Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 2. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 2. pracovnom týždni (od 9.1. do 13.1.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Inventúra reprezentačných predmetov a zavedenie evidencie skladu pre rok 2017.
 • Rokovanie so zástupcami firmy Provit,a.s., vyhodnotenie spolupráce za rok 2016 a informácie o zaradení nových krmív do výrobného programu + návrh cien krmív pre rok 2017.
 • Dňa 11. januára 2017 sa konalo pracovné stretnutie štatutárov a hospodárov NR-kraja v Nových Zámkoch za účasti tajomníka SRZ Ing. Javora, viceprezidenta za NR-kraj Ing. Stanka a členov Rady za príslušný kraj.
 • Od 11.1. do 13.1.2017 vrátane sa konalo ďalšie zasadnutie Expertnej skupiny k Návrhu novely zákona o rybárstve za účasti zástupcu SRZ a štyroch členov v doškolovacom
  a rekreačnom zariadení SVP,š.p., pri VN Ružiná, s programom Tvorby pozmeňovacích ustanovení v rámci novelizácie zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacieho predpisu – vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z. z.. Počas trojdňového rokovania členovia Ex. skupiny odrokovali návrh novely zákona vrátane vyhlášky.
 • Rokovanie s firmou ALABAMA o cenách za upratovacie služby v budove Sekretariátu Rady SRZ.
 • Rokovanie s firmou TECO – automatické brány, kamerové systémy.
 • Rokovanie s firmou Troják – kľúčový systém.
 • Kompletácia zariadenia bytovej jednotky.

Právny referát:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Zaslanie výkladu § 16 písm. b) zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov členovi SRZ na základe žiadosti.
 • Výmaz osôb zo zoznamu osôb, ktorým nemôže byť vydané povolenie na rybolov na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní na základe žiadosti MsO SRZ Prešov, MO SRZ Zlaté Moravce.
 • Výklad ustanovenia § 17 ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve v spojitosti s § 14 ods. 14 vyhlášky na základe žiadosti člena SRZ.
 • Zaslanie vyjadrenia vo veci žiadosti nečlena SRZ o vyradenie zo zoznamu osôb, ktorým nemôže byť vydané povolenie na rybolov na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní.
 • Zaslanie stanoviska vo veci neodovzdania odznaku a preukazu RS na základe žiadosti ZO SRZ.
 • Zaslanie stanoviska vo veci žiadosti člena SRZ, ktorý je zaradený v zozname osôb, ktorým nemôže byť vydané povolenie na rybolov na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní od roku 2011.
 • Dňa 07.01.2017 bol na Sekretariát Rady SRZ doručený podnet vo veci počtu privlastnených rýb v MsO SRZ Trnava. Vo veci bolo zaslané vyjadrenie, že ustanovený počet 25 ks rýb uvádzaný v informačnom spravodaji má len odporúčací charakter a všetci členovia SRZ sú viazaný Smernicou Rady SRZ č. 2603/675/16-Sekr. o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov účinnej od 1. januára 2017.
 • Stanovisko k § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov na základe žiadosti Člena SRZ.
 • Zaslanie vyjadrenia k čl. XIII bod 7 smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov účinnej od 1. januára 2017 na základe žiadosti štatutárneho zástupcu MO SRZ Dunajská Lužná.
 • Zaslanie listu na Železnice Slovenskej republiky – Stredisko hospodárenia s majetkom vo veci odkúpenia pozemku v k.ú. Brzotín do vlastníctva SRZ.
 • Súčinnosť pri vypracovaní dohôd o zabezpečení ochrany rybárskych revírov Rady SRZ pre MsO SRZ Bratislava V. a MO SRZ Drahovce.
 • Účasť na zasadnutí samostatnej komisie dňa 10.01.2017 k vypracovaniu možnosti fungovania OŠČ na základe prijatého uznesenia Rady SRZ č. 151/2016-bod C2.
 • Stanovisko k dožiadaniu MsO SRZ vo veci podaného dovolania v disciplinárnej veci pána S. a pána Š. a metodické usmernenie pre disciplinárnu komisiu.
 • Vyjadrenie sa k správnej žalobe o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu – Prezídia Rady Slovenského rybárskeho zväzu, sp.zn. OP-4/16 zo dňa 27.08.2016 na základe výzvy Krajského súdu v Žiline doručenej na Sekretariát Rady SRZ dňa 02.01.2017.
 • Stanovisko k anonymnej výzve pre Disciplinárnu komisiu pri Rade SRZ zo dňa 27.12.2016, aby začala konať v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) Disciplinárneho poriadku SRZ účinného do 31.12.2016, vo veci Romana Pavelku, Ing. Ľubomíra Stanku ako overovateľov zápisnice a Ing. Ľuboša Javora, RSDr. Rudolfa Boroša ako štatutárnych zástupcov SRZ. Výzva bola vyhodnotená ako podnet v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) Stanov SRZ.
 • Metodický pokyn pre konanie členských schôdzí a mestských konferencií.
 • Kompletizácia materiálov, vypracovanie Vestníka č. 1/2017 a jeho zaslanie ZO SRZ.
 • Zaslanie vyjadrenia vo veci vydávania miestnych povolení na rybolov základnou organizáciou  SRZ osobám, ktoré sú členmi inej ZO SRZ na základe podnetu člena SRZ.
 • Stanovisko vo veci žiadosti o vyplatenie nájomného za pôdu pod rybníkom v Malom Záluží a zaslanie návrhu výšky nájmu alebo kúpnej ceny.
 • Zaslanie vyjadrenia vo veci možnosti zakúpenia zväzového kaprového povolenia na rybolov v spojitosti s niektorým druhom miestneho povolenia na rybolov, na základe žiadosti člena SRZ.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Príprava informácií do vestníka Rady SRZ.
 • Výdaj materiálneho zabezpečenia na plašenie a odlov kormoránov veľkých pre ZO SRZ v zmysle povolenej výnimky.
 • Vyhodnotenie mesačných hlásení od rybárskych hospodárov na rybárskych revíroch Rady za mesiac december 2016 najmä v súvislosti s úlohou vyplývajúcou z decembrovej porady rybárskych hospodárov – zamestnancov Sekretariátu o zaslanie požiadaviek týkajúcich sa zarybnenia na rok 2017 (návrhy na zmeny kategórie násadových rýb atď.).
 • Vypracovanie a zaslanie správy od držiteľov osobitných povolení na rok 2016 (pracovníkmi Odboru tečúcich vôd a Odboru výroby) v zmysle § 9 ods. 6 vyhlášky č. 185/2006 Z.z.
 • Spracovanie žiadosti na vydanie osobitných povolení na rybolov na rok 2017 pre vedeckovýskumné účely pre pracovníkov Odboru tečúcich vôd a Odboru výroby.
 • Účasť tajomníka Ing. Javora a oblastného ichtyológa Ing. Hajňuka na porade štatutárov a rybárskych hospodárov ZO SRZ Nitrianskeho kraja v Nových Zámkoch.
 • Pracovné stretnutie v Trnave s Mso SRZ Trnava a MsO SRZ Hlohovec za účelom riešenia problematiky popisu a hraníc Dudváhu.
 • Stanovisko k odstráneniu nánosov na toku Torysa v k.ú. Veľký Šariš pre SVP, š.p. .
 • Spriechodňovanie migračných bariér na toku Hnilec nad VN Palcmanská Maša – posúdenie materiálu, vyjadrenie pre potreby SVP, š.p. .
 • Spracovanie stanoviska  pre OÚ Vranov nad Topľou, Odbor starostlivosti o ŽP (EIA) k oznámeniu Obce Kvakovce  v rámci zmien a doplnkov   k Územnému plánu obce Kvakovce vytvoriť rekreačné strediská  na lokalitách Zátoka – Domaša Dobrá (úplné vylúčenie výkonu rybárskeho práva na celej zátoke), Hôrka, Rekreačná oblasť Mládežnícka, Domaša Dobrá – Rybárska osada Trepec s vylúčením resp. obmedzením výkonu rybárskeho práva.
 • Účasť na monitorovaní a sčítaní kormorána veľkého dňa 14.1.2017.
 • Porada a preškolenie vedúcich rybárskej stráže ZO SRZ Nitrianskeho kraja v Nových Zámkoch.
 • Zabezpečenie rozvozu dokladov a materiálu pre členov rybárskej stráže a ZO SRZ prešovského a košického kraja.

Odbor výroby:

 • Stretnutie zo zástupcami firmy Provit a.s. a rokovanie o cenách granulovaného krmiva Copens pre lososovité druhy rýb na rok 2017.
 • Zaevidovanie objednávok od ZO SRZ na násadové ryby v roku 2017.
 • Vyplňovanie a zasielanie tlačív na SHMÚ ohľadom odberov podzemných vôd na výrobných strediskách Rady SRZ.
 • Rupín liečivo jednanie ohľadom ceny na rok 2016.
 • Jednanie s dodávateľom  rozkŕmeného úhorieho monté ohľadom dodávky v roku 2017 na revíry Rady SRZ.
 • Konečná kontrola celkového zarybnenia revírov SRZ  v roku 2016.

Ekonomický odbor:

 • Denný príjem, rozdelenie a odosielanie pošty.
 • Fakturácia posledných výnosov za rok 2016.
 • Expedícia povoleniek a ostatných materiálov na ZO SRZ.
 • Zúčtovanie spotreby materiálu (príjemky a výdajky) z roku 2016.
 • Výpočet miezd za 12/2016, výpočet zákonných a ostatných sociálnych nákladov, výkazy a príslušné úhrady.

Odbor športovej činnosti:

 • Príprava materiálu na výročné zasadnutia sekcie LRU-PR, LRU-M a RT.
 • Kontrola nasadenia družstiev pre rok 2017.
 • Dohody o vykonaní práce členom sekcií, trénerom a rozhodcom.
 • Príprava zasadnutia komisie pre usporiadanie 37. MS v LRU-M.
 • Vybavovanie každodennej poštovej a emailovej korešpondencie.