Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 16. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 16. pracovnom týždni (od 18.4. do 21.4.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Zasadnutie organizačnej komisie k MS-RT juniorov 2017 v Bratislave a v Jarovciach za účasti starostu obce a tajomníka SRZ Ing. Javora.
 • Účasť tajomníka SRZ Ing. Javora a vedúceho odboru výroby Ing. Cintulu na Valnom zhromaždení Chovateľov rýb k téme vzájomnej spolupráce SRZ a chovateľov rýb.
 • Účasť tajomníka SRZ Ing. Javora na MK SRZ MsO Žilina, dňa 22.4.2017.
 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ.
 • Evidencia zaslaných správ z výročných členských schôdzí od ZO SRZ.
 • Rokovanie v Demänovskej doline – SLOVRYB a PIHORŇA & PARTNERS s.r.o. – vodoprávne a majetkové onanie.
 • Podpis zmluvy o dielo – dodávka kamerového systému pre areál v Žiline.
 • Montáž telekomunikačných rozvodov firmy T-com.
 • Odsúhlasenie kritérií pre výberové konanie na osobné vozidlá, zverejnenie kritérií pre nákladné i osobné vozidlá.

Právny referát:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Kompletizácia návrhu kolektívnej zmluvy na roky 2017 – 2020 a zakomponovanie pripomienok.
 • Splnomocnenie na zastupovanie Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina na prerokovaní zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2304 Oravská vodná nádrž do národného zoznamu území európskeho významu.
 • Splnomocnenie na zastupovanie Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina na prerokovaní zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2222 Jelešňa do národného zoznamu území európskeho významu.
 • Zaslanie oznámenia o schválení pokračovania spolupráce so spoločnosťou Interaudit Benetip, s.r.o., v zmysle prijatého uznesenia č. 12/2017.
 • Pripomienkovanie návrhu zmluvy o reklamnej spolupráci so spoločnosťou News and Media Holding, a.s.
 • Vypracovanie právneho stanoviska k právnej subjektivite základných organizácií Slovenského rybárskeho zväzu, ktoré bolo zaslané všetkým štatutárnym zástupcom.
 • Právne stanovisko k ustanoveniam zákona o rybárstve týkajúce sa členov rybárskej stráže a ich oprávnení na základe žiadosti vedúceho rybárskej stráže MsO SRZ.
 • Zaslanie odpovede vo veci zastupovania MO SRZ vedúcim rybárskej stráže pred orgánmi činnými v trestnom konaní vo veci  šetrenia trestných činov pytliactva, na základe žiadosti MO SRZ.
 • Podanie žiadosti na MV SR o zmenu údajov organizačnej zložky Slovenského rybárskeho zväzu, Miestnej organizácie Spišská Belá a Mestskej organizácie Nové Zámky a potvrdenie IČO.
 • Zaslanie žiadosti na SVP, š.p. o osvedčenie podpisu na kúpnej zmluve v súvislosti s prebiehajúcim konaním na Okresnom úrade Rožňava, katastrálny odbor.
 • Poskytnutie súčinnosti OO PZ Gajary vo veci vedeného skráteného vyšetrovania vo veci prečinu pytliactva spáchaného formou spolupáchateľstva.
 • Podanie sťažnosti proti uzneseniu o povinnosti zaplatiť trovy konania titulom trov právneho zastúpenia v súdnom konaní č. 25S/2/2015 na Okresný súd Žilina.
 • Zaslanie stanoviska vo veci návrhu na trvalé vylúčenia z členstva vo zväze, na základe podnetu MsO SRZ.
 • Rozklad proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia SR, Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva č. 2296-2017-4.1 zo dňa 31. marca 2017, ktoré bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené dňa 10. marca 2017.
 • Spracovanie pripomienok k návrhu nového zákona o rybárstve.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Príprava materiálov na pracovné rokovanie v rámci procesu predbežnej konzultácie k pripravovanému návrhu zákona o rybárstve a jeho vykonávaciemu predpisu pred zaradením do procesu interného pripomienkového konania s ministerstvom určenými subjektmi, ktorých prerokovanie sa uskutoční 25.4.2017 za účasti členov expertnej komisie MŽP SR a zástupcov z Odboru tečúcich vôd v priestoroch doškoľovacieho a rekreačného strediska SVP, š.p. pri VN Ružiná.
 • Spracovanie zápisu z porady rybárskych hospodárov a rybárskej stráže, ktorá sa konala 11. apríla v Žiline s návrhom úloh.
 • Prioritné protipovodňové opatrenia na toku Torysy v meste Prešov – vyjadrenie k žiadosti SVP, š.p. OZ Košice.
 • Prioritné protipovodňové opatrenia na toku Hornád v meste Košice – vyjadrenie k žiadosti SVP, š.p. OZ Košice.
 • Účasť ichtyológa na výrobných výboroch zvolaných SVP, š.p. Správa povodia Dunajca a Popradu v Poprade  na tokoch Rieka v Spišskej Starej Vsi a Osturňanský potok v Osturni.
 • Podanie stanoviska k údržbe toku Ondava v k.ú. Miňovce a toku Kamenec v k.ú. Dlhá Lúka pre SVP, š.p. Správa povodia Bodrogu v Trebišove.
 • Účasť ichtyológa na pracovnom stretnutí na Magistráte mesta Košice kvôli revitalizácii rybárskeho revíru Jazero Košice.
 • Dovoz člna na VN Domaša pre potreby rybárskej stráže a rybárskeho obhospodarovania revíru.
 • Účasť na povodňových prehliadkach na Orave na vodných tokoch Zázrivka, Orava I, Orava II, Studený potok a Oravica.
 • Terénne obhliadky rybárskych revírov Dunaja z dôvodu náhlej zmeny klimatických podmienok (ochladenia).
 • Kontrola rybárskych revírov ZO SRZ z dôvodu hlásenia drobných úhynov rýb na vodných nádržiach v oblasti Záhoria.
 • Príprava vzorov a objednávky chýbajúcich tabúľ na označenie revírov Rady SRZ (VN Palcmanská Maša, Dunaj).
 • Terénna obhliadka revírov v MsO SRZ Partizánske.
 • Pracovné stretnutie na štrkovisku v Sekuliach s firmou Baktoma, kde sa riešila problematika štrkoviska.
 • Administratívne práce súvisiace s výdajom materiálu a poistením RS na rok 2017.

Odbor výroby:

 • Distribúcia Šr zo strediska Nové Zámky do revírov Rady a ZO SRZ.
 • Prevoz generačných jeseterov zo strediska Brzotín do Nových Zámkov za účelom ich výteru.
 • Príprava rybníkov kultivovaním, hnojením a ich osev pšenicou na stredisku Košarovce kvôli príprave na neres kapra staročeskou metódou.
 • Vysadzovanie zubáčových hniezd s ikrami na chovné VN za účelom ich liahnutia.
 • Riešenie náhradného dodávateľa úhorieho monté v roku 2017.
 • Prelovovanie rybníkov na stredisku v Považskej Bystrici s prezimovanou násadou pstruha potočného Pp1.
 • Zarybňovanie ZO SRZ násadou pstruha dúhového Pd2 a pstruha potočného Pp2.

Ekonomický odbor:

 • Fakturácia ZO SRZ za násadové ryby a rupín.
 • Účtovanie krmív a násadových rýb (príjemky a výdajky).
 • Zúčtovanie a úhrada došlých faktúr.
 • Kontrola cestovných príkazov a ich úhrada.
 • Vybavovanie povoleniek pre predajcov.
 • Štatistická činnosť, spracovanie výkazov.
 • Rôzna administratívna činnosť ( vybavovanie telefonátov, spracovanie a rozdelenie pošty a pod.)

Odbor športovej činnosti:

 • Kontrola propozícií domácich postupových pretekov.
 • Distribúcia propozícií družstvám a na internet.
 • Distribúcia dokladov pre účasť rozhodcov a garantov na domácich postupových pretekoch.
 • Uzatváranie dohôd o vykonaní práce rozhodcov a garantov.
 • Priebežné doplňovanie súpisiek družstiev a vystavovanie registračných preukazov.
 • Kontrola úhrad štartovného družstiev.
 • Príprava 37. MS v LRU-mucha.
 • Príprava MS juniorov v RT.
 • Zasadnutie prípravnej komisie MS v Bratislave, 20.4.2017.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.