Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 17. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 17. pracovnom týždni (od 23.4. do 27.4.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ v Bratislave na MŽP SR s generálnou tajomníčkou služobného úradu k možnostiam čerpaniam finančnej podpory pre rybárstvo prostredníctvom Nórskych fondov.
 • Pracovné rokovania tajomníka SRZ v Žiline s podpredsedom VÚC k možnostiam opráv a investícií výr. stredisku Mošovce, ktorý má SRZ v prenájme a možnostiam spolupráce pri podpory práce s deťmi a v cestovnom ruchu.
 • Účasť tajomníka SRZ a zamestnanca OTVaV v mestskom divadle Žilina na 20. výročí VD Žilina spojená s odborným seminárom aj s prezentáciou rybárstva na VD Žilina.
 • Pracovné rokovanie prezidenta a tajomníka v Krupine za účasti štatutárov časti banskobystrického kraja.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebieha rekonštrukcia liahne na výrobnom stredisku v Trstennej (strecha).
 • Prebieha výberové konanie na mobilné telekomunikačné služby.
 • Prebieha výberové konanie na odstránenie nedostatkov z elektrorevízií.
 • Prebieha výroba prívesného vozíka na rozvoz rýb a substrátov – Uzovská Panica.
 • Prebieha likvidácia vyradeného majetku.
 • Prebieha vytýčenie prenajatého pozemku v Demänovskej Doline pre oplotenie, príprava na zápis do katastra.
 • Prebieha výberové konanie pre dodávku fotovoltického systému pre napájanie mobilného domu na Liptovskej Mare.
 • Prebieha výberové konanie pre dodávku kruhovej odchovnej klietky na Liptovskej Mare.
 • Prebieha výberové konanie na dodávku UV lámp pre výrobné stredisko v Nových Zámkoch.
 • Prebieha zápis ťažného zariadenia prívesný vozík.
 • Prebieha likvidácia poistných udalostí – IVECO, Octavia Combi.
 • Ukončená oprava techniky – výmena čelného skla – VW Caddy, výmena pneu – celý vozový park.
 • Ukončená servisná prehliadka Škoda Fabia Combi, oprava Peugeot Boxer – motor neopraviteľný.
 • Ukončený nákup a konfigurácia PC pre sekretariát a právne oddelenie a notebook pre dopravu.
 • Ukončené výberové konanie na dodávku automatického kŕmneho systému.

Organizačno-právny referent:

 • Evidencia a zaslanie na zverejnenie: Zmluva o dielo na odbahnenie rybníka Nový I na stredisku Brzotín, Zmluva o dielo na rekonštrukciu strechy na výrobnom stredisku Rady SRZ Trstená, Zmluva o dielo na rekonštrukciu strechy na výrobnom stredisku Rady SRZ vo Svite a Kúpna zmluva na kŕmnu pšenicu – Ivan Hronček.
 • Telefonická komunikácia s predsedami jednotlivých miestnych organizácií ohľadom zoznamu previnených, a ohľadom konania náhradnej VČS.
 • Vyhotovenie konceptu odvolania vo veci 27Cpr/7/2013.
 • Vyhotovenie a zaslanie odpovede členovi MO Veľké Kapušany týkajúce sa Stanoviska k neumožneniu zaplatenia členského poplatku.
 • Zaslanie menovitého zoznamu rybárskych revírov k D4R7.
 • Vyhotovenie a zaslanie na Slovenský pozemkový fond Žiadosť o vydanie stanoviska k uplatneniu reštitučných nárokov.
 • Vypracovanie a zaslanie Oznámení o stave Dovolaní dotknutým členom.
 • Vyhotovenie a zaslanie odpovede členovi MO Stará Ľubovňa k otázke týkajúcej sa volieb.
 • Vyhotovenie a zaslanie odpovede členovi MO Žilina k otázke týkajúcej sa volieb.
 • Vyhotovenie a zaslanie odpovede členovi MO k otázke kontroly právomoci kontroly Radou smerujúcej k MO.
 • Zaslanie aktuálneho linku na Zoznam osôb organizáciám.
 • Konzultácia s Vialege ohľadom Sťažnosti na oslobodenie od súdneho poplatku v konaní zrušenie Rozhodnutia ministra životného prostredia zo dňa 15.03.2018 č. 2913/2018-9.2 (1/2018 – rozkl.) a o zrušenie jemu predchádzajúceho skôr vydaného Rozhodnutia MŽP, odboru štátnej vodnej správy a rybárstva zo dňa 23.11.2017 č. 8490/2017-4.1 z dôvodu ich nezákonnosti (a na vrátenie veci na ďalšie konanie MŽP).
 • Vypracovanie a zaslanie stanoviska k otázke Disciplinárneho poriadku predsedovi disciplinárnej komisie MO SRZ Sabinov.
 • Vyhotovenie a zaslanie Žiadosti o bezodkladné zaslanie spisového materiálu vo veci podaného odvolania II. MO SRZ Veľké Kapušany.
 • Vyhotovenie objednávky na GDPR.
 • Vyhotovenie článku a jeho zaslanie na zverejnenie.
 • Koncept Dohody o finančnom vyrovnaní.
 • Evidencia a zaslanie na zverejnenie Zmluva o dielo na opravu loviska R12 a príjazdovej komunikácie v stredisku Košarovce.
 • Zaslanie objednávky na GDPR na jej realizáciu.
 • Kontrola zmluvy o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v roku 2018.
 • Vyhotovenie Žiadosti o zaradenie do evidencie občianskych združení MV SR.
 • Vyhotovenie Žiadosti o stanovenie termínu nahliadnutia do súdneho spisu sp. zn. 2C/390/2012.
 • Právna analýza rozsudku.
 • Vyhotovenie kúpnej zmluvy na živé ryby úhor monté – Pstruhařství ČRS Kaplice spol. s.r.o.
 • Vyhotovenie a zaslanie odpovede v spolupráci s OTV k otázke k výnimky na hraničnom úseku.
 • Telefonická komunikácia ohľadom vykonávania kontrol Kontrolnou komisiou zaslania podkladu o vykonanej kontrole.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Spracovanie vyjadrenia pre SVP, š.p. OZ Košice k údržbe potoka Sekčov v Demjate.
 • Spracovanie vyjadrenia pre SVP,š.p. OZ Košice k údržbe toku Hornád v Družstevnej pri Hornáde.
 • Odlov vzorky rýb z odpadového kanála z VN Zemplínska šírava pre RVPS Michalovce na vyšetrenie PCB.
 • Ekologické úpravy a premiestnenie jestvujúceho mokraďového systému do oblasti juhozápadného brehu štrkoviska Krásna – účasť na  ŠVD.
 • Prihlásenie sa do konania na OÚ Prešov k ťažbe riečneho materiálu na toku Ondava a Chotčianka.
 • Prihlásenie sa do konania na OÚ Prešov k ťažbe riečneho materiálu  na toku Poprad.
 • Kontrola migrácie rýb na rybovodoch MVE Trenčianske Biskupice, Želiezovce a Zúgov.
 • Rozvoz vriec na akciu Čisté Brehy a odvoz krmiva pre MO SRZ Turzovka na stredisko do Bytče.
 • Odvoz GPS zariadenia na VN Liptovská Mara a notebook pre RH.
 • Aktualizácia zoznamu členov SRZ komu nesmie byť vydané povolenie na lov rýb v roku 2018 na základe disciplinárnych rozhodnutí.
 • Vypracovanie a zaslanie štatistických tlačív.
 • Vypracovanie a zaslanie mesačných výkazov.
 • 25-26.04. osadenie umelých hniezd na podporu prirodzeného neresu na VN Orava.
 • Spoločná kontrola revíru VN Orava.
 • Aktualizácia zoznamu pre poistenie členov rybárskej stráže.
 • Účasť na Konferencii k 20. výročiu VD Žilina.
 • Pracovné stretnutie na MŽP SR k novej Vyhláške k zákonu o rybárstve.
 • Vodoprávne konanie na odber podzemnej vody pre INA Kysuce.
 • Účasť na seminári k Operačnému programu rybné hospodárstvo 2014-2020 na VÚC v Žiline.
 • Nákup a distribúcia úhorieho monté.
 • Distribúcia rýb, zarybňovanie rybárskych revírov Pp2, Pd2.
 • Zisťovanie cenových ponúk na meracie prístroje ( prístroje zamerané na analýzu kvality vôd)
 • Odlov pstruhového chovného revíru- Prosiečanka.
 • Pracovné stretnutie na OÚ v Moravskom Lieskovom vo veci „Moravské Lieskové“ – úprava toku Klanečnica.
 • Odlov generačných rýb na umelý výter na rieke Nitra v Nových Zámkov.
 • Odlov generačných rýb na umelý výter na rieke Hron v Kameníne.

Ekonomický odbor:

 • Vypracovanie Daňového priznania k dani z pridanej hodnoty za 3/2018, jeho zaslanie a následná úhrada.
 • Fakturácia nákladov poistenia rybárskej stráže za obdobie 4/2018 až 3/2019.
 • Rozbor nákladov a výnosov za obdobie 1-3/2018 – tabuľky.
 • Spracovanie podkladov pre dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov.
 • Kontrola, účtovanie a úhrada dodávateľských faktúr.
 • Práca s pohľadávkami a záväzkami ( upomienky, zápočty a pod.).
 • Vystavovanie faktúr za povolenky a dodávky rýb pre ZO SRZ (jarná distribúcia lososovitých rýb).
 • Ostatná ekonomická agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Žiadosť o grant Žilinského samosprávneho kraja – finalizácia, podanie.
 • Smernica detskej rybárskej súťaže Zlatý blyskáč – pripomienkovanie Rade.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).
 • Čerpanie dovolenky.

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Evidencia – priebežné dopĺňanie údajov pretekárov, detí, mládeže a rozhodcov do informačného systému športu MŠVVaŠ SR a OŠČ.
 • Priebežné vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov, vystavovanie nových registračných preukazov, aktualizácia súpisiek družstiev.
 • Postupné vystavovanie nominačných listov reprezentantom, registrácia družstiev na MS, ME, príkazy na úhradu štartovného.
 • Priebežná kontrola úhrad štartovných poplatkov družstiev.
 • Kontrola a úprava propozícií 1. liga PR, 2. liga PR, divízia PR, distribúcia družstvám a na internet.
 • Dohody o vykonaní práce rozhodcovia a garanti preteky – LRU – prívlač.
 • Distribúcia poverení na preteky letné a jesenné kolá pretekov, Majstrovstiev SR.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.