Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 17. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 17. pracovnom týždni (od 24.4. do 28.4.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ.
 • Evidencia zaslaných správ z výročných členských schôdzí od ZO SRZ.
 • Rokovanie v sídle ŠOP ohľadne výnimky na kormorána, ukončenia výberu vodných rastlín a živočíchov na plagáty pre detské rybárske krúžky, riešenie otázky vysporiadania pozemkov v Ústí nad Priehradou.
 • V dňoch 25.3. a 26.3.2017 sa konalo na VN Ružiná ďalšie zasadnutie Expertnej skupiny k Návrhu novely zákona o rybárstve za účasti všetkých menovaných členov s programom Tvorby pozmeňovacích ustanovení v rámci novelizácie zákona 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov. Boli tu prerokované návrhy zástupcu Spojenej školy v Ivánke pri Dunaji, SPU v Nitre a zamestnancov Sekretariátu Rady SRZ – odbor tečúcich vôd, ktoré následne prešli vzájomnou komunikáciou, pripravuje sa znenie návrhu rybárskeho zákona pre ďalší legislatívny
 • Pracovne rokovanie so zástupkyňou Renomia AGRO o ponuke služieb poisťovne pôsobiacej najmä v poľnohospodárskom sektore.
 • Rokovanie v Slovianskej doline – vodoprávne a majetkové konanie za účasti prednostu OÚ, vedúceho odboru starostlivosti o ŽP OÚ v Martine a projektantov – projekt vlastníkov pozemkov pod prameňom.
 • Montáž systému hlavného generálneho kľúča – areál Rady v Žiline.
 • Počiatočné rokovania s dodávateľmi – definovanie technických náležitostí pre zriadenie novej technologickej miestnosti (server, ústredňa, zariadenia komunikačných liniek).
 • Začiatok výberového konania na opravu poruchy TRUXOR-a – roztrhnutý pohonný dvojpás Drive Band Rubber 500 G.
 • Vyhotovenie geometrického plánu pre vodoprávne a majetkové konanie – prameň Demänovská dolina.

Právny referát:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Korektúra a konečné znenie rozkladu proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia SR, Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva č. 2296-2017-4.1 zo dňa 31. marca 2017, ktoré bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené dňa 10. marca 2017.
 • Stanovisko vo veci výkladu § 11 zákona o rybárstva na základe žiadosti člena SRZ.
 • Stanovisko vo veci povoleného celoročného lovu rýb na kaprových vodách v spojitosti s individuálnou ochranou rýb.
 • Plnomocenstvo na zastupovanie tajomníka SRZ v čase jeho neprítomnosti v dňoch 25.04.2017 – 26.04.2017.
 • Stanovisko vo veci žiadosti o vyradenie zo Zoznamu osôb, ktorým nemôže byť vydané povolenie na rybolov na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Stanovisko vo veci uloženého disciplinárneho opatrenia, dočasné vylúčenie z členstva v SRZ a oprávnenie uskutočňovať lov rýb ako nečlen SRZ, na základe podnetu vylúčeného člena zo SRZ.
 • Stanovisko vo veci možnosti lovu na rybku a prívlač na kaprových vodách na základe žiadosti člena SRZ.
 • Vypracovanie dodatkov k nájomnej zmluve o odplatnom nájme hospodárskeho strediska SRZ, Kubrica a k zmluve o nájme domu, v ktorých došlo k zmene nájomcu na základe dohody a v zmysle § 14 ods. b) zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a ich zaslanie so sprievodným listom na podpis.
 • Súčinnosť pri spracovaní žiadostí vo veci výberového konania – elektronizácia SRZ, vypracovanie pozvánky na osobný pohovor spolu so sprievodným listom pre vybraných uchádzačov podľa predloženej cenovej ponuky.
 • Poskytnutie stanoviska vo veci uzatvárania zmlúv na pozemky pod vodnými plochami a v ich okolí v spojitosti s použitím finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov a povolení na rybolov.
 • Právne stanovisko vo veci právnej subjektivity ZO SRZ, ich zápisu do registra právnických osôb a ich postavenia pred orgánmi verejnej správy, na základe podnetu člena Rady SRZ.
 • Právne posúdenie zámeru a podmienok obchodnej verejnej súťaže č. 06/2017/SŠ o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme, ktorého účelom je zabezpečenie prevádzky rybného hospodárstva, umožnenie výkonu výchovno – vzdelávacieho procesu a odbornej praxe pre žiakov Spojenej školy v Martine a zachovávanie a šírenie osvety v oblasti rybárstva.
 • Stanovisko vo veci nevydania povolenia na rybolov osobe zaradenej do Zoznamu osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní, na základe oznámenia advokátskej kancelárie, ktorá osobu zastupuje v rámci poskytnutia právnej pomoci.
 • Postúpenie uznesenia o odovzdaní veci na ďalšie konanie vo veci previnenia člena MO SRZ, nakoľko bolo v skrátenom vyšetrovaní zistené, že nejde o prečin pytliactva, ale mohlo by ísť o skutok, ktorý by mohol byť posúdený ako disciplinárne previnenie.
 • Stanovisko vo veci riešenia prístupu k jednotlivým lovným revírom, na základe žiadosti MsO SRZ.
 • Stanovisko vo veci zvýšenia hornej lovnej miery kapra rybničného na 60 cm, na základe žiadosti MsO SRZ.
 • Zaslanie stanoviska MŽP SR, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny vo veci výkladu ustanovenia § 98 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie a výzva na náhradu škody na rybách spôsobenej volavkou popolavou na rybničnej sústave Brzotínskych rybníkov v roku 2016.
 • Výklad príslušných ustanovení smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov v súvislosti s výdajom miestnych povolení na rybolov a zväzových povolení na rybolov v spojitosti s jednotlivými druhmi vôd, ktoré ZO SRZ obhospodaruje, na základe žiadosti člena MsO SRZ.
 • Vypracovanie troch nájomných zmlúv na pozemky pod vodnou plochou na výrobnom stredisku Rady SRZ v Malom Záluží a ich zaslanie so sprievodným listom na podpis.
 • Zaslanie odpovede vo veci podanej sťažnosti členom MsO SRZ na Prezídium Rady SRZ na prešetrenie postupu DK pri Rade SRZ v prípade neprípustnosti začatia disciplinárneho konania vo veci sťažnosti ako podnetu pre DK na štatutárneho zástupcu MsO SRZ.
 • Zabezpečenie odstránenia nedostatkov vo veci konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva k pozemkom v katastrálnom území Brzotín a zaslanie žiadosti o vydanie rozhodnutia, ktorým sa vklad vlastníckeho práva povoľuje.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Účasť pracovníkov OTV na expertnej skupine MŽP SR pre prípravu nového zákona o rybárstve.
 • Ichtyologický prieskum na VN Bátovce a Štrkovisku Mýtne Ludany (MsO SRZ Levice).
 • Pracovná porada v Gajaroch na rybárskom dome MO SRZ Gajary za účasti ZO SRZ (štatutárni zástupcovia, rybársky hospodár, vedúci rybárskej stráže), ktoré obhospodarujú rybárske revíry rieky Morava. Za OTV sa zúčastnili Ing. Strihová, príslušní ichtyológovia (p. Seemann, Ing. Hajňuk) a vedúci rybárskej stráže Ing. Hlavatý. Na stretnutí bola prejednaná najmä problematika revírov Moravy.
 • Účasť na prerokovaní návrhu na doplnenie územia európskeho významu Dunajské luhy.
 • Účasť na prerokovaní návrhu na doplnenie územia európskeho významu Ostrovné lúčky.
 • Príprava na záchranný odlov na objekte VD rkm 4,0.
 • Spracovanie súhrnnej správy o uplatňovaní výnimky na plašenie a odlov kormoránov veľkých v rybárskych revíroch SRZ v sezóne 2016/2017 pre Štátnu ochranu prírody SR. Viac informácií nájdete na www stránke. Účasť pracovníkov OTV (Ing. Strihová, Ing. Hajňuk) na pracovnej porade rybárskych hospodárov trenčianskeho kraja, ktorá sa uskutočnila na rybárskom dome v Trenčíne.
 • Pracovné stretnutie spojené s miestnou obhliadkou migračných bariér na toku Bebrava (spriechodňovanie migračných bariér).
 • Účasť pracovníkov OTV na Štátnom vodoochrannom dozore k MVE Betliarska Maša na rieke Slaná zvolanom na základe podnetu SRZ.
 • Ťažba riečneho materiálu  a  údržba toku Poprad v k.ú. Holumnica a Bušovce a toku Biela (preložka toku Biela v ústi do rieky Poprad) v k.ú. Bušovce – účasť, podanie stanoviska pre SVP, š.p.  Správa povodia Dunajca a Popradu Poprad (MO SRZ Kežmarok a Spišská Belá).
 • Prevzatie 835 kg dvojročného pstruha dúhového Pd2 pre VN Palcmanská Maša zo strediska SRZ Brzotín.
 • Spracovanie predbežného stanoviska k zámeru vybudovať MVE Nadabula na toku Slaná (MO SRZ Rožňava).
 • Účasť na výrobnom výbore zvolanom SVP, š.p.  k údržbe potoka Veľký Lipník v k.ú. Litmanová (MO SRZ Stará Ľubovňa).
 • Účasť na kolaudačnom konaní zvolanom OÚ Prešov, odborom starostlivosti o ŽP k MVE Prešov (MsO SRZ Prešov).
 • Aktualizácia odvolaných a ustanovených členov rybárskej stráže ZO SRZ a aktualizácia zoznamov osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na základe disciplinárnych rozhodnutí.
 • Doobjednanie tabúľ potrebných na označenie revírov Rady SRZ, doobjednanie a výdaj kokosového vlákna na revíry Rady a pre ZO SRZ.
 • Monitorovanie situácie s vysokými prietokmi a rokovanie so zástupcom SVP na VN Krpeľany v dňoch 27. – 30.04.2017.

Odbor výroby:

 • Distribúcia Šr pre ZO SRZ zo strediska v Uzovskej Panici.
 • Posielanie zmlúv na podpis na dodávku násad rýb pre ZO SRZ v roku 2017.
 • Vysadzovanie zubáča kategórie Zui do chovných nádrží na stredisku Lučenec.
 • Aplikácia liečiva Rupín.
 • Oprava príjazdovej komunikácie na VN M. Zálužie, V. Zálužie, Nevidzany.
 • Opílenie popadaných stromov po veternej smršti na VN V. Zálužie, Nevidzany.
 • Biopsia a umelý výter jesetera malého na stredisku v Nových Zámkoch.
 • Kosenie areálu strediska v Nových Zámkoch.
 • Plašenie kormorána na chovných nádržiach strediska v Nových Zámkoch.
 • Vysadenie podustvy Pdsi do odchovného rybníka na stredisku Košarovce.
 • Distribúcia Pd2 pre ZO SRZ zo strediska Košarovce.
 • Hnojenie rybníkov na stredisku Košarovce

Ekonomický odbor:

 • Fakturácia ZO SRZ za násadové ryby.
 • Účtovanie krmív a násadových rýb (príjemky a výdajky).
 • Zúčtovanie a úhrada došlých faktúr.
 • Kontrola cestovných príkazov a ich úhrada.
 • Vybavovanie povoleniek pre predajcov.
 • Spracovanie podkladov pre priebežnú účtovnú závierku 1-3/2017 a jej spracovanie.
 • Aktualizácia smernice pre odpredaj konzumných rýb zamestnancom a smernice o spôsobe použitia prostriedkov zo Sociálneho fondu.
 • Rôzna administratívna činnosť ( vybavovanie telefonátov, spracovanie a rozdelenie pošty a pod.).
 • Korešpondencia spojená s vymáhaním pohľadávok.

Odbor športovej činnosti:

 • Kontrola propozícií domácich postupových pretekov.
 • Distribúcia propozícií družstvám a na internet.
 • Distribúcia dokladov pre účasť rozhodcov a garantov na domácich postupových pretekoch.
 • Uzatváranie dohôd o vykonaní práce rozhodcov a garantov.
 • Priebežné doplňovanie súpisiek družstiev a vystavovanie registračných preukazov.
 • Kontrola úhrad štartovného družstiev.
 • Príprava 37. MS v LRU-mucha.
 • Príprava MS juniorov v RT.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.