Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 11. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 11. pracovnom týždni (od 12.3. do 16.3.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Príprava materiálov na marcové zasadnutie Prezídia a Rady SRZ,
 • Pracovná porada tajomníka a vedúcich odborov sekretariátu SRZ Rada Žilina k návrhu rozpočtu na rok 2018 (výška investícií a opráv na majetku SRZ – výrobné strediská, rekreačné zariadenia a admin. budova v ZA) + príprava materiálov na zasadnutie Prezídia a SRZ Rady.
 • Účasť tajomníka, vedúceho OTVaV na obhliadke výrobného strediska Svit v súvislosti so zásadnou rekonštrukciou jestvujúcich štyroch zemných rybníkov na novú odchovnú sústavu a terénna obhliadka pozemkov pre vybudovanie nového pstruhového rybo chovného SRZ.
 • Pracovné rokovania v Žiline tajomníka SRZ s Ing. Pikom riaditeľom SLovryb, a.s., k plánu spolupráce na ďalšie obdobie roka 2018 + rokovania s p. Kaľavským k plánu tlače brožúr SRZ pre rok 2019,
 • Účasť prezidenta SRZ na MK v Trenčíne a tajomníka SRZ na VČS SRZ MO Turčianske Teplice,

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebieha rekonštrukcia liahne na výrobnom stredisku v Trstennej (technológia – závislé od počasia).
 • Prebieha rekonštrukcia rozvodov NN – SLOVRYB Príbovce – kolaudácia 27.3.2018.
 • Prebieha schvaľovací proces pre projekt úpravy koryta Demänovky.
 • Prebieha výberové konanie na mobilné telekomunikačné služby.
 • Prebieha výberové konanie na opravu podlahy nadstavby vozidla MAN (Kľúčovec).
 • Prebieha výberové konanie na opravu striech budov v Trstenej.Prebieha konfigurácia notebookov pre rybársku stráž a správcov VN.
 • Prebieha nákup pneumatík (výber dodávateľa).
 • Prebieha harmonogram akcií TRUXOR-a, objednávky a zmluvy.
 • Ukončené výberové konanie na dodávateľa odbahnenie rybníka v Brzotíne.

Organizačno-právny referent:

 • Účasť na konzultácií s tajomníkom a zástupcami spoločnosti MW Solutions, s.r.o., za účelom odpredaja pozemkov.
 • Vyhotovenie zmlúv o sprostredkovaní.
 • Zaslanie stanoviska vo veci volieb MO SRZ Malé Leváre – Veľké Leváre.
 • Zaslanie rozkladu MH SR.
 • Vyhotovenie článku.
 • Vyhotovenie oznámenia zasielaného na súd.
 • Zaslanie odpovede členovi MO SRZ Sabinov.
 • Vyhotovenie žiadosti o vyznačenie právoplatnosti.
 • Verifikácia zmluvy o dielo na odbahnenie rybníka Nový I na stredisku Brzotín.
 • Vypracovanie žiadosť o súčinnosť zasielaná na súd.
 • Vypracovanie Návrhu na zastavenie konania.
 • Vyhotovenie a zaslanie pozvánky na zasadnutie DK pri Rade SRZ na 20.03.2018.
 • Zaslanie stanoviska MO Žarnovica.
 • Vypracovanie a zaslanie potvrdenia právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie Žiar nad Hronom.
 • Príprava podkladov na zasadnutie – kontrola uznesení.
 • Zaslanie podkladov na disciplinárne konanie p. predsedníčke.
 • Zaslanie odpovede k otázke lovu kapra počas pretekov.
 • Účasť na porade s tajomníkom.
 • Vypracovanie a zaslanie potvrdenia právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu Miestnej organizácie Medzilaborce.
 • Účasť na pojednávaní.
 • Spracovanie záverečnej reči a zaslanie.
 • Vypracovanie oznámenia o vykonateľnosti rozhodnutia a o ukončení súdneho sporu a jeho zaslanie.
 • Vypracovanie právneho článku.
 • Zaslanie odpovede k výzve k prebiehajúcemu disciplinárnemu konaniu.
 • Vyhotovenie a zaslanie žiadosti o zaslanie stanoviska k právoplatne zvoleným štatutárnym zástupcom Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie Piešťany.
 • Príprava a zaslanie podkladov k zasadnutiu Rady a Prezídia SRZ.
 • Príprava sekcie často kladených otázok.
 • Vyhotovenie právneho článku na stránku.
 • Účasť na rokovaní na Ministerstve životného prostredia.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Účasť na výrobnom výbore k spriechodneniu migračných bariér v Ružomberku.
 • Účasť na Mestskej konferencii MsO SRZ Banská Bystrica.
 • Terénna obhliadka VN Tesárske Mlyňany za účelom získania podkladov k ústnemu pojednávaniu.
 • Účasť na ústnom pojednávaní, ktoré zvolalo MŽP SR vo veci vyradenia rybárskeho revíru VN Tesárske Mlyňany (MO SRZ Zlaté Moravce) a pridelenie do užívania na hospodársky chov rýb vlastníkovi pozemkov.
 • Spracovanie ročného štatistického výkazu o využití vodných plôch za západoslovenskú oblasť.
 • Kontrola rybárskych revírov Dunaja.
 • Kontrola Manipulačného poriadku na Dunaji v závislosti s manipuláciou vodných hladín.
 • Spracovanie podkladov pre Štatistický úrad SR.
 • Finalizácia podkladov za odbor na zasadnutie Rady SRZ.
 • Spracovanie informácie o novele zákona o vodách na webovú stránku SRZ.
 • Práce na projekte Lipeň na rieke Poprad.
 • Aktualizácia zoznamu žiadateľov na školenie rybárskej stráže v roku 2018.
 • Výdaj materiálu a vybavenia pre členov RS a RH.
 • Aktualizácia zoznamu RS po odvolaní člena RS z MO SRZ Vranov n. Topľou.
 • Kompenzácia cestovných náhrad za dohodu pri výkone kontroly pre MsO SRZ Piešťany za rok 2017.
 • Spracovanie vyjadrenia pre  stavebné konanie pre žiadateľa na plánovanú Farmu na chov rýb v Poľanovciach.
 • Účasť na výrobnom výbore k údržbe toku Poprad v k.ú. obce Sulín – hraničná voda.
 • Spracovanie ročného štatistického výkazu o využití vodných plôch za východoslovenskú oblasť.
 • Spracovanie stanoviska pre žiadateľa k súťaži v love sumca veľkého na VN Zemplínska šírava pomocou sumčej vábničky.
 • Pracovné stretnutie s MO SRZ Gelnica a MO SRZ Spišská Nová Ves.

Ekonomický odbor:

 • Pokračovanie vystavovanie faktúr pre ZO SRZ za vydané povolenky za rok 2018.
 • Spracovanie návrhu Príkazného listu na inventúru pri jarných výlovoch.
 • Vyplňovanie štatistických výkazov za rok 2018.
 • Elektronické vypracovanie daňového priznania pre daň z príjmov právnických osôb s prílohami za rok 2017, jeho zaslanie a úhrada dane z príjmov právnických osôb.
 • Účtovanie a úhrada bežných faktúr za materiál a služby.
 • Spracovanie pripomienok k materiálom na zasadnutie Rady SRZ dňa 24.3.2018 a ich
 • Vystavovanie faktúr za nájomné za I. štvrťrok 2018 a rok 2018.
 • Bežná ekonomická agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Sumarizácia zápisníc a vyhodnocovanie dotazníkov zo stretnutí.
 • Tvorba zoznamu detí organizovaných v rybárskych krúžkoch za účelom materiálneho zabezpečenia.
 • Dopĺňanie celoslovenskej databázy kontaktov vedúcich detských rybárskych krúžkov.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (e-maily, telefonáty).
 • Čerpanie dovolenky.

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Evidencia – priebežné dopĺňanie údajov pretekárov, detí, mládeže a rozhodcov do informačného systému športu MŠVVaŠ SR a OŠČ.
 • Vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Príprava materiálu na zasadnutie Rady SRZ, aktualizácia kalendára pretekov, nasadenia družstiev, nasadenia reprezentačných družstiev.
 • Aktualizácia súpisiek družstiev pre rok 2018.
 • Príprava Nominačných listov reprezentantom.
 • Príprava na rokovanie ohľadom SZŠR na MŠVVaŠ SR.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.