Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 20. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 20. pracovnom týždni (od 14.5. do 18.5.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov.
 • Spracovanie podkladov pre spoločnosť Viadon, s.r.o. k elektronizácii SRZ.
 • Príprava a zaslanie pozvánok k blížiacemu sa zasadnutiu Prezídia a Rady SRZ.
 • Pracovné rokovanie tajomníka s poslancami NR SR v Bratislave k návrhu zákona
  o rybárstve.
 • Účasť tajomníka na porade OŠČ a na pracovnom stretnutí k manažmentu lipňa na rieke Poprad vo Svite aj na výrobnom stredisku Rady SRZ k realizácii začiatku výskumnej úlohy s zástupcami šiestych ZO SRZ PO-kraja a zástupcami výskumného ústavu v Českej republiky.
 • Účasť štatutárnych zástupcov SRZ Rada – prezidenta a tajomníka na slávnostnom otvorení rybárskej expozície v spolupráci s múzeom vo Svätom Antone.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebieha výberové konanie na mobilné telekomunikačné služby.
 • Prebieha výberové konanie na odstránenie nedostatkov z elektrorevízií.
 • Prebieha výroba prívesného vozíka na rozvoz rýb a substrátov pre potreby výrobného strediska Uzovská Panica.
 • Prebieha likvidácia vyradeného majetku.
 • Zabezpečenie opráv pre vozidlá VW Caddy, VW Golf, 4x Mahindra.
 • Ukončené vytýčovanie prenajatého pozemku v Demänovskej Doline pre oplotenie, príprava na zápis do katastra.
 • Prebieha preberacie konanie na rekonštrukciu liahne v Trstenej.
 • Prebieha výberové konanie na rekonštrukciu rozvodov NN v Príbovciach – 2. etapa.
 • Ukončená rekonštrukcia liahne na výrobnom stredisku v Trstennej.

Organizačno-právny referent:

 • Vyhotovenie dohody o vyrovnaní a vytvorenie nájomnej zmluvy k VN Tesárske Mlyňany.
 • Vyhotovenie konceptu návrhu na vklad nájomného práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností, zjednotenie dokumentov potrebných na zaslanie na podpis jednotlivých stranám zmluvy a konkrétnemu správnemu orgánu.
 • Štúdium spisu 5C 560 2014.
 • Emailová komunikácia s tajomníkom MO SRZ LH.
 • Riešenie žiadosti o zaradenie uchádzačov na vzdelávanie do kurzu dospelých v spolupráci s rybárskou strážou.
 • Zbieranie podkladov vo veci 5C 560 2014 potrebných na deklaráciu existencie nároku.
 • Rozbor a koncepcia odpovede na žiadosť HBP.
 • Rozbor materiálov zaslaných v súvislosti s agendou GDPR.
 • Vyhotovenie a zaslanie výzvy na zaslanie petičných hárkov organizáciám.
 • Emailová komunikácia ohľadom zverejnenia bannerov.
 • Zaslanie oznámenia o pridelení identifikačného čísla MO Čadca.
 • Emailová a telefonická komunikácia s členom MO a s funkcionármi MO Michalovce ohľadom výkladu pojmu trestanie dva krát v tej istej veci.
 • Vytvorenie a zaslanie na zverejnenie informácie ohľadom parlamentného schvaľovania zákona o rybárstve.
 • Poskytnutie informácie v spolupráci s OTVaV ohľadom pretekov.
 • Zaslanie oznámenia o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho pojednávania príslušnej miestnej organizácií emailovou formou a jej telefonické konzultovanie.
 • Zaslanie upozornenia prevádzkovania MVE emailovou formou OTVaV a príslušnému ichtyológovi.
 • Zaslanie oznámenia o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho pojednávania príslušnému subjektu.
 • Kontrola a zaslanie na podpis Zmluvy o dielo Ichtyologický prieskum VN Turček.
 • Účasť na stretnutí s konateľom spoločnosti MW Solutions.
 • Dohľadávanie potrebných dokumentov vo veci 5C 560 2014.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Riešenie problematiky výstavby cesty D4 R7 v súvislosti ochranou rybárskych revírov v blízkosti Dunaja.
 • Pracovné stretnutie s MO SRZ Šahy (problém chovného rybárskeho revíru).
 • Porada hospodárov ZO SRZ Trnavského kraja.
 • Terénna obhliadka rybárskeho revíru v MO SRZ Topoľníky ( deficit kyslíku vo vode).
 • Pracovné stretnutie na základe žiadosti Obce Kluknava k ťažbe riečneho materiálu na toku Hornád v k.ú. obce Kluknava.
 • Konanie zvolané OÚ Prešov k žiadosti Prefa Orlov a MAGAST Plaveč k ťažbe rieč. materiálu na toku Poprad v k.ú. obce Plaveč a podanie stanoviska k ťažbe.
 • Pracovné stretnutie k projektu LIPEŇ.
 • Projekt LIPEŇ – ohliadka úsekov na rieke Poprad v súvislosti s vysadením farebne označených lipňov a značkovanie lipňa tymianového na stredisku Svit.
 • Účasť na VN Sečovce s príležitosti 40. výročia založenia MO SRZ Sečovce.
 • Riešenie situácie na toku Ľubotínka v súvislosti so zanesením ústia vodného toku sedimentmi, poškodenia pravého brehu a zásypu výmoľa, ktorý vznikol po údržbe toku správcom toku.
 • Expedícia materiálu a notebooku hospodárovi rybárskeho revíru VN Ružín.
 • Pracovné stretnutie pred akciou „čisté brehy“ VN Orava.
 • Pracovné stretnutie OO PZ Trstená.
 • Aktualizácia zoznamu školenia RS.
 • Odpovedanie na otázky nevydania povolenia.
 • Usmernenie vo veci kombinácie privlastnenia úlovkov.
 • MVE Budča-zaslanie prihlásenia sa do konania.
 • Pracovné stretnutie v Námestove (SRZ-ŠOP SR) vo veci prerokovania vybudovania bočného ramena na toku Biela Orava.

Ekonomický odbor:

 • Distribúcie povoleniek pre ZO SRZ a predajcov na základe dodatočného doobjednávania.
 • Analýza nákladov a výnosov sekretariátu za rok 2017 a ich rozčlenenie podľa súvislosti z činnosťou samotného sekretariátu a vyčlenenie nákladov a výnosov, ktoré nesúvisia so samotnou činnosťou sekretariátu.
 • Vystavovanie faktúr za vlastné finančné prostriedky pre ZO SRZ za dodávku násadových rýb a taktiež i fakturácia mimo SRZ.
 • Zverejnenie použitia podielu zaplatenej dane za rok 2015 a prijaté v roku 2016 v  Obchodnom vestníku Ministerstva spravodlivosti SR.
 • Účtovanie a úhrada bežných faktúr za materiál a služby.
 • Skartácia ekonomických dokladov po uplynutí doby archivácie.
 • Ostatná ekonomická agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Účasť na seminári o novelizácii vodného zákona.
 • Dopĺňanie podkladov pre Žilinský samosprávny kraj.
 • Registrácia prihlášok do súťaže Zlatý blyskáč 2018.
 • Možnosti materiálnej a finančnej podpory súťaže Zlatý blyskáč – prebieha.
 • Spracovávanie štatistických údajov z 4 celoslovenských stretnutí vedúcich detských rybárskych krúžkov – prebieha.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Evidencia – priebežné dopĺňanie údajov pretekárov, detí, mládeže a rozhodcov do informačného systému športu MŠVVaŠ SR a OŠČ.
 • Priebežné vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Priebežná aktualizácia súpisiek družstiev.
 • Postupné vystavovanie nominačných listov reprezentantom.
 • Registrácia družstiev na MS, ME, príkazy na úhradu štartovného.
 • Kontrola a úprava propozícií, distribúcia družstvám a na internet.
 • Dohody o vykonaní práce rozhodcovia a garanti preteky.
 • Kontrola prijatých cestovných príkazov rozhodcov a garantov, kontrola výkazov prác.
 • Príprava a účasť na zasadnutí prezídia OŠČ, čerpanie rozpočtu OŠČ.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.