Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 14. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 14. pracovnom týždni (od 2.4. do 6.4.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ víceprezidenta TT-kraja a p. Žiaka zo SRZ MsO Trnava so zástupcami vedenia kaštieľa vo Sv. Antone k priebežnému vyhodnoteniu príprav výstavy sladkovodných a morských preparovaných rýb, rybárskych potrieb a príslušenstva v priestoroch výstavnej siene kaštieľa, ktorá sa bude konať od 5.2018 do 31.10.2018.
 • Pracovné rokovanie v Turčianskych Tepliciach tajomníka SRZ s obchodným manažérom SLK Turčianske Teplice k návrhu spolupráce v rámci poskytnutia liečebných a relaxačných pobytov pre členov SRZ vrátane rodinných príslušníkov.
 • Účasť tajomníka SRZ na VČS SRZ MO Brodské.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebieha rekonštrukcia liahne na výrobnom stredisku v Trstennej (technológia).
 • Prebieha výberové konanie na mobilné telekomunikačné služby.
 • Prebieha výberové konanie na odstránenie nedostatkov z elektrorevízií.
 • Prebieha riešenie výkazov z dopravy pre štatistický úrad.
 • Prebieha výberové konanie na dodávku automatického kŕmneho systému.
 • Prebieha výberové konanie – rekonštrukcia príjazdu a loviska v Košarovciach.
 • Prebieha výroba prívesného vozíka na rozvoz rýb a substrátov – Uzovská Panica.
 • Prebieha výber dodávateľa – demontáž a montáž kotla v Uzovskej Panici.
 • Prebieha likvidácia vyradeného majetku.
 • Prebieha výmena pneumatík na vozidlách za letné.
 • Ukončené výberové konanie na tzv.“mokré člny”.
 • Ukončené výberové konanie na opravu striech budov na výrobnom stredisku v Trstenej.
 • Ukončený schvaľovací proces pre projekt úpravy koryta Demänovky.

Organizačno-právny referent:

 • Vyhotovenie žiadosti o zaslanie a vyznačenie právoplatnosti uznesenia 14C/362/2012-42 zo dňa 09.01.2018.
 • Vyhotovenie žiadosti na zaslanie spisu vo veci vedenej pred Okresným súdom Dunajská Streda.
 • Vyhotovenie podkladov vo veci odpredaja pozemkov v katastrálnom území Považská Bystrica, ktoré žiadosti budú zasielané na Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Považská Bystrica.
 • Katastrálny odbor, Slovenský pozemkový fond, Okresný súd Považská Bystrica, Ministerstvo životného prostredia SR.
 • Konzultácia s členom MO Žilina týkajúca sa členov volebnej komisie.
 • Zaslanie predvolania miestnemu ichtyológovi.
 • Vyhotovenie odpovede na žiadosť o vyjadrenie pre podozrenie zo spáchania TČ Pytliactva.
 • Zaslanie zápisníc a uznesení všetkým členom a na zverejnenie.
 • Vyhotovenie a zaslanie zmluvy o prenájme na podpis.
 • Vyhotovenie a zaslanie odpovedí na žiadosti v súvislosti s výsledkami priebehu zasadnutia Rady na MO Vrbové, MO Banská Štiavnica a MO Michalovce.
 • Vyhotovenie a zaslanie žiadosti na MO Zlaté Moravce ohľadom VN Tesárske Mlyňany.
 • Koncept informácie pre Vestník.
 • Vypracovanie a zaslanie stanoviska ohľadom zápisného členovi MsO SRZ Bratislava III..
 • Vypracovanie a zaslanie stanoviska ohľadom lovenia muškárskou udicou na kaprových a lipňových vodách členovi MO Liptovský Hrádok.
 • Vyhotovenie a zaslanie Žiadosti o zaslanie relevantného dokumentu k obmedzeniu rybárskeho práva na Národnú diaľničnú spoločnosť.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Spracovanie vyjadrenia pre údržbu potoka Štiavnik v Šarišskom Štiavniku pre SVP, š.p.
 • Príprava na aktív hospodárov Prešovského a Košického kraja.
 • Aktív rybárskych hospodárov konaný dňa 7.4.2018.
 • Pracovné stretnutie so zástupcami MO Štúrovo ohľadom výkonu kontroly na rieke Dunaj (Dunaj č. 1).
 • Pracovné stretnutie za účelom prerokovania možnosti výroby člnov pre rybársku stráž (Veľký Meder).
 • Pracovné stretnutie s členmi rybárskej stráže a rybárskym hospodárom na VN Sĺňava, ktorý je revírom Rady SRZ.
 • Dokončenie a odovzdanie štatistického výkazu za rok 2018 pre Štatistický úrad SR.
 • Rozvoz rybích násad pre MO SRZ Banská Štiavnica.
 • Účasť na výlove rýb ako členovia Inventarizačnej komisie na stredisku SRZ-Rada Žilina (Paríž-Ľubá).
 • Sumarizácia a zverejnenie úlovkov a zarybnenia revírov Rady SRZ za rok 2017 na webovej stránke.
 • Spracovanie listu a zaslanie stanoviska SRZ na MŽP SR v súvislosti s pripravovaným Programom starostlivosti o CHVÚ Dubnické štrkovisko.
 • Požiadavka na SVP, š.p. Banská Štiavnica a Vodohospodársku výstavbu, š.p. Bratislava ohľadom spolupráce pri čistení brehov vodných nádrží – rybárskych revírov SRZ.

Ekonomický odbor:

 • Vystavovanie faktúr pre ZO SRZ za dodatočne doobjednané a vydané povolenky za rok 2018.
 • Kompletizácia drobných výdajov výrobných stredísk za 3/2018, ich kontrola a zaúčtovanie a následná úhrada.
 • Vystavovanie faktúr za nájomné za 4/2018 resp. 2 štvrťrok 2018.
 • Výpočet spotreby PHM – súkromné jazdy za 3/2018 a ich fakturácia zamestnancom.
 • Účtovanie a úhrada bežných faktúr za materiál a služby.
 • Zápočty pohľadávok a záväzkov.
 • Kompletizácia podkladov pre výpočet miezd za 3/2018.
 • Inventarizácia rýb – jarný výlov – stredisko Brzotín.
 • Ostatná ekonomická agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Tvorba rozpočtu pre detskú rybársku súťaž Zlatý blyskáč 2018.
 • Objednávky materiálno-technického zabezpečenia súťaže.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (e-maily, telefonáty).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Evidencia – priebežné dopĺňanie údajov pretekárov, detí, mládeže a rozhodcov do informačného systému športu MŠVVaŠ SR a OŠČ.
 • Priebežné vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov, vystavovanie nových registračných preukazov, aktualizácia súpisiek družstiev.
 • Postupné vystavovanie nominačných listov reprezentantom, registrácia družstiev na MS, ME, príkazy na úhradu štartovného.
 • Priebežná kontrola úhrad štartovných poplatkov družstiev.
 • Vystavenie poverení pre ZO SRZ, ktoré usporiadajú v roku 2018 postupové preteky OŠČ + skenovanie a zasielanie ZO SRZ.
 • Uzatvorenie prihlášok do nominačných pretekov seniorov v LRU-P, kontrola platieb + vytvorenie zoznamu prihlásených.
 • Kontrola a úprava propozícií MS veteráni, liga U, 1. a 2. liga v LRU-P, distribúcia družstvám a na internet.
 • Kontrola a úprava propozícií 1. a 2. liga LRU-F, distribúcia a na internet.
 • Kontrola a úprava propozícií liga RT + distribúcia družstvám a na internet.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.