Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 21. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 21. pracovnom týždni (od 22.5. do 26.5.2017):

 

Sekretariát SRZ:

 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ.
 • Evidencia zaslaných správ z výročných členských schôdzí od ZO SRZ.
 • Prebiehajúca oprava TRUXOR-a.
 • Kontaktovanie vlastníkov pozemkov – prameňa Tri studničky v Demänovskej doline – vytýčené rokovanie.
 • Nábeh plnej prevádzky aplikácie pre spracovanie agendy OOPP + dovoz pracovného oblečenia a obuvi.
 • Vyhodnotenie výberového konania na osobné automobily – FABIA combi a OCTAVIA combi.
 • Prebiehajúce výberové konanie – výmenná nadstavba na podvozok pre prevoz rýb.
 • Pracovné rokovanie na MŽP SR so štátnym tajomníkom II. Ing. Suskom a za SRZ rokoval Ing. Javor tajomník, Ing. Cintula – vedúci výroby a p. Seemann – ichtyológ BA-kraja k témam podpory Národného programu pre zachovanie genofondu rýb, možnosti zapojenia sa do projektov súvisiacich s ochranou prírody (mokrade), vytvorenie pracovnej skupiny k riešeniu problematiky rybožravých predátorov aj za účasti Združenia chovateľov rýb, ŠOP, š.p. a ďalších organizácií).
 • Pracovné stretnutie v Banskej Bystrici na ŠOP, š.p. s gen.riaditeľom ŠOP a p. Lešovou za SRZ sa zúčastnil tajomník, Ing. Cintula vedúci výroby a Ing. Krajč poverený vedúci OTV k výnimke na kormorána na chovných revíroch SRZ Rada, možnosti spolupráce na spoločných projektoch ŠOP a SRZ, riešenie inváznych druhov rýb.
 • Pracovné rokovanie v Banskej Štiavnici v centrále SVP, š.p., ktoré viedol technický riaditeľ Ing. Virág spolu so svojimi kolegami, za SRZ sa zúčastnil tajomník, vedúci výroby a poverený vedúci OTV k témam: nelegálne stavby na vodných nádržiach s tým súvisiace otázky čistoty pri vodách, migračné bariéry overenie ich funkčnosti, Národný program boja proti suchu, ďalšia spoločné rokovanie naplánované koncom mesiaca jún na SVP, š.p. OZ Košice.
 • Pracovné stretnutie v sídle NDS Bratislava za účasti MDaV SR, vybraného investora PPP-projektu a zástupcov ZO SRZ MsO BA III., BA V. , tajomníka SRZ a ichtyológa BA-kraja k riešeniu výstavby D4 a R7 (o pracovnom stretnutí sme vám priniesli samostatný článok)

Právny referát:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Preberanie právnej agendy (2008-2016) po Mgr. Waczlavovej a prevzatie dokumentov potrebných pre fungovanie organizačno – právneho referenta.
 • Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia č. 4694/2017-4.1 o dočasnom obmedzení výkonu rybárskeho práva na VN Domaša.
 • Vypracovanie návrhu zmluvy o sponzorskej a propagačnej činnosti, ktorej zmluvnou stranou je spoločnosť Pracovné odevy Zigo, s.r.o.
 • Vypracovanie vyjadrenia k odvolaniu proti rozhodnutiu č. OU-BB-OVBP2-2017/009826-3, TS zo dňa 24.03.2017, týkajúceho sa povolenia umiestnenia stavby MVE Vlkanová, v súčinnosti s Odborom tečúcich vôd.
 • Zaslanie výzvy MsO SRZ na poskytnutie informácií na základe žiadosti člena SRZ o prešetrenie podnetov.
 • Zaslanie žiadosti znalcovi vo veci určenia vodnej plochy rybárskeho revíru, či sa jedná o vodný tok.
 • Stanovisko vo veci možnosti zakúpenia zväzového povolenia na rybolov na základe žiadosti člena SRZ.
 • Právne stanovisko vo veci určenia platnosti uznesenia schváleného členskou schôdzou, na základe žiadosti hospodára MO SRZ.
 • Predbežné preskúmanie sťažnosti na štatutárneho zástupcu MsO SRZ a hlavného hospodára MsO SRZ ako podnet pre DK a uskutočnenie potrebných úkonom pre úplné a presné zistenie skutkového stavu veci.
 • Poverenie na zastupovanie v právnej veci žalobkyne E.V. o náhradu škody vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 13C/88/2006.
 • Zaslanie výkladu a metodického pokynu základným organizáciám SRZ vo veci prestupu člena SRZ do inej ZO SRZ v zmysle § 5 ods. 4 Stanov SRZ.
 • Právne stanovisko vo veci množstva privlastnených rýb na povolenie na rybolov na pstruhové vody v spojitosti s miestnym rybárskym poriadkom, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Aktualizácia Zoznamu osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní.
 • Účasť na súdnom pojednávaní dňa 25. mája 2017 vo veci o náhradu škody vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 13C/88/2006. Súdne pojednávanie bolo odročené na neurčito.
 • Odvolanie proti rozhodnutiu č. OU-ZA-OVBP2-2017/002861/Cho o nepriznaní postavenia účastníka konania Slovenskému rybárskeho zväzu – Rada Žilina zo dňa 15.05.2017.
 • Návrh kúpnej zmluvy na pozemky v katastrálnom území Ústie nad Priehradou.
 • Právny výklad a stanovisko vo veci rozsahu a platnosti povolenia na rybolov v spojitosti so znením miestneho rybárskeho poriadku, na základe žiadosti člena SRZ.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Kontrola manipulácie s vodnou hladinou na SVDG (Sústava vodných diel Gabčíkovo)
 • Účasť ichtyológa pre bratislavskú oblasť pána Emanuela Seemanna spoločne s Ing. Javorom u štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR JUDr. Boris Susko, PhD. vo veci aktuálnych problémov, ktoré SRZ v súčasnosti rieši.
 • Rokovanie zástupcov SRZ Ing. Javor, Emanuel Seemann vrátane MsO SRZ Bratislava II., III. a V. so zástupcami Ministerstva dopravy a výstavby SR,  Národnej diaľničnej spoločnosti a realizátora bratislavského diaľničného obchvatu ohľadom obmedzenia výkonu rybárskeho práva na rybárskych revíroch Dunaja.
 • Rokovanie s firmou X-BIONIC Šamorín ohľadom zabezpečenia vstupov pre členov SRZ s platným povolením na lov rýb na Dunaji č. 3 – ľavostranný priesakový kanál.
 • Odlov generačných rýb (mrena severná) na rieke Hron č.1 (MO SRZ Štúrovo) pre potreby umelej reprodukcie pre potreby odboru výroby.
 • Zabezpečenie prebratia násady Pp2 na stredisku SRZ v Považskej Bystrici pre VN Orava, Orava č.2 a VN Krpeľany.
 • Účasť na pracovnej porade rybárskych hospodárov trnavského kraja v Trnave.
 • Pracovné stretnutie na VN Orava k nelegálnym stavbám na VN Orava za účasti štatutárnych zástupcov MO SRZ Námestovo, MO SRZ Trstená, správcu VN Orava, ŠOP SR CHKO Horná Orava a Okresných úradov Žilina, Námestovo, Tvrdošín.
 • Stretnutie k možnosti realizácie spoločných projektov z Operačného programu kvalita životného prostredia a cezhraničnej spolupráce.
 • Účasť na pracovnej porade rybárskych hospodárov žilinského a časti trenčianskeho kraja v Ústí nad Priehradou.
 • Príprava podkladov a materiálov na Zarybňovaciu komisiu pri Rade SRZ.
 • Účasť pracovníkov na Zarybňovacej komisii pri Rade SRZ.
 • Komunikácia s MsO SRZ Humenné a správcom vodného toku Laborec (SVP, OZ Košice, Správa povodia Laborca) vo veci plánovanej rekonštrukcie hate na rieke Laborec v meste Humenné.
 • Riešenie sťažnosti rybárov na člena RS MO SRZ Gelnica.
 • Aktualizácia zoznamov členov RS SRZ.
 • Zarybňovanie VN Krpeľany násadou Pp2.
 • Výkon činnosti RS na VN Krpeľany a Váh-Krpeľany.
 • Príprava podkladov pre hospodárov a členov RS na vodných nádržiach SRZ (revíry Rady SRZ).
 • Príprava a objednávanie materiálu potrebného pre VN Domaša.
 • Riešenie problému vstupov do objektu štrkopieskov na VN Liptovská Mara (spoločnosť Eurovia) pri výkone rybárskeho práva.
 • Odpovedanie na dotazy a otázky rybárov a členov RS v súvislosti s otvorením rybárskej sezóny na kaprových vodách v súvislosti s výnimkou na skorší lov kapra od 15. mája.
 • Dlhodobá PN ichtyológa pre stredné Slovensko pána Richarda Štencla bola ukončená k 26.máju 2017.

Odbor výroby:

 • Odlov mreny na Hrone za účelom jej umelého výteru.
 • Účasť na porade rybárskych hospodárov žilinského kraja.
 • Preberanie násady lipňa Li1+ na zarybnenie rieky Orava.
 • Kosenie hrádzí Košarovce.
 • Príprava rybníkov  – hnojenie, kultivátorovanie, navozenie sena, napúšťanie Košarovce.
 • Kontrolné odlovy na výrobných strediskách.
 • Návoz kameňa na komoru- úprava podmytej hrádze v Malom Záluží.
 • Výter sumca, liahnutie a práce v liahni v Malom Záluží.
 • Čistenie žľabov a preventívne kúpele sumca v Malom Záluží.
 • Zarybnenie rieky Orava násadou lipňa Li1+ 14cm.
 • Zarybnenie  VN Kráľová, VN Sĺňava, Dunaj č. 1 a 2, Dunaj č. 2 spodná inundácia a ZO SRZ zubáčom Zur 5 cm.
 • Liahnutie a distribúcia kapra K0 zo strediska v Nových Zámkoch.
 • Účasť na zarybňovacej komisii pri Rade SRZ.

Ekonomický odbor:

 • Vystavenie faktúr ZO SRZ za dodávku rýb v rámci ,, jarného zarybnenia“.
 • Prijaté faktúry za dodávky materiálu a násadových rýb ich zaúčtovanie a úhrada.
 • Distribúcia doobjednávok povoleniek a ich fakturácia.
 • Vypracovanie materiálov na zasadnutie Rady SRZ dňa 10.6.2017.
 • Spracovanie podkladov k účtovnej závierke za 4/2017.
 • Rôzna administratívna činnosť ( vybavovanie telefonátov, spracovanie a rozdelenie pošty a pod.).
 • Výkaz o dani z pridanej hodnoty a Kontrolný výkaz DPH za 4/2017.

Odbor športovej činnosti:

 • Kontrola propozícií domácich postupových pretekov.
 • Distribúcia propozícií družstvám a na internet.
 • Distribúcia dokladov pre účasť rozhodcov a garantov na domácich postupových pretekoch.
 • Uzatváranie dohôd o vykonaní práce rozhodcov a garantov.
 • Priebežné doplňovanie súpisiek družstiev a vystavovanie registračných preukazov.
 • Kontrola úhrad štartovného družstiev.
 • Prihlášky na MS, ME, nominačné listy.
 • Príprava zasadnutia a účasť na zasadnutí prezídia OŠČ 25.5.2017.
 • Príprava 37. MS v LRU-mucha.
 • Príprava MS juniorov v RT.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.