Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 21. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 21. pracovnom týždni (od 21.5. do 25.5.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov.
 • Spracovanie podkladov pre spoločnosť Viadon, s.r.o. k elektronizácii SRZ.
 • Príprava a zaslanie pozvánok k blížiacemu sa zasadnutiu Prezídia a Rady SRZ.
 • Sumarizácia dokumentácie z procesu verejného obstarávania na zákazku Environmentálne vzdelávanie členov výborov, odborných komisií a rybárskej stráže základných organizácií SRZ zabezpečenia súvisiacich služieb na schválenú podporu formou dotácie z Enviro.fondu na rok 2018 + zabezpečenie konzultácie cez dodávateľskú firmu.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ a zamestnanca OTVaV so zástupcami SVP,š.p., prevádzkovo-technickým riaditeľom Ing. Virágom a ďalšími tromi zamestnancami technického úseku SVP,š.p., k témam plánu revízií vodných nádrží a kanálov v rokoch 2018 a 2019, problematika dočasného zníženia vodných hladín troch chovných VN SRZ, monitoring nelegálnych stavieb na pozemkoch SVP, š.p., možnosti spoluúčasti na projektoch OP KŽP, spolupráca výmeny informácií po schválený pripravovaného zákona o rybárstve.
 • Príprava materiálov na júnové výjazdové rokovanie Rady SRZ a doplnenie programu rokovania Rady o žiadosti ZO SRZ.
 • Pracovné rokovanie tajomníka a organ-právneho referenta so zástupcom fimy MW Solutions, s r.o., k finalizácii podkladov na vypracovanie návrhu kúpnej zmluvy.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebieha výberové konanie na mobilné telekomunikačné služby.
 • Prebieha zápis prívesného vozíka do evidencie DI – Uzovská Panica.
 • Prebieha likvidácia vyradeného majetku.
 • Prebieha preberacie konanie na rekonštrukciu liahne v Trstenej.
 • Prebieha výberové konanie na rekonštrukciu rozvodov NN v Príbovciach – 2. etapa.
 • Prebieha spracovanie kúpnej zmluvy a zápis do evidencie DI – obytný príves – Lučenec.
 • Prebieha podpis dodatku k zmluve –  odstránenie nedostatkov z elektrorevízií.
 • Prebieha opravy vozidiel Mahindra (5 ks) a VW Golf.
 • Ukončená výroba prívesného vozíka na rozvoz rýb a substrátov – Uzovská Panica.
 • Ukončené výberové konanie na dodávku obytného prívesu na stredisko Lučenec.
 • Ukončené výberové konanie na odstránenie nedostatkov z elektrorevízií.

Organizačno-právny referent:

 • Vyhotovenie a zaslanie odpovede na žiadosť o vydanie rybárskeho povolenia členovi MO SRZ Streda nad Bodrogom.
 • Vyhotovenie a zaslanie MO SRZ Žarnovica-Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Miestnej organizácie Žarnovica.
 • Telefonická komunikácia s predsedom MO Zlaté Moravce.
 • Účasť na výberovom konaní vo veci environmentálneho vzdelávania.
 • Štúdium Dohody o riešení stretov záujmov a koncept odpovede na žiadosť HNB.
 • Koncept návrhu na záznam nájomného práva do katastra nehnuteľností vo veci Demänovskej doliny.
 • Príprava konceptu článku a podkladov na zverejnenie a jeho zaslanie na zverejnenie.
 • Vyhotovenie a zaslanie odpovede MsO Košice vo veci zaslania dopytovaných podkladov.
 • Vyhotovenie a zaslanie na Okresný úrad Dunajská Streda, OSoŽP-Urgencie vo veci Návrhu na začatie konania o priestupku podľa § 41 ods. 1 písm. a) zákona o rybárstve.
 • Vyhotovenie Návrh na záznam nájomného práva do katastra nehnuteľností a sprievodného listu, zozbieranie podkladov a príloh k návrhu a jeho zaslanie na Okresný úrad katastrálny odbor.
 • Vyhotovenie poučení v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v spolupráci s mzdovým úsekom.
 • Vyhotovenie a zaslanie Vyjadrenia k odvolaniu žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Žilina o zastavení konania zo dňa 10.1.2018 sp. zn. 13S/1/2013.
 • Žiadosť adresovaná predsedovi a tajomníkovi MO SRZ Prievidza vo veci žiadosti NS SR v súdom spore Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. a ďalšie zbieranie podkladov na základe výzvy NS SR, vyhotovenie sprievodného listu zasielaného na NS SR.
 • Realizácia žiadostí o výmaz zo zoznamu osôb, ktorým nie je možné povolené vydať povolenie na rybolov v spolupráci s OTVaV.
 • Vypracovanie vyjadrenia: Odstúpenie podnetu proti rozhodnutiu č. OU-BA-OSZP2-2017/101842-GGL na preskúmanie mimo odvolacieho konania – vyjadrenie.
 • Štúdium zákona č. 145/1995 a prešetrovanie možnosti návrhu na oslobodenie od správneho poplatku.
 • Vyhotovenie Urgencie žiadosti zaslanej na MDV SR prostredníctvom emailovej komunikácie ohľadom obmedzenia výkonu rybárskeho práva
 • Príprava podkladov na zverejnenie Zmluva o dielo na zhotovenie a dodávku ostrovného fotovoltického systému v stredisku Liptovská Mara a zaslanie na zverejnenie na stránku.
 • Vyhotovenie Žiadosti o predĺženie lehoty vo veci dočasného obmedzenia výkonu rybárskeho práva na úseku D4R7 zaslanej na MŽP SR.
 • Vyhotovenie a zaslanie Urgencie vo veci Návrhu na začatie konania o priestupku podľa § 41 ods. 1 písm. a) zákona o rybárstve.
 • Zozbieranie podkladov a zaslanie Postúpenia žiadosti na preskúmanie správnosti priebehu volieb v MO SRZ Bánovce nad Bebravou na Kontrolnú komisiu.
 • Kontrola Smernice pre detskú rybársku súťaž Zlatý blyskáč a jej úprava.
 • Vyhotovenie stanoviska k žiadosti MO SRZ Krupina ohľadom právnej subjektivity, zaslanie vzoru zmluvy a poučenie o hmotnej zodpovednosti.
 • Vyhotovenie a zaslanie odpovede členovi vo veci kto môže byť predseda občianskeho združenia – rybárske združenie v súlade platnými Stanovami SRZ  a jeho smernicami.
 • Zaslanie Smernice pre detskú rybársku súťaž Zlatý blyskáč č. 846_390_18 – Sekretariát na zverejnenie na webovú stránku.
 • Vyhotovenie a zaslanie odpovede členovi MO Zvolen vo veci predaja a nároku na hosťovacie povolenie.
 • Zaevidovanie člena do zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie.
 • Kontrola uznesení zo zasadnutia Rady zo dňa 24.3.2018 (zaslanie emailov jednotlivým zamestnancom, ktorých sa predmetné uznesenia týkajú a so žiadosťou o súčinnosť).
 • Emailová a telefonická komunikácia s predsedom MO Kežmarok vo veci žiadosti o prerušenie členstva člena MO Kežmarok.
 • Vyhotovenie a zaslanie MO SRZ Zlaté Moravce-Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Miestnej organizácie Zlaté Moravce.
 • Konzultácia Rozhodnutia OU_BB_OSZP3_2018_ 008587_019 MVE Iliaš s OTVaV a jeho zaslanie príslušnej MO Banská Bystrica.
 • Telefonická konzultácia s členom MO Zvolen.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Návrh úpravy rybolovu – Stars Zlaté Piesky.
 • Riešenie prístupov ramennej sústavy Horná inundácia.
 • Školenie D4, R7 vstup RS na stavenisko.
 • Ichtyologický prieskum pre SVP ( Turček).
 • Pripomienky k zákonu o akvakultúre.
 • Stavebné konanie rybníky Ďurďové.
 • ZOO Bratislava – obmedzenie rybolovu.
 • Stretnutie s SVP.
 • Stretnutie s PIENAPOM, kvôli údržbe Ľubotínky.
 • Pracovné stretnutie na toku Poprad v Poprade a Kežmarku zvolané SVP, š.p.
 • Konanie kvôli ťažbe rieč. materiálu na toku Ondava a Chotčianka zvolané OÚ Prešov do Stropkova.
 • Záchranný odlov rýb na toku Torysy v k.ú. Orkucany po preložke toku  SVP,š.p.
 • Rozvoz rybích násad.
 • Porada hospodárov Trenčianskeho kraja.
 • Pracovné stretnutie s MO SRZ Stará Turá.

Ekonomický odbor:

 • Zúčtovanie dokladov za 4/2018 z dôvodu vypracovania predbežnej účtovnej závierky za obdobie 1-4/2018 ( mzdy, odvody, sklad. hospodárstvo, odpisy a pod.).
 • Vypracovanie výkazu o dani z pridanej hodnoty za 4/2018 a Kontrolného výkazu k DPH za 4/2018.
 • Vystavovanie faktúr za nájom za 5/2018 resp. 1-6/2018.
 • Fakturácia za dodávky násadových rýb a povoleniek.
 • Spracovanie, kontrola, účtovanie a úhrada bežných faktúr za materiál a služby.
 • Spracovanie poštovej evidencie.
 • Skartácia ekonomických dokladov po uplynutí doby archivácie.
 • Ostatná ekonomická agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Výber vhodnej pretekárskej trate pre LRU plávaná a LRU feeder na revíri Liptovská Mara pre celoslovenskú súťaž.
 • Registrácia prihlášok do súťaže Zlatý blyskáč 2018.
 • Možnosti materiálnej a finančnej podpory súťaže Zlatý blyskáč – prebieha.
 • Spracovávanie štatistických údajov z 4 celoslovenských stretnutí vedúcich detských rybárskych krúžkov – prebieha.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Evidencia – priebežné dopĺňanie údajov pretekárov, detí, mládeže a rozhodcov do informačného systému športu MŠVVaŠ SR a OŠČ.
 • Priebežné vybavovanie žiadostí o registráciu pretekárov do postupových súťaží, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Priebežná aktualizácia súpisiek družstiev, distribúcia rozhodcom.
 • Postupné vystavovanie nominačných listov reprezentantom.
 • Registrácia družstiev na MS, ME, príkazy na úhradu štartovného.
 • Kontrola a úprava propozícií, distribúcia družstvám a na internet.
 • Dohody o vykonaní práce rozhodcovia a garanti preteky.
 • Kontrola prijatých cestovných príkazov rozhodcov a garantov, kontrola výkazov prác.
 • Registrácie pretekárov M SR juniorov feeder, distribúcia registračných preukazov.
 • Aktualizácia a distribúcia zoznamu žien do nominačných pretekov 2018.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.