Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 22. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 22. pracovnom týždni (od 29.5. do 2.6.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ.
 • Príprava podkladov na výjazdové zasadnutie Prezídia a Rady SRZ, ktoré sa bude konať v Novom Meste nad Váhom v dňoch 9.-10.6.2017.
 • Prebiehajúca oprava TRUXOR-a
 • Prameň Tri studničky v Demänovskej doline:
  • rokovanie s vlastníkom pozemkov
  • vytýčený ďalší postup
 • Výdaj pracovného oblečenia a obuvi.
 • Školenie pilčíkov.
 • Prebiehajúce výberové konanie – výmenná nadstavba na podvozok pre prevoz rýb.
 • Vedenie VN v Slovianskej doline – rokovanie so SSE-D.

Právny referát:

 • Vyjadrenie vo veci vedeného vyšetrovania pre prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, na základe žiadosti OR PZ o podanie správy.
 • Zaslanie žiadosti o stanovisko k vodnej ploche na SVP, š.p. z dôvodu podania žiadosti na okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie rozhodnutia o vodnej ploche.
 • Stanovisko vo veci prešetrenia úhynu rýb a odporúčanie ďalšieho postupu, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Vyjadrenie sa k návrhu na zabezpečenie dôkazov v právnej veci o určenie porušenia zásady rovnakého zaobchádzania, náhradu nemajetkovej ujmy a neplatnosti skončenia pracovného pomeru, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 27Cpr/7/2013 v súčinnosti s ekonomickým odborom, ktorý poskytol predmetné dôkazy.
 • Právny výklad vo veci privlastňovania si ulovených rýb v spojitosti s § 14 ods. 2 vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Stanovisko vo veci rozsahu a platnosti povolenia na rybolov a rybárskeho poriadku v súlade so Smernicou o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov, na základe podnetu člena SRZ.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Miestnej organizácie Bytča.
 • Právne posúdenie a vykonanie zmien návrhu dohody o zabezpečení kontroly a ochrany rybárskeho revíru Rady SRZ, VN Domaša.
 • Právne stanovisko vo veci možnosti výkonu rybárskeho práva osobou, ktorá je práceneschopná a má stanovený liečebný režim, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Vyjadrenie k zarybňovaniu a uplatňovaniu § 17 ods. 11 vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve, k poplatkom za neúčasť na členskej schôdzi a neodpracovanie brigády a k možnosti zákazu vyvážania násad, na základe podnetu člena SRZ.
 • Právne stanovisko vo veci žiadosti o právny názor na lov rýb z dvoch rybárskych revírov, kedy sa loviaci nachádza na jednom revíri a nahadzuje nástrahu na druhý revír, na základe žiadosti člena rybárskej stráže.
 • Účasť na výročnej členskej schôdzi základnej organizácie odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva pri SRZ – Rada Žilina.
 • Dopracovanie tabuľky návrhov na udelenie vyznamenania členom SRZ doručených na Sekretariát Rady SRZ, ktorá je súčasťou materiálu na zasadnutie Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ.
 • Kontrola ukladacích uznesení z marcového zasadnutia Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ.
 • Kompletizácia materiálov na zasadnutie Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ a zaslanie materiálov členom Rady SRZ a KK SRZ.
 • Vypracovanie návrhu riešenia na rozdelenie Slovianskych prameňov.
 • Vypracovanie odpovedí vo veci prideľovania ostatných vodných plôch na účely podnikania v osobitnom režime pre potreby relácie „Na rybách – Petrov zdar“.
 • Plnomocenstvo na zastupovanie tajomníka SRZ v čase jeho neprítomnosti v dňoch 05.06.2017 – 07.06.2017.
 • Vypracovanie objednávky na vypracovanie znaleckého posudku pre potreby správneho konania vo veci žiadosti o vydanie rozhodnutia o vodnej ploche.
 • Zaslanie vyjadrenia sa k návrhu na zabezpečenie dôkazov v právnej veci vedenej pod sp.zn. 27Cpr/7/2013 na Okresný súd Žilina.
 • Posúdenie záväzných objednávok na kúpu motorového vozidla – zmluva o budúcej zmluve po právnej stránke.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Miestnej organizácie Turčianske Teplice.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Pracovné stretnutie Emanuela Seemanna s MsO SRZ Bratislava V. ohľadom obmedzenia výkonu rybárskeho práva na rybárskych revíroch, ktoré budú touto pripravovanou výstavbou zasiahnuté.
 • Pracovné stretnutie pracovníkov Odboru tečúcich vôd SRZ Rada Žilina a zástupcov ZO SRZ na rieke Morave so zástupcami správcu vodného toku SVP, š.p. OZ Bratislava vo veci spoločných postupov pri rybárskom obhospodarovaní rieky Morava.
 • Účasť zástupcu Odboru tečúcich vôd na tzv. Dunajskom fonde, ktorý rieši aktuálne problémy na hraničnej rieke Dunaj.
 • Stretnutie na základe pozvánky SVP, š.p. Banská Štiavnica vo veci prípravy podkladov pre projekty na odstraňovanie migračných bariér a overovanie funkčnosti rybovodov. Stretnutia sa zúčastnili okrem pracovníkov SVP, š.p. a SRZ-Rada Žilina aj zástupca Slovenskej akadémie vied a Výskumného ústavu vodného hospodárstva.
 • Kontrola ichtyofauny na štrkovisku Mýtne Ludany na základe požiadavky MsO SRZ Levice zameranej na výskyt dravých druhov rýb (sumec).
 • Kontrola rybovodu na rieke Nitra (Zúgov) v obhospodarovaní MsO SRZ Nové Zámky vo veci kontroly dodržiavania stanoveného prietoku rybovodom ako aj posúdenie jeho účinnosti.
 • Zabezpečenie prebratia násady Ppr  zo strediska SRZ Slovianska dolina na zarybnenie rybárskych revírov ZO SRZ z Rezervného fondu – Fond ichtyológa.
 • Prebratie násady jesetera malého (15 tis. kusov) u dodávateľa Rybníkářství Pohořelice a.s. na zarybnenie rybárskych revírov Dunaj č. 1, Dunaj č. 2 a rieky Váh (MsO Piešťany, Nové Mesto a Trenčín).
 • Komunikácia s MsO SRZ Humenné vo veci plánovanej rekonštrukcie hate na rieke Laborec v meste Humenné. Rekonštrukcia segmentu č.4  na hati v Humennom na toku Laborec – účasť na výrobnom výbore zvolanom Správou povodia Laborec v Michalovciach. Predmetný úsek toku Laborec je pod haťou na úseku niekoľkých desiatok metrov chránenou rybárskou oblasťou. Správca toku bol upozornený, že SRZ  nie je kompetentný dať SVP, š.p.  súhlas na vstup do tohto úseku toku.  Súhlasné rozhodnutie môže vydať len MŽP SR Bratislava.
 • Riešenie možného odlovu plotice červenookej na VN Palcmanská Maša (revír Rady SRZ-pstruhový).
 • Úprava  rozdeľovníka násady  rýchleného pstruha potočného  z fondu ichtyológa na rok 2017 na základe informácie o nedostatku tejto vekovej kategórie ryby.
 • Dokončenie a odoslanie zoznamu členov rybárskej stráže SRZ k 31.05.2017 príslušnej poisťovni v súlade s § 30 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.
 • Spracovanie úloh pre hospodárov a členov RS na revíroch Rady SRZ, spracovanie podkladov pre spoločné témy na riešenie s SVP š.p. Banská Štiavnica.
 • Práce na dokončení prístrešku na VN Domaša, kontrola loviacich rybárov na VN Domaša.

Odbor výroby:

 • Zarybňovanie revírov Dunaja a Váh násadou jesetera.
 • Kŕmenie rýb na výrobných strediskách SRZ.
 • Zarybnenie  ZO SRZ západného Slovenska zubáčom Zur 5 cm.
 • Zarybnenie revírov ZO SRZ násadou Ppr.
 • Účasť na VČS ZO odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva pri SRZ – Rada Žilina.

Ekonomický odbor:

 • Fakturácia ZO SRZ za násadové ryby.
 • Kontrola, zúčtovanie a úhrada drobných výdavkov pre výrobné strediská za 5/2017.
 • Zúčtovanie a úhrada došlých faktúr.
 • Kontrola cestovných príkazov a ich úhrada.
 • Vybavovanie povoleniek pre predajcov.
 • Spracovanie podkladov pre výpočet miezd za 5/2017.
 • Vypracovanie návrhu smernice o cestovných náhradách.
 • Rôzna administratívna činnosť ( vybavovanie telefonátov, spracovanie a rozdelenie pošty a pod.).
 • Spracovanie doplňujúcich podkladov pre zasadnutie Rady SRZ na dňa 10.6.2017.

Odbor športovej činnosti:

 • Kontrola propozícií domácich postupových pretekov a M SR v LRU-plávaná, mucha, prívlač, feeder a rybolovná technika.
 • Distribúcia propozícií družstvám a na internet.
 • Distribúcia dokladov pre účasť rozhodcov a garantov na domácich postupových pretekoch.
 • Uzatváranie dohôd o vykonaní práce rozhodcov a garantov.
 • Priebežné doplňovanie súpisiek družstiev a vystavovanie registračných preukazov.
 • Priebežná kontrola úhrad štartovného družstiev.
 • Prihlášky na MS, ME, nominačné listy.
 • Príprava materiálu na zasadnutie Rady SRZ.
 • Príprava 37. MS v LRU-mucha.
 • Príprava MS juniorov v RT.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.