Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 12. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 12. pracovnom týždni (od 20.3. do 24.3.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Účasť tajomníka SRZ Ing. Javora na slávnostnom zasadnutí v areáli Incheba Expo k Svetovému dňu vody,
 • Dňa 26.3.2017 účasť tajomníka SRZ Ing. Javora na ČS SRZ MO Vrbové.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ.
 • Evidencia zaslaných správ z výročných členských schôdzí od ZO SRZ.
 • Aktualizácia databázy udelených vyznamenaní Prezídiom alebo Radou SRZ na úrovni čestný odznak 1. Stupeň, medaila a čestný člen.
 • Kompletizácia potrebných podkladov na marcové zasadnutie Prezídia a Rady SRZ pre členov Rady a KK SRZ.
 • Zabezpečenie občerstvenia a príprava priestorov na marcové zasadnutie Prezídia a Rady SRZ pre členov Rady a KK SRZ.
 • Riešenie zmeny dodávateľa internetu z UPC na T-com (výhodnejší balík služieb).
 • Riešenie opráv výpustov v stredisku Bytča – výber dodávateľa.
 • Riešenie odstránenia nesúladu s územným plánom – stredisko Považská Bystrica.

Právny referát:

 • Právne stanovisko vo veci usmernenia postupu členov rybárskej stráže ako majú postupovať v prípade znečisteného prostredia odpadkami, pričom nie je možné preukázať kto znečistenie spôsobil, na základe žiadosti predsedu KK MsO SRZ.
 • Opätovné stanovisko vo veci usmernenia postupu členov rybárskej stráže ako majú postupovať v prípade znečisteného prostredia odpadkami, pričom nie je možné preukázať kto znečistenie spôsobil, nakoľko predseda KK MsO SRZ žiadal príklady z praxe a spôsoby akými má RS v praxi preukázať, že neporiadok spôsobil konkrétny loviaci.
 • Vysvetlenie pojmov rybársky lístok a povolenie na rybolov pre člena SRZ alebo nečlena SRZ v súvislosti s možnosťou vykonávať lov rýb, na základe žiadosti nečlena SRZ.
 • Stanovisko vo veci žiadosti o stanovisko pôsobenia pretekárskych družstiev, ich práva a povinnosti v rámci ZO SRZ, na základe žiadosti MsO SRZ.
 • Vyjadrenie vo veci opätovného výkladu § 14 vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Podanie vyjadrenia k vyjadreniu žalobcu v zast. Advokátska kancelária Ivan Syrový, s.r.o. k odvolaniu proti rozsudku sp.zn. 2S/1/2015-119 o zrušení uznesenia Rady SRZ č. 113/2014 a vrátenie veci na ďalšie konanie, na Okresný súd Žilina.
 • Podanie žiadosti na MV SR o zmenu údajov organizačnej zložky Slovenského rybárskeho zväzu, Mestskej organizácie Michalovce a potvrdenie IČO.
 • Zaslanie výzvy MsO SRZ na ustanovenie nových štatutárnych zástupcov MsO SRZ z dôvodu právoplatných disciplinárnych rozhodnutí a právoplatných uznesení o nepriznaní odkladného účinku správnej žalobe.
 • Stanovisko k vyjadreniu žalobcu k vyjadreniu žalovaného vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu – Prezídia Rady Slovenského rybárskeho zväzu, sp.zn. OP-5/16 zo dňa 27.08.2016.
 • Zaslanie stanoviska Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p. vo veci stanovej kúpnej ceny za pozemky v katastrálnom území Malé Zálužie, ktoré sa sčasti nachádzajú pod výrobným strediskom Rady SRZ.
 • Verifikácia kúpnej zmluvy na dodávku živých násadových rýb medzi SRZ – Rada Žilina a ZO SRZ.
 • Zaslanie stanoviska vo veci označovania miesta vnadenia alebo nahadzovania a označenia predmetov, ktoré môžu byť na toto označovanie v zmysle § 17 ods. 3 vyhlášky použité, na základe žiadosti MsO SRZ.
 • Poskytnutie súčinnosti a zaslanie stanoviska vo veci podozrenia z prečinu pytliactva podľa § 310 ods. 1, 2 písm. c) Trestného zákona, na základe žiadosti OO PZ Dolný Kubín o podanie správy.
 • Stanovisko vo veci sprístupnenia elektrického agregátu na uskutočnenie výlovu na odchovnom pstruhovom rybárskom revíri na základe žiadosti pomocného hospodára MsO SRZ.
 • Podanie žiadosti na MV SR o zmenu údajov organizačnej zložky Slovenského rybárskeho zväzu, Miestnej organizácie Nová Baňa a potvrdenie IČO.
 • Splnomocnenie na zastupovanie Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina na ústnom pojednávaní v začatom vodoprávnom konaní vo veci žiadosti o vydanie povolenia na ťažbu riečneho materiálu z koryta vodného toku Nitrica a koryta vodného toku Temešský potok.
 • Vyjadrenie k otvorenému listu starostu obce Dolná Streda vo veci vzniku novej organizácie a pridelenia OR Dolnostredské.
 • Zaslanie žiadosti na Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. o vydanie stanoviska.
 • Stanovisko vo veci podávania návrhov na ustanovenie a odvolanie členov rybárskej stráže na základe žiadosti MsO SRZ.
 • Konečné spracovanie zmluvy o dielo na vytvorenie internetovej aplikácie na evidenciu osobných ochranných pracovných pomôcok so spoločnosťou Viadon, s.r.o. a špecifikácie diela, ktorá je neoddeliteľnou prílohou zmluvy.
 • Zaslanie stanoviska a poskytnutie súčinnosti na základe žiadosti OO PZ Piešťany o zaslanie správy vo veci prečinu nebezpečné vyhrážanie.
 • Spracovanie článku o Čilistovskom kanáli II. Lagúna, ktorý je súčasťou rybárskeho revíru č. 2-0520-1-1 Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál VD.
 • Návrh mandátnej zmluvy na zabezpečenie predaja hosťovacích a sezónnych povolení na rybolov na rybárske revíry Rady SRZ.
 • Návrh zmluvy o dielo na inštaláciu systému generálneho a hlavného kľúča v areáli SRZ – Rada Žilina, ktorej zmluvnou stranou je spoločnosť Igor Mestický, s.r.o., na základe vyhodnotenia ponúk pri obstarávaní zákazky v zmysle smernice o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác.
 • Zaslanie výzvy na oznámenie o ustanovení nového tajomníka v MO SRZ z dôvodu odstúpenia doterajšieho tajomníka z funkcie.
 • Účasť na zasadnutí Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ dňa 25.03.2017.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Terénna obhliadka toku Teplička a toku Drietomica za účelom posúdenia spriechodnenia migračných bariér a obhliadka staveniska v starom koryte Váhu u novovzniknutej MVE v Trenčianskych Biskupiciach.
 • Účasť na kurze rybárskych hospodárov (Ing. Strihová, Ing. Krajč PhD.), ktorého 2. etapa so záverečným preskúšaním zúčastnených sa konala v dňoch 24. až 26. marca 2017. Kurz úspešne ukončilo 33 účastníkov.
 • Vypracovanie zápisu zo zarybňovacej komisie, ktorá sa konala dňa 15. marca 2017 v Žiline.
 • Príprava prezentácie k predkladaným materiálom (vyhodnotenie skutočného zarybnenia za rok 2016, zarybnenie z jednotlivých zarybňovacích fondov Rady na r. 2017) a účasť na zasadnutí Rady SRZ, ktoré sa konalo 25. marca 2017.
 • Spracovanie stanovísk k údržbe Levočského potoka v Levoči a potoka Brusník v Spišskej Novej Vsi  pre SVP, š.p. OZ Košice.
 • Účasť na pracovnom stretnutí zvolanom Magistrátom Košice k zlepšeniu kvality vody v rybárskom revíri Jazero Košice  revitalizáciou najviac zabahnenej časti jazera.
 • MVE Margecany na toku Hornád (MO SRZ Krompachy)  – navrhnutie doplňujúcich opatrení na zlepšenie priechodnosti rybovodu, najmä čo sa týka spomalenia prietoku vody.
 • Ichtyologický prieskum Veľkého potoka (MO SRZ Sabinov).
 • Účasť ichtyológa pre východné Slovensko na výročnej členskej schôdzi v MO SRZ Krompachy.
 • River Lab Žitný ostrov a okolie – pripomienky oblastného ichtyológa k dokumentu pracovnej skupiny Dunajského fondu.
 • Vybavenie vstupov motorovými vozidlami pre rybárskych hospodárov a rybársku stráž (rybárske revíry Dunaja, Moravy + inundácia) v bratislavskej oblasti na základe požiadaviek ZO SRZ.
 • Aktualizácia zoznamov na poistenie rybárskej stráže na rok 2017.
 • Monitoring prepúšťania vody z VN Krpeľany do starého koryta rieky Váh (revír Váh č. 17) z dôvodu havárie motorového vozidla do vôd derivačného kanálu v k. ú. obce Sučany.
 • V spolupráci s právnym a organizačným referentom vydávanie stanovísk pre orgány činné v trestnom konaní.

Odbor výroby:

 • Pokračovanie umelého výteru šťuky na výrobnom stredisku v Malom Záluží a Uzovskej Panici.
 • Príprava chovných rybníkov pred jarným zarybnením na výrobných strediskách Rady SRZ a spustenie samotného zarybnenia.
 • Pokračovanie umelého výteru Lipňa tymiánového na výrobnom stredisku v Slovianskej doline.
 • Príprava umelého výteru Lipňa tymiánového na výrobnom stredisku vo Svite.
 • Plašenie  kormorána na VN Golianovo.
 • Tvorba rozdeľovníkov na dodávku ranných štádií rýb na základe objednávok zo ZO SRZ.

Ekonomický odbor:

 • Fakturácia ZO SRZ povolenky a členské známky na rok 2017 (Bratislavský a Trnavský kraj).
 • Príprava podkladov na zasadnutie Kontrolnej komisie ( plnenie rozpočtu 2016 a rozpočet 2017) a prevedenie kontroly Kontrolnou komisiou na základe poverenia dňa 24.3.2017.
 • Zaraďovanie majetku, príjemky a výdajky.
 • Príprava podkladov k priebežnej účtovnej závierke za 1-2/2017.
 • Práca s pohľadávkami a záväzkami – upomienky, splátkové kalendáre a pod.

Odbor športovej činnosti:

 • Príprava na zasadnutie Rady SRZ.
 • Pripomienkovanie písomných materiálov potrebných k vzniku nového športového zväzu pri SRZ v súčinnosti s novým zákonom o športe.
 • Priebežná registrácia nových pretekárov P, M, PR, F.
 • Vypracovanie Zápisnice zo zasadnutia prípravnej komisie MS v RT.
 • Spracovanie súpisiek družstiev P, M, F, PR a RT pre potreby sekcií a rozhodcov.
 • Príprava 37. MS v LRU-mucha.
 • Príprava MS juniorov v RT.
 • Príprava materiálov na kongres CIPS.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.