Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 11. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 11. pracovnom týždni (od 13.3. do 17.3.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ.
 • Evidencia zaslaných správ z výročných členských schôdzí od ZO SRZ.
 • Aktualizácia databázy udelených vyznamenaní Prezídiom alebo Radou SRZ na úrovni čestný odznak 1. Stupeň, medaila a čestný člen.
 • Kompletizácia potrebných podkladov na marcové zasadnutie Prezídia a Rady SRZ pre členov Rady a KK SRZ.
 • Ukončenie cenovej ponuky – vypracovanie programového vybavenia EVIDENCIA OOPP
 • Ukončenie cenovej ponuky – dodávka a inštalácia kamerového systému – areál Žilina a Považská Bystrica.
 • Rokovanie na Okresnom úrade v Považskej Bystrici, odbor starostlivosti o životné prostredie – vykonanie štátneho vodoochranného dozoru a odstránenie nesúladu s územným plánom.

Právny referát:

 • Stanovisko vo veci žiadosti MO SRZ o zaradenie osoby do Zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov na základe právoplatných disciplinárnych rozhodnutí, ktorej bolo uložené disciplinárne opatrenie trvalé vylúčenie z členstva v SRZ. Po preskúmaní rozhodnutia bolo zistené, že opatrenie uložil nepríslušný disciplinárny orgán, a zároveň nepostupoval v súlade s Disciplinárnym poriadkom SRZ účinným od 1. januára 2017. Z týchto dôvodov bola žiadosť zamietnutá a vrátená späť na vykonanie nápravy v súlade s vnútornými predpismi SRZ.
 • Stanovisko vo veci ukladania disciplinárnych opatrení podľa Disciplinárneho poriadku SRZ účinného od 1. januára 2017 na základe žiadosti člena SRZ.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Zaslanie vyjadrenia k pripomienkam k Smernici pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže SRZ zo strany nemenovanej osoby cez člena Rady SRZ.
 • Plnomocenstvo na zastupovanie tajomníka SRZ v čase jeho neprítomnosti v dňoch 14.03.2017 – 15.03.2017.
 • Vyjadrenie k vyjadreniu žalobcu v zast. Advokátska kancelária Ivan Syrový, s.r.o. k odvolaniu proti rozsudku sp.zn. 2S/1/2015-119 o zrušení uznesenia Rady SRZ č. 113/2014 a vrátenie veci na ďalšie konanie.
 • Spracovanie odpovedí na otázky a zodpovedanie niektorých otázok uvedených v žiadosti o poskytnutie informácií členom ZO SRZ od vyšších orgánov zväzu podanej štatutárnymi zástupcami MsO SRZ Martin, ktoré budú predložené na zasadnutie Rady SRZ dňa 25.03.2017.
 • Súčinnosť s funkcionármi odboru športovej činnosti vo veci prípravy vytvorenia nového športového zväzu.
 • Splnomocnenie na zastupovanie Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina na ústnom pojednávaní v začatom vodoprávnom konaní a kolaudačnom konaní vo veci žiadosti o povolenie na osobitné užívanie vôd v rámci stavby „Belá rybničné hospodárstvo“.
 • Zaslanie vyjadrenia vo veci žiadosti o prinavrátenie rybárskeho povolenia, ktorá bola zamietnutá z dôvodu, že žiadateľ nespĺňal podmienky na vyradenie zo Zoznamu osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní v zmysle Smernice č. 2606/678/16-Sekr. o vedení evidencie osôb a nevydávaní povolení na rybolov na základe disciplinárnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní.
 • Zamietnutie žiadosti o opätovné obnovenie členstva v SRZ osobe trvale vylúčenej zo zväzu z dôvodu, že Stanovy SRZ neumožňujú zrušiť trvalé vylúčenie z členstva vo zväze a ústredné orgány zväzu nie sú oprávnené na udelenie výnimky.
 • Podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na pozemok v katastrálnom území Košarovce. Predmetná kúpna zmluva je zverejnená v rámci kúpnych zmlúv na webovej stránke.
 • Zabezpečenie osvedčenia kópií kúpnej zmluvy pre potreby povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na pozemky v katastrálnom území Brzotín.
 • Návrh zmluvy o dielo na odbahnenie rybníka Oko na výrobnom stredisku Rady SRZ v Brzotíne – II. etapa, ktorej zmluvnou stranou sa stala spoločnosť EX TRANS, s.r.o. na základe vyhodnotenia ponúk pri obstarávaní zákazky na odbahnenie rybníka Oko – II. etapa.
 • Súčinnosť s právnou zástupkyňou MsO SRZ Sereď vo veci riešenia problematiky ohľadom vedeného správneho konania vo veci žiadosti o pridelenie vodnej plochy OR Dolnostredské na účely podnikania v osobitnom režime.
 • Opätovná žiadosť o vydanie rozhodnutia o vodnej ploche na pozemkoch parc. č. KN-C 3351/8 v k.ú. Šamorín a parc. č. KN-C 320/2 v k.ú. Čilistov z dôvodu existencie pochybností, či sa jedná o vodný tok a z dôvodu, že stanovisko Vodohospodárskej výstavby, š.p., na základe ktorého už bolo vydané rozhodnutie bolo nesprávne a stalo sa bezpredmetným.
 • Kontrola ukladacích uznesení z decembrového zasadnutia Rady SRZ.
 • Pripomienkovanie návrhu zmluvy o dielo na vytvorenie internetovej aplikácie na evidenciu osobných ochranných pracovných pomôcok, ktorej zmluvnou stranou sa stala spoločnosť Viadon, s.r.o. na základe vyhodnotenia ponúk pri obstarávaní zákazky.
 • Splnomocnenie na prevzatie kópií dokumentov, ktoré sú súčasťou spisového materiálu správneho konania vedeného pod sp.zn. 8117/2016, v súlade s § 23 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
 • Príprava a spracovanie materiálov právneho a organizačného referenta na zasadnutie Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ, ktoré sa budú konať 25. marca 2017.
 • Právne stanovisko vo veci usmernenia postupu členov rybárskej stráže ako majú postupovať v prípade znečisteného prostredia odpadkami, na základe žiadosti predsedu KK MsO SRZ.
 • Kompletizácia materiálov na zasadnutie Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ v súčinnosti s p. Schwarzom a zaslanie materiálov členom Rady SRZ a KK SRZ.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Príprava zarybňovacích plánov z jednotlivých fondov Rady SRZ a účasť na zarybňovacej komisii, ktorá sa konala dňa 15. marca v Žiline.
 • Dopracovanie a kontrola materiálov odboru na marcové zasadnutie Rady (vyhodnotenie skutočného zarybnenia z jednotlivých fondov Rady a prerozdelenie finančných prostriedkov do jednotlivých zarybňovacích fondov a naplánovanie zarybnenia pre rok 2017).
 • Účasť na pracovnom stretnutí týkajúcom sa eliminovania kolísania prietokov rieky Oravy zvolanom Okresným úradom Žilina, Odborom starostlivosti o životné prostredie (žiadosť Muškárskeho klubu Dolný Kubín o.z.).
 • Zaslanie úlovkov iných členov SRZ v rybárskych revíroch ZO SRZ (tzv. „úlovky cudzích“) všetkým ZO SRZ.
 • Spracovanie informácie o naplnení ročného limitu týkajúceho sa odlovu kormoránov veľkých v rybárskych revíroch SRZ, zaslanie žiadosti ZO SRZ, ktoré aktívne odlovujú kormorány, aby od doručenia listu realizovali iba plašenie (viac informácií je uvedených v Aktualitách).
 • Účasť na školení k metodickému usmerneniu MŽP SR „Určenie vhodných typov rybovodov podľa typológie vodných tokov“ (VÚVH, 2015), ktoré organizovala Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici. Školiteľom bol autor metodického usmernenia RNDr. Vladimír Druga.
 • Zaslanie sumáru úlovkov Štátnej ochrane prírody SR RCOP Bratislava v rybárskych revíroch č. 1-0100-1-1 Dunaj č. 3 – OR Polder a č. 1-0120-1-1 Dunaj č. 4 – Rameno Zuzana v roku 2016. Zaslanie celoročného sumáru úlovkov je jednou z  podmienok rozhodnutia č. ZPO/2009/665 – Ktp zo dňa 11.3.2009 predĺženého rozhodnutím č. OU-BA-OSZP 1/2014/63773-KPT zo dňa 19.8.2014, ktorým boli povolené výnimky zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týkajúce sa rybárskeho obhospodarovania uvedených revírov.
 • Spracovanie objednávky na materiálne zabezpečenie akcie „Čisté brehy“ v rybárskych revíroch Rady SRZ (vrecia na vyzbieraný odpad).
 • Ľadochod na toku Poprad – výpočet škôd na rybách pre potrebu MO SRZ Stará Ľubovňa a MO SRZ  Orlov a OÚ v Starej Ľubovni.
 • Spracovanie informácie pre MsO/MO SRZ k tlmeniu  invázneho druhu –  sumčeka čierneho na základe požiadavky vznesenej na aktíve funkcionárov SRZ košického kraja v januári 2017.
 • Vyjadrenie k spriechodňovaniu bariér na toku Bodva v Moldave nad Bodvou pre SVP, š,p.
 • Účasť na štátnom vodoochrannom dozore na základe podnetu SRZ vo Veľkej Frankovej k objektu MVE Veľká Franková, kde prevádzkovatelia nedodržujú minimálny biologický zaručený prietok v pôvodnom koryte Osturňanského potoka.
 • Preškolenie vedúcich rybárskej stráže, ktoré zabezpečujú ochranu a kontrolu revírov Dunaj č. 2, 3 a 4 (MsO SRZ Dunajská Streda, MO SRZ Veľký Meder, MsO SRZ BA V. a MO SRZ Šamorín) za prítomnosti Ing. Seemanna, p. Machalu, p. Klimeka a vedúcich RS z dotykových organizácií okolo VN Kráľová.
 • Riešenie možnosti zabezpečenia ochrany Strediska Kľúčovec pred atakom kormoránov veľkých – pracovné stretnutie so Štátnou ochranou prírody SR na Číčovských rybníkoch.
 • V dňoch 17. – 19.03.2017 sa uskutočnilo školenie a skúšky nových členov rybárskej stráže v SOŠ Ivanka pri Dunaji, z prihlásených 82 záujemcov úspešne ukončilo skúšky záverečným testom 81. Školenia sa za OTV zúčastnil Ing. Hlavatý a Ing. Krajč, Phd.
 • Výdaj kokosového vlákna na prípravu umelých hniezd.
 • Aktualizácia zoznamov rybárskej stráže pre potreby poistenia.

Odbor výroby:

 • Pokračovanie umelého výteru šťuky na výrobnom stredisku v Malom Záluží.
 • Príprava chovných rybníkov pred jarným zarybnením na výrobných strediskách Rady SRZ a spustenie samotného zarybnenia.
 • Začiatok umelého výteru Lipňa tymiánového na výrobnom stredisku v Slovianskej doline.
 • Plašenie  kormorána na VN Golianovo.
 • Tvorba rozdeľovníkov na dodávku ranných štádií rýb na základe objednávok z ZO SRZ.

Ekonomický odbor:

 • Dopĺňanie podkladov k dotáciám.
 • Kompletizácia materiálov na zasadnutie Rady SRZ a ich zaslanie.
 • Aktualizácia plánu opráv a investícií na rok 2017.
 • Spracovanie účtovných dokladov.
 • Zúčtovanie a úhrada dodávateľských faktúr.
 • Vyúčtovanie a fakturácia nájmov za 1 štvrťrok 2017.

Odbor športovej činnosti:

 • Riešenie neukončeného výberového konania na výber reprezentačného trénera seniorov v LRU-P.
 • Príprava na zasadnutie Rady SRZ.
 • Pripomienkovanie písomných materiálov potrebných k vzniku nového športového zväzu pri SRZ v súčinnosti s novým zákonom o športe – materiál na zasadnutie Rady SRZ.
 • Priebežná registrácia nových pretekárov P, M, PR, F.
 • Vypracovanie Zápisnice zo zasadnutia prípravnej komisie 37. MS v LRU-M.
 • Plnenie úloh spojených s prípravou 37. MS v LRU – mucha.
 • Plnenie úloh spojených s prípravou MS juniorov v RT.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.