Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 24. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 24. pracovnom týždni (od 11.6. do 15.6.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov.
 • Účasť prezidenta SRZ a tajomníka SRZ na zasadnutiach v NR SR, kde sa v tomto týždni schvaľoval zákon o rybárstve.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebieha výberové konanie na mobilné telekomunikačné služby.
 • Prebieha likvidácia vyradeného majetku.
 • Prebieha výberové konanie na rekonštrukciu rozvodov NN v Príbovciach – 2. etapa.
 • Prebieha výberové konanie na dodávku automobilu prevedenia VAN.
 • Prebieha príprava internetového pripojenia – Brzotín, chaty Dedinky a Ústie nad Priehradou.

Organizačno-právny referent:

 • Prepisovanie zápisnice zo zasadnutia Prezídia konaného dňa 8.6.2018
 • Prepisovanie zápisnice zo zasadnutia Rady konaného dňa 8.6.2018
 • Úprava vyhotoveného prepisu zápisnice zo zasadnutia Prezídia a vyhotovenie uznesení prijatých na zasadnutí
 • Telefonická komunikácia s tajomníkom MO Sabinov vo veci prijatia plnoletého člena
 • Telefonická komunikácia s tajomníkom MsO Pezinok
 • Telefonická komunikácia s členom SRZ ohľadom dovolania
 • Telefonická komunikácia s predsedom disciplinárnej komisie MsO Galanta
 • Dopracovanie zápisnice zo zasadnutia Rady konaného dňa 8.6.2018 a zaslanie na overenie overovateľom
 • Finalizácia zápisnice zo zasadnutia Prezídia konaného dňa 8.6.2018 a jej zaslanie členom Prezídia a Kontrolnej komisie
 • Vyhotovenie konceptu Odvolania proti rozhodnutiu vo veci návrhu na využívanie a ochranu územia VN Kunov
 • Vyhotovenie Rozkladu proti rozhodnutiu ministra životného prostredia SR č. 26731_2018 zo dňa 31. mája 2018 o nepovolení obnovy konania a jeho zaslanie na MŽP

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Pracovné stretnutie na ŠOP SR k projektu monitorovania hlavátky podunajskej.
 • Pracovné stretnutie na RVPS Liptovský Mikuláš k problematike ťažkých kovov v rybách vo VN Liptovská Mara.
 • Obhliadka lokality na ťažbu riečnych materiálov na toku Kysuca v k.ú. Staškov.
 • Monitoring hlavátky metódou rádiovej digitálnej telemetrie na Hrone v Žiari nad Hronom.
 • Účasť na konaní zvolanom OÚ Kežmarok k žiadosti o zber valúnov na vodnom toku Poprad pod ústím potoka Biela
 • Účasť na stavebnom konaní k akcii „Farma pre chov rýb v Poľanovciach“
 • Pracovné stretnutie k zaznamenanému zvýšenému obsahu ortuti v rybách na VN Liptovská Mara
 • Pracovné stretnutie s ústredným riaditeľom profesorom Jozefom Bírešom na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe v Bratislave
 • Pracovné stretnutie na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka k aktuálnym problémom rybárstva na Slovensku
 • Terénny výjazd na Hron Žiar nad Hronom zameraný na pozorovanie migrácií označených hlavátok (viac v relácii Na rybách „ Petrov zdar „ – teraz cez víkend
 • Kontrola revírov Dunaja a ostatných rybárskych revírov Rady SRZ
 • Účasť pri zarybňovaní pstruhom potočným
 • Kontrola revíru VN Orava

Ekonomický odbor:

 • Spracovanie cestovných príkazov z výjazdového zasadnutia Rady a Prezídia SRZ.
 • Sústreďovanie materiálov potrebných k vypracovaniu protokolov o zaradení dlhodobého hmotného majetku.
 • Vystavovanie interných faktúr za nájom rekreačných zariadení za 5/2018 resp. PHM pri súkromných jazdách za 5/2018.
 • Fakturácia za dodávky násadových rýb a povoleniek.
 • Spracovanie, kontrola, účtovanie a úhrada bežných faktúr za materiál a služby.
 • Spracovanie poštovej evidencie.
 • Ostatná ekonomická agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Príprava súťaže Zlatý Blyskáč.

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Priebežné vybavovanie žiadostí o registráciu pretekárov do postupových súťaží, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Priebežná aktualizácia súpisiek družstiev, distribúcia rozhodcom.
 • Postupné vystavovanie nominačných listov reprezentantom.
 • Pomoc s prípravou súťaže Zlatý Blyskáč.