Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 25. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 25. pracovnom týždni (od 18.6. do 22.6.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov.
 • Účasť prezidenta SRZ a tajomníka SRZ na zasadnutiach v NR SR, kde sa v tomto týždni schvaľoval zákon o rybárstve.
 • Účasť tajomníka na rybárskych pretekoch štatutárov Košického kraja – Šíravský pleskáč.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Výberové konanie na mobilné telekomunikačné služby.
 • Príprava internetového pripojenia – Brzotín, chaty Dedinky a Ústie nP.
 • Montáž kruhovej odchovnej klietky – Liptovská Mara.
 • Výmena strešnej krytiny, žľabov a okapov v rámci areálu SRZ – Rada Žilina.
 • Výber partnera pre leasing automobilu prevedenia VAN.
 • Ukončené výberové konanie na rekonštrukciu rozvodov NN v Príbovciach – 2. etapa.
 • Ukončené výberové konanie na dodávku automobilu prevedenia VAN.

Organizačno-právny referent:

 • Skenovanie doručených podkladov z katastra nehnuteľností Považská Bystrica, potrebných k odpredaju nehnuteľnosti.
 • Účasť na rokovaní so zástupcom MW Solutions.
 • Telefonická komunikácia s okresným úradom Považská Bystrica a s okresným úradom Žilina ohľadom predefinovania vodnej plochy, emailová komunikácia v danej veci s okresným úradom Považská Bystrica a vyžiadanie LV k danej nehnuteľnosti.
 • Finalizácia zápisnice z Rady.
 • Vyhotovenie Zmluvy o dielo na výmenu strešnej krytiny, žľabov a okapov v rámci areálu SRZ – Rada Žilina.
 • Zaslanie záznamu z kontroly MO Trstená.
 • Vyhotovenie a zaslanie odpovede MO SRZ Trenčín-Žiadosť o odpredaj Kubrica.
 • Dokončovanie Dohody o zabezpečení kontroly, ochrany a činnosti rybárskeho hospodára na rybárskom revíri Rady SRZ VN Sĺňava-MsO SRZ Piešťany – II. polrok 2018.
 • Príprava Rozhodnutie dovolacieho orgánu vo veci DK 1/18.
 • Vyhotovenie Rozhodnutie dovolacieho orgánu vo veci DK 1/18.
 • Telefonická komunikácia s členkou MsO Levice vo veci odobratia papierov.
 • Lustrácia archívnej časti nehnuteľnosti Považskej Bystrice za účelom dohľadania podkladov k návrhu na odstránenie vodnej stavby v zmysle zákona č. 50/1975 Zb.
 • Príprava podkladov a Zaslanie na zverejnenie uznesenie 6Asan 16 2017 a Kúpna zmluva na obytný príves.
 • Vyhotovenie návrhu na odstránenie vodnej stavby a sumarizácia príloh k predmetnému návrhu.
 • Finalizácia Rozhodnutia dovolacieho orgánu vo veci DK 1/18.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Pracovné stretnutie k zákonu o akvakultúre na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Pracovné stretnutie na Ministerstve vnútra SR s občianskymi združeniami v otázke problematiky zaznamenaných úhynov živočíchov otrávenými nástrahami na Slovensku.
 • Triedenie lipňa na stredisku vo Svite pre projekt LIPEŇ na rieke Poprad na rok 2019
 • Preberanie násad pstruha potočného a lipňa na strediskách SRZ pri zarybňovaní  rybárskych revírov SRZ
 • Príprava seminára zameraného na rybovody a Kurz na obsluhu elektrického agregátu, ktorý sa uskutočnil 25.6.2018 v budove sekretariátu SRZ v Žiline.
 • Údržba toku Laborec vo Volici a Borove, účasť na výrobnom výbore a podanie stanoviska k údržbe
 • Zisťovanie fyzikálno-chemických  parametrov  vody meracou súpravou HACH v odstavnom ramene Čene po úhyne amura bieleho
 • Regulačný odlov rýb vo vtoku Hnilca do VN Palcmanská maša. Odlovilo sa približne 200 kg jalca hlavatého, plotice červenookej, ostrieža zelenkavého a pod.
 • Jazero Košice, kontrola aplikácie baktérií  na vodnú plochu kvôli likvidácii vodného kvetu
 • Odlov nežiadúcich druhov rýb na Hnilci + ichtyologický prieskum na VN Palcmanská Maša,
 • Monitoring hlavátky na rieke Hron v pozdĺžnom profile

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Účasť na súťaži Zlatý Blyskáč.

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Pomoc so zabezpečením súťaže Zlatý Blyskáč.
 • Čerpanie dovolenky