Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 10. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 10. pracovnom týždni (od 5.3. do 9.3.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Emailová informácie pre ZO SRZ o zasielaní emailových adries na ekonomický odbor na posielanie FA za tovar a služby so SRZ Rada – elektronickou cestou.
 • Príprava materiálov na marcové zasadnutie Prezídia a Rady SRZ,
 • Účasť tajomníka, člena Rady SRZ a zamestnanca OTVaV na pracovnej porade k pripomienkam vykonávacej vyhlášky k novému zákonu o rybárstve zvolené MŽP SR,
 • Pracovné rokovania vo Zvolene za účasti prezidenta a tajomníka SRZ s prezidentom SPK Ing. Lebockým k pokračujúcej spolupráce na podpore petície SRZ za záchranu rybárstva.
 • Prerokovanie Správy auditora za účasti zástupcu spoločnosti Interaudit Benetip,s.r.o., a tajomníka SRZ k účtovnej závierke a výsledku hospodárenia SRZ Rada Žilina k 31.12.2017 so záverom pravdivého a vecného obrazu finančnej situácie SRZ Rada Žilina s medziročne rastúcim a dosiahnutím hosp. výsledkom po zdanení v sume 135.116, 76 Eur, účtovníctvo zväzu je vedené v zmysle účtovných štandardov a účtovných metód.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ a riaditeľa SVP,š.p. OZ Levice o spolupráci.
 • Účasť tajomníka na VČS SRZ MsO Nové Zámky a VČS SRZ MO Trstená.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Spracovanie podkladov na zasadnutie Rady SRZ bilancia realizovaných investícii a opráv za rok 2017
 • Výberové konanie na zabezpečenie revízií elektrotechnických zariadení na výrobných strediskách Rady SRZ, spracovanie požiadaviek na opravu elektrozariadení na výrobných strediskách,
 • Finalizácie výstupov likvidačnej komisie sekretariátu,
 • Sumarizácia podkladov na spracovanie plánu investícií  SRZ – admin. budova v Žiline a rekreačné zariadenia SRZ Rady.

Organizačno-právny referent:

 • Zaslanie stanoviska vo veci lovu rýb na pstruhových vodách
 • Zaslanie stanoviska na MO Čadca
 • Zaslanie stanoviska MO SRZ Šaštín-Stráže
 • Vypracovanie rozkladu proti rozhodnutiu Ministerstva Hospodárstva SR č. 09151/2018-4110-06252 zo dňa 19.2.2018, ktorým bolo nevyhovené protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Banská Bystrica č. Kd 210/17/6600-11 zo dňa 23.11.2017.
 • Zaslanie zápisnice z mimoriadneho zasadnutia Rady a uznesení z prezídia zo dňa 27.2.2018
 • Vypracovanie oznámení o vykonateľnosti rozhodnutí a o ukončení súdnych sporov
 • Vyhotovenie odpovede k výzve na uzavretie nájomnej zmluvy
 • Zaslanie stanoviska na MO Krupina
 • Verifikácia zmluvy o vzájomnej spolupráci
 • Vypracovanie ospravedlnenia neúčasti  na pojednávaní a zaslanie emailovou cestou
 • Verifikácia darovacej zmluvy
 • Zaslanie zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie
 • Vyhotovenie nájomnej zmluvy  na viacúčelovú budovu
 • Zaslanie výzvy na disciplinárnu komisiu
 • Zaslanie Výzvy na zaplatenie trov konania
 • Vyhotovenie nájomnej zmluvy a jej zaslanie

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Spracovanie zarybňovacích plánov  na revíry Rady SRZ, rezerva kaprová, rezerva lipňova, ZP – zvláštne povolenia
 • Účasť na zarybňovacej komisii
 • Spracovanie stanoviska k štúdii – Vodné plochy, Kráľovské údolie, Malý Slavkov
 • tvorba zarybňovacích plánov a účasť na zarybňovacej komisií.
 • tvorba vyhlášky k novému zákonu o rybárstve
 • pracovné stretnutie ohľadom manipulačného poriadku VN Orava – rieka Orava
 • potvrdenie monitorovacieho zariadenia pre RS
 • špecifikácia softwéru pre monitorovacie zariadenia RS
 • Usmernenie rozsahu platnosti preukazu RS a účasť na výročnej členskej schôdzi MO SRZ Trstenná
 • prerozdeľovanie finančných prostriedkov ZO SRZ
 • vyhodnocovanie sumarizácie úlovkov a skutočného zarybnenia

Ekonomický odbor:

 • Vystavovanie faktúr pre ZO SRZ za vydané povolenky za rok 2018.
 • Spracovanie miezd a odvodov za 2/2018 a ich úhrada.
 • Spracovanie drobných výdajov výrobných stredísk za 2/2018 a ich úhrada.
 • Účtovanie a úhrada bežných faktúr za materiál a služby.
 • Kompletizácia materiálov na zasadnutie Rady SRZ dňa
 • Obchodné pohľadávky a záväzky – kompletná agenda.
 • Aktualizácia emailového spojenia na ZO SRZ a ostatných odberateľov v súvislosti so zavedením elektronického podpisu do fakturácie – emailová korešpondencia.
 • Bežná ekonomická agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Spracovanie súhrnnej správy s krajských porád vedúcich rybárskych krúžkov
 • Dopĺňanie celoslovenskej databázy kontaktov vedúcich detských rybárskych krúžkov.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Nominačné listiny reprezentantov na MS a ME LRU plávaná
 • Vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Pripomienkovanie návrhu Stanov v zmysle zákona o športe
 • Aktualizácia súpisiek družstiev pre rok 2018.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.