Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 10. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 10. pracovnom týždni (od 6.3. do 10.3.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ.
 • Balenie stánku a vybilancovanie všetkých potrebných náležitostí súvisiacich s účasťou Slovenského rybárskeho zväzu na rybárskej výstave Carp & Spinning Show, ktorá sa konala v dňoch 3.-5. marca 2017 v Trenčíne.
 • Príprava a odoslanie pozvánky na marcové zasadnutie Prezídia a Rady SRZ pre členov Rady a KK SRZ.
 • Pracovné porady tajomníka s vedúcimi EO a OTV – aktuálne úlohy a príprava podkladov na zasadnutie Prezídia a Rady SRZ.
 • Pracovné rokovanie ministra životného prostredia Ing. László Solymosa s  tajomníkom SRZ Ing. Javorom a predsedom MO SRZ Sládkovičovo p. Zsille k otázkam rozpracovanosti návrhu novely zákona o rybárstve, možnosti podpory ministerstva na financovaní elektronizácie SRZ a možnosti prebratia záštity nad športovými podujatiami organizovaných SRZ v roku 2017 a to MS-J v RT a MS-LRU mucha 2017.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ Ing. Javora s Ing. Kušíkom z ochranárskeho združenia BROZ o vzájomnej spolupráci oboch združení.
 • Informácia o výsledkoch výberového konania Komisie pre prácu s deťmi a mládežou na obsadenie pozície zamestnanca pre prácu s deťmi a mládežou s prihlásených záujemcov,
 • Vyhodnotenie cenovej ponuky na systém generálneho kľúča pre budovu Sekretariátu Rady SRZ v Žiline.
 • Vyhodnotenie cenovej ponuky na odbahnenie rybníka OKO 2 na výrobnom stredisku SRZ v Brzotíne.
 • Obhliadka strediska SLOVRYB-u v Demänovskej doline z nasledovných dôvodov: prameň Tri studničky – príprava vodoprávneho konania, riešenie majetkových pomerov a príprava rekonštrukcie odbernej šachty. Budova bytovky / liahne – obhliadka pred výmenou dažďových žľabov a zvodov.
 • Príprava investičného plánu pre schválenie rozpočtu pre rok 2017.

Právny referát:

 • Žiadosť o vydanie potvrdenia pre účely poskytnutia štátneho príspevku MŠVVaŠ SR podaná na Okresný súd Žilina, Oddelenie konkurzov a reštrukturalizácií.
 • Stanovisko vo veci vydaných 3 miestnych kaprových povolení na rybolov troma ZO SRZ jednému členovi SRZ a pečiatky nachádzajúcej sa v kolónke „Iné záznamy“, na ktorej sú uvedené konkrétne rybárske revíry MO SRZ, na základe žiadosti MsO SRZ. V danom prípade uvedená pečiatka nenahrádzala povolenie na rybolov, ale mala len informatívny charakter a označovala rybárske revíry, na ktoré platí vydané miestne kaprové povolenie na rybolov vo forme známky. Nebolo zistené žiadne porušenie.
 • Vyjadrenie vo veci nemožnosti zúčastniť sa mestskej konferencie ako hosť z dôvodu, že zoznam hostí bol dopredu schválený výborom MsO SRZ, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Poverenie na zastupovanie na súdnom pojednávaní v právnej veci vedenej pod sp. zn. 14S/2/2016.
 • Podanie žiadosti na MŽP SR o výklad ustanovenia § 98 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny v súvislosti s poskytovaním náhrady škody spôsobenej chráneným živočíchom a usmernenie, či môže príslušný orgán požadovať od žiadateľa predloženie dokumentu, ktorý preukazuje, že nebola udelená výnimka z podmienok druhovej ochrany podľa § 35 ods. 1 písm. a) až c) zákona o ochrane prírody a krajiny.
 • Opätovné stanovisko vo veci výkladu § 21 ods. 11 Stanov SRZ v súvislosti s otázkou, či člen Rady SRZ môže byť konateľom spoločnosti, ktorá sa zaoberá poskytovaním služieb v rybárstve, na základe anonymnej výzvy.
 • Stanovisko vo veci žiadosti o zrušenie dočasného vylúčenia z členstva SRZ, ktoré bolo uložené v roku 2010. Po prešetrení bolo zistené, že žiadateľ nebol zaradený do zoznamu osôb na základe disciplinárnych rozhodnutí, ale do zoznamu osôb na základe rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní pravdepodobne v roku 2010, pričom samotné rozhodnutie sa v archívnej evidencii z roku 2010 nenachádzalo. Z tohto dôvodu bol žiadateľ vyradený zo zoznamu ešte dňa 25. januára 2017 na základe uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 1/2017.
 • Vyjadrenie k návrhu na vykonanie dôkazov a vyjadreniu žalobcu v právnej veci vedenej pod sp.zn. 14S/2/2016.
 • Poskytnutie súčinnosti Okresnému úradu Rožňava, katastrálny odbor vo veci návrhu na vklad vlastníckeho práva a odstránenie nezrovnalostí.
 • Splnomocnenie na zastupovanie Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina na ústnom pojednávaní v začatom vodoprávnom konaní vo veci schválenia „Manipulačného poriadku pre VD Žilina“.
 • Účasť na súdnom pojednávaní v právnej veci žalobcu Milan R. proti žalovanému Slovenský rybársky zväz, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp. zn. DP-2/14 a postupu orgánov SRZ vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 14S/2/2016, ktoré sa konalo dňa 07. marca 2017. Príslušný sudca vo veci rozhodol zamietnutím žaloby a priznaním náhrady trov konania žalovanému v celom rozsahu.
 • Zaslanie žiadosti na Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie rozhodnutia v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • Doplnenie pripomienok k odvolaniu proti rozhodnutiu Okresného úradu Trnava, Odbor opravných prostriedkov sp.zn. OU-TT-0P3-2017/002971 zo dňa 30.01.2017.
 • Spracovanie informácie o príprave nového zákona o rybárstve.
 • Podnet KK SRZ na vykonanie kontroly vo veci odmietania zaoberať sa pripomienkami a podnetmi, ktoré sú podávané zo strany obvodnej organizácie a napádania jej činnosti zo strany predsedu MsO SRZ.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Stanovisko vo veci zákazu vstupu na súkromný pozemok na základe listu člena SRZ a jeho postúpenie miestnej organizácii SRZ.
 • Právna úprava návrhu zmluvy o spolupráci a poskytnutí inzertných priestorov, ktorou jednou zo zmluvných strán je p. Fabianová.
 • Potvrdenie o výkone činnosti člena rybárskej stráže na základe žiadosti člena RS.
 • Žiadosť o prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. v katastrálnom území Ratnovce.
 • Stanovisko a výklad vo veci volieb, ich spôsobu a priebehu na členských schôdzach a mestských konferenciách na základe žiadosti MsO SRZ.
 • Vypracovanie návrhu smernice o podpore športového rybárstva v súvislosti s návrhom založenia nového športového zväzu ako samostatnej právnickej osoby.
 • Vyjadrenie vo veci žiadosti o schválenie výmeny pozemkov Radou SRZ, ktorú podala MO SRZ. Tejto žiadosti nebolo možné vyhovieť, nakoľko podľa § 14 ods. 6 písm. e) v spojitosti s písm. j) Stanov SRZ sa na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov členov miestnej organizácie.
 • Podnet KK SRZ na vykonanie kontroly v MO SRZ vo veci hospodárenia a použitia finančných prostriedkov MO SRZ na základe podnetu člena danej MO SRZ.
 • Návrh nájomnej zmluvy o užívaní pozemkov nachádzajúcich sa pod výrobným strediskom v Malom Záluží a jeho zaslanie druhej zmluvnej strane.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Prerozdelenie plánovaného príjmu z predaja povolení na rybolov za r. 2017 do zarybňovacích fondov Rady SRZ podľa návrhu rozpočtu odboru v zmysle Smernice na prerozdeľovanie finančných prostriedkov platnej od 1.1.2017, spracovanie podkladov pre plánovanie zarybnenia na rok 2017.
 • Príprava a zaslanie pozvánky na Zarybňovaciu komisiu Rady SRZ, ktorá sa uskutoční 15. marca v Žiline.
 • Pracovné stretnutie s vedúcim Oddelenia štátnej správy rybárstva MŽP SR Ing. Dobiašom za účasti Ing. Strihovej a ichtyológa pre bratislavskú oblasť p. Seemanna, prerokovanie problematiky týkajúcej sa rybárskych revírov v bratislavskej oblasti a zmien v revírovaní na 3-ročné obdobie.
 • Účasť na vodoprávnom konaní vo veci schválenia trvalého Manipulačného poriadku pre vodnú stavbu VN Žilina.
 • Príprava podkladov na rokovanie po povolení výnimky z niektorých zákazov zo zákona o ochrane prírody a krajiny na VN Orava.
 • Príprava podkladov pre Štatistický úrad SR a konzultácia o vyplnení štatistického tlačiva za rok 2016.
 • Príprava stanoviska vo veci obnovy konania k MVE Vlkanová.
 • MVE na  Osturňanskom potoku v rkm 1,00 –   podnet na OÚ Kežmarok na vodoochranný dozor (MO SRZ Spiš. St. Ves) kvôli nedodržiavaniu minimálneho zaručeného biologického prietoku  v derivácii pôvodného koryta toku.
 • Konanie k ťažbe riečneho materiálu na toku Čierna voda  na MsÚ Spiš. Belá zvolané OÚ Kežmarok odborom starostlivosti o životné prostredie  pre žiadateľa spojené s ohliadkou lokalít vybraných pre ťažbu (MO SRZ Kežmarok).
 • Konanie k ťažbe riečneho  materiálu  spol. Prefa Orlov  na toku Poprad v k.ú. Plaveč a Orlov na základe zvolaného konania OÚ Prešov odd. ochrany prírody a prejednanie ďalšieho postupu z OÚ v Starej Ľubovni pri predložení škôd na rybách spôsobených ľadochodom na toku Poprad.
 • Pracovné stretnutie ohľadom Life projektu Sprietočnenie Kľúčoveckého ramena a revitalizácie mokradí v inundácii Dunaja.
 • Sumarizácia úlovkov, skutočného zarybnenia a ročného výkazu za rok 2016 – editovanie, kontrola údajov vykázaných ZO SRZ.
 • Spracovanie zarybňovacích plánov na rok 2017.
 • Rozvoz vybavenia a kokosového vlákna na rybárske revíry Rady SRZ VN Domaša a VN Z. Šírava a pre ZO SRZ.
 • Príprava na školenie a skúšky nových členov rybárskej stráže, ktoré sa uskutočnia v 12. týždni.
 • Spracovanie údajov z mesačných hlásení vedúcich rybárskej stráže a rybárskych hospodárov na rybárskych revíroch Rady za mesiac február 2017.

Odbor výroby:

 • Pracovná cesta vedúcich pstruhových stredísk SRZ Rady Žilina do Holandska s dodávateľom krmív pre pstruha firmou Provit. Návšteva  výrobného závodu firmy Coppens výrobcu granulovaného krmiva  v meste Nettetal  v Nemecku a exkurzia do výskumného ústavu rybárstva v Holandsku v meste Leende zameraného na skúmanie problematiky využiteľnosti krmív pre ryby hlavne pstruha dúhového, zubáča, kapra, ale aj iných druhov rýb.
 • Odlov generačnej šťuky a jej následný umelý výter na strediskách v Malom Záluží a Nových Zámkoch
 • Plašenie  kormorána na VN Golianovo
 • Oprava bubnového filtra a jeho spustenie na stredisku Malom Záluží
 • Pílenie nebezpečne nahnutých stromov nad komunikáciou strediska M. Zálužie za pomoci autoplošiny
 • Napúšťanie rybníka Uhorské č.1
 • Tvorba rozdeľovníkov na dodávku ranných štádií rýb na základe objednávok z ZO SRZ

Ekonomický odbor:

 • Výplata miezd a odvodov za február 2017.
 • Materiály na zasadnutie Rady SRZ.
 • Prerokovanie výsledkov auditu  ročnej účtovnej závierky za rok 2016.
 • Spracovanie návrhu rozpočtu na rok 2017.
 • Zúčtovanie a úhrada dodávateľských faktúr.
 • Cenové podklady k fakturácii povoleniek.

Odbor športovej činnosti:

 • Riešenie neukončeného výberového konania na výber reprezentačného trénera seniorov v LRU-P
 • Príprava materiálu na zasadnutie Rady SRZ – návrh uznesení, rozpočet OŠČ, štátna reprezentácia, plán práce OŠČ.
 • Správa o príprave MS v RT – materiál na zasadnutie Rady SRZ
 • Správa o príprave MS v LRU – mucha – materiál na zasadnutie Rady SRZ
 • Pripomienkovanie písomných materiálov potrebných k vzniku nového športového zväzu pri SRZ v súčinnosti s novým zákonom o športe – materiál na zasadnutie Rady SRZ
 • Priebežná registrácia nových pretekárov P, M, PR, F
 • Príprava materiálu na zasadnutie komisie MS v RT (kontrola a plnenie prijatých uznesení, editovanie rozpočtu MS podľa priebežne plnených úloh, kontrola plnenia úloh predsedov komisií)
 • Zasadnutie komisie MS juniorov v rybolovnej technike, 8.3. 2017 v Žiline
 • Priebežné vybavovanie prijatej korešpondencie a telefonických žiadostí