Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 13. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 13. pracovnom týždni (od 26.3. do 29.3.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov.
 • Pracovná porada tajomníka a vedúceho rybárskej stráže SRZ –Rada ZA p. Gavendu k objednávke optických zariadení pre členov RSaRH na revíroch SRZ Rada a príprava pracovnej porady RSaRH na termín 10.4.2018 v Žiline.
 • Účasť tajomníka SRZ na slávnostnom stretnutí a odbornom seminári pri príležitosti Svetového dňa vody v Šamoríne.
 • Pracovné stretnutie v Žiline za účasti tajomníka SRZ a organizačno-právneho referenta so zástupcom francúzskej firmy Le Gouessant k ponuke na krmivá pre lososovité druhy rýb.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebieha rekonštrukcia liahne na výrobnom stredisku v Trstennej (technológia – závislé od počasia).
 • Prebieha schvaľovací proces pre projekt úpravy koryta Demänovky.
 • Prebieha výberové konanie na mobilné telekomunikačné služby.
 • Prebieha výberové konanie na opravu striech budov v Trstenej.
 • Prebieha výberové konanie na odstránenie nedostatkov z elektrorevízií.
 • Prebieha riešenie výkazov z dopravy pre štatistický úrad.
 • Prebieha výberové konanie na dodávku automatického kŕmneho systému.
 • Prebieha výberové konanie na tzv.“mokré člny”.
 • Ukončená rekonštrukcia rozvodov NN – SLOVRYB Príbovce.
 • Ukončená oprava podlahy nadstavby vozidla MAN (Kľúčovec).
 • Ukončená konfigurácia notebookov pre rybársku stráž a správcov VN.
 • Ukončená odbahnenie rybníka v Brzotíne.
 • Ukončená výrub stromov v Demänovskej Doline.
 • Ukončené cenové konanie pre rok 2018 na elektrorevízie v zmysle rámcovej zmluvy.
 • Ukončená dodávka telefónov pre strediská a rybársku stráž.

Organizačno-právny referent:

 • Prepisovanie zápisnice zo zasadnutia Prezídia SRZ konaného dňa 24.3.2018.
 • Prepisovanie zápisnice z Rady SRZ konaného dňa 24.3.2018.
 • Vypracovanie a zaslanie odpovede MO Veľké Kapušany – žiadosť o EU certifikát.
 • Vypracovanie a zaslanie odpovede Mo Moldava – otázka oslobodenia od poplatku.
 • Vypracovanie a zaslanie odpovede MsO Partizánske – účasť na voľbách a členstvo v komisií.
 • Žiadosť MO Turzovka.
 • Kontrola zmluvy na nákup rýb.
 • Kontrola kúpnopredajnej zmluvy.
 • Zaslanie stanoviska MO Bratislava V.
 • Spracovávanie zápisnice zo zasadnutia Rady SRZ konaného dňa 24.3.2018.
 • Účasť na rokovaní zameraného na ponuky krmív s p. Frindtom– tlmočenie z jazyka slovenského do francúzskeho.
 • Zaslanie zápisnice zo zasadnutia Rady SRZ konaného dňa 24.3.2018 overovateľom na overenie.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Prihlásenie sa do konania na ťažbu riečneho materiálu z toku Poprad v k.ú. Plaveč.
 • Účasť na pracovnom stretnutí zvolanom Obcou Margecany k výskytu  nelegálnych stavieb na VN Ružín.
 • Spracovanie stanoviska pre SVP, š.p. OZ Košice k údržbe potoka Iľovnica v k.ú. Adidovce.
 • Spracovanie krátkeho materiálu do printových médií o likvidácii nelegálnych rybárskych prístreškoch na VN Ružín.
 • Spracovanie a kontrola zarybňovacích plánov na obdobie rokov 2018 -2020 pred zaslaním na MŽP SR.
 • Pracovná porada odborných zamestnancov odboru tečúcich vôd a výroby.
 • Distribúcia rybích násad (MsO SRZ Trenčín).
 • Kontrola zarybňovacích plánov s databázou rybárskych revírov na MŽP SR.
 • Spracovanie štatistických údajov pre ŠÚ SR za rok 2017.
 • Spracovanie zarybňovacích plánov na všetky rybárske revíry SRZ a ich predloženie na Ministerstvo životného prostredia SR na roky 2018-2020.
 • Spracovanie pozvánky na pracovnú poradu rybárskych hospodárov a rybárskej stráže na revíroch Rady SRZ.
 • Kontrola výkonu rybárskeho práva na VN Orava.
 • Komunikácia s dodávateľom elektronickej evidencie hospodárskej činnosti a výkonu rybárskej stráže na revíroch Rady SRZ.
 • Agenda okolo vybavovania povolenia prepravcu rýb RVPS a SVPS.
 • Príprava rozdeľovníkov.
 • Príprava zmlúv na dodávku násadových rýb pre ZO SRZ.
 • Odbahňovanie rybníka Nový I v Brzotíne.
 • Dovoz násady kapra zo strediska Košarovce.
 • Účasť na rokovaní Monitorovacieho výboru ku Operačnému programu rybné hospodárstvo.
 • Práca v kancelárii, bežná agenda.
 • Ukončenie odbahnenia, premeranie skutočne vykonanej práce.
 • Rozvoz rupínu na Mo,MsO SRZ.
 • Práce v liahni a odchovni , odlov Šg, výter Šg.
 • Pracovné stretnutie ohľadom VN Kolíňany.
 • Príprava sádky na výter zubáča M. Zálužie.
 • Dovoz kameňa na komoru a následná úprava svahu M. Zálužie.

Ekonomický odbor:

 • Pokračovanie vystavovanie faktúr pre ZO SRZ za vydané povolenky za rok 2018.
 • Kompletizácia účtovných podkladov za účelom zistenia výsledku hospodárenia za obdobie 1-2/2018.
 • Vystavovanie faktúr za dodávku kokosového vlákna a rupínu pre ZO SRZ.
 • Zaraďovanie dlhodobého hmotného majetku, výpočet odpisov a ich prenos do účtovníctva.
 • Účtovanie a úhrada bežných faktúr za materiál a služby.
 • Zápočty pohľadávok a záväzkov.
 • Bežná ekonomická agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Tvorba príspevku do vestníka.
 • Návrhy k pripomienkovaniu vyhlášky.
 • Pracovné stretnutie za účelom vytvorenia harmonogramu a rozpočtu celoslovenskej detskej rybárskej súťaže v Ružomberku.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, cenové ponuky k zabezpečeniu súťaže, e-maily, telefonáty).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Evidencia – priebežné dopĺňanie údajov pretekárov, detí, mládeže a rozhodcov do informačného systému športu MŠVVaŠ SR a OŠČ.
 • Priebežné vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov, vystavovanie nových registračných preukazov, aktualizácia súpisiek družstiev.
 • Postupné vystavovanie nominačných listov reprezentantom, registrácia družstiev na MS, ME, príkazy na úhradu štartovného.
 • Priebežná kontrola úhrad štartovných poplatkov družstiev.
 • Aktualizácia súpisiek družstiev.
 • Aktualizácia termínového kalendára pretekov.
 • Úprava Stanov SZŠR – pre potreby prípravnej komisie.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.