Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 19. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 19. pracovnom týždni (od 7.5. do 11.5.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov.
 • Účasť tajomníka SRZ na rybárskych pretekov funkcionárov TN-kraja v Dubnici nad Váhom a na seminári organizovaného SRZ v Žiline – Novela zákona o vodách a revitalizácia tokov.
 • Pracovné rokovania so zástupcom Výboru MO Švedlár k spolupráci pri odkúpení rybárskeho domu pre rybárov od štátu.
 • Pracovné rokovanie tajomníka s poslancami NR SR v Bratislave k návrhu zákona o rybárstve.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebieha výberové konanie na mobilné telekomunikačné služby.
 • Prebieha výberové konanie na odstránenie nedostatkov z elektrorevízií.
 • Prebieha výroba prívesného vozíka na rozvoz rýb a substrátov pre potreby výrobného strediska Uzovská Panica.
 • Prebieha likvidácia vyradeného majetku.
 • Prebieha vytýčenie prenajatého pozemku v Demänovskej Doline pre oplotenie, príprava na zápis do katastra.
 • Prebieha preberacie konanie na rekonštrukciu liahne v Trstenej.
 • Prebieha výberové konanie na rekonštrukciu rozvodov NN v Príbovciach – 2. etapa.
 • Ukončená rekonštrukcia liahne na výrobnom stredisku v Trstennej.

Organizačno-právny referent:

 • Vyhotovenie dohody o vyrovnaní a vytvorenie nájomnej zmluvy k VN Tesárske Mlyňany.
 • Vyhotovenie konceptu návrhu na vklad nájomného práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností, zjednotenie dokumentov potrebných na zaslanie na podpis jednotlivých stranám zmluvy a konkrétnemu správnemu orgánu.
 • Štúdium spisu 5C 560 2014.
 • Emailová komunikácia s tajomníkom MO SRZ LH.
 • Riešenie žiadosti o zaradenie uchádzačov na vzdelávanie do kurzu dospelých v spolupráci s rybárskou strážou.
 • Zbieranie podkladov vo veci 5C 560 2014 potrebných na deklaráciu existencie nároku.
 • Rozbor a koncepcia odpovede na žiadosť HBP.
 • Rozbor materiálov zaslaných v súvislosti s agendou GDPR.
 • Vyhotovenie a zaslanie výzvy na zaslanie petičných hárkov organizáciám.
 • Emailová komunikácia ohľadom zverejnenia bannerov.
 • Zaslanie oznámenia o pridelení identifikačného čísla MO Čadca.
 • Emailová a telefonická komunikácia s členom MO a s funkcionármi MO Michalovce ohľadom výkladu pojmu trestanie dva krát v tej istej veci.
 • Vytvorenie a zaslanie na zverejnenie informácie ohľadom parlamentného schvaľovania zákona o rybárstve.
 • Poskytnutie informácie v spolupráci s OTVaV ohľadom pretekov.
 • Zaslanie oznámenia o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho pojednávania príslušnej miestnej organizácií emailovou formou a jej telefonické konzultovanie.
 • Zaslanie upozornenia prevádzkovania MVE emailovou formou OTVaV a príslušnému ichtyológovi.
 • Zaslanie oznámenia o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho pojednávania príslušnému subjektu.
 • Kontrola a zaslanie na podpis Zmluvy o dielo Ichtyologický prieskum VN Turček.
 • Účasť na stretnutí s konateľom spoločnosti MW Solutions.
 • Dohľadávanie potrebných dokumentov vo veci 5C 560 2014

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Ichtyologický prieskum Veľkého potoka  (MO SRZ Sabinov).
 • Účasť na výrobných výboroch zvolaných SVP, š.p. k údržbe Ľubotínky a Hromovca a podanie písomného vyjadrenia k obom údržbám.
 • Preverenie čerpania PHM na čln pridelený pre rieku Dunaj.
 • Príprava na opravu člna na VN Orava.
 • Kontrola umelých hniezd na podporu prirodzenej reprodukcie na VN Orava.
 • Aktualizácia zoznamu komu nemôžu byť vydané povolenia na lov rýb na základe disciplinárnych rozhodnutí.
 • Aktualizácia mesačných hlásení od rybárskych hospodárov a vedúcich rybárskej na revíroch Rady SRZ.
 • Pripomienky k zákonu o akvakultúre.
 • Seminár k zákonu o rybárstve a revitalizáciám tokov v Žiline – účasť.

Ekonomický odbor:

 • Príprava distribúcie povoleniek pre predajcov, novelizácia mandátnych zmlúv.
 • Drobné výdaje výrobných stredísk za 4/2018, ich zaúčtovanie a následná úhrada.
 • Vystavovanie faktúr za pohonné hmoty súkromné jazdy za 4/2018 a nájomné za 5/2018.
 • Výpočet mzdových nákladov a odvodov za 4/2018.
 • Účtovanie a úhrada bežných faktúr za materiál a služby.
 • Zápočty pohľadávok a záväzkov.
 • Úhrada miezd a odvodov za 4/2018.
 • Ostatná ekonomická agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Smernica detskej rybárskej súťaže Zlatý blyskáč – na schválenie členom Rady SRZ.
 • Príprava pozvánky a propozícii pre Zlatý blyskáč 2018.
 • Možnosti materiálnej a finančnej podpory súťaže Zlatý blyskáč – prebieha.
 • Spracovávanie štatistických údajov z 4 celoslovenských stretnutí vedúcich detských rybárskych krúžkov – prebieha.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Evidencia – priebežné dopĺňanie údajov pretekárov, detí, mládeže a rozhodcov do informačného systému športu MŠVVaŠ SR a OŠČ.
 • Priebežné vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Priebežná aktualizácia súpisiek družstiev.
 • Postupné vystavovanie nominačných listov reprezentantom.
 • Registrácia družstiev na MS, ME, príkazy na úhradu štartovného.
 • Priebežná kontrola úhrad štartovných poplatkov družstiev.
 • Kontrola a úprava propozícií, distribúcia družstvám a na internet.
 • Dohody o vykonaní práce rozhodcovia a garanti preteky.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.