Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 13. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 13. pracovnom týždni (od 27.3. do 31.3.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ.
 • Evidencia zaslaných správ z výročných členských schôdzí od ZO SRZ.
 • Spracovanie potrebných podkladov pre zaslanie vyznamenaní schválených na zasadnutí Prezídia a Rady SRZ na ZO SRZ.
 • Účasť tajomníka SRZ Ing. Javora na slávnostnom zasadnutí v areáli Incheba Expo k Svetovému dňu vody.
 • Dňa 26.3.2017 účasť tajomníka SRZ Ing. Javora na ČS SRZ MO Vrbové.
 • Ukončenie CP  –  dodávka systému generálneho kľúča
 • Oprava porúch potrubia, loviska, úpravy hrádzí
 • Rokovanie na Okresnom úrade Martin – prednosta – vodoprávne konanie v Slovianskej doline.
 • Kontrola projektu na zasieťovanie rybníkov v Považskej Bystrici pre ohlasovaciu povinnosť.
 • Rokovanie Slovenská agentúra ŽP – odstránenie nesúladu s územným plánom v Považskej Bystrici.
 • Rokovanie s T-com – rozšírenie služieb T-com, vypovedanie zmlúv s UPC – úspora nákladov.

Právny referát:

 • Dňa 27.03. vypracovanie zápisnice a uznesení zo zasadnutia Prezídia Rady SRZ konaného dňa 25.03.2017.
 • Zaslanie vyjadrenia MO SRZ Bánovce nad Bebravou vo veci žiadosti o vyradenie osoby zo Zoznamu osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní, ktorej bolo vyhovené.
 • Zaslanie stanoviska na Krajský súd Žilina k vyjadreniu žalobcu k vyjadreniu žalovaného vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu – Prezídia Rady Slovenského rybárskeho zväzu, sp.zn. OP-5/16 zo dňa 27.08.2016.
 • Zaslanie odpovedí MsO SRZ Martin na základe žiadosti o poskytnutie informácií členom ZO SRZ od vyšších orgánov zväzu a zverejnenie odpovedí na webovej stránke Rady SRZ.
 • Spracovanie vyjadrenia pre MO SRZ Stará Ľubovňa a MsO SRZ Bratislava IV. vo veci schválenia vyznamenaní a čestného členstva v SRZ na zasadnutí Rady SRZ a Prezídia Rady SRZ.
 • V dňoch 28.03 – 30.03. vypracovanie zápisnice zo zasadnutia Rady SRZ konaného dňa 25.03.2017.
 • Zaslanie odpovede MsO SRZ Považská Bystrica vo veci žiadosti o dotáciu vo forme 200 kg pstruha dúhového 2-ročka na zarybnenie súťažnej trate pretekov „Memoriál Jozefa Kronera“ v LRU – mucha, v zmysle prijatého uznesenia Rady SRZ.
 • Poskytnutie súčinnosti OÚ, katastrálny odbor vo veci zápisu zákonného vecného bremena do katastra nehnuteľností záznamom.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Vypracovanie dohody o skončení pracovného pomeru s Mgr. Waczlavovou na základe jej vlastnej žiadosti.
 • Zaslanie odpovede p. Tichému vo veci žiadosti o odkúpenie vývojovej dielne, budovy a pozemku v Bytči, v zmysle prijatého uznesenia Rady SRZ.
 • Spracovanie podkladov a príloh k článku o Čilistovskom kanáli II. Lagúna, ktorý je súčasťou rybárskeho revíru č. 2-0520-1-1 Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál VD.
 • Zaslanie vyjadrenia MsO SRZ Michalovce vo veci pripomienok k zarybneniu VN Zemplínska Šírava, ktoré boli prerokované na zasadnutí Rady SRZ.
 • Dňa 31.03.2017 zaslanie zápisnice zo zasadnutia Rady SRZ, konaného dňa 25.03.2017, dvom členom Rady SRZ na overenie.
 • Pripomienkovanie návrhu kolektívnej zmluvy na roky 2017 – 2020.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Inventarizácia na výrobnom stredisku SRZ- Rada Žilina v Považskej Bystrici (prelovovanie a kontrola násady pstruha potočného).
 • Terénna obhliadka migračných bariér na toku Nitra (návrh spriechodnenia) – okres Partizánske, okres Topoľčany.
 • MVE Žiar nad Hronom – vypracovanie nesúhlasného stanoviska na zmenu stavu mokrade a k povoleniu výnimiek z niektorých ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny v súvislosti so zámerom realizácie MVE.
 • Účasť na seminári Vodná politika na Slovensku, ktorý organizoval poslanec a člen výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Martin Fecko v spolupráci s Inštitútom vodnej politiky a iniciatívou Za živé rieky.
 • Pracovné stretnutie na Ministerstve životného prostredia, Odbor štátnej ochrany prírody ohľadom problematiky kormorána veľkého a možnosti riešenia škôd v lovných a chovných rybárskych revíroch.
 • MVE Slovenská Ves na toku Biela – odkontrolovanie funkcie rybovodu pred neresom lipňa tymianového.
 • Laborec v Humennom – účasť na konaní k žiadosti o ťažbu riečneho materiálu, ohliadka, podanie vyjadrenia.
 • Poprad v Plavnici – účasť na konaní k žiadosti o ťažbu riečneho materiálu, ohliadka, podanie vyjadrenia.
 • Žiadosti o ťažbu riečneho materiálu z toku Ondava a Chotčianka v k.ú. Stropkov  a Poprad v k.ú. Stará Ľubovňa a Chmeľnica – prihlásenie do dvoch konaní.
 • Prejednanie odťaženia štrkových lavíc na hraničnom úseku toku Hornád  s ťažiacou organizáciou – určenie podmienok pre ťažbu.
 • Vybavenie a distribúcia povolení na vstup motorovými vozidlami pre rybárskych hospodárov a rybársku stráž (rybárske revíry Dunaja, Moravy + inundácia) v bratislavskej oblasti na základe požiadaviek ZO SRZ.
 • Kontrola mimoriadnej manipulácie na odbernom objekte Dobrohošť.
 • Účasť ichtyológa pre bratislavskú oblasť na výročnej členskej schôdzi MsO SRZ Bratislava IV.
 • Aktualizácia počtu členov rybárskej stráže k 31.03.2017 za účelom vyúčtovania nákladov poisťovne za poistné obdobie 01.04.2016 – 31.03.2017.
 • Rokovanie o zabezpečení ochrany a kontroly revíru Rady SRZ – Palcmanská Maša (Dedinky) v roku 2017.
 • Vyhodnotenie podielu nákladov na rybársku stráž a hospodárenie na revíroch Rady SRZ za rok 2016.

Odbor výroby:

 • Pokračovanie v zarybňovaní chovných rybníkov na výrobných strediskách Rady SRZ násadami rýb určenými pre ďalší chov.
 • Pokračovanie umelého výteru Lipňa tymiánového na výrobnom stredisku vo Svite.
 • Plašenie  kormorána na VN Golianovo.
 • Tvorba rozdeľovníkov na dodávku ranných štádií rýb na základe objednávok zo ZO SRZ.
 • Dodávka liečivá rupín na ZO SRZ podľa objednávok.
 • Zarybňovanie rybárskych revírov ZO SRZ násadou pstruha dúhového.

Ekonomický odbor:

 • Fakturácia ZO SRZ povolenky a členské známky na rok 2017.
 • Práca s pohľadávkami – vymáhanie platieb,  upomienky a pod.
 • Účtovanie krmív, rýb (príjemky a výdajky), refakturácia na ZO SRZ a ostatní odberatelia.
 • Priebežná účtovná závierka za 1-2/2017, stavy pohľadávok k 31.3.2017.

Odbor športovej činnosti:

 • Prihlášky družstiev na MS, ME, vystavovanie nominačných dekrétov členom reprezentačných družstiev.
 • Poverenia ZO SRZ pre usporiadanie domácich postupových pretekov.
 • Menovacie dekréty reprezentační tréneri.
 • Prihlášky družstiev na MS, ME, vystavovanie nominačných dekrétov členom reprezentačných družstiev.
 • Spracovávanie súpisiek družstiev P, M, F, PR a RT pre potreby sekcií a rozhodcov.
 • Priebežné doplňovanie súpisiek družstiev a registračných preukazov.
 • Kontrola úhrad štartovného družstiev.
 • Príprava 37. MS v LRU-mucha.
 • Príprava MS juniorov v RT.
 • Príprava materiálov na kongres CIPS.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.