Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 15. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 15. pracovnom týždni (od 9.4. do 13.4.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov.
 • Účasť tajomníka na pracovnej porade vedúceho odboru TVaV a zamestnancov aj dohodárov RS + RH na revíroch Rady SRZ – návrh koncepcie práce jednotlivých zamestnancov na revíroch SRZ Rada – vybavenie zamestnancov výpočtovou technikou, riešenie otázky vykazovania škôd na rybách spôsobenými rybo žravými predátormi na jednotlivých VN.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ a štatutárov a hospodára SRZ MO Žarnovica s LESY SR š. p. riaditeľom OZ Žarnovica k návrhu dodatku o spoločnom obhospodarovaní VN Rev. Podhradie.
 • Pracovné stretnutie oboch štatutárnych zástupcov SRZ s členmi Výboru MO Orlov k otázkam zarybnenia revírov, k manažmentu lipňa na rieke Poprad (výskumná úloha SRZ) – postup, význam a ciele úlohy, návrh zákona o rybárstve, petícia SRZ za záchranu všeľudového rybárstva na Slovenku, investičné aktivity SRZ a ďalšie témy.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebieha rekonštrukcia liahne na výrobnom stredisku v Trstennej (technológia).
 • Prebieha výberové konanie na mobilné telekomunikačné služby.
 • Prebieha výberové konanie na odstránenie nedostatkov z elektrorevízií.
 • Prebieha riešenie výkazov z dopravy pre štatistický úrad.
 • Prebieha výberové konanie na dodávku automatického kŕmneho systému.
 • Prebieha výberové konanie – rekonštrukcia príjazdu a loviska v Košarovciach.
 • Prebieha výroba prívesného vozíka na rozvoz rýb a substrátov – Uzovská Panica.
 • Prebieha výber dodávateľa – demontáž a montáž kotla v Uzovskej Panici.
 • Prebieha likvidácia vyradeného majetku.
 • Prebieha výmena pneumatík na vozidlách za letné.
 • Ukončené výberové konanie na tzv.“mokré člny”.
 • Ukončené výberové konanie na opravu striech budov na výrobnom stredisku v Trstenej.
 • Ukončený schvaľovací proces pre projekt úpravy koryta Demänovky.

Organizačno-právny referent:

 • Vyhotovenie a zaslanie potvrdenia o právnej subjektivite MO Turzovka.
 • Štúdium podnetov a sťažností ohľadom vykonaných volieb v MO SRZ Liptovský Hrádok, MO SRZ Poprad, MO SRZ Košice, MO SRZ Trenčín, MO SRZ Hlohovec, MO SRZ Trstená a ich postúpenie na KK.
 • Vyhotovenie a zaslanie Žiadosti o vydanie stanoviska k uplatneniu reštitučných nárokov zasielaná na Železnice Slovenskej republiky Oblastné riaditeľstvo Žilina a Oblastné riaditeľstvo Zvolen.
 • Vyhotovenie a zaslanie Žiadosti o vydanie stanoviska k ochrannému pásmu Železnice Slovenskej republiky O Oblastné riaditeľstvo Zvolen.
 • Vypracovanie a zaslanie Zmluvy o dielo na zhotovenie a dodávku mokrých člnov určených na zarybňovanie na podpis p. Halalijovi.
 • Osobné doručenie Žiadosti o zaslanie nadobúdacích titulov k pozemkom a žiadosť o vydanie stanoviska k uplatneniu reštitučných nárokov Okresný úrad Považská Bystrica Katastrálny odbor.
 • Vyhotovenie a zaslanie Dohody o finančnom vyrovnaní MO Zlaté Moravce na konzultáciu.
 • Vyhotovenie a zaslanie Stanoviska p. Nagyovi vo veci v zmysle udelenej výnimky chytať na živú rybku a taktiež aj privlačou.
 • Emailová komunikácia s Mgr. Jankovičovou ohľadom výstavby D4R7.
 • Riešenie žiadosti na vstup do areálu štrkopieskov Palúdzka-Liptovská Mara.
 • Riešenie žiadosti v spolupráci s OTV k revíru 3-2620.
 • Zaslanie zápisníc zo zasadnutia Rady zo dňa 24.3.2018 a 27.2.2018 MO SRZ Záhorie emailom.
 • Riešenie žiadosti týkajúcej sa disciplinárneho konania s predsedníčkou disciplinárnej komisie.
 • Zaslanie písomného stanoviska MO Žilina ohľadom práva voľby starého výboru.
 • Vyhotovenie a zaslanie odpovede členovi SRZ ohľadom platenia členského príspevku.
 • Vyhotovenie zmluvy o dielo na opravu loviska R12 a príjazdovej komunikácie v stredisku Košarovce.
 • Spracovávanie dohody o finančnom vyrovnaní MO SRZ Zlaté Moravce – VN Tesárske Mlyňany.
 • Riešenie Stanoviska  k lovu pstruha na pstruhových revíroch na cesto v spolupráci s OTV MsO SRZ Partizánske.
 • Riešenie žiadosti v spolupráci s OTV k podberáku.
 • Vypracovanie a zaslanie stanoviska k otázkam volieb člen SRZ.
 • Vypracovanie a zaslanie stanoviska k otázkam volieb a priebehu volieb člen SRZ.
 • Kontrola zmluvy SMLOUVA O DÍLO s Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
 • Výklad §14 zákona a § 17 vyhlášky a zaslanie výkladu Ondrej Gavenda-Vedúci rybárskej stráže SRZ Rada Žilina.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Jednanie na OÚ Košice – okolie kvôli ťažbe riečneho materiálu na toku Hornád v k.ú. Nižná Myšľa.
 • Spracovanie pripomienok z aktívu hospodárov Prešovského a Košického kraja do zápisu a jeho odoslanie na ZO SRZ.
 • Účasť na aktíve rybárskych hospodárov na revíroch Rady SRZ v Žiline, dňa 10.4.2018.
 • Aktív rybárskych hospodárov žilinského a banskobystrického kraja a časti trenčianskeho kraja.
 • Spracovanie zápisu  z aktívu hospodárov na revíroch Rady SRZ.
 • Spracovanie informácie pre ZO SRZ zo zarybňovania revíru Poprad č. 2b.
 • Kontrola  priechodnosti rybovodov po jarných vodách na tokoch Hnilec a Hornád v profiloch Prakovce, Margecany, Ždaňa.
 • Spracovanie stanoviska k žiadosti žiadateľa P. Gereho ku organizovaniu preteku v love sumca pomocou vábničky na VN Zemplínska šírava.
 • Prevzatie dvojročného pstruha dúhového zo strediska Brzotín na zarybnenie VN Palcmanská maša.
 • Prevzatie vreckového plôdika šťuky zo strediska Uzovská Panica na zarybnenie VN Domaša a Zemplínska šírava.
 • Spracovanie výpočtu ichtyológom ako podklad pre finančné vyrovnanie za rybársky revír VN Tesárske Mlyňany (MO SRZ Zlaté Moravce).
 • Kontrolné odlovy na rybárskych revíroch MO SRZ Žiar nad Hronom.
 • Kontrola prietoku rybovodmi na území SR počas jarnej migrácie rýb.
 • Prebratie násady pstruha potočného a lipňa pre VVN Bešeňová.
 • Podnet na spustenie prietoku vody rybovodom pod VN Hričov.
 • Návrh zmluvy na Projekt Lipeň na rieke Poprad v roku 2018 s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějoviciach.
 • Pracovné stretnutie rybárskej stráže VN Liptovská Mara.
 • Tvorba Program ochrany a starostlivosti o rybárske revíry SRZ.
 • Aktualizácia zoznamu na školenie RS.
 • Aktualizácia zoznamu poistenia RS v roku 2018.
 • Odovzdanie notebookov, mobilných telefónov a mobilných zariadení GPS pre zefektívnenie práce RS na revíroch Rady SRZ.
 • Problematika rybárskych revírov Dunaja pri výstavbe diaľničného obchvatu Bratislavy a diaľničného mostu.
 • Riešenie problematiky prietočnosti záhorských kanálov.
 • Účasť na protipovodňových prehliadkach na tokoch Hornej Oravy.

Ekonomický odbor:

 • Výpočet mzdových nákladov a odvodov sociálneho a zdravotného poistenia za 3/2018.
 • Úhrada miezd a odvodov sociálneho a zdravotného poistenia za 3/2018.
 • Zostavenie príslušných výkazov ohľadne miezd a odvodov za 3/2018.
 • Vypracovanie ročného výkazu nezárobkových organizácií za rok 2017 pre štatistický úrad.
 • Vypracovanie informačných listov MPRV SR za rok 2016 a 2017.
 • Kontrola, účtovanie a úhrada dodávateľských faktúr.
 • Práca s pohľadávkami a záväzkami ( upomienky, zápočty a pod.).
 • Vystavovanie faktúr za povolenky a dodávky rýb pre ZO SRZ (jarná distribúcia lososovitých rýb).
 • Ostatná ekonomická agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Pracovné stretnutie k pripravovanej vyhláške.
 • Zapojenie sa do výzvy Žilinského samosprávneho kraja na podporu celoslovenskej detskej rybárskej súťaže.
 • Možnosti finančnej podpory krajskej samosprávy – distribúcia vedúcim.
 • Finalizácia smernice detskej rybárskej súťaže Zlatý blyskáč.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Evidencia – priebežné dopĺňanie údajov pretekárov, detí, mládeže a rozhodcov do informačného systému športu MŠVVaŠ SR a OŠČ.
 • Priebežné vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov, vystavovanie nových registračných preukazov, aktualizácia súpisiek družstiev.
 • Postupné vystavovanie nominačných listov reprezentantom, registrácia družstiev na MS, ME, príkazy na úhradu štartovného.
 • Priebežná kontrola úhrad štartovných poplatkov družstiev.
 • Zasadnutie prípravnej komisie SZŠR.
 • Úprava Stanov SZŠR podľa požiadaviek MŠVVaŠ SR.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.