Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 12. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 12. pracovnom týždni (od 19.3. do 23.3.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov.
 • Pracovná rokovanie za účasti tajomníka a viceprezidenta TT-kraja s členmi Výboru SRZ MsO Nové Mesto nad Váhom, MO Drahovce a MO Veľký Meder návrhy riešenia podpory a spolupráce ZO so SRZ Rada Žilina (obstaranie majetku, ochrana majetku ZO SRZ, poradenská a metodická spolupráca).
 • Pracovné rokovanie na MŠVVaŠ SR za účasti tajomníka SRZ, referenta pre OŠČ a vedúcej sekcie plávaná k návrhu stanov nového OZ SZŠR a oboznámenie sa s údajmi, ktoré tvoria základný podklad k prepočítaciemu vzorcu predpokladanej výšky ročnej dotácie pre nové OZ.
 • Pracovné rokovanie v Bratislave tajomníka SRZ s riaditeľom SPK a pracovné rokovanie s majiteľom firmy Jet Fish o možnostiach vzájomnej spolupráce a partnerstve.
 • Pracovné rokovania v Žiline za účasti oboch štatutárov SRZ a organizačno-právneho referenta so zástupcami firmy MW Solutions, s .r.o. k podkladom potrebných pre návrh kúpno-predajnej zmluvy zo strany kupujúceho – výr. stredisko v P.Bystrica.
 • Pracovné rokovanie v Žiline za účasti tajomníka SRZ a zástupcu reklamnej spoločnosti k návrhu spolupráce na reklamných materiáloch pre SRZ.
 • Účasť prezidenta SRZ na MK v Považskej Bystrici a tajomníka SRZ na VČS SRZ MO Žarnovica.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebieha rekonštrukcia liahne na výrobnom stredisku Trstená (technológia – závislé od počasia).
 • Prebieha rekonštrukcia rozvodov NN – SLOVRYB Príbovce – kolaudácia 27.3.2018.
 • Prebieha schvaľovací proces pre projekt úpravy koryta Demänovky.
 • Prebieha výberové konanie na mobilné telekomunikačné služby.
 • Prebieha oprava podlahy nadstavby vozidla MAN (Kľúčovec).
 • Prebieha výberové konanie na opravu striech budov v Trstenej.
 • Prebieha konfigurácia notebookov pre rybársku stráž a hospodárov vodných nádrží.
 • Prebieha odbahnenie rybníka v Brzotíne.
 • Prebieha schvaľovací proces na výrub stromov v Demänovskej Doline.
 • Prebieha cenové konanie pre rok 2018 na elektrorevízie v zmysle rámcovej zmluvy.
 • Prebieha výzva na CP pre firmu LIVONEC na odstránenie nedostatkov z elektrorevízií.
 • Prebieha riešenie výkazov z dopravy pre štatistický úrad.
 • Prebieha dodávka telefónov pre vedúcich stredísk a rybársku stráž.
 • Bol ukončený nákup pneumatík pre vozidlo Toyota Hilux.

Organizačno-právny referent:

 • Lustrácia podkladov a vyhotovenie zmluvy o nájme rodinného domu.
 • Účasť na vyhotovení odpovede k žiadosti o realizáciu pretekov.
 • Príprava podkladov na zasadnutie disciplinárnej komisie.
 • Vyhotovenie a zaslanie uznesenia č. 11/2018 na elektronické hlasovanie a spracovanie hlasovania.
 • Spracovanie podkladov k dovolaniu a ich zaslanie členom prezídia.
 • Vyhotovenie žiadosti o bezodkladné zaslanie spisového materiálu vo veci podaného dovolania a jej elektronické zaslanie.
 • Zaslanie podnetu predsedovi kontrolnej komisie.
 • Vypracovanie a zaslanie MO SRZ Veľké Kapušany -Žiadosť o bezodkladné zaslanie spisového materiálu vo veci podaného dovolania.
 • Vypracovanie a zaslanie MsO SRZ Trenčín- Žiadosť o bezodkladné zaslanie spisového materiálu vo veci podaného dovolania.
 • Zaslanie podnetu predsedovi kontrolnej komisie.
 • Vyhotovenie odvolania vo veci.
 • Účasť na disciplinárnom konaní a vyhotovenie zápisníc.
 • Vyhotovenie zápisnice o disciplinárnom prerokovaní.
 • Vyhotovenie MV SR- Žiadosť o doplnenie údajov organizačnej zložky Slovenského rybárskeho zväzu – Čadca.
 • Príprava na pojednávanie.
 • Kontrola kúpnopredajnej zmluvy.
 • Vypracovanie a zaslanie podnetov na cenovú ponuku ku GDPR štyrom nezávislým firmám.
 • Vyhotovenie stanoviska k postupom volieb MO Trenčín.
 • Vyhotovenie stanoviska k priebehu volieb člen MO Trenčín.
 • Zaslanie Žiadosti o doplnenie údajov organizačnej zložky Slovenského rybárskeho zväzu – Čadca.
 • Zaslanie podkladov ku kúpnopredajnej zmluve objektu v Považskej Bystrici.
 • Zaslanie usmernenia ohľadom volieb členovi SRZ.
 • Účasť na pojednávaní na Okresnom súde Žilina.
 • Vypracovanie a zaslanie odpovede na žiadosť o usmernenie pre rybársku stráž.
 • Zaslanie stanoviska vo veci volieb MO SRZ Malé Leváre – Veľké Leváre a žiadosť o zaslanie stanoviska k právoplatne zvoleným štatutárnym zástupcom Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie Piešťany na Marianna Jankovičová Tajomník MsO SRZ Bratislava V.
 • Zaslanie elektronickou formou Žiadosti o usmernenie pre rybársku stráž – odpoveď členovi MO Sereď.
 • Vypracovanie stanoviska k trestnému činu ohovárania s komentárom a mailová komunikácia s Marianna Jankovičová Tajomník MsO SRZ Bratislava V. ohľadom plánovaného podania trestného oznámenia.
 • Účasť na stretnutí so štatutárnymi zástupcami MW Solutions, s.r.o..
 • Vypracovanie a zaslanie MO SRZ Kežmarok-Výzva na nápravu konania v rozpore so Stanovami SRZ vo veci prerušenia členstva v SRZ a jeho obnovenia.
 • Vypracovanie a odoslanie odpovede na žiadosť o zníženie poplatku na revíre Dedinky a udelenie výnimky na manipuláciu s rybárskym prútom.
 • Vyhotovenie Kúpnej zmluvy na živé ryby – Veľká ryba, s.r.o..

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Služobná cesta – Brezno na ČOV Brezno k posúdeniu možností chovu rýb na bývalej čistiarni, zároveň návšteva MO Podbrezová a vyplnenie dotazníka.
 • Účasť na výlove rybníka Uhorské kvôli inventarizácií.
 • Účasť na VČS v Liptovskom Mikuláši.
 • Účasť na konaní  zvolanom OÚ Prešov k schváleniu Manipulačného poriadku pre MVE Prešov.
 • Kontrola na MVE Betliarska Maša a VN Palcmanská Maša.
 • Pracovné stretnutie s MO SRZ Dobšiná.
 • Spracovanie stanoviska pre projekčnú spoločnosť spracovávajúcu zámer k Protipovodňovej ochrane mesta Bardejov, II. a III. Etapa.
 • Spracovanie vyjadrenia pre SVP, š.p. k údržbe vodného toku Olšavka v Nižnej a Vyšnej Olšave.
 • Spracovanie vyjadrenia pre SVP, š.p. k údržbe Andrejovho potoka  v Bardejovskej Novej Vsi.
 • Účasť na inventúre odlovených rýb na stredisku Košarovce.
 • Spracovanie zarybňovacích plánov ZO SRZ- západoslovenská oblasť.
 • Dodávka vriec na odpad na VN Nosice spojená s kontrolou revíru.
 • Zasielanie aktuálnych zoznamov pre poistenie RS.
 • Stretnutie so SZJ Trenčín ohľadom PS CHVÚ Horná Orava.
 • Kontrola rybárskych revírov Dunaja.

Ekonomický odbor:

 • Pokračovanie vystavovanie faktúr pre ZO SRZ za vydané povolenky za rok 2018.
 • Spracovanie doplňujúcich materiálov na zasadnutie Rady SR – komentár k ročnej účtovnej závierke za rok 2017, komentár k rozpočtu na rok 2018, stavy bežných účtov a pôžičiek ZO SRZ.
 • Prípravy podkladov na kontrolu Kontrolnej komisie dňa 23.3.2018.
 • Elektronické vypracovanie daňového priznania pre daň z pridanej hodnoty za 2/2018, jeho zaslanie a úhrada.
 • Účtovanie a úhrada bežných faktúr za materiál a služby.
 • Zápočty pohľadávok a záväzkov.
 • Účtovanie účtovných prípadov potrebných k vypracovaniu Výkazu ziskov a strát za obdobie 1-2/2018.
 • Bežná ekonomická agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Tvorba zoznamu detí organizovaných v rybárskych krúžkoch za účelom materiálneho zabezpečenia.
 • Návrh nového konceptu oddelenia pre prácu s deťmi a mládežou na internetovej stránke ssrzrada.sk.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (e-maily, telefonáty).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Evidencia – priebežné dopĺňanie údajov pretekárov, detí, mládeže a rozhodcov do informačného systému športu MŠVVaŠ SR a OŠČ.
 • Priebežné vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov, vystavovanie nových registračných preukazov, aktualizácia súpisiek družstiev.
 • Postupné vystavovanie nominačných listov reprezentantom, registrácia družstiev na MS, ME, príkazy na úhradu štartovného.
 • Priebežná kontrola úhrad štartovných poplatkov družstiev.
 • Rokovanie s hlavnou kontrolórkou športu na MŠVVaŠ SR (s tajomníkom SRZ a vedúcou sekcie LRU-P) ohľadom úpravy Stanov SZŠR tak, aby korešpondovali so Zákonom o športe (20.3. Bratislava).
 • Úprava Stanov SZŠR na základe vyššie uvedeného rokovania.
 • Účasť na zasadnutí Rady SRZ – Plán práce OŠČ na rok 2018 (24.3. Žilina).
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.