Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 23. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 23. pracovnom týždni (od 5.6. do 9.6.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ.
 • Príprava podkladov na výjazdové zasadnutie Prezídia a Rady SRZ, ktoré sa bude konať v Novom Meste nad Váhom v dňoch 9.-10.6.2017.
 • Prebiehajúca oprava TRUXOR-a a vstupnej brány – areál Žilina.
 • Prameň Tri studničky v Demänovskej doline – výzva vlastníkom pozemkov – stanovenie ceny.
 • Prebiehajúce výberové konanie – mulčovač, kosačka, motocykel, nákladné vozidlo.
 • Trojdňová služobná cesta v Českej republike za účasti tajomníka SRZ Rada a vedúceho odboru výroby – rokovania s výrobcami násad, výrobcami rybárskych technológií (automatické kŕmne systémy), stretnutie s vedením Českého rybárskeho zväzu v Prahe.
 • Rokovanie tajomníka SRZ so zástupcami firmy Kodas – inovácia IT programu.

Právny referát:

 • Právne stanovisko vo veci výkonu rybárskeho práva na rybárskom revíri nachádzajúcom sa aj v zvláštnom povolení na rybolov, na ktorom platia iné pravidlá a obmedzenia podľa miestneho rybárskeho poriadku MsO SRZ, na základe žiadosti držiteľa zvláštneho povolenia na rybolov.
 • Kompletizácia ďalších materiálov, ktoré budú predložené na samotnom zasadnutí Rady SRZ.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Stanovisko vo veci výkladu Disciplinárneho poriadku SRZ v spojitosti so Smernicou o vedení evidencie osôb a nevydávaní povolení na rybolov na základe disciplinárnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní, na základe žiadosti tajomníka MO SRZ.
 • Vyjadrenie k vyjadreniu žalobcu zo dňa 22.5.2017 vo veci odvolania žalobcu proti rozsudku č.k. 14S/2/2016-170 zo dňa 07. marca 2017, ktorým bola zamietnutá žaloba v právnej veci o preskúmanie rozhodnutia Prezídia Rady SRZ č. DP-2/2014 zo dňa 05.04.2014 vedenej pod sp.zn. 14S/2/2016.
 • Splnomocnenie na účasť a prípadné zastupovanie Slovenského rybárskeho zväzu ako užívateľa rybárskych revírov na kontrole činnosti Slovenského rybárskeho zväzu – Miestnej organizácie Skalica vykonávanej Ministerstvom životného prostredia SR dňa 07. júna 2017 v Skalici, na základe Programu kontroly zo dňa 15. mája 2017.
 • Riešenie problému nevydávania povolení na vstup do objektu štrkopieskov na VN Liptovská Mara spoločnosťou EUROVIA – Kameňolomy s.r.o. za účelom výkonu rybárskeho práva, na základe sťažností rybárov.
 • Zaslanie žiadosti na MV SR o zapísanie organizačných zložiek Slovenského rybárskeho zväzu do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.
 • Dňa 07. júna 2017 účasť na školení – elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente.
 • Správa o vyhodnotení členských schôdzí a mestských konferencií.
 • Právne posúdenie zmluvy o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku v Mošovciach za účelom zabezpečenie prevádzky rybného hospodárstva, umožnenie výkonu výchovno – vzdelávacieho procesu a odbornej praxe pre žiakov Spojenej školy a zachovávanie a šírenie osvety v oblasti rybárstva, najmä v spojitosti s povolením na osobitné užívanie vôd, v súčinnosti s odborom výroby.
 • Pripomienkovanie návrhu smernice o poskytovaní cestovných náhrad v rámci Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina vypracovanej ekonomickým odborom.
 • Stanovisko vo veci možnosti zakúpenia miestneho povolenia na rybolov alebo hosťovacieho povolenia na rybolov, na základe žiadosti rybára.
 • Stanovisko vo veci poplatku za neodpracovanú brigádu a potvrdenia o jeho zaplatení, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Stanovisko vo veci možnosti vykonávania rybárskeho práva cudzincom, ktorý nemá trvalý ani prechodný pobyt na území SR.
 • Spracovávanie nového návrhu Organizačného poriadku Sekretariátu Rady SRZ z dôvodu zmien v organizačnej štruktúre.
 • Účasť na zasadnutí Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ v dňoch 09.06.-10.06.2017 v hoteli Perla.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Pri príležitostí Medzinárodného dňa detí SRZ v spolupráci s Rybárskou školou zorganizovali stretnutie detí s rybármi a rybami pre sluchovo a rečovo postihnuté deti základnej školy v Bratislave 5.
 • Rokovanie s SVP, š.p., OZ Bratislava vo veci nie optimálnej manipulácie s vodou na toku Vydrica, ktorý je pstruhovým rybárskym revírom SRZ (MsO SRZ Bratislava I.).
 • Distribúcia pstruha potočného Ppr do pstruhových rybárskych revírov bratislavskej oblasti (MsO SRZ Bratislava I., MsO SRZ Záhorie –Zohor a MO SRZ Malé a Veľké Leváre.
 • Účasť pracovníka Odboru tečúcich vôd na kontrole vykonanej Ministerstvom životného prostredia SR v MO SRZ Skalica, zameranej na kontrolu správneho vedenia evidencie užívateľa pridelených rybárskych revírov.
 • Natáčanie relácie “Na rybách – Petrov zdar!”na VN Orava.
 • Spracovanie článku do Žilinského kuriéra o rybárskych revíroch SRZ
 • Informácia na Prezídium Rady SRZ o hospodárení a činnosti RS na revíroch Rady SRZ za obdobie január – máj 2017.
 • Vyhodnotenie akcie “Čisté brehy” a podpory prirodzenej reprodukcie rýb formou umelých hniezd na revíroch Rady SRZ.
 • Zaslanie návrhu dohody pre MO SRZ Vranov nad Topľou ohľadom ochrany rybárskeho revíru VN Domaša.
 • Rozvoz materiálu na výkon činnosti RS na revíri Gôtovany-zátoka, VN L. Mara a VN Krpeľany.
 • Obhliadka vodných plôch v povodí toku Latorica kvôli požiadavke MO SRZ Kráľovský Chlmec o vytvorenie samostatných revírov.
 • Prevzatie a vysadenie násady zubáča rýchleného o priemere 3,5 cm  zo strediska SRZ Košarovce na VN Domaša v množstve 168 000 ks a 100 000 ks (nadplán).
 • Kontrola dodanej násady rýchleného pstruha potočného zo strediska SRZ Slovianska  dolina a účasť pri vysadzovaní násady na Betliarskom potoku  (MO SRZ Rožňava).
 • Prihlásenie SRZ do konania k žiadosti o ťažbu riečneho materiálu z toku Ondava a Chotčianka  zaslanej na OÚ Prešov Podielnickým družstvom Stropkov.
 • Účasť ichtyológa Rady SRZ na ichtyologickom prieskume ŠOP SR na rieke Hron – lokalita Šašovské podhradie kvôli návrhu Územia európskeho významu Stredný Hron.
 • Riešenie problematiky nepriechodného rybovodu pre ryby na MVE Zúgov (MsO SRZ Nové Zámky).
 • Odlov generačnej mreny severnej na rieke Hron (pod MVE Šárovce) na umelý výter.
 • Pracovné stretnutie v MsO SRZ Šaľa a v MO SRZ Želiezovce za účelom riešenia problematiky týkajúcich sa rybárskych revírov.
 • Pracovné stretnutie v Modre zo zástupcami ŠOP SR – Správa CHKO Malé Karpaty.
 • Obhliadka toku Dudváh za účelom vyriešenia hraníc revírov a popisu toku Dudváh.

Odbor výroby:

 • Zarybňovanie pstruhom potočným rýchleným s priemernou dĺžkou 5 cm – rozvoz zo strediska Slovianska dolina na revíry ZO SRZ.
 • Zarybňovanie prezimovaným lipňom s priemernou dĺžkou 16 cm – rozvoz zo strediska Svit na ZO SRZ.
 • Zarybňovanie ZO SRZ a revírov Rady zubáčom rýchleným Zur.
 • Zarybňovanie pstruhom dúhovým dvojročným.
 • Kosenie na rybníkoch.
 • Kŕmenie rybníkov.
 • Služobná cesta vedúceho výroby do ČR za účelom objednania násad.
 • Odchov jesetera na strediskách SRZ U. Panica a N. Zámky.
 • Odchov sumca na stredisku M. Zálužie.
 • Vykonávanie kontrolných odlovov na kaprových strediskách.
 • Bežná údržba stredísk a strojov na výrobných strediskách.
 • Vybavovanie bežnej agendy na odbore výroby.
 • Príprava cenovej ponuky na výstavbu liahne v Trstenej.
 • Príprava materiálov na zasadnutie Rady.
 • Odlov mreny na rieke Hron pri Želiezovciach.
 • Vybavovanie cenových ponúk na nákup technológie na prepravu rýb.

Ekonomický odbor:

 • Fakturácia za dodané násadové ryby pre ZO SRZ za vlastné finančné prostriedky.
 • Prijaté faktúry za dodávky materiálu a násadových rýb ich zaúčtovanie a úhrada.
 • Spracovanie miezd za 5/2017 a ich úhrada.
 • Refakturácia poistenia rybárskej stráže od 1.4.2017 do 31.3.2018 základným organizáciám SRZ .
 • Vypracovanie doplňujúcich podkladov na zasadnutie Rady SRZ.
 • Kompletizácia podkladov k účtovnej závierke za 5/2017.
 • Rôzna administratívna činnosť ( vybavovanie telefonátov, spracovanie a rozdelenie pošty a pod.).

Odbor športovej činnosti:

 • Kontrola propozícií domácich postupových pretekov a M SR v LRU-plávaná, mucha, prívlač, feeder a rybolovná technika.
 • Distribúcia propozícií družstvám a na internet.
 • Distribúcia dokladov pre účasť rozhodcov a garantov na domácich postupových pretekoch.
 • Uzatváranie dohôd o vykonaní práce rozhodcov a garantov.
 • Priebežné doplňovanie súpisiek družstiev a vystavovanie registračných preukazov.
 • Priebežná kontrola úhrad štartovného družstiev.
 • Prihlášky na MS, ME, nominačné listy.
 • Príprava materiálu na zasadnutie Rady SRZ.
 • Príprava 37. MS v LRU-mucha.
 • Príprava MS juniorov v RT.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.