaných 13.1.2018 – nasadenie družstiev, prihlášky do súťaží, registrácia pretekárov, tlač materiálov pre potreby zasadnutí.
 • Vydávanie povolení na rybolov pre členov sekcií P, PR a F reprezentantov P, PR a F.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.