Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 15. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 15. pracovnom týždni (od 10.4. do 13.4.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ.
 • Evidencia zaslaných správ z výročných členských schôdzí od ZO SRZ.
 • Spracovanie návrhu zmluvy o spolupráci medzi SRZ a redakciou časopisu Poľovníctvo a rybárstvo.
 • Pracovné rokovanie v Bratislave s pracovníkmi Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s generálnym riaditeľom Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb p. Gudábom, riaditeľom odboru obchodnej politiky Ing. Borsukom za účasti  tajomníka SRZ Ing. Javora, vedúceho odboru výroby Ing. Cintulu a ichtyológa pre Bratislavskú oblasť p. Seemanna k témam Operačný program rybné hospodárstvo 2014-2020, spolupráca výstaviska Agrokomplex a SRZ a rybárska legislatíva.
 • Zmena dodávateľa – kamerový systém v PX -návrh ZOD odoslaný dodávateľovi.
 • Vodoprávne konanie v Demänovskej doline – dohoda s dodávateľskou firmou o vytýčení trasy vodovodu z prameňa do nášho zariadenia, zákres do nového geometrického plánu.
 • Podpis zmluvy o dielo – dodávka systému generálneho kľúča.
 • Odsúhlasenie kritérií pre výberové konanie – nákladné vozidlo.

Právny referát:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Zaslanie oznámenia o vybavení sťažnosti na štatutárneho zástupcu MsO SRZ, na základe podnetu člena SRZ.
 • Pripomienkovanie návrhu mandátnej zmluvy na zabezpečenie predaja hosťovacích a sezónnych povolení na rybolov.
 • Poskytnutie súčinnosti pri spracovaní materiálov do vestníka a znenia Vestníka č. 2/2017.
 • Zaslanie stanoviska vo veci zamietnutia vydania povolenia na rybolov na rok 2017 Mestskou organizáciou SRZ, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Zaslanie odpovede vo veci žiadosti o vrátenie zvláštneho povolenia na rybolov z dôvodu hospitalizácie člena SRZ.
 • Sťažnosť proti uzneseniu o povinnosti zaplatiť trovy konania titulom trov právneho zastúpenia v súdnom konaní č. 25S/2/2015.
 • Opätovná žiadosť o predĺženie lehoty na predloženie požadovaných podkladov vo veci žiadosti o náhradu škody na rybách spôsobenej volavkou popolavou na rybničnej sústave Brzotínskych rybníkov v roku 2016.
 • Pripomienkovanie návrhu dohody o vykonaní práce na rekreačné zariadenia Rady SRZ.
 • Zaslanie odpovede vo veci použitia sbirolina na kaprových vodách v spojení s § 17 ods. 5 vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve, na základe žiadosti člena SRZ, a odporúčanie obrátiť sa na MŽP SR.
 • Zaslanie stanoviska vo veci konfliktu záujmov a osôb, ktoré sú funkcionármi vo výbore obvodnej organizácie a vo výbore mestskej organizácie, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Zaslanie stanoviska vo veci postupu v disciplinárnom konaní a o možnostiach podať odvolanie a dovolanie, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Návrh na vydanie rozhodnutia o vodnej ploche v zmysle § 43 ods. 7 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, a to z dôvodu existencie pochybností o tom, či sa jedná o vodný tok alebo nie.
 • Podanie žiadosti na Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. o stanovisko k vodnej ploche, že je vodným tokom.
 • Vypracovanie návrhu dohody o vykonaní práce – zabezpečenie kontroly a ochrany revíru Rady SRZ Orava č. 2.
 • Pripomienkovanie a súčinnosť vo veci žiadosti o udelenie výnimky zo zákona o ochrane prírody a krajiny.
 • Aktualizovanie Zoznamu osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní v zmysle prijatého uznesenia Rady SRZ č. 3/2017, ktorým bola schválená zmena čl. IV. bod 6 písm. c) smernice o vedení evidencie osôb a nevydávaní povolení na rybolov na základe disciplinárnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní.
 • Kompletizácia návrhu kolektívnej zmluvy na roky 2017 – 2020 a zakomponovanie pripomienok.
 • Opätovné uplatnenie si náhrady trov konania v súdnom konaní sp.zn. 7C/16/2012

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Pracovné stretnutie k návrhu novely zákona o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky v Žiari nad Hronom za účasti Odboru tečúcich vôd a členov expertnej skupiny Ministerstva životného prostredia SR, za SRZ tajomníka Ing. Javora a Ing. Mišecha – príprava materiálov na predbežnú konzultáciu s ministerstvom určenými subjektmi.
 • Pozvánka na pracovné stretnutie základných organizácií obhospodarujúcich rybárske revíry Moravy, ktoré sa uskutoční 25. apríla v rybárskom dome MO SRZ Gajary. Predmetom stretnutia bude riešenie problematiky Moravy.
 • Kontrola rybárskych revírov VN Lozorno č.2 a VN Rohožník.
 • Príprava podkladov na pracovnú poradu rybárskych hospodárov a rybárskej stráže na revíroch Rady SRZ, ktorá sa uskutočnila dňa 11. apríla v Žiline. Porada sa týkala najmä vyhodnotenia činnosti za uplynulú sezónu, prípravy rybárskych hospodárov a rybárskej stráže na nadchádzajúcu sezónu, požiadaviek na materiálne vybavenie, zarybnenie rybárskych revírov, zabezpečenie akcie čisté brehy, podpory prirodzenej reprodukcie formou výroby umelých hniezd, preškolenia zúčastnených z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, diskusia s Ing. Benčekom z Dopravného úradu Žilina o problematike používania plavidiel na revíroch Rady.
 • Výdaj materiálu na akciu Čisté brehy a výdaj tabúľ na označenie rybárskych revírov Rady SRZ.
 • Zaslanie žiadosti o ustanovenie nového rybárskeho hospodára na VN Sĺňava.
 • Zaslanie odpovede Okresnému úradu Banská Bystrica na otázku týkajúcu sa evidencie členov vodnej stráže.
 • Vypracovanie stanoviska k údržbe Malého Lipníka v Jarabinej pre potreby SVP,š.p.
 • Vypracovanie stanoviska k ťažbe riečneho materiálu na toku Hornád v k.ú. Nižná Myšľa pre spoločnosť TAMIX, s.r.o.  Čaňa.
 • Prevzatie  vreckového plôdika šťuky na stredisku Uzovská Panica pre VN Domaša a VN Zemplínska Šírava v celkovom množstve 1 000 000 ks.
 • Účasť vedúceho rybárskej stráže Ing. Hlavatého na otvorení pstruhovej sezóny a dovoz materiálu na VN Palcmanská Maša – Dedinky.

Odbor výroby:

 • Zarybnenie ZO SRZ pstruhom dúhovým v kategórii Pd2 a Pd3.
 • Navážanie násady kapra K1 a K2 na ďalší chov na kaprové strediská SRZ Rada Žilina.
 • Odlov planktónu do liahne a odchovne pre plôdik šťuky v Malom Záluží.
 • Bežná administratíva okolo fungovania odboru.

Ekonomický odbor:

 • Fakturácia ZO SRZ za povolenky a členské známky na rok 2017.
 • Vybavovanie doobjednávok povolení, ich balenie a distribúcia.
 • Spracovanie mandátnych zmlúv s predajcami a vybavenie predajcov povolenkami na rok 2017.
 • Návrh odmeňovania hospodárov rekreačných zariadení a návrh dohody o vykonaní práce.
 • Účtovanie krmív, rýb (príjemky a výdajky), zúčtovanie a úhrada došlých faktúr.
 • Úhrada miezd a odvodov za 3/2017.
 • Vypracovanie a odoslanie ročných štatistických výkazov za rok 2016.
 • Vypracovanie správy o prijímateľovi dotácie za rok 2016 pre športový odbor.
 • Úhrada drobných výdajov výrobných stredísk za 3/2017 a cestovných nákladov.

Odbor športovej činnosti:

 • Kontrola propozícií domácich postupových pretekov.
 • Distribúcia propozícií družstvám a na internet.
 • Distribúcia dokladov pre účasť rozhodcov a garantov na domácich postupových pretekoch.
 • Uzatváranie dohôd o vykonaní práce rozhodcov a garantov.
 • Priebežné doplňovanie súpisiek družstiev a vystavovanie registračných preukazov.
 • Kontrola úhrad štartovného družstiev.
 • Príprava 37. MS v LRU-mucha.
 • Príprava MS juniorov v RT.
 • Príprava materiálov na kongres CIPS.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.