Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 23. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 23. pracovnom týždni (od 4.6. do 8.6.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov.
 • Rokovanie tajomníka SRZ so zástupcom poisťovacej spoločnosti Respect o sponzorstve detských rybárskych pretekov Zlatý Blyskáč formou finančnej podpory. Podpísaná zmluva o sponzorstve v sume 5.000 Eur.
 • Pracovná porada tajomníka SRZ so zamestnacami OTVaV – ichtyológovia k hlavným okruhom tém pre správu na XII.Snem SRZ.
 • Pracovné rokovanie štatutárov SRZ tajomníka a prezidenta v Bratislave s tajomníkom a spravodajcom Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a zástupcami MŽP SR k návrhu zákona o rybárstve a pripomienkam k zákonu členov príslušného Výboru NR SR.
 • Pracovné rokovanie tajomníka a vedúceho odboru OTVaV a zamestnanca OTVaV k návrhu zákona o akvakultúre, príprava informácie o  návrhu zákona na zasadnutie Rady SRZ.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebieha výberové konanie na mobilné telekomunikačné služby.
 • Prebieha likvidácia vyradeného majetku.
 • Prebieha výberové konanie na rekonštrukciu rozvodov NN v Príbovciach – 2. etapa.
 • Prebiehajú opravy vozidiel Mahindra (3 ks).
 • Prebieha výberové konanie na dodávku automobilu prevedenia VAN.
 • Prebieha príprava internetového pripojenia – Brzotín, chaty Dedinky a Ústie nad Priehradou.
 • Ukončený zápis prívesného vozíka do evidencie DI – Uzovská Panica.
 • Ukončená dodávka obytného prívesu na stredisko Lučenec.
 • Ukončený podpis dodatku k zmluve –  odstránenie nedostatkov z elektrorevízií.
 • Ukončené výberové konanie na dodávku prepravných nádrží.
 • Ukončené výberové konanie na dodávku kalového čerpadla.
 • Vybavenie STK na nákladné vozidlo MAN.

Organizačno-právny referent:

 • Dokončenie a zaslanie odpovede HNB a.s. vo veci žiadosti o stanovisko.
 • Telefonická komunikácia s predsedom MO SRZ Humenné.
 • Overenie informácie o splnomocnení s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný.
 • Príprava a stanovisko k dovolaniam prejednávaným Prezídiom na najbližšom zasadnutí.
 • Zaevidovanie žiadosti člena MO Stará Ľubovňa ohľadom volieb a jej následné postúpenie na Kontrolnú komisiu emailovou formou, ktorej bola žiadosť adresovaná.
 • Telefonická komunikácia s predsedom MsO Partizánske ohľadom schválených bodov VČS.
 • Opätovné Vyhotovenie stanoviska k Žiadosti predsedu MsO Košice k zverejňovaniu dokumentov.
 • Sumarizácia podkladov a vytvorenie zložiek k Materiálovej Jame B, problematike pozemkov Tisovského rybníka a Istebného.
 • Vyhotovenie a zaslanie Doloženia podkladov k Žiadosti o predĺženie lehoty a k Žiadosti o dočasné obmedzenie výkonu rybárskeho práva na úseku D4R7.
 • Telefonická komunikácia s predsedom MsO Nové Zámky a so zamestnankyňou MsO Nové Zámky ohľadom situácie na VN Jatov a zaslanie predmetného dokumentu k danej veci.
 • Vyhotovenie konceptu Zmluvy o dielo na dodávku prepravných bední na prepravu rýb pre stredisko Kľúčovec-Číčov, Malé Zálužie a Paríž-Ľubá a príprava podkladov a príloh k zmluve.
 • Zaslanie stanoviska členovi k otázke definovania vysvetlenia pojmu: poloostrova Ratkovie po celom jeho obvode v zmysle lovenia.
 • Vyhotovenie konceptu Zmluvy o dielo na dodanie projektovej dokumentácie „REKONŠTRUKCIA SÁDOK SRZ SVIT“.
 • Príprava zaslania Zmluvy o dielo na dodávku prepravných bední na prepravu rýb pre stredisko Kľúčovec-Číčov, Malé Zálužie a Paríž-Ľubá a príprava podkladov a príloh k zmluve.
 • Preštudovanie a príprava vyjadrenia predsedu MsO Hlohovec na zasadnutie.
 • Vyhotovenie konceptu Zmluvy o dielo na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie „rekonštrukcia sádok SRZ Svit“ a príprava podkladov a príloh k zmluve; zaslanie zmluvy na podpis.
 • Vyhotovenie a zaslanie stanoviska k Žiadosti o výklad doplnenia člena výboru tajomníkovi MsO SRZ Senica.
 • Telefonická komunikácia s členom Rybárskej stráže ohľadom trestného konania a postupov nedodržaných zo strany druhého štátu pri výsluchu a predvolávaní na výsluch.
 • Vyhotovenie a zaslanie stanoviska vo veci Záväznosti schváleného návrhu rozpočtu VČS Predsedovi MsO SRZ Partizánske.
 • Príprava zápisníc, dokumentov a materiálu na zasadnutie Prezídia a Rady.
 • Vyhotovenie a zaslanie odpovede vo veci Zákazu činnosti vykonávať rybárske právo v trvaní 2 roky na OS Komárno.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Jednanie s obcou Markušovce kvôli ťažbe riečneho materiálu z toku Hornád, obhliadka lokalít, spracovanie vyjadrenia.
 • Zhromažďovanie  pokladov pre správu na Snem SRZ.
 • Spracovanie žiadosti pre OÚ Prešov na zmenu stavu mokrade na vodnom toku Ľubotínka v súvislosti so zásahmi do vodného toku pre zlepšenie situácie pre ichtyofaunu. Tok sa nachádza na území Natura 2000.
 • Pracovné stretnutie s MO SRZ Spišská Belá a Levoča.
 • Ichtyologický prieskum na MO SRZ Spišská Nová Ves.
 • Jednanie o vstupe na stavenisko D4,R7 a možnosti lovu rýb V. Zemník, Jarovecko-Rusovecká sústava.
 • Príprava semináru Rybovody + Kurz el. agregát.
 • Hlavátka – príprava akcie telemetria na rieke Hron.
 • Usmernienie OÚ ŽP Tur. Teplice k veci odvolávania člena RS.
 • Prevzatie a rozvoz násady úhora VN Lipt. Mara, VVN Bešeňová, VN Orava.
 • Oprávnenia vodcu malého plavidla RH + RS na revíroch RADY SRZ
 • Prieskum trhu, objednanie svietidiel pre činnosť RS.
 • Jednanie s CHKO Dunajské luhy za prítomnosti MO Dunajská Streda-vstupy do hornej inundácie.
 • Kontrolná činnosť na VD Čunovo z dôvodu manipulácie s vodnou hladinou kvôli oprave stredovej haťe.
 • Pracovné stretnutie s MO SRZ Stará Turá.
 • Riešenie problematiky úhynu rýb pod MVE Želiezovce.
 • Účasť na pracovnom stretnutí v Lovči k projektu spriechodnenia starého ramena rieky Hron cez projekt Nórskych fondov.
 • Účasť na značení hlavátky podunajskej telemetrickými vysielačmi v Hrone pri Žiari nad Hronom.

Ekonomický odbor:

 • Výpočet mzdových nákladov a nákladov na zákonné a ostatné poistenie, výpočet sociálnych nákladov všetko za 5/5018, ich kontrola a následná úhrada.
 • Doplnenie materiálov na zasadnutie Rady SRZ dňa 9.8.2018.
 • Fakturácia dodatočného výdaja povoleniek a materiálu pre ZO SRZ.
 • Kontrola, účtovanie a úhrada dodávateľských faktúr.
 • Spracovanie agendy cestovné príkazy Športový odbor a zamestnanci SRZ Rada.
 • Zúčtovanie dokladov v oblasti nákupu rýb a krmiva.
 • Ostatná ekonomická a poštová agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Príprava súťaže Zlatý Blyskáč.

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Priebežné vybavovanie žiadostí o registráciu pretekárov do postupových súťaží, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Priebežná aktualizácia súpisiek družstiev, distribúcia rozhodcom.
 • Postupné vystavovanie nominačných listov reprezentantom.
 • Registrácia družstiev na MS, ME, príkazy na úhradu štartovného.
 • Kontrola a úprava propozícií, distribúcia družstvám a na internet.
 • Dohody o vykonaní práce rozhodcovia a garanti preteky.
 • Kontrola prijatých cestovných príkazov rozhodcov a garantov, kontrola výkazov prác.
 • Registrácie pretekárov M SR juniorov feeder, distribúcia registračných preukazov.
 • Príprava M SR v LRU plávaná, VD Žilina, propozície – distribúcia, žiadosť VV.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.