Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 22. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 22. pracovnom týždni (od 28.5. do 1.6.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov.
 • Príprava a odoslanie materiálov k blížiacemu sa zasadnutiu Prezídia a Rady SRZ.
 • Zábezpeka ubytovania a stravovania na výjazdové zasadnutie Rady SRZ.
 • Sumarizácia podkladov k schváleniu dotácie z Envirofondu – environmentálne vzdelávanie členov ZO SRZ, odborných komisií a rybárskej stráže.
 • Rokovanie tajomníka SRZ v Trnave s predsedom VÚC p. Biskupičom o vzájomnej spolupráci.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebieha výberové konanie na mobilné telekomunikačné služby.
 • Prebieha zápis prívesného vozíka do evidencie dopravného inšpektorátu – Uzovská Panica.
 • Prebieha likvidácia vyradeného majetku.
 • Prebieha preberacie konanie na rekonštrukciu liahne na výrobnom stredisku v Trstenej.
 • Prebieha výberové konanie na rekonštrukciu rozvodov NN v Príbovciach – 2. etapa.
 • Prebieha zápis do evidencie dopravného inšpektorátu – obytný príves – Lučenec.
 • Prebieha podpis dodatku k zmluve –  odstránenie nedostatkov z elektrorevízií.
 • Prebiehajú opravy vozidiel Mahindra (3 ks).
 • Prebieha výberové konanie na dodávku prepravných nádrží.
 • Prebieha výberové konanie na dodávku kalového čerpadla.
 • Prebieha výberové konanie na dodávku automobilu prevedenia VAN.
 • Prebieha príprava vozidla MAN na STK.
 • Ukončená príprava kúpnej zmluvy na dodávku obytného prívesu pre výrobné stredisko v Lučeneci.

Organizačno-právny referent:

 • Vyhotovenie a zaslanie stanoviska v spolupráci s OTVaV vo veci kompetencií rybárskej stráže členovi MO Martin.
 • Zaslanie doručených podaní emailovou formou príslušným ichtyológom.
 • Telefonická konverzácia s členom Kontrolnej komisie ohľadom dožiadania člena SRZ vo veci členstva predsedu občianskeho združenia.
 • Vyhotovenie a zaslanie stanoviska v spolupráci s OTVaV predsedovi MsO Partizánske ohľadom skartácie dokumentov.
 • Príprava konceptu Kúpnej zmluvy na obytný príves v spolupráci s vedúcim Odboru investícií a správy majetku.
 • Zaslanie podkladov na zverejnenie Zmluvy o poskytnutí služieb Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského s.r.o. na webovú stránku.
 • Zaevidovanie žiadosti na preskúmanie správnosti priebehu volieb v MO SRZ Stará Ľubovňa a jej Postúpenie na Kontrolnú komisiu – zaslanie spätnej väzby Viceprezidentovi Rady SRZ za PO kraj, upovedomenie členom Kontrolnej komisie o postúpenej žiadosti.
 • Dokončenie konceptu odpovede pre Hornonitrianske Bane.
 • Zaevidovanie Žiadosti o vydanie stanoviska k platnosti detských povolení a žiadosť o súčinnosť adresovanú referentovi.
 • Zaevidovanie podnetu na prešetrenie porušovania zákon a zbieranie podkladov v predmetnej veci.
 • Kontrola právnych článkov k sporom a konaniam v ktorých SRZ figuruje.
 • Príprava a skenovanie materiálov na blížiace sa zasadnutie Prezídia a Rady.
 • Konzultácia a kontrola stanoviska k žiadosti o vydanie stanoviska k platnosti detských povolení.
 • Telefonická komunikácia s predsedom MO Dolný Kubín ohľadom podnetu na prešetrenie porušovania zákonov a žiadosť o doloženie podkladov.
 • Telefonická komunikácia s tajomníkom MO Tisovec ohľadom žiadosti pri riešení vlastníckych vzťahov Tisovského rybníka a zabezpečenie podkladov.
 • Kontrola a finalizácia úprav Smernice o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác 2018.
 • Príprava Kontroly uznesení na najbližšie zasadnutie Rady.
 • Kompletné prerobenie Smernice o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác 2018.
 • Kompletizácia kontroly uznesení.
 • Vyhotovenie a zaslanie odpovede členovi vo veci zvláštneho povolenia a propos nového zákona.
 • Príprava dokumentov vo veci Materiálovej jamy A.
 • Telefonická komunikácia s predsedom MsO Senica.
 • Vyhotovenie konceptu vyjadrenia k odvolaniu Žalobkyne vo veci 13C 88 2006.
 • Zaslanie vyjadrenia k odvolaniu Žalobkyne vo veci 13C 88 2006.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Distribúcia pstruha potočného Ppr zo strediska Slovianska dolina do ZO SRZ.
 • Distribúcia lipňa tymianového Li1+ zo strediska Svit do ZO SRZ.
 • Rozvoz Pd2 do ZO SRZ.
 • Kŕmenie  na nádržiach stredísk Rady SRZ.
 • Práce v liahni –  čistenie vložiek, kŕmenie sumca Malé Zálužie.
 • Kosenie VN za pomoci Truxoru-VN M. Zálužie, Bodok, H.Obdokovce.
 • Kosenie areálov stredísk.
 • Pracovné rokovania s dodávateľmi nákladných vozidiel- plánovaný nákup nákladného vozidla Malé Zálužie.
 • Pracovné stretnutie s p. Tichým- repasovanie nakladača rýb Malé Zálužie.
 • Pracovné stretnutie ohľadom výmeny strešnej krytiny na okále č.2. v Malom Záluží.
 • Distribúcia zubáča Zur zo strediska Košarovce do revírov Rady SRZ.

Ekonomický odbor:

 • Finančná analýza možnosti nákupu úžitkových motorových vozidiel prostredníctvom leasingu.
 • Vyčíslenie skutočných nákladov a výnosov na činnosť Sekretariátu Rady SRZ.
 • Fakturácia dodatočného výdaja povoleniek a materiálu pre ZO SRZ.
 • Kontrola, účtovanie a úhrada dodávateľských faktúr.
 • Spracovanie agendy – cestovné príkazy.
 • Príprava podkladov pre dobitie stravovacích kariet.
 • Vystavovanie dokladov v rámci skladového hospodárstva – nákup rýb a krmiva.
 • Ostatná ekonomická a poštová agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Registrácia prihlášok do súťaže Zlatý blyskáč 2018.
 • Možnosti materiálnej a finančnej podpory súťaže Zlatý blyskáč – prebieha.
 • Finalizácia záverečnej správy s vyhodnotením dotazníka z celoslovenských stretnutí vedúcich detských rybárskych krúžkov.
 • Príprava celoslovenskej detskej rybárskej súťaže Zlatý blyskáč 2018 – prebieha.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Priebežné vybavovanie žiadostí o registráciu pretekárov do postupových súťaží, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Priebežná aktualizácia súpisiek družstiev, distribúcia rozhodcom.
 • Postupné vystavovanie nominačných listov reprezentantom.
 • Registrácia družstiev na MS, ME, príkazy na úhradu štartovného.
 • Kontrola a úprava propozícií, distribúcia družstvám a na internet.
 • Dohody o vykonaní práce rozhodcovia a garanti preteky.
 • Kontrola prijatých cestovných príkazov rozhodcov a garantov, kontrola výkazov prác.
 • Registrácie pretekárov M SR juniorov feeder, distribúcia registračných preukazov.
 • Správa o činnosti OŠČ na zasadnutie Rady SRZ.
 • Enviromentálny deň, zber odpadu na VN Žilina, trať M SR v LRU-P, 5.2018.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.