Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 14. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 14. pracovnom týždni (od 3.4. do 7.4.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ.
 • Evidencia zaslaných správ z výročných členských schôdzí od ZO SRZ.
 • Pracovné rokovanie v Bratislave s výkonným podpredsedom Združenia miest a obcí Slovenska p. Ing. Muškom a štatutármi SRZ – Rada Žilina RSDr. Borošom a Ing. Javorom o spoločnej spolupráci.
 • Rokovanie so zástupcami odborného mesačníka Poľovníctvo a rybárstvo o spoločnej spolupráci (odborné články, rybárska relácie Na rybách Petrov zdar, informácie o činnosti SRZ – Rada Žilina vrátane základných organizácií).
 • Konalo sa 6. zasadnutie organizačnej komisie k MS-LRU mucha 2017 na rybárskom dome v Liptovskom Mikuláši k príprave MS za účasti tajomníka SRZ, referátu pre ŠČ a členov komisie.
 • Pracovné stretnutie so štatutárnymi zástupcami základných organizácií časti Banskobystrického kraja „ Pohronskej únie“ na rybárskom dome v Novej Bani za účasti prezidenta SRZ Rada Žilina RSDr. Boroša a tajomníka SRZ Ing. Javora.
 • Účasť tajomníka SRZ Ing. Javora na ČS SRZ MO Dunajská Lužná, dňa 8.4.2017.
 • Zmena dodávateľa – kamerový systém  v PX
 • Vodoprávne konanie v Demänovskej doline – rokovanie s geodetom ohľadne nového GP.
 • Obchodné centrum v PX – vyjadrenie k projektovej dokumentácii a umiestneniu.
 • Rokovanie o zmluvách o dielo – dodávatelia:
  • systém generálneho kľúča:
   • kamerový systém
  • špecifikácia kritérií pre výberové konanie :
   • nákladné vozidlo
   • 2 osobné vozidlá

Právny referát:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Zaslanie vyjadrenia k pripomienkam k návrhu nájomnej zmluvy o užívaní pozemkov pod rybníkom v Malom Záluží.
 • Zaslanie vyjadrenia vo veci žiadosti o poskytnutie informácií vo veci právneho zastupovania SRZ – Rada Žilina. Vo vyjadrení bolo konštatované, že ku dňu 03.04.2017 SRZ – Rada Žilina neeviduje žiadne výdavky na právne zastupovanie.
 • Stanovisko vo veci prestupu člena do inej základnej organizácie SRZ a jeho schválenia na základe žiadosti člena SRZ.
 • Zaslanie vyjadrenia vo veci žiadosti MO SRZ o zaradenie člena SRZ do Zoznamu osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní na základe právoplatného rozsudku o schválení dohody o vine a treste, ktorým bol menovanému uložený peňažný trest a trest zákazu činnosti výkonu rybárskeho práva v trvaní jeden rok, ktorým bolo žiadosti vyhovené.
 • Návrh zmluvy o dielo na dodávku a inštaláciu kamerového systému v areáli Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina.
 • Návrh zmluvy o dielo na dodávku a inštaláciu kamerového systému na výrobnom stredisku Rady SRZ v Považskej Bystrici.
 • Stanovisko vo veci zapisovania úlovkov do záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch, najmä ostatných druhov rýb, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Zaslanie vyjadrenia podávateľovi opätovného podnetu na prešetrenie činnosti predsedu MO SRZ spolu so stanoviskom KK SRZ.
 • Poskytnutie súčinnosti odboru výroby a asistentovi tajomníka vo veci problematiky platnosti povolenia na odber vody na výrobnom stredisku Rady SRZ v Slovianskej doline.
 • Doplnenie relevantných skutočností do konania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu – Prezídia Rady Slovenského rybárskeho zväzu, sp.zn. OP-4/16 zo dňa 27.08.2016 a ich zaslanie na Krajský súd Žilina.
 • Zaslanie stanoviska p. Arvayovej vo veci odpredaja bytu č. 13 nachádzajúceho sa na II. poschodí obytného domu č. p. 297 na parcele č. 406/324 v katastrálnom území Svit, ktorému nebolo vyhovené uznesením č. 26/2017.
 • Aktualizácia Zoznamu osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní na základe doručených uznesení o osvedčení sa v skúšobnej dobe.
 • Právne stanovisko k pojmu rybka vo veci zákazu lovu na rybku od 1. februára do 15. júna na kaprových vodách v zmysle § 16 písm. d) zákona o rybárstve, na základe žiadosti člena KK SRZ.
 • Stanovisko vo veci možnosti lovu rýb z ostrova v rybárskom revíri, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Zaslanie vyjadrenia vo veci poskytnutia informácií vo veci nedodržania kúpnej zmluvy zo dňa 15.04.2014 zo strany spoločnosti Slovryb, a.s., na základe žiadosti člena MsO SRZ.
 • Právne stanovisko vo veci právneho posúdenia spisov na základe žiadosti MsO SRZ.
 • Podanie žiadosti na MV SR o zmenu údajov organizačnej zložky Slovenského rybárskeho zväzu, Miestnej organizácie Giraltovce a potvrdenie IČO.
 • Zaslanie právneho stanoviska a poskytnutie súčinnosti v súvislosti s vedeným vyšetrovaním vo veci podozrenia z prečinu pytliactva podľa § 310 ods. 1 Trestného zákona, na základe žiadosti OO PZ o podanie správy.
 • Čerpanie náhradného voľna v dňoch 6. – 7.04.2017.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Spracovanie pripomienok k zákonu o vodách na základe informácie od Sekcie vôd MŽP SR o pripravovanej novelizácii.
 • Pripomienkovanie zákona o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky na základe požiadavky MŽP SR Sekcie vôd, Odbor štátnej správy a rybárstva z dôvodu pripravovanej novelizácie.
 • Účasť na povodňových prehliadkach na tokoch hornej Oravy.
 • Vypracovanie pozvánky na poradu rybárskych hospodárov a vedúcich rybárskej stráže revírov Rady SRZ, ktorá sa uskutoční 11. apríla 2017 v Žiline.
 • Inventarizácia- SRZ -výrobné stredisko Považská Bystrica (prelovovanie násady pstruha potočného).
 • Prebratie násady pstruha potočného Pp2 600 kg z výrobného strediska SRZ Považská Bystrica na zarybnenie VN Palcmanská Maša.
 • Terénna obhliadka vo veci spriechodňovanie migračných bariér na toku Nitra a Nitrica (Partizánske, Prievidza, Nováky).
 • Ťažba riečneho materiálu z toku Ondava v k.ú. Breznica, Stropkov, Tisinec pre dvoch žiadateľov – ohliadky a podanie vyjadrenia s podmienkami  z pohľadu ochrany rybárstva.
 • Príprava na aktív rybárskych hospodárov Prešovského a Košického kraja a samotný aktív hospodárov.
 • Prevzatie násady dvojročného pstruha dúhového v množstve 600 kg pre VN Palcmanská Maša na stredisku SRZ Brzotín.
 • Stanovisko k ťažbe riečneho materiálu na Osturňanskom potoku v rkm 3,000 v množstve 30 m3.
 • Kontrola ťažby riečneho materiálu na hraničnom úseku toku Hornád v k.ú. Kechnec podľa  podmienok SRZ spoločne so zástupcom MsO SRZ Košice.
 • Účasť ichtyológa pre bratislavskú oblasť na výročných členských schôdzach MO SRZ Dunajská Lužná a MsO SRZ Bratislava V.
 • Prejednanie ochrany rybárskych revírov Dunaja v MsO SRZ Bratislava V. na základe dohody medzi Radou SRZ a príslušnou organizáciou s vedúcim rybárskej stráže.
 • Riešenie nezákonného odlovu rýb sieťami na rybárskom revíri Dunaji č.3 Zdrž vodného diela (Hrušov – Čunovo).
 • Vybavovanie nového poistenia rybárskej stráže.
 • Príprava na poradu rybárskej stráže a rybárskych hospodárov na revíroch Rady SRZ, materiálne zabezpečenie na akciu Čisté brehy a objednávka tabúľ na označenie rybárskych revírov podľa požiadaviek rybárskych hospodárov.

Odbor výroby:

 • Expedícia plôdika šťuky zo stredísk v Nových Zámkoch, v Malom Záluží a Uzovskej Panici do revírov Rady SRZ Dunaj č. 2 a Dunaj č. 2 OR spodná inundácia a do ZO Sekule – Moravský S. Ján, Kolárovo, Veľký Meder, Štúrovo, Topoľčany, Dubnica n. Váhom, Komárno, Levice, Šaľa a Galanta.
 • Zarybnenie pstruhom potočným Pp2 revíru Rady  VN Dedinky  a ZO Spišská Nová Ves a Ružomberok.
 • Zarybnenie ZO SRZ pstruhom dúhovým v kategórii Pd2 a Pd3.
 • Navážanie násady kapra K1 a K2 na ďalší chov na kaprové strediská SRZ Rada Žilina.
 • Odlov planktónu do liahne a odchovne pre plôdik šťuky v Malom Záluží.
 • Hnojenie, vápnenie a príprava výťažníka v Nových Zámkoch na vysadenie Zui.
 • Bežná administratíva okolo fungovania odboru.

Ekonomický odbor:

 • Fakturácia ZO SRZ povolenky a členské známky na rok 2017.
 • Práca s pohľadávkami – vymáhanie platieb,  upomienky a pod.
 • Účtovanie krmív, rýb (príjemky a výdajky), zúčtovanie a úhrada došlých faktúr.
 • Spracovanie podkladov pre výpočet miezd za 3/2017.
 • Príprava podkladov do Vestníka – Plnenie rozpočtu 2016 a Rozpočet 2017.
 • Pracovné stretnutie VÚB – aktualizácia bankových poplatkov, distribúcia bankových výpisov a pod.
 • Kontrola a zúčtovanie drobných výdajov výrobných stredísk za 3/2017.

Odbor športovej činnosti:

 • Úhrady poplatkov – účasť reprezentačných družstiev MS, ME.
 • Poverenia ZO SRZ pre usporiadanie domácich postupových pretekov.
 • Kontrola a distribúcia propozícií domáce postupové preteky.
 • Distribúcia dokladov rozhodcom a garantom – domáce postupové preteky.
 • Priebežné doplňovanie súpisiek družstiev a registračných preukazov.
 • Kontrola úhrad štartovného družstiev.
 • Príprava 37. MS v LRU-mucha, rokovanie Dolný Kubín, zasadnutie komisie Liptovský Mikuláš.
 • Príprava MS juniorov v RT – distribúcia žiadostí o spoluprácu – národní a medzinárodní rozhodcovia.
 • Príprava materiálov na kongres CIPS.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.