Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 24. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 24. pracovnom týždni (od 12.6. do 16.6.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ.
 • Konalo sa pracovné rokovanie so zástupcom spoločnosti RESPECT – finančný sponzoring MS juniorov v RT a MS-mucha + ponuka poistenia športovcov počas oboch MS, možnosť ponuky pre ZO SRZ – bezplatná revízia existujúcich poistných zmlúv.
 • Účasť tajomníka SRZ na rybárskych pretekoch funkcionárov KE-kraja „Šíravský pleskáč“ na Zemplínskej Šírave.
 • Prebiehajúca oprava TRUXOR-a.
 • Ukončené výberové konanie – mulčovač, kosačka.
 • Prebiehajúce výberové konania – motocykel, nákladné vozidlo, technologická miestnosť  IT.
 • Výmenná nadstavba na podvozok a kontajnery pre prevoz rýb.
 • Riešenie vlastníckych vzťahov k vedeniu VN v Slovianskej doline s SSE-D.

Právny referát:

 • Aktualizácia Zoznamu osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní.
 • Spracovanie návrhov dohôd o zabezpečení ochrany a kontroly revírov SRZ – VN Teplý Vrch a VN Sĺňava na II. polrok 2017.
 • Dňa 12.06.2017 vypracovanie zápisnice a uznesení zo zasadnutia Prezídia Rady SRZ konaného dňa 09.06.2017.
 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • V dňoch 13.06.–14.06.2017 vypracovanie zápisnice zo zasadnutia Rady SRZ konaného dňa 10.06.2017 a jej zaslanie Ing. Gajdošíkovi a p. Kopčovi na overenie.
 • Odpoveď vo veci opätovnej žiadosti MO SRZ Dunajská Lužná o poskytnutie podpory z pridelených prostriedkov z Environmentálneho fondu pre SRZ, resp. z prostriedkov zväzu – projekt revitalizácie revíru 1-1040-1-1 Štrkovisko Rovinka Veľká Voda, ktorá bola prerokovaná na zasadnutí Rady SRZ dňa 10.06.2017.
 • Odpoveď vo veci žiadosti MsO SRZ Zvolen o darovanie hosťovacích povolení na rybolov na VN Ružiná pre účastníkov detského rybárskeho tábora, ktorá bola schválená uznesením č. 45/2017.
 • Postúpenie sťažnosti KK SRZ na vykonanie kontroly v MsO SRZ Sereď na základe prijatého uznesenia č. 8/2017 na zasadnutí Prezídia Rady SRZ dňa 09. júna 2017.
 • Vyrozumenie o zamietnutí sťažnosti na štatutárneho zástupcu a hlavného hospodára MsO SRZ ako podnet pre DK z dôvodu neprípustnosti disciplinárneho konania v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) Disciplinárneho poriadku SRZ.
 • Podanie podnetu na Okresnú prokuratúru Vranov nad Topľou na preskúmanie zákonnosti všeobecne záväzného nariadenia obce.
 • Spracovanie vyjadrenia pre ZO SRZ (Námestovo, Podbrezová, Bánovce nad Bebravou, Tisovec, Martin, Bratislava I., Prešov, Revúca) vo veci schválenia vyznamenaní a čestného členstva v SRZ na zasadnutí Rady SRZ a Prezídia Rady SRZ.
 • Dňa 16. júna 2017 čerpanie náhradného voľna.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Pracovné stretnutie s Vodohospodárskou výstavbou, š.p. Bratislava vo veci vyhlasovania chránených území na Dunaji, návrh na CHÚ Podunajsko, Chránené rybárske oblasti na Dunaji.
 • Zabezpečenie exkurzie na Dunaji a VD Gabčíkovo pre študentov Strednej rybárskej školy Vodňany (ČR).
 • Danubia fond – záverečné stretnutie kde sa spracoval súhrnný materiál pracovnej skupiny.
 • MsO Pezinok – prehliadka vodných nádrží v obhospodarovaní MsO SRZ Pezinok.
 • Ichtyologický prieskum rieky Hron v okolí Žiaru nad Hronom z dôvodu potvrdenia niektorých ohrozených druhov rýb v lokalitách predpokladanej výstavby ďalšej MVE na Hrone (MVE Šašovské Podhradie) + Rudnica /Kremnický potok/.
 • Účasť pracovníkov OTV pri monitoringu rýb VN Krpeľany – značkovanie rýb pre potreby optimalizácie návrhu rybovodu.
 • Pracovná porada (ZA) ichtyológov pri Sekretariáte Rady SRZ v Žiline po jej júnovom zasadnutí.
 • Vypracovanie stanoviska k zámeru MVE Čerenec.
 • Prevzatie násady lipňa Li1+ na stredisku Považská Bystrica a zarybnenie rybárskeho revíru Rady SRZ Orava II. v súvislosti s organizovaním Majstrovstiev sveta v LRU – Mucha.
 • Účasť na konaní na OÚ Košice k povoleniu likvidácie vodného kvetu na rybárskom revíri Jazero Košice.
 • Spracovanie stanoviska k listu SVP, š.p. OZ Košice k záchrannému odlovu rýb na toku Laborec pod haťou v Humennom v súvislosti s rekonštrukciou segmentu hate č. 4.
 • Vyjadrenie k zámeru  o posudzovaní vplyvov na ŽP v súvislosti s navrhovanou činnosťou „Diaľnica D1 Bidovce – Pozdišovce“.
 • Kontrola prác na segmente č. 4 hate v Humennom z hľadiska ochrany rýb. Práce sa budú vykonávať  bez vstupu mechanizmov do chránenej rybárskej oblasti.
 • Kontrola stavebných prác na MVE Sačurov na toku Topľa.
 • Prevzatie kapra rýchleného na stredisku SRZ Košarovce pre VN Domaša a Zemplínska šírava.
 • Šíravský pleskáč – súťaž výborov ZO SRZ v love rýb na udicu –  účasť ichtyológa.

Odbor výroby:

 • Výlov kapra Kr a zubáča Zur na stredisku v Košarovciach a jeho  následná distribúcia do revírov Rady SRZ a ZO SRZ.
 • Distribúcia lipňa Li1+ zo strediska v Považskej Bystrici do ZO SRZ.
 • Kosenie a kŕmenie na chovných VN strediskách Rady SRZ.
 • Odlov a distribúcia kapra Kr na stredisku v Nových Zámkoch.
 • Pokračujúce zarybnenie revírov Rady násadou zubáča  Zur 5 cm.
 • Bežná agenda okolo fungovania odboru.

Ekonomický odbor:

 • Aktualizácia smernice o účtovníctve.
 • Návrh smernice o vyplácaní cestovných náhrad v zmysle zákona č.283/2002 Z. z.
 • Príkazný list – mimoriadna inventúra Informačné centrum Ústie nad Priehradou – ukončenie nájmu.
 • Kontrola cestovných príkazov zo zasadnutia Rady SRZ a ich úhrada.
 • Účtovanie v oblasti drobného majetku, skladového hospodárstva.
 • Zápočty pohľadávok a záväzkov.
 • Účtovanie došlých a odoslaných faktúr.
 • Rôzna administratívna činnosť ( vybavovanie telefonátov, spracovanie a rozdelenie pošty a pod.).

Odbor športovej činnosti:

 • Kontrola propozícií domácich postupových pretekov a M SR v LRU-plávaná, mucha, prívlač, feeder a rybolovná technika.
 • Distribúcia propozícií družstvám a na internet.
 • Distribúcia dokladov pre účasť rozhodcov a garantov na domácich postupových pretekoch.
 • Uzatváranie dohôd o vykonaní práce rozhodcov a garantov.
 • Priebežné doplňovanie súpisiek družstiev a vystavovanie registračných preukazov.
 • Prihlášky na MS, ME, nominačné listy.
 • Príprava 37. MS v LRU-mucha.
 • Príprava MS juniorov v RT.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.