Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 16. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 16. pracovnom týždni (od 16.4. do 20.4.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ v Banskej Štiavnici s gen. riaditeľom SVP, š.p., k súčinnosti a technickej pomoci k brigádam na vodných nádržiach – revíroch SR – „Čisté brehy“, spolupráca a podpora na zisťovaní nelegálnych stavieb na VN a plánované investície na VN do konca roka 2018.
 • Pracovné rokovania tajomníka SRZ v Bratislave so zástupcom firme elektronický model predaja hostovacích povolení na revíroch SRZ jednak pre členov aj nečlenov SRZ.
 • Účasť tajomníka SRZ a zamestnancov OTVaV na pracovnom stretnutí vo Vrbove s zástupcami šiestych ZO SRZ PO-kraja – k manažmentu lipňa na rieke Poprad – výskumná úloha zameraná na posúdenie aktuálneho stavu s identifikáciou najvýznamnejších negatívnych faktorov, ktoré pôsobia na našu ichtyofaunu tejto rieky.
 • Pracovné rokovanie tajomníka a organ-právneho referenta so zástupcom fimy MW Solutions, s r.o., k podkladom pre vypracovanie návrhu kúpnej zmluvy a termínu obhliadky samotného výr. strediska v P. Bystrici.
 • Účasť tajomníka SRZ na VČS SRZ MO Holíč.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebieha rekonštrukcia liahne na výrobnom stredisku v Trstennej (strecha).
 • Prebieha výberové konanie na mobilné telekomunikačné služby.
 • Prebieha výberové konanie na odstránenie nedostatkov z elektrorevízií.
 • Prebieha výberové konanie na dodávku automatického kŕmneho systému.
 • Prebieha výroba prívesného vozíka na rozvoz rýb a substrátov – Uzovská Panica.
 • Prebieha likvidácia vyradeného majetku.
 • Prebieha oprava techniky – výmena čelného skla – VW Caddy, výmena pneu – celý vozový park.
 • Servisná prehliadka Škoda Fabia Combi, oprava Peugeot Boxer – motor.
 • Vytýčenie prenajatého pozemku v Demänovskej Doline pre oplotenie, príprava na zápis do katastra.
 • Nákup a konfigurácia PC pre sekretariát a právne oddelenie a notebook pre dopravu.
 • Prebieha výberové konanie pre dodávku fotovoltaického systému pre napájanie mobilného domu – Liptovská Mara.
 • Prebieha výberové konanie pre dodávku kruhovej odchovnej klietky – Liptovská Mara.
 • Ukončené riešenie výkazov z dopravy pre štatistický úrad.
 • Ukončená rekonštrukcia príjazdu a loviska v Košarovciach.
 • Ukončený výber dodávateľa – demontáž a montáž kotla v Uzovskej Panici.
 • Ukončené prevzatie projektu pre úpravu koryta Demänovky vrátane schvaľovacích dokumentov a rozpočtu.
 • Ukončená rekonštrukcia liahne na výrobnom stredisku v Trstennej (technológia vody).

Organizačno-právny referent:

 • Vyhotovenie a zaslanie informácie o platení členského príspevku členovi SRZ.
 • Vyhotovenie, kontrola a zaslanie na podpis: Zmluva o dielo na rekonštrukciu strechy na výrobnom stredisku Rady SRZ Trstená.
 • Vyhotovenie Smernice o odpredaji poškodených a neštandardných konzumných rýb zamestnancom a  bývalým zamestnancom (dôchodcom) Sekretariátu Rady SRZ.
 • Účasť na pojednávaní 27 Cpr/7/2013.
 • Zaslanie opraveného podnetu predsedníčke disciplinárnej komisie emailom.
 • Zaslanie odpovede členovi SRZ ohľadom volieb na Snem.
 • Vyhotovenie Zmluvy o propagačnej činnosti s Provit, a.s.
 • Právny rozpor Rozsudku 27 Cpr/7/2013 a jeho výstupy.
 • Zaslanie nadobudnutí právoplatnosti uznesení 6S/1/2013, 18C/117/2013, 27C/89/2013 , 4S/1/2013  MsO SRZ Košice na základe jej žiadosti.
 • Odobratie člena z listiny osôb so zákazom výkonu rybárskeho práva na základe žiadosti MsO SRZ Košice.
 • Zaslanie článku a zmluvy o dielo na zverejnenie.
 • Vyhotovenie odpovede a zaslanie v spolupráci s OTV k žiadosti: účasť na pretekoch na VN Skálnik.
 • Vyhotovenie kúpnej zmluvy na dodávku krmív pre ryby – Provit a.s. 2018 a zmluvy o propagačnej činnosti a ich zaslanie na pripomienkovanie.
 • Konzultácia odpovede s AK Vialege ohľadom odstránenie tabúľ na OR Dolnostredské.
 • Dokončovanie dohody o finančnom vyrovnaní VN Tesárske Mlyňany.
 • Úprava a zaslanie zmluvy o propagačnej činnosti zástupcovi Provitu.
 • Riešenie sťažnosti na konanie VČS MO SRZ Bánovce nad Bebravou.
 • Konzultácia Výzvy vo veci OR Dolnostredské s AK VIA LEGE.
 • Riešenie stanoviska k § 14 zák. a 17 vyhlášky.
 • Konzultácia ohľadom GDPR.
 • Vyzvanie člena na doplnenie jeho otázky vo veci volieb.
 • Vyhotovenie stanoviska vo veci kandidatúry kandidáta, ktorý je PN a jeho neúčasti na VČS.
 • Konzultácia ohľadom Návrhu k SUP Vo veci žaloby SRZ a SRZ MsO Sereď proti MŽP SR o neplatnosť rozhodnutia o odňatí OR Dolnostredské s AK VIA LEGE.
 • Zaslanie Rozsudku 27Cpr 7 2013 na zverejnenie.
 • Postúpenie podnetu KK sťažnosť voči priebehu zasadnutia VVMO SRZ Hlohovec zo dňa 9.4.2018 doručenú na Sekretariát Rady 19.4.2018.
 • Vyhotovenie a odoslanie Postúpenia disciplinárneho konania na preskúmanie konania štatutárnych zástupcov MO SRZ Žarnovica na KK a Informáciu na podnet zo dňa 11.4.2018 účastníkovi.
 • Zaslanie Výzvy vo veci OR Dolnostredské s AK VIA LEGE.
 • Žiadosť adresovaná členovi o zaslanie informácií pre plnohodnotnú odpoveď vo veci otázky účasti VČS na jednom z troch termínov.
 • Zaslanie odpovede členovi SRZ ohľadom riešenia podnetov sťažností ohľadom volieb KK.
 • Telefonická a emailová komunikácia s členom KK ohľadom zaslaných podnetov.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Odlov vzoriek rýb na VN Liptovská Mara pre RVPS Liptovský Mikuláš.
 • Ichtyologický prieskum biokoridora VD Žilina.
 • MVE Želiezovce – značkovanie rýb.
 • Rozvoz vriec na akciu „Čisté brehy“ na revíry Rady SRZ v Prešovskom a Košickom kraji.
 • Kontrola ikier zubáča umelých hniezdach na VN Zemplínska šírava.
 • Spracovanie vyjadrenia k údržbe Hornádu vo Vikartovciach pre SVP, š.p. OZ Košice.
 • Spracovanie vyjadrenia k údržbe Malej Svinky v Uzovských Pekľanoch pre SVP, š.p. OZ Košice.
 • Spracovanie vyjadrenia  k údržbe Hnilca v Nálepkove pre SVP, š.p., OZ Košice.
 • Účasť na informatívnej pracovnej porade vo Vrbove s pozvanými MO SRZ hospodáriacimi na vodnom toku Poprad k projektu POPRAD – LIPEŇ.
 • Odlov vzoriek rýb na vyšetrenie pre ŠVPS Michalovce z prívodného a odpadového kanála VN Z. Šírava.
 • Spracovanie a zaslanie upozornenia na nefunkčnosť rybovodu pri MVE Margecany na toku Hornád  po jeho upchatí splaveninami a PET fľašami na OÚ Košice odbor starostlivosti o ŽP Košice.
 • Spoločná kontrola na VN Palcmanská Maša a VVN Bešeňová.
 • Pracovné stretnutie Dunajská Streda, koordinácia výkonu rybárskej stráže na rieke Dunaj.
 • Účasť na živom vysielaní RTVS s témou pytliactvo.
 • Podpora prirodzeného neresu na VN Orava.
 • Urgencia výroby čiarových kódov pre GPS.
 • Cenové ponuky pre výstroj pre rybársku stráž.
 • Čisté brehy na VN Orava – koordinačné stretnutie.
 • Porada s ichtyológom pre východné Slovensko vo Vrbove.
 • Účasť na odbornom seminári ku Svetovému dňu migrácií rýb v Bratislave na VÚVH.

Ekonomický odbor:

 • Kontrola účtovných dokladov za mesiac 3/2018 v súvislosti z uzávierkou nákladov a výnosov za 1-3/2018.
 • Rozúčtovanie dotácie do výšky odpisov za 3/2018.
 • Rozúčtovanie miezd a odvodov  prostredníctvom vnútroorganizačných nákladov a výnosov za 3/2018.
 • Výpočet a zúčtovanie odpisov za 3/2018.
 • Kontrola účtovných dokladov v súvislosti so spracovaním Daňového priznania k dani z pridanej hodnoty za 3/2018.
 • Kontrola, účtovanie a úhrada dodávateľských faktúr.
 • Práca s pohľadávkami a záväzkami ( upomienky, zápočty a pod.).
 • Vystavovanie faktúr za povolenky a dodávky rýb pre ZO SRZ (jarná distribúcia lososovitých rýb).
 • Ostatná ekonomická agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Podanie žiadosti o grant – výzva  Žilinského samosprávneho kraja.
 • Finalizácia smernice detskej rybárskej súťaže Zlatý blyskáč.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Evidencia – priebežné dopĺňanie údajov pretekárov, detí, mládeže a rozhodcov do informačného systému športu MŠVVaŠ SR a OŠČ.
 • Priebežné vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov, vystavovanie nových registračných preukazov, aktualizácia súpisiek družstiev.
 • Postupné vystavovanie nominačných listov reprezentantom, registrácia družstiev na MS, ME, príkazy na úhradu štartovného.
 • Priebežná kontrola úhrad štartovných poplatkov družstiev.
 • Kontrola a úprava propozícií Majstrovstvá SR RT, divízia LRU-F, divízia LRU – mucha A, distribúcia družstvám a na internet.
 • Dohody o vykonaní práce rozhodcovia, garanti RT, plávaná, mucha, feeder.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.