Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 20. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 20. pracovnom týždni (od 15.5. do 19.5.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ.
 • Evidencia zaslaných správ z výročných členských schôdzí od ZO SRZ.
 • Účasť na zasadnutí výberovej komisie pre výber dodávateľa na elektronizáciu SRZ. Komisiu okrem zamestnancov Sekretariátu Rady SRZ tvorili aj zástupcovia ZO SRZ.
 • Konalo sa zasadnutie organizačnej komisie k MS-LRU mucha 2017 na rybárskom dome vo Svite k príprave MS za účasti tajomníka SRZ, referátu pre OŠČ a členov komisie.
 • Pracovné stretnutie na výrobnom stredisku SRZ Rada – Demänovská dolina k riešeniu investície vybudovania ochrannej hrádze pri stredisku.
 • Pracovné stretnutie v Žiline tajomníka SRZ Rada s riaditeľkou sekcie ekonomiky a prevádzky ŠOP, š.p. Ing. Balgovou k otázke ekonomickej bilancie prevádzky nehnuteľnosti IC ŠOP v Ústí nad Priehradou a spolupráca pri tvorbe popisu vodných živočíchov ako podklad pre plagáty SRZ.
 • Prebiehajúca oprava TRUXOR-a.
 • Získanie nového geometrického plánu prameňa Tri studničky v Demänovskej doline – vecné bremeno k ochrannému pásmu a vodovodu.
 • Testovanie aplikácie pre spracovanie agendy OOPP.
 • Rokovanie s dodávateľom OOPP – firma ZIGO – sponzorský príspevok.
 • Ukončenie montáže a prevzatie kamerového systému v areáli v Žiline
 • Zverejnenie výzvy na predloženie cenových ponúk – výmenná nadstavba na podvozok pre prevoz rýb.

Právny referát:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Dopracovanie návrhu zmluvy o vykonaní odlovu generačných jedincov jesetera malého na Dunaji, ktorej zmluvnou stranou je ICHTYO s.r.o.
 • Vypracovanie návrhu zmluvy o užívaní pozemkov v Malom Záluží pod rybníkmi na výrobnom stredisku Rady SRZ, ktorej zmluvnou stranou je Ivan Zmeko.
 • Vypracovanie výpovede Zmluvy o používaní softvéru zo dňa 18. septembra 2014.
 • Vypracovanie žaloby o náhradu škody, v podobe vytrávených rybích spoločenstiev, spôsobenej prevádzkovou činnosťou poľnohospodárskeho družstva pre potreby MsO SRZ.
 • Právne posúdenie úpravy návrhu dohody o vykonaní práce na rekreačnom zariadení Rady SRZ – Domaša, Nová Kelča.
 • Vypracovanie dodatku k Zmluve o spoločnom nájme priestorov v budove Rady SRZ zo dňa 01.01.2017 z dôvodu ukončenia pracovného pomeru s nájomcom – zamestnancom, na základe jeho žiadosti.
 • Doplnenie vyjadrenia k návrhu na začatie konania zo dňa 22.09.2014 a doplnenie dôkazov vo veci žaloby o určenie porušenia zásady rovnakého zaobchádzania, o náhrade nemajetkovej ujmy, o neplatnosť skončenia pracovného pomeru vedenej pod sp.zn. 27Cpr/7/2013 a jeho zaslanie na Okresný súd Žilina.
 • Podanie žiadosti na MV SR o zmenu údajov organizačnej zložky Slovenského rybárskeho zväzu, Mestskej organizácie Galanta a potvrdenie IČO.
 • Vypracovanie článkov (Čilistovský kanál II. Lagúna – minister zamietol rozklad, SRZ prišlo o revír; OR Dolnostredské – Okresný úrad Galanta zastavil konanie vo veci vydania rozhodnutia o vodnej ploche) pre potreby ich zverejnenia na webovej stránke Rady SRZ.
 • Príprava a kompletizácia podkladov k rokovaniu vo veci pozemkov a informačného centra v Ústí nad Priehradou a samotné rokovanie so zástupcami Štátnej ochrany prírody SR.
 • Podanie správy vo veci obvineného stíhaného za prečin pytliactva podľa § 310 ods. 1 a 2 písm. c) zákona č. 300/2005 Z.z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti OO PZ Dolný Kubín, v súčinnosti s MO SRZ Dolný Kubín a ichtyológom p. Štenclom.
 • Stanovisko vo veci úhrad členských príspevkov a absolvovania skúšok v súvislosti s prerušením členstva, na základe žiadosti MO SRZ.
 • Podanie žiadosti na MV SR o zmenu údajov organizačnej zložky Slovenského rybárskeho zväzu, Miestnej organizácie Holíč a potvrdenie IČO.
 • Zaslanie žiadosti o vyznačenie právoplatnosti platobného rozkazu vydaného Okresným súdom Žiar nad Hronom v právnej veci o zaplatenie 1 800 Eur vedenej pod sp.zn. 18Cb/31/2016.
 • Preberanie právnej agendy (2006-2008) po Mgr. Waczlavovej a prevzatie dokumentov potrebných pre fungovanie organizačno – právneho referenta.
 • Právne posúdenie návrhu zmluvy o reklamnej spolupráci so spoločnosťou News and Media Holding, a.s., po jej pripomienkovaní.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Stretnutie so zástupcom MsO SRZ Záhorie ohľadom rybárskych revírov v obhospodarovaní ZO SRZ.
 • Príprava pracovného stretnutia a zaslanie pozvánky na 29.5.2017 zástupcom ZO SRZ na rieke Morave so zástupcami správcu vodného toku SVP, š.p. OZ Bratislava vo veci spoločných postupov pri rybárskom obhospodarovaní rieky Morava.
 • Rokovanie a príprava pracovného stretnutia zástupcov SRZ so zástupcami Ministerstva dopravy SR a Národnej diaľničnej spoločnosti ohľadom obmedzenia výkonu rybárskeho práva pri výstavbe diaľničného obchvatu Bratislavy.
 • Odlovy mreny na rieke Hron v Štúrove a Nitra v Nových Zámkoch za účelom jej umelej reprodukcie.
 • Príprava pracovnej porady rybárskych hospodárov trnavského kraja, ktorá sa uskutoční 24.5.2017 na rybárskom dome v Trnave (MsO SRZ Trnava).
 • Príprava pracovnej porady rybárskych hospodárov žilinského a časti trenčianskeho kraja, ktorá sa uskutoční 24.5.2017 v Informačnom centre v Ústí nad Priehradou (VN Orava).
 • Kontrola výkonu rybárske práva v súvislosti so začiatkom rybárskej sezóny na VN Kráľová a VN Zemplínska Šírava na základe udelenej výnimky na skorší lov kapra.
 • Kontrola umelých hniezd na rybárskych revíroch Rady SRZ zriadených na podporu prirodzenej reprodukcie pôvodných druhov rýb (aktuálne: zubáč veľkoústy).
 • Odber ikier ostrieža zelenkavého zabezpečený prostredníctvom rybárskych hospodárov na vybraných revíroch Rady SRZ za účelom genetickej analýzy ako aj výskumnej štúdie zameranej na vhodnosť nového druhu akvakultúry pre odchov rýb v recirkulačných zariadeniach.
 • Záverečné korektúry a tlač rybárskeho poriadku na revíry Rady SRZ – vody kaprové.
 • Účasť vedúceho rybárskej stráže na spoločnej kontrole výkonu rybárskeho práva s členmi MsO SRZ Michalovce pri otvorení kaprovej rybárskej sezóny na VN Zemplínska Šírava.
 • Doručenie vzorky kapra rybničného na vyšetrenie na UVLF Košice.
 • Účasť na konaniach k ťažbe riečneho materiálu na toku Ondava  a Chotčianka (MO SRZ Stropkov) a na toku Topľa  v Komárove (MO SRZ Bardejov). Prehliadka lokalít  a podanie stanoviska k ťažbe pre  OÚ Prešov.
 • Účasť na konaniach k ťažbe riečneho materiálu  na toku Poprad  v k.ú. Stará Ľubovňa a Chmeľnica pre troch žiadateľov, prehliadka lokalít a podanie stanoviska k ťažbe pre OÚ Prešov.
 •  Ichtyologický prieskum  na VN Domaša – overovanie stavu šťuky severnej vysadenej v apríli 2017 v štádiu Šo.
 • Prihlásenie SRZ ako účastníka konania vo veci – „Ťažba štrku vo vodnom toku Topľa“.

Odbor výroby:

 • Odlov generačnej mreny za účelom jej umelého výteru.
 • Výter sumca na stredisku v Malom Záluží.
 • Návoz kameňa na komoru, úprava podmytej hrádze na stredisku v Malom Záluží.
 • Oprava prívodného potrubia do sádok v Malom Záluží.
 • Evidovanie potvrdených zmlúv od ZO SRZ na dodávku násadových rýb.
 • Bežná administratíva okolo fungovania odboru.
 • Priebežná kontrola zarybnenia revírov  v súvislosti s pripravovanou zarybňovacou komisiou.
 • Výlov podustvy Pds2 v Príbovciach a jej prevoz na stredisko Košarovce.
 • Kosenie na strediskách.
 • Rozvoz kompletnej kŕmnej zmesi pre podustvu po výrobných strediskách Rady SRZ.

Ekonomický odbor:

 • Zúčtovanie spotreby násadových rýb a krmív (účtovanie v skladovom hospodárstve).
 • Prijaté faktúry za dodávky materiálu a násadových rýb, ich zaúčtovanie a úhrada.
 • Distribúcia povoleniek predajcom a predaj povoleniek mimo ZO SRZ.
 • Vykonanie inventúry majetku pri zmene správcu rekreačného zariadenia Nová Kelča.
 • Zaúčtovanie nájmov rekreačných zariadení Rady SRZ za 4/2017.
 • Rôzna administratívna činnosť ( vybavovanie telefonátov, spracovanie a rozdelenie pošty a pod.).
 • Korešpondencia spojená s vymáhaním pohľadávok.

Odbor športovej činnosti:

 • Kontrola propozícií domácich postupových pretekov.
 • Distribúcia dokladov pre účasť rozhodcov a garantov na domácich postupových pretekoch.
 • Uzatváranie dohôd o vykonaní práce rozhodcov a garantov.
 • Priebežné doplňovanie súpisiek družstiev a vystavovanie registračných preukazov.
 • Prihlášky na MS, ME, nominačné listy.
 • Kontrola úhrad štartovného družstiev.
 • Príprava 37. MS v LRU-mucha.
 • Príprava MS juniorov v RT.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.