Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 19. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 19. pracovnom týždni (od 9.5. do 12.5.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Pracovné rokovanie v sídle Národnej diaľničnej spoločnosti v Bratislave k plánovanej výstavbe D4, D7 a obchvatu BA za účasti zástupcov NDS, tajomníka SRZ Rada Žilina, SRZ MsO BA II., BA V., oblastného ichtyológa BA-oblasť vo veci vplyvu a dopadu na revíry ZO a Dunaja v štádiu pred stavebným povolením.
 • Pracovné stretnutie v Bratislave tajomníka SRZ Rada Žilina so zástupcom firmy k ponuke predaja hosťovacích povolení cez internet.
 • Rokovanie s prevádzkarom ubytovacieho zariadenia na Zelenej vode k zabezpečeniu výjazdového zasadnutia členov orgánov zväzu v mesiaci jún 2017.
 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ.
 • Evidencia zaslaných správ z výročných členských schôdzí od ZO SRZ.
 • Podpis zmluvy na opravu poruchy TRUXOR-u.
 • Spolupráca s právnickou kanceláriou pre vodoprávne a majetkové konanie – prameň Demänovská dolina.
 • Prevzatie aplikácie pre spracovanie agendy OOPP.
 • Ukončenie výberového konania pre školenie pilčíkov.
 • Začiatok montáže kamerového systému v areáli v Žiline.
 • Komunikácia s dodávateľom technických plynov LINDE – elektronická fakturácia.
 • Rokovania s T-com – zmluva o službách v oblasti telekomunikačných liniek.

Právny referát:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Právne stanovisko vo veci lovu kapra rybničného v čase od 1. mája do 15. mája počas konania rybárskych pretekov a možnosti privlastnenia si ulovenej ryby, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Odvolanie proti rozhodnutiu Okresného úradu Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-GA-OSZP-2017/005030/OV/SV, ktorým bolo zastavené konanie vo veci žiadosti o vydanie rozhodnutia o vodnej ploche na pozemkoch v k.ú. Dolná Streda.
 • Vypracovanie stanoviska vo veci zvyšovania najmenšej lovnej miery rýb, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Predloženie nového návrhu zmluvy o vytvorení inštrumentálneho hudobného diela na objednávku a o udelení licencie na jeho používanie po prvom pripomienkovaní.
 • Stanovisko vo veci žiadosti o vydanie povolenia na rybolov na lov rýb v „bazénoch“, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Finálna úprava Kolektívnej zmluvy na roky 2017 – 2020 z dôvodu ďalšieho pripomienkovania a návrhov.
 • Výklad ustanovení zákona o rybárstve a vyhlášky vo veci lovu a privlastňovania si jednotlivých druhov rýb, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Kontrola pripomienok SRZ zakomponovaných Expertnou skupinou do návrhu nového zákona o rybárstve a návrh ďalšieho postupu.
 • Právne stanovisko vo veci slobodného prístupu k informáciám a povinností rybárskej stráže v spojitosti so zákonom o slobode informácií, na základe žiadosti člena rybárskej stráže.
 • Zaslanie návrhu a podmienok na uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky v Malom Záluží.
 • Vyjadrenie sa k upovedomeniu o podanom rozklade voči rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia SR, odboru štátnej vodnej správy a rybárstva č. 2296/2017-4.1 zo dňa 31.03.2017.
 • Spracovanie rozhodnutí súdu vo veci žaloby o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 11/2012 a 12/2012 zo dňa 13.04.2012 a uznesenia Rady SRZ č. 26/2012 zo dňa 22.06.2012, ich zverejnenie na webovej stránke a návrh ďalšieho postupu.
 • Vypracovanie návrhu zmluvy o vykonaní odlovu generačných jedincov jesetera malého na Dunaji, ktorej zmluvnou stranou je ICHTYO s.r.o.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Príprava podkladov na zasadnutie Rady SRZ (vydávanie hlavátkových povolení na rok 2017, Rezervný zarybňovací fond-ekologické havárie, prvotné zarybnenie) podľa požiadaviek ZO SRZ.
 • Vyjadrenie pre SVP, š.p. OZ Košice k údržbe toku Olšava v k.ú.  Vyšná Myšľa (MsO SRZ Košice).
 • Distribúcia a vysadzovanie odkŕmeného úhora do rybárskych revírov Rady SRZ (VN Kráľová, VN Sĺňava, VN Domaša, VN Ružín, VN Zemplínska Šírava)  ako aj revírov ZO SRZ zo zarybňovacieho fondu pre vody kaprové.
 • Porada Odboru tečúcich vôd a Odboru výroby v rybárskom dome MO SRZ Žiar nad Hronom za prítomnosti tajomníka SRZ Ing. Javora.
 • Spracované a zaslané stanovisko k zámeru k MVE Nadabula na rieke Slaná  v zisťovacom konaní pre Okresný úrad Rožňava, ktorý podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
 • Účasť pracovníkov odboru na stretnutí pracovnej skupiny pre biodiverzitu zvolanom Ministerstvom životného prostredia SR, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny.
 • Spracovanie a príprava pre tlač rybárskeho poriadku vydávaného držiteľom hosťovacích povolení na kaprové vody Rady SRZ (Dunaj, vodné nádrže) pre rok 2017.
 • Porada rybárskych hospodárov ZO SRZ Nitrianskeho kraja za účasti Ichtyológa Ing. Hajňuka.
 • Stanovisko pre Okresný úrad v Trnave ohľadom vypustenia Hate Hodonín na rieke Morava v rkm. 101,794 v mesiaci júl 2017.
 • Účasť zástupcu Odboru tečúcich vôd na tzv. Dunajskom fonde, ktorý rieši aktuálne problémy na hraničnej rieke Dunaj.
 • Rokovanie na Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Bratislava za účasti zástupcov niektorých ZO SRZ v Bratislave z dôvodu obmedzenia výkonu rybárskeho práva na rybárskych revíroch v okolí Bratislavy ako aj spôsobených škôd na ichtyofaune pri výstavbe bratislavského diaľničného obchvatu.
 • Konzultácia s pracovníkmi SVP, š.p. a konečné schválenie štrkových lavíc na odťaženie prekážok v povodí rieky Orava.
 • Kontrola prietokov a rýb pripravujúcich sa na neres na VN Krpeľany a Váh č.16 a 17.
 • Aktualizácia zoznamu členov rybárskej stráže.
 • Príspevok do periodika Žilinský kuriér.
 • Inventarizácia na Odbore tečúcich vôd v súvislosti s ukončením pracovného pomeru pracovníka odboru.
 • Spoločná nočná kontrola na rybárskom revíri SRZ.

Odbor výroby:

 • Zarybnenie úhorom európskym.
 • Evidovanie potvrdených zmlúv od ZO SRZ na dodávku násadových rýb.
 • Výlov komory s generačnou rybou kaprom v Košarovciach a Nových Zámkoch.
 • Vysadenie Kgen do neresových rybníkov v Košarovciach.
 • Odlov Šr v Košarovciach – zarybňovanie ZO SRZ Vranov, Stropkov.
 • Umelý výter kapra v Nových Zámkoch.
 • Vysadenie plôdika jesetera na kruhové nádrže na str. N. Zámky.
 • Odlov planktónu na str. N. Zámky.
 • Príprava liahne, nastavenie signalizácie zopnutia teploty vody na žľaby na str. M. Zálužie.
 • Spúšťanie komory, odlov generačných sumcov v Malom Záluží.
 • Návoz kameňa na komoru, úprava podmytej hrádze na str. Malé Zálužie.
 • Kosenie na strediskách.
 • Navážanie násady Pd2 na klietkový chov na L. Mare.
 • Presun násady pstruha potočného Ppr zo strediska Slovianska dolina na ďalší chov na stredisko v Trstenej.

Ekonomický odbor:

 • Zúčtovanie spotreby násadových rýb a krmív (účtovanie v skladovom hospodárstve).
 • Prijaté faktúry za dodávky materiálu a násadových rýb, ich zaúčtovanie a úhrada.
 • Dodatočná distribúcia povoleniek, ich fakturácia a predaj za hotovosť.
 • Vyplnenie výkazov pre zdravotné a sociálne poistenie.
 • Úhrada odvodov z miezd za 4/2017.
 • Rôzna administratívna činnosť (vybavovanie telefonátov, spracovanie a rozdelenie pošty a pod.).
 • Korešpondencia spojená s vymáhaním pohľadávok.

Odbor športovej činnosti:

 • Kontrola propozícií domácich postupových pretekov.
 • Distribúcia propozícií družstvám a na internet.
 • Distribúcia dokladov pre účasť rozhodcov a garantov na domácich postupových pretekoch.
 • Uzatváranie dohôd o vykonaní práce rozhodcov a garantov.
 • Priebežné doplňovanie súpisiek družstiev a vystavovanie registračných preukazov.
 • Prihlášky na MS, ME, nominačné listy.
 • Kontrola úhrad štartovného družstiev.
 • Príprava 37. MS v LRU-mucha.
 • Príprava MS juniorov v RT.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí