Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 18. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 18. pracovnom týždni (od 30.4. do 4.5.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov.
 • Pracovné porady tajomníka s vedúcimi jednotlivých odborov sekretariátu + s vedúcim rybárskej stráže na revíroch Rady SRZ  – vyhodnotenie úloh a príprava podkladov pre zasadnutie Rady SRZ.
 • Pracovné rokovania tajomníka SRZ v Žiline a zástupcu spoločnosti Livonec k plánu elektro. revízií na výrobných strediskách SRZ.
 • Pracovné rokovanie tajomníka vedúceho výrobného strediska v P. Bystrici za účasti zástupcu spoločnosti MW Solutions – obhliadka areálu a prítoku vody a informácia o aktuálnom technickom nastavení strediska.
 • Pracovné rokovanie tajomníka v Žiline s riaditeľom dcérskej spoločnosti Slovryb,a.s. k podkladom a časovému plánu opráv a investícií na prenajatých výrobných strediskách v Demänovskej doline, Príbovciach a Bielom Potoku.
 • Účasť tajomníka SRZ a zamestnanca OTVaV v mestskom divadle Žilina na 20. výročí VD Žilina spojená s odborným seminárom aj s prezentáciou rybárstva na VD Žilina.
 • Účasť tajomníka SRZ na rybárskych pretekov funkcionárov západo-kraja v Topoľníkoch a na vyhodnotení I. ročníka juniorských kaprových pretekov – Slovak Junior Challenge 2018 v Želiezovciach.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebieha rekonštrukcia liahne na výrobnom stredisku v Trstennej (strecha).
 • Prebieha výberové konanie na mobilné telekomunikačné služby.
 • Prebieha výberové konanie na odstránenie nedostatkov z elektrorevízií.
 • Prebieha výroba prívesného vozíka na rozvoz rýb a substrátov – Uzovská Panica.
 • Prebieha likvidácia vyradeného majetku.
 • Prebieha vytýčenie prenajatého pozemku v Demänovskej Doline pre oplotenie, príprava na zápis do katastra.
 • Prebieha výberové konanie pre dodávku fotovoltického systému pre napájanie mobilného domu na Liptovskej Mare.
 • Prebieha výberové konanie pre dodávku kruhovej odchovnej klietky na Liptovskej Mare.
 • Prebieha výberové konanie na dodávku UV lámp pre výrobné stredisko v Nových Zámkoch.
 • Prebieha zápis ťažného zariadenia prívesný vozík.
 • Prebieha likvidácia poistných udalostí – IVECO, Octavia Combi.
 • Ukončená oprava techniky – výmena čelného skla – VW Caddy, výmena pneu – celý vozový park.
 • Ukončená servisná prehliadka Škoda Fabia Combi, oprava Peugeot Boxer – motor neopraviteľný.
 • Ukončený nákup a konfigurácia PC pre sekretariát a právne oddelenie a notebook pre dopravu.
 • Ukončené výberové konanie na dodávku automatického kŕmneho systému.

Organizačno-právny referent:

 • Kontrola zmluvy o prenájme multifunkčného zariadenia TRUXOR DM 5000 uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • Vyhotovenie Vyjadrenia adresovaného Okresný úrad Senica, OSoŽP-Vyjadrenie sa k žiadosti rozhodnutia vo veci návrhu na využívanie a ochranu územia VN Kunov zo dňa 27.4.2018.
 • Spracovávanie doplnenia odvolania vo veci 27Cpr/7/2013.
 • Spracovávanie námietky vo veci 27Cpr/7/2013 v konaní samostatne vylúčenom.
 • Preštudovanie spisu MVE Dolná Lehota kvôli pojednávaniu vytýčenému na 3.5.2018.
 • Zaslanie doplnenia odvolania vo veci 27Cpr/7/2013 a námietky vo veci 27Cpr/7/2013 v konaní samostatne vylúčenom na OS ZA.
 • Vyhotovenie a zaslanie splnomocnenia splnomocnencovi VN Sĺňava.
 • Vyhotovenie ZO SRZ-Dohoda o zabezpečení kontroly a ochrany revíru Rady SRZ a zaslanie MsO Piešťany.
 • Vyhotovenie a zaslanie na zverejnenie Rozsudku 13C 88 2006.
 • Účasť na pojednávaní vedenom na Krajskom súde v Banskej Bystrici sp.zn. 23S/114/2017.
 • Vyhotovenie a zaslanie Odpovede na opakovanú výzvu obce Dolná Streda s upozornením pre SRZ.
 • Vyhotovenie a zaslanie na zverejnenie Zmluva o propagačnej činnosti a Zmluva o dielo Jihočeská univerzita.
 • Vyhotovenie a zaslanie odpovede ohľadom právomoci rozhodnutí presunúť na hlasovanie radových členov počas schôdze členovi SRZ.

 


Ekonomický odbor:

 • Spracovanie, kontrola a zúčtovanie nákladov – drobné výdaje výrobných stredísk za 4/2018.
 • Fakturácia dodávok rýb za vlastné finančné prostriedky pre ZO SRZ.
 • Fakturácia dodatočného výdaja povoleniek a materiálu pre ZO SRZ.
 • Kontrola, účtovanie a úhrada dodávateľských faktúr.
 • Spracovanie agendy – cestovné príkazy.
 • Príprava podkladov pre výpočet mzdových nákladov a odvodov za 4/2018.
 • Vystavovanie dokladov v rámci skladového hospodárstva – nákup rýb a krmiva.
 • Ostatná ekonomická a poštová agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Spracovávanie štatistických údajov z 4 celoslovenských stretnutí vedúcich detských rybárskych krúžkov – prebieha.
 • Možnosti materiálnej a finančnej podpory súťaže Zlatý blyskáč – prebieha.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Čerpanie dovolenky.