Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 1. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 1. pracovnom týždni (od 2.1. do 5.1.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Pracovné stretnutie p. Schwarza s dramaturgom RTVS Ing. Hlaváčkom a kreatívnym oddelením televízie v budove RTVS zamerané na dojednanie podrobného postupu počas príprav podkladov pre výrobu televíznej relácie pre rybárov s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“
 • Pracovné stretnutie tajomníka SRZ Ing. Javora so zástupcami organizačnej komisie k MS LRU mucha ohľadom príprav blížiacich sa majstrovstiev.
 • Príprava ročnej uzávierky dopravných prostriedkov, ktoré využívajú zamestnanci SRZ.

Právny referát:

 • Čerpanie dovolenky.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Príprava podkladov pre vypracovanie správy o plnení výskumnej úlohy na základe Ministerstvom životného prostredia SR vydaných osobitných povolení na rybolov pre rok 2016.
 • Spracovanie vydaného materiálneho zabezpečenia na plašenie a odlov kormoránov veľkých v programe Skladové hospodárstvo (KODAS).
 • Vypracovanie predlohy na výrobu tabúľ chovných rybárskych revírov Prosiečanka a Sestrč (prítok VN Liptovská Mara), ktoré boli prenechané na obhospodarovanie Rade SRZ od MsO SRZ Liptovský Mikuláš.
 • Písomná žiadosť o stanovisko SVP š.p., OZ Piešťany ohľadom odberného objektu na VN Kráľová v k. ú. Šoporňa, kvôli usmerneniu rybárskej stráže pri výkone rybárskeho práva.
 • Preskúmanie povolenia odberu vôd v rybárskych revíroch Štrkovisko Pusté Uľany a Rašelinisko Veľký Grob obhospodarovaných MO SRZ Sládkovičovo.
 • Spoločné rokovanie o spolupráci pri kontrole a ochrane revíru Dunaj č. 3 a 4 za účasti p. Machalu a príslušníkov poriečneho oddelenia PZ SR.
 • Rokovanie o zabezpečení spolupráce pri kontrole a ochrane revíru VN Sĺňava s MO SRZ Drahovce.
 • Zintenzívnie plašenia a odstrelu kormoránov veľkých v úseku Váhu Strečno – Vrútky – VN Krpeľany.
 • Čerpanie dovolenky.

Odbor výroby:

 • Vyhodnotenie Vianočného predaja na strediskách SRZ.
 • Sumarizácia produkcií stredísk SRZ, vyhotovenie elektronického cenníka a odoslanie na organizácie.

Ekonomický odbor:

 • Denný príjem, rozdelenie a odosielanie pošty.
 • Zúčtovanie drobných výdajov výrobných stredísk za 12/2016 a ich úhrada.
 • Príprava povoleniek a ostatných materiálov na rok 2017 – ich expedícia na ZO SRZ.
 • Zúčtovanie vianočného predaja rýb – kontrola nákladov a výnosov z predaja.
 • Príprava podkladov na výpočet miezd za 12/2016.

Odbor športovej činnosti:

Čerpanie dovolenky.


Krása ľadu, môže byť zradná

Krása ľadu, môže byť zradná